Hea kooli mudel

Hea kooli mudeli võimalikud aspektid

Aspektid on jagunenud nelja valdkonna vahel, jagunemine just nendeks valdkondadeks põhineb sisehindamise aruandel.

Image
hea kooli mudeli skeem

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

 • Õpetaja töötab selle nimel, et õpilane on õppeprotsessis aktiivne osapool, õppimine on talle huvitav ja ta tunneb sellest rõõmu
 • Kooli personal töötab selle nimel, et selgitada välja iga õpilase individuaalsed vajadused ning arvestatakse nendega õppe- ja kasvatustöös (tegeletakse eraldi nii andekate kui õpiabi vajajatega)
 • Aineõpetajad teevad omavahel koostööd
 • Õppeained on omavahel lõimitud
 • Toetatakse õhinapõhist õppimist ehk õpimotivatsiooni
 • Õppeülesanded on seotud praktilise eluga
 • Õpetajad rakendavad õppimist toetava hindamise põhimõtteid
 • Antakse pidevalt individuaalset tagasisidet õppimisele ja käitumisele
 • Õpilastele pakutakse mitmekesiseid huvitegevusi
 • Tunniväline tegevus on läbimõeldud (toimuvad ekskursioonid, laadad, perepäevad jt ettevõtmised)
 • Eksimusi nähakse õppimisvõimalustena
 • Tegeletakse teadliku väärtuskasvatusega:
  • kujundatakse loovust,
  • ettevõtlikkust,
  • hoolivust,
  • vastutust ühiskonna ja kodumaa ees,
  • austust kõige elava suhtes. 

KOOLIKESKKOND

 • Koolielu on õpilase jaoks huvitav ja arendav
 • Koolielu on õpetaja jaoks huvitav ja arendav
 • Toetatakse hea emotsionaalse õhkkonna loomist tundides ja tunnivälisel ajal
 • Koolimaja on soe ja hubane
 • Õpilased osalevad kooli ruumi kujundamises
 • Koolipere liikmeid ühendavad oma kooli tunne ja traditsioonid
 • Kool tegeleb füüsilise turvalisuse tagamisega
 • Kool tegeleb psüühilise turvalisuse tagamisega
 • Kujundatakse kogu koolipere tervislikke eluviise (sh tervislik toitumine, liikumine, töö ja puhkeaja tasakaal jne)
 • Arvestamine erivajadustega
 • Toetatakse õpilaste ja koolipere tegutsemist infoühiskonnas: tutvustatakse infoühiskonna võimalusi ning ohte

JUHTIMINE

 • Kooli igapäevane tegevus lähtub teadlikust sihiseadest
 • Tegeletakse süsteemse väärtusarendusega, hoolitsedes selle eest, et kooli kõik tegevused juhinduksid kokkulepitud väärtustest; väärtused avalduvad igapäevaselt õpetajate ja juhtkonna käitumises
 • Juhtimine on avatud, innustav ja õiglane ning koolijuht ise on heaks eeskujuks kogu kooliperele
 • Koolijuht motiveerib kooli töötajaid ning toetab nende arengut
 • Juhtkond toetab õppimist toetava hindamise põhimõtete rakendamist
 • Kooli töötajad saavad sisulist tagasisidet oma tööle
 • Töötajad on informeeritud koolis toimuvast
 • Kooli personal on professionaalne ja arengule orienteeritud, tegeletakse eneserefleksiooniga, osaletakse aktiivselt koolitustel ja õpikogukondades
 • Kool tegeleb aktiivselt lisaressursside hankimisega
 • Ressursside (inimesed, aeg, raha jms) tõhusa kasutuse planeerimisse on kaasatud erinevad osapooled

KOOSTÖÖ JA HEAD SUHTED

 • Toimib koostöö koolipere eri osapoolte vahel:
  • õpetajate-õpetajate,
  • õpetajate-õpilaste,
  • õpilaste-õpilaste,
  • õpetajate-lapsevanemate,
  • õpetajate-juhtkonna,
  • lapsevanemate-tugipersonali,
  • õpetajate-tugipersonali,
  • õpilaste-tugipersonali,
  • kooli-kogukonna tasandil.
 • Kasutatakse erinevaid koostöö vorme
 • Koolipere liikmed saavad omavahel hästi läbi ning oskavad omavahelisi erimeelsusi lahendada
 • Märgatakse ja aidatakse abivajajaid
 • Kool teeb koostööd teiste koolide või asutustega, et jagada oma kogemust, muresid ning rõõme
 • Toetatakse lastevanemate õppimist ja kasvamist toetavaid tegevusi ja harjumusi kooliga koostööd teha
 • Õpilased, õpetajad jt kooli töötajad ning lapsevanemad juhivad ja/või on kaasatud erinevatesse kooli projektidesse
 • Koolitustel saadud infot jagatakse oma kolleegidega
 • Koolil on oma tugipersonal, kes on abiks probleemide lahendamisel
 • Arendatakse tugiõpet, et õpilased ei oleks raskustes õppetööga
Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi