Autor:
Pexels.com

Kliendid ja tooted

Klientide ja toodete alateema alt leiate materjale ettevõtja eetiliste valikute kohta suhtlemisel äriklientide ja lõpptarbijatega, nõudmiste kohta toote või teenuse loomisel ja turustamisel ning tarbijaeetika kohta.

Kliendisuhete eetika peamised küsimused puudutavad

 • usaldust,
 • adekvaatse informatsiooni edastamist,
 • konfidentsiaalsust,
 • mõjutamist kingituste ja soodustuste abil ning
 • vastutust oma toodangu eest.

Ettevõtja kohustused tarbija ees on seadustega täpsemalt reguleeritud ja tarbija kaitsmisega tegelevad nii riiklikud institutsioonid kui ka vabatahtlikud ühendused. Tarbija põhiõigused on õigus füüsilisele ja majanduslikule turvalisusele, õigus valida mitme pakkuja vahel, õigus enda arvamust ja kaebusi kuuldavaks teha ning õigus korrektsele informatsioonile.

Lisaks klientide huvidele tuleb toote loomisel ja teenuse pakkumisel arvestada intellektuaalse omandi õigustega, mis kaitsevad avastusi, leiutisi, kunstiteoseid, tööstusdisaini lahendusi ja kaubamärke ning millega sätestatakse kaitse kõlvatu konkurentsi vastu.

Tarbijaeetika uurib, kuidas tarbija valib enda kasu ja müüja kasu vahel. Müüjat kahjustava käitumise võib jagada neljaks:

 • tarbija püüab aktiivselt ja teadlikult müüja arvelt kasu saada (nt vahetades poes kauba hinnasildi soodsama vastu);
 • tarbija jääb passiivseks ja laseb juhuslikult tekkinud olukorral jätkuda (nt jättes reageerimata, kui müüja annab tagasi liiga palju raha);
 • tarbija petab müüjat, ilma et ta ise mõistaks käitumisviisi ebaseaduslikkust (nt valetamine sissetulekute kohta laenu taotlemisel);
 • või siis tarbija ei taju olukorda müüjale kahjulikuna (nt kopeerides loata laserplaate).

Tarbijatel on võimalik mõjutada ettevõtte eetilist või ebaeetilist käitumist ostuvalikute ja boikoteerimisega. Milline on aga deklareeritud eetilise hoiaku ja tarbijate tegeliku ostukäitumise vahekord? Milline on eetiliste väärtushinnangute koht teiste ostukäitumist mõjutavate tegurite hulgas?*


* Polonsky, M. J. et al. Consumer Ethics in the European Union: A Comparison of Northern and Southern Views.

Lisaks

Lubadused klientidele

Kortermaja ehitav kinnisvaraarendaja teatas korteri broneerinud klientidele, et kavatseb varem kokku lepitud hinda tõsta, kuna ehitushinnad on vahepeal kallinenud. Ostjatega sooviti alustada uusi hinnaläbirääkimisi: neile, kes uuest hinnast keelduvad, maksab firma sissemakse koos intressidega tagasi ning alustab vabanenud korteri müümist uutele huvilistele uue hinnaga.

Ostjate protestile ja ajakirjanduse kajastustele reageeris ettevõte kiiresti ja avalikult. Arendaja loobus hinna tõstmisest kõnealustes tehingutes ja muutis ka edaspidist müügistrateegiat. Firma kinnitas, et praegustele ja tulevastele klientidele antud lubadustest peetakse kinni ning välja pakutud hinnad jäävad kehtima algusest lõpuni.

 • Kas firma esialgse plaani puhul oli tegemist lubaduse murdmisega?
 • Kuidas võiks firma esialgset kava õigustada?
 • Mis võiksid olla põhjused, miks firma oma hinnamuutmise kavatsusest loobus?
 • Kuidas hindate ettevõtte reaktsiooni kaebustele?

Vaata seotud artikleid:

Arco Vara tütarfirma tõstis varem kokku lepitud korterihindu. Postimees, 06.11.2006.

Arco Vara loobus sõnamurdlikust plaanist tõsta korterite hindu. Postimees, 08.11.2006.

 

Rohkem ärieetika näitejuhtumeid leiate Markkula Center for Applied Ethics kodulehelt (inglise keeles)

ÕPPEMATERJALID

Barbaut, G. Intellektuaalomand Euroopa Ühenduses: loengud Tartus 17.19. märtsil ja 17.19. mail 2004. Tõlkinud M. Leesik. Tartu: Eesti Õiguskeskus, 2005.

Koitel, H. Kaubamärk ja kõlvatu konkurents. Tallinn: Eesti Riigikaitse Akadeemia kirjastus, 1997.

Belk, R.; Devinney, T.; Eckhardt, G. Consumer Ethics Across Cultures. Berkeley: University of California, Center for Responsible Business, 2005.

Polonsky, M. J. et al. Consumer Ethics in the European Union: A Comparison of Northern and Southern Views.

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Barbaut, G. Intellektuaalomand Euroopa Ühenduses: loengud Tartus 17.19. märtsil ja 17.19. mail 2004. Tõlkinud M. Leesik. Tartu: Eesti Õiguskeskus, 2005.

Koitel, H. Kaubamärk ja kõlvatu konkurents. Tallinn: Eesti Riigikaitse Akadeemia kirjastus, 1997.

Maailmaparandaja teejuht: arengukoostööst ja sellest, kuidas sina saad panustada. Koostaja A. Kool. Arengukoostöö Ümarlaud, 2010.

Merilai, M. (koost) Head kaubandustavad: juhend kaubandusalal tegutsevatele ettevõtjatele. Tallinn: Eesti Kaupmeeste Liit, 2007.

Ostrat, J. Kaitsmata toodang on probleemide allikas: tööstusomandi ABC. Tallinn: Juura, 2006.

Pisuke, H. Autoriõiguse alused. Tallinn: KPMS & Partnerid, 2006.

Pringle, H. Hingega bränd: kuidas sotsiaalseosega turundus kujundab brände. Tõlkinud K. Hallik, P. Kurro. Tallinn: Pegasus, 2003.

Roose, N. Toode turunduses. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004.

Tooman, H. Teenindusühiskond, teeninduskultuur ja klienditeenindusõppe kontseptuaalsed lähtekohad. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 2003.

KÄSIRAAMATUD

Teejuht patendindusse. Tallinn: Eesti Patendiamet, 2000.

Toodete märgistamine ja süsteemide sertifitseerimine. Tallinn: Eesti Standardikeskus, 2005.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

ARTIKLID

Kooskora, M. Ärieetika. Simm, K. (koost), Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023

Kremez, M. Kõlblusnormide rakendamine reklaamimaailmas. Ärielu, nr 5, 2001, lk 80.

Vain, P. Ettevõtte püüdluste ja väärtushinnangute müük. Turunduskonverents Loeb inimene. Pärnu, 2000, lk 7284.

VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Kaabel, J. Kõlvatu konkurentsi tõkestamine ja tööstusomandi õiguskaitse aktuaalseid küsimus. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tartu Ülikool, Õigusinstituut, 2003.

Kuusik, A. Kliendi lojaalsus ja seda mõjutavad tegurid AS Elion Ettevõtted näitel. Magistritöö. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, 2005.

Oosalu, T. Heauskse omandamise põhimõtted. Magistritöö. Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, 2002.

Tisler, E. Eetilise ja poliitilise tarbimise kuvand tudengite seas. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, 2009.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Bibb, S.; Kourdi, J. Trust matters: for organisational and personal success. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Brenkert, G. G. Marketing ethics. Malden (etc.): Blackwell, 2008.

Guide to the international registration of marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol (updated April 2004). Geneva: World Intellectutal Property Organization, 2004.

Finn, D. K. The moral ecology of markets. Assessing claims about markets and justice. Cambridge University Press, 2006.

Harrison, R. Good faith in sales. London: Sweet & Maxwell, 1997.

Harrison, R.; Newholm, T.; Shaw, D. The Ethical Consumer. Thousand Oaks: Sage Publications, 2005.

Hernez-Broome, G.; McLaughlin, C. Selling Yourself without Selling Out: A Leader's Guide to Ethical Self-Promotion. San Francisco: Jossey-Bass, 2007.

Hovland, R.; Wolburg, J.; Haley, E. (eds). Readings in Advertising, Society, and Consumer Culture. Armonk: M. E. Sharpe, 2007.

Markel, M. Ethics in Technical Communication: A Critique and Synthesis. Ablex Publishing, 2000.

Maskus, K. E. Intellectual property rights in the global economy. Washington: Institute for International economics, 2000.

McKenzie-Mohr, D.; Smith, W. Fostering sustainable behavior: an introduction to community-based social marketing. Gabriola Island: New Society, 1999.

Meadowcroft, J. Ethics of the Market. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.

Murphy, P.; Laczniak, G. R.; Bowie, N. E.; Klein, T. A. Ethical Marketing. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005.

Pastore-Reiss, E.; Naillon, H. Le Marketing éthique: Les sens du commerce. Paris: Village Mondial, 2002.

Paterson, G. The European patent system: the law and practice of the European patent convention. London: Sweet & Maxwell, 2001.

Reichfeld, F. F. The loyalty effect: the hidden force behind growth, profits, and lasting value. Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1996.

Satz, D. Why Some Things Should not be for Sale. The Moral Limits of Markets. Oxford University Press, 2010.

Thumm, N. Intellectual property rights: national systems and harmonisation in Europe. Heidelberg, New York: Physica-Verlag, 2000.

Van de Ven, B. Responsible Marketing: Marketing Ethics. London: Routledge, 2007.

Vaata ka: reklaamieetika, intellektuaalne omand ja autorikaitse

Päisefoto: Burst, pexels.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi