Autor:
Brett Sayles

Väärtusprogramm 2009-2013 ja taust

Riiklik programm „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ lähtub vajadusest toetada eesti keele püsimist ja arengut ühiskonna väärtusarendusega. Erinevate siht- ja sidusgruppide tagasiside alusel leiti konsensuslikult, et ühiskonna vaimne uuenemine algab kasvavast põlvkonnast, kuid  hariduses toimuv peab saama kogu ühiskonna asjaks (noori mõjutab palju ka see, mis toimub koolist väljaspool). Eesmärk on toetada rahvusele ja riigile oluliste väärtuste, nii moraalsete (nt ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus) kui ka sotsiaalsete väärtuste (nt vabadus, demokraatia, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutus, rahvuslus, emakeel, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, sooline võrdõiguslikkus), püsimist ja arengut.

Programmi fookus on laste ja noorte väärtuskasvatusel, mida on süsteemselt võimalik läbi viia hariduse kaudu. See eeldab aga laiemat kokkulepet selles, mis on hariduse eesmärgid, millist inimest me tahame kasvatada ja millist ühiskonda kujundada. Seetõttu pannakse programmis suurt rõhku ka sellele, et tekitada ühiskonnas laiemat diskussiooni väärtuste ja väärtuskasvatuse üle, püüdes kaasata nii avalikku-, era- kui ka kolmandat sektorit.

Programmi elluviimist jälgib ja juhib programmi nõukogu. Programmi tegevusi rahastatakse rakendusüksuste kaudu.
Programmi rakendusüksused on:

  • Tartu Ülikooli eetikakeskus (programmi tegevuste korraldamine, avalikkusele suunatud väärtusarendus);
  • Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi eelkoolipedagoogika osakond (haridus, väärtuskasvatus lasteaias);
  • Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus (haridus, väärtuskasvatus koolis);
  • Avatud Eesti Fond (mitteformaalne haridus ja väärtusarendus kodanikeühenduste ja erasektori kaudu).

 

Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013

 

Vaata ka:

Väärtusprogrammi raames valminud ja tõlgitud materjalid

Taustamaterjalid

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega