Autor:
Leeloo Thefirst, pexels.com

Tunnustusprogrammi KKK

Siit leiad vastuseid tunnustusprogrammi raames kõige sagedamini esitatud küsimustele.

Mida tähele panna tunnustusprogrammis osalemiseks?

  • Esimest korda programmi pürgijatel on vajalik läbida analüüsi kirjutamist toetavad e-kursused „Sissejuhatus väärtusarendusse“ ja „Sissejuhatus kooli/lasteaia väärtusarenduse analüüsi“.
  • Kursuse läbimine on tarvilik ka neile koolidele ja lasteaedadele, kes osalesid programmis viimati enne 2018. aastat ning neile antud märgised vajavad uuendamist.
  • E-kursused on avatud kõigile soovijatele.
  • Kohtade arv programmis on piiratud. Osalemiseks tuleb kandideerida.
  • Jälgige hoolega kuupäevi!

Kui hea peab üks kooli või lasteaed olema, et tunnustusprogrammis osaleda?

Hea kool ja hea lasteaed ei saa kunagi lõplikult „valmis“, vaid nõuab järjepidevat arendamist. Tunnustusprogrammis osalemiseks ei pea näitama suurepäraseid tulemusi kõigis hea kooli mudeli ja hea lasteaia mudeli aspektides. Oluline on soov oma tegevusi analüüsida ja mõtestada: seada uusi eesmärke, panna tähele, kus saaks paremini ja kavandada tegevusi edenemiseks.
Eneseanalüüsi protsess aitabki näha ja aru saada, mida ja kuidas teha, et saada paremaks.

Millest eneseanalüüsi kirjutamist alustada?

Esmakordsetel hea kooli ja hea lasteaiaga liitujatel on vajalik läbida väärtusarendust ja väärtusarenduse analüüsi kirjutamist toetavad e-kursused „Sissejuhatus väärtusarendusse“ ja „Sissejuhatus kooli/lasteaia väärtusarenduse analüüsi“. Kursuste käigus läbitavad praktilised harjutused aitavad leida ja sõnastada analüüsi fookusteema, eesmärgi ja uurimist vajavad küsimused.

Eneseanalüüsi kirjutamisel proovige vastata kõigile analüüsi formaadis esitatud küsimustele. Seejärel pange kokku meeskond, kes analüüsi koostamist planeerima ja vedama hakkab. Analüüsi koostamisse võib lisaks õpetajateje ja tugispetsialistidele kaasata ka õpilased, lapsevanemad või hoolekogu liikmed.

Esmalt kasutage neid andmeid, mida koolis/lasteaias juba kogutud on (vaatlused, küsitlused, vestlused, e-päevik, protokollid jms). Seejärel kaardistage, milliseid andmeid oleks juurde vaja, et näidata oma analüüsi tõenduspõhisust. Pöörake tähelepanu, et andmed, mida koguma asute, toetaksid analüüsi, kuid samal ajal ei koormaks liigselt sihtgruppi, kes on teie info allikas.

Milliseid teemasid valida?

Valige teemad, mille analüüsimisest oleks kooli/lasteaia arengule kõige rohkem kasu. Lähtuge kooli/lasteaia arendussuundadest, õppeaastale seatud eesmärkidest, lahendamist vajavatest kitsaskohtadest, mis vajavad põhjalikumat analüüsi (nt kus me oleme?, kuhu tahame jõuda?, kuidas seda saavutada?). Tunnustusprogrammi esitatud analüüs ei peaks olema koolile/lasteaiale lisakohustus. Eneseanalüüsi saab kasutada näiteks sisehindamise aruande, õppeaasta kokkuvõtva analüüsi, uue arengukava sisendi vms koostamiseks.

Kas koolide ja lasteaedade esitatud tööd pannakse pingeritta?

Tunnustusprogrammis osalemine on kooli ja lasteaia jaoks arenguprotsess. See aitab kooli- ja lasteaiaperel eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused.
Tunnustusprogrammi esitatud eneseanalüüse pingeritta ei seata. Osalejate analüüsioskust tunnustatakse väärtuskasvatuse rändkarika või erinevate tiitlitega. Iga osaleja annab protsessi käigus teada, millisele tiitlile kool või lasteaed soovib kandideerida.

Kes on kriitiline sõber?

Kriitiline sõber on väärtuskasvatuse nõustaja ning arengu toetaja. Ta aitab kooli ja lasteaia tugevusi ja nõrkusi analüüsida ning hinnata väärtusarenduslike tegevuste mõju ja tulemuslikkust. Kõigile tunnustusprogrammis osalejatele pakutakse tuge. Analüüsi koostamist toetavad eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajad ehk kriitilised sõbrad kirjaliku tagasisideraporti ja/või kohtvisiidi abil tunnustusprogrammis osalevatesse koolidesse ja lasteaedadesse.

Kriitiliste sõprade kohta saate lugeda artiklist „Kriitiline sõber on kooli usaldusväärne partner“.

Kes osalejate ausat ja avameelset analüüsi näevad ja hindavad ning kas see jõuab ka kooli/lasteaiapidajani?

Tunnustusprogrammi esitatud analüüsile annavad tagasisidet eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajad e kriitilised sõbrad ja TÜ eetikakeskuse projektijuhid.  Eneseanalüüside hindamise žüriis on väärtusprogrammi nõukogu esimees, Tartu Ülikooli eetikakeskuse esindajad ja ning vajadusel ka haridus- ja sotsiaalteadlased.
Eetikakeskus ei edasta analüüse kolmandatele isikutele või asutustele, kes ei ole protsessiga seotud. Teate tunnustuse pälvinud lasteaia või kooli kohta saadame pärast tunnustusprogrammi osalemist ka koolipidaja esindajale.

Kas ja kuidas tunnustatud koolide ja lasteaedade nimed avalikustatake?

Koolile või lasteaiale omistatud tiitel ja logo antakse üle iga-aastasel tunnustusüritusell, mis toimub traditsiooniliselt detsembris. Tunnustatud koolide ja lasteaedade nimed avalikustatakse eetikaveebis, lisaks tunnevad tiitlisaajate vastu ka aktiivset huvi erinevad ajakirjanduslikud väljaanded.
Peale seda edastame ka kooli- ja lasteaiapidajatele Tartu Ülikooli eetikekeskuse poolt välja antud tiitli ja tunnustuse sisu.

Kas kõik eneseanalüüsid avalikustatakse eetikaveebis?

Eneseanalüüsid avalikustatakse ainult kooli või lasteaia nõusolekul (vt koolide kogemused ja lasteaedade kogemused). Avalikustada on võimalik ka ainult osa analüüsist, jättes välja näiteks pildid, küsitluste kokkuvõtted või isikute nimed.

Millised materjalid toetavad analüüsi kirjutamist?

Analüüsi kirjutamist toetavad lisaks e-kursustele ja kriitilistele sõpradele ka Tartu Ülikooli eetikakeskuse väljaanded: