Autor:
/Unsplash

Jätkusuutlikkus ja keskkonnapoliitika

Jätkusuutlikku arengut peetakse käesoleva sajandi märksõnaks. Kui veel pool sajandit tagasi tundus maakera avarana ning kosmoseutoopiad laiendasid seda tundmust veelgi, siis nüüd nähakse meie koduplaneeti pigem kitsa ja suletud süsteemina, kuhu lisandub pidevalt elanikke ning mille ressursside kasutamine ei ole vastavuses nende taastumise kiirusega. Samuti kasvab jäätmete hulk.

Kuidas elada neis ruumipiiranguis nii, et ka tulevastele põlvedele oleks kindlustatud elu puhtas keskkonnas? Kuidas jaotada ressursse õiglaselt? Kuidas kasutada loodusvarasid kõige efektiivsemalt?

Jätkusuutlikkuse ja keskkonnapoliitika alateema alt leiate materjale riiklikul tasandil tehtud otsustest, visioonidest, statistikast jms. Samuti arvamusi, milline peaks olema keskkonda alal hoidev suund nii riiklikul kui ka globaalsel tasandil ning kuidas tagada jätkusuutlik areng.

Lisaks

SEADUSED

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ratifitseerimise seadus

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadus

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus

Jahiseadus

Jäätmeseadus

Kemikaaliseadus

Karistusseadustik

Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni ratifitseerimise seadus

Keskkonnajärelevalve seadus

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Keskkonnaregistri seadus

Keskkonnaseire seadus

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus

Loomakaitseseadus

Loomataudi tõrje seadus

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadus

Mahepõllumajanduse seadus

Metsaseadus

Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni ratifitseerimise seadus

Piiriülese toimega tööstusõnnetuste konventsiooni ratifitseerimise seadus

Põllumajandusloomade aretuse seadus

Taimekaitseseadus

Saastetasu seadus

Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus

Säästva arengu seadus

Veeseadus

Väetiseseadus


MUUD REGULATSIOONID

Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

The Earth Charter Initiative (Maa Harta)

Geneetiliselt muundatud lisaainet või lõhna- ja maitseainet sisaldava toidu märgistamise erinõuded

Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamisega seotud keskkonnaseire aruande sisule esitatavad nõuded jaaruande esitamise kord

Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimisel võigeneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neistkoosneva toote turustamisel teatavaks saanud ohu kohta esitatav ja avalikustatav teave

Geenitehnoloogia komisjoni põhimäärus

Haigusetekitajate loetelu, mille isoleerimiseks ja kultiveerimiseks vajab laboratoorium eriluba, samuti nõuded loomataudialase teadusliku uurimistööga tegelevale laboratooriumile ja eriloa väljaandmise kord

Jäätmetena keskkonda kahjustavate toodete, mille valmistamine, sisse- ja väljavedu, müük ning kasutamine on keelatud, loetelu kinnitamine

Keskkonnainspektsiooni põhimäärus

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse põhimäärus

Keskkonnaministeeriumi põhimäärus

Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamisetingimused

Lindude gripi tõrje eeskiri

Loomaaia planeeringule ja ehitistele ning loomaaialoomade pidamisele esitatavad nõuded

Nõuded kemikaali hoiukohale, peale-, maha- ja ümberlaadimiskohale ning teistele kemikaali käitlemiseks vajalikele ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas ning erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele
Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded

Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise eeskirja kinnitamine

Ravimite tootmise eeskiri

Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded

Schmidtzi ja Willotti raamatus kirjeldatakse Sambia näitel vaesust kui keskkonnaprobleemi. Näite autor kõneleb, kuidas ta Zimbabwe ja Sambia piiri ületades nägi suurt silti, mis hoiatas, et Sambiasse on keelatud kasutatud riideid sisse tuua. Esialgu arvas ta, et võimud kardavad nii mõne katkuvormi edasikandumist. Teisel pool piiri küsis ta aga oma teejuhi käest selgitust ning kuulis keelu põhjuste kohta.

Mõni aasta varem [enne 1999. aastat] oli piirkonda tabanud põud. Abiorganisatsioonid tahtsid aidata, kuid rahasaatmine oli problemaatiline, kuna rahalist abi kasutati sageli relvade ostmiseks. Samuti oli küsitav toidu saatmine, sest kui seda ei säilitatud korralikult, põhjustas riknenud toit katku edasi kandvate rottide leviku. Seega tahtsid organisatsioonid saata abi ohutul kujul ning nad otsustasid saata kasutatud riideid.

Senini oli Livingstone olnud Sambia tekstiilitööstuse keskus. Kasvatati puuvilla, kooti see kangaks ning tarbijad õmblesid kangast ise rõivaid. Kuid Livingstone ei suutnud konkureerida tehaserõivastega, saati siis tasuta jagatavatega. Nii vähenes Livingstone’i töötajate hulk ligi 90%.

Probleem oli fundamentaalne: lahendused arengumaade probleemidele peituvad nende maade majanduses. Et olla pikaajaliselt efektiivne, tuleks välismaist abi suunata kohalikele tootjatele, mitte neid tööst ilma jätta.


Allikas: Schmidtz, D.; Willott, E. Environmental Ethics. What Really Matters, What Really Works. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2002, lk 373–374ÕPPEMATERJALID

Aher, S.; Karofeld, E.; Katus, K. ... jt. Keskkonnaraamat gümnaasiumile. IV osa, Globaalprobleemid. Tallinn: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium; Eesti Vabariigi Haridusministeerium (Pakett), 1998

RAAMATUD

Annist, A.; Jüssi, M.; Oja, A.; Post, R. Säästva arengu sõnaseletusi. SEI väljaanne nr. 1. Tallinn: SEI-Tallinn, 2000

Jussi, E. (toim). Talveakadeemia 2006: artiklite kogumik. Tallinn: Talveakadeemia, 2006

Keskpaik, R. (toim). Väärtused ja konfliktid keskkonnaeetikas = Values and conflicts in environmental ethics. Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts, 2005

Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetised, 36

Oja, A. (koost). Keskkonnaeetikast säästva ühiskonna eetikani. Inimese ja looduse vaheline tasakaal kui jätkusuutlikkuse aluspõhimõte. Tallinn: OÜ Infotrükk, 2003

Oja, A.; Raukas, A. (toim). Eesti 21. sajandil. Arengustrateegiad, visioonid, valikud. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1999

Statistikaamet. Säästva arengu näitajad. Tallinn: Statistikaamet, 2002

Vaher, A; Keskpaik, R.; Keerus, K. (koost). Keskkonnaeetika võtmetekste. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008

Vissak, P. Harmoonia võimalikkus süsteemis inimene - keskkond - ühiskond. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda, 2005

Vissak, P. (toim). Harmoonia võimalikkus süsteemis inimene - keskkond - ühiskond. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda, 2003

ARTIKLID

Joonasson, K. Säästva arengu eetilistest dilemmadest. Akadeemia, 2001, nr 11, lk 2396-2408

Kiik, M. H. Keskkonnaeetika. Simm, K. (koost), Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023.

Nuorteva, P. Keskkonnakaitse eesmärgid. Tõlkinud A. Oja. Akadeemia, 1996, nr 5, lk 995-1017

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

MUUKEELNE KIRJANDUS

Attfield, R. The Ethics of the Global Environment. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999

Benson, J. Environmental Ethics. An Introduction with Readings. London; New York: Routledge, 2000

Benveniste, P. Gouvernance environnementale: un enjeu vital pour l'espèce humaine.
Paris: Connaissances et Savoirs, 2006.

Callicott, J. B. In Defence of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy. Albany: State University of New York Press, 1989

Curtin, D. Environmental Ethics for a Postcolonial World. Rowman & Littlefield Publishers, 2005

Grenholm, C.-H.; Kamergrauzis, N. (eds). Sustainable development and global ethics. Uppsala: Uppsala universitet, 2007

Encyclopedia of environmental ethics and philosophy. J. Baird Callicott and Robert Frodeman, editors in chief. Detroit (etc.): Macmillan Reference USA, 2009

Hancock, J. Environmental Human Rights: Power, Ethics and Law. Aldershot: Ashgate, 2003

Heap, B.; Bennett, D. (eds). Insights: Africa's future ... can biosciences contribute?  Banson, 2013

Heap, B.; Bennett, D. (eds). Viewpoints: Africa's Future ... Can Biosciences Contribute?  Banson, 2014

Jamieson, D. (ed). A Companion to Environmental Philosophy. Malden: Blackwell, 2000

Kahn, P. H., Jr. The Human Relationship with Nature: Development and Culture. The MIT Press, 2001

Küng, H.; Kuschel, K.-J. (Hr). Wissenschaft und Weltethos. München, Zürich: Piper, 2001

Leopold, A. S. A Sand County Almanac and Sketches Here and There. New York: Oxford University Press, 1949

Light, A.; de-Shalit, A. (eds). Moral and Political Reasoning in Environmental Practice. Cambridge: MIT Press, 2003

Moscovici, S. De la nature: pour penser l'écologie. Paris: Metailie, 2002

Newton, L. H. Ethics and Sustainability: Sustainable Development and the Moral Life. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002

Regan, T. The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press, 1983

Rolston, H. Environmental Ethics: Values in and Duties to the Natural World. Philadelphia: Temple University Press, 1988

Scruton, R. Animal Rights and Wrongs. London: Demos, 1996

Singer, P. Animal Liberation. New York: Avon, 1975

Van DeVeer, D.; Pierce, C. The Environmental Ethics and Policy Book: Philosophy, Ecology, Economics. Wadsworth Publishing, 2003

Wenz, P. S. Political Philosophies in Moral Conflict. McGraw-Hill, 2007

Борейко В. Е. Краткий курс экологической этики: монография. Киев: Киев. экол.-культур. центр, 2004

Vaata ka: bioeetika, keskkond ja äri

Päisefoto: Tyler Casey, unsplash.com

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega