Autor:
Pixabay

Sõja- ja rahueetika

Sõja- ja rahueetika keskne teema on sõja (moraalne) õigustamine, ühendades erinevaid teooriaid nagu õiglase sõja teooria, realism ning patsifism.

Õiglase sõja teooria kohaselt on sõda teatud tingimustel moraalselt õigustatud, peamiselt enesekaitsmise ning enesepäästmise huvides. Õiglase sõja teooria kesksed küsimused on: jus ad bellum – millistel tingimustel on õiglane sõtta minna; jus in bello – millised käitumisviisid on sõjas lubatud ja keelatud; jus post bellum – rahulepped, sõjakuriteod, reparatsioonid.

Realism rahvusvaheliste suhete raames keskendub eelkõige riigi huvidele, mis tähendab, et moraaliseadused on teisejärgulised. Riigi peamised käitumismotiivid on majanduslik ning militaarne ellujäämine, julgeolek ning võim.

Erinevalt õiglase sõja teooriast ning realismist ei pea patsifism organiseeritud ja tahtliku vägivalla kasutamist õigustatuks. Nn absoluutsed patsifistid põlgavad igasugust vägivalda inimeste ning mõnikord ka nende vara ja loomade vastu. Nn konditsionaalsed patsifistid seevastu lubavad teatud tingimustel sõjalise jõu kasutamist.

Sõja- ja rahueetika alavaldkonda iseloomustavad märksõnad: õiglase sõja teooria, realism, patsifism, tuumaeetika, militaareetika, piinamine, inimõigused, sõjavangide kohtlemine, vägivald, sõjareeglid.

Lisaks

Albert Kivikase teoses „Nimed marmortahvlil“ leiab aset järgmine stseen:

„Jänes!“ hüüdis väike Mugur korraga heledal häälel.

„Kes?“ ehmatas Kohlapuu ja oli tõmbunud näost üleni helepunaseks.

„Sina! Ja ka kõik teised siin, kes kõrvale põiklevad!“

„Mina jänes!“ vihastas Kohlapuu ja kargas püsti. „Või sina ütled, et mina olen jänes! Mina ei ole mingi jänes, vaid põhimõtteline patsifist, kes eitab igasugust sõda.“

„Jänes oled, Kohlapuu, päris jänes!“ kilkas Mugur kui vilespill.

„No ma näitan sulle kohe, et sa eksid,“ hüüdis vihast lõkendav Kohlapuu, „ma astun igale poole, kuhu tahetakse, omakaitsesse või polku, lähen ka ühes frondile, kui kästakse, aga inimese peale mina pauku oma püssist ei lase! Enamlased ei ole mulle midagi teinud, miks peaksin ma neid laskma! Nii et, Käsper, kirjuta mind sisse, kuhu tahad!“

„Mind mitte, Käsper,“ hüüdis klassi kõige paksem õpilane Miljan, närides juba hoolega oma hommikust võileiba, „mina olen ka patsifist ega taha sõdida!“

Vali naerulagin kajas üle klassi ning Miljan ise naeris kaasa. Temaga oli lugu ikka nõnda, et keegi ei võtnud teda tõsiselt, seda enam et Miljan isegi ei võtnud ennast tõsiselt ja üle kõige armastas head nalja.

„Mina jah, vaadake,“ kaebas ta haleda häälega, suu punnis täis leiba, „kardan, et nad sindrid mulle seal omakaitses või polgus ei anna süüa. Tunnen seda soldatski suppi, läinud aastal katsusin, lurr, mis lurr, ei täida pugu!“

„Esimene tõsine põhjus väkke astumise vastu!“ nöökas Tääker ja uus naerupuhang kajas seinast seina. Naeris isegi sünge Viires, harvad hambad veretute huulte vahel irvi.

Kuid ei naernud üks Miljani head nalja, ja see oli Käsper. Tõsisena ta seisis klassi ees kateedris püsti, tõsisena vaatles nüüd ka nende naeru.

„Siis nõnda, koolivennad,“ algas ta, kui naerupuhang oli vaibunud, „siis palju on meie seas veel peale Käämeri ja Viirese neid, kes on omakaitse vastu ega taha toetada oma rahvast raskel ja otsustaval silmpilgul. Ma panen teile ette praegusel otsusetegemisel kõrvale jätta kõik isiklikud motiivid ja mõtelda ainut oma rahvale. Mõtelge ometi: üle mitme sajandi on kingitud silmapilk lootusrikkamalt kui kunagi enne võidelda oma rahva ja vabaduse eest!“

(Kivikas, Albert. Nimed marmortahvlil. Tallinn: Eesti Raamat, 1991, 56–57)

 

Antud stseen viitab mitmele olulisele teemale sõja- ja rahueetikas – ühelt poolt elu väärtustamine ning vägivalla mõttetuse välja toomine (Kohlapuu hoiak), teisalt üllate eesmärkide nimel sõtta minek (Käsperi seisukoht).

Küsimusi:

  • Kas Kohlapuul on õigus sõdimisest keelduda?
  • Kas Muguril on õigus süüdistada Kohlapuud tema kohusest kõrvale põiklemises?
  • Kumma õigustus tundub seisvat tugevamatel alustel?
  • Kas Käsperi üleskutse oli piisav õigustus sõtta minekuks?
  • Kas Kohlapuu oleks pidanud vastu hakkama klassikaaslaste survele?
  • Kas riigimeheliku käitumise ärgitamiseks tohib kasutada sotsiaalset survet?

 

Vaata veel näitejuhtumeid:

23.03.2012 Anna-Maria Penu. Kõik teavad, kes on Kony (Postimees)

20.06.2008 ÜRO klassifitseerib vägistamise sõjataktikana (Postimees)

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Eriksson, L. (koost). Ülema eetika. Tõlkinud ja kohandanud Eesti oludele Aho Rebas. Centralförbundet för befälsutbildning, 2003

Howard, M. E. Rahu leiutamine: mõtisklusi sõjast ja rahvusvahelisest korrast. Tõlkinud I. Gräzin. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2006

Ignatieff, M. Sõdalase au. Tallinn: Varrak, 2001

Machiavelli, N. Valitseja. Tallinn: Vagabund, 2001

Nilsson, A. T. Rahuliikumise ABC: andmeid ja tõsiasju. Tallinn: Rahvusvahelise Lepitusliidu Eesti Osakond, 1935

Sun Zi. Sõja seadused.Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2001

Saumets, A.; Kilp, A. Teaduskonverents Religioon ja poliitika. KVÜÕA Toimetised 4/2005. Tartu: 2005

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

ARTIKLID

Järvik, M. Terrorism - moraalselt õigustatud? Akadeemia, 2005, nr 10, lk 2085-2104

Liivoja, R. Üksikisikute kaitse relvastatud konfliktides. Ettekanne inimõiguste õpetamise seminaril 5. detsembril 2002. a

Seliste, T. Ekspansionistliku demokratiseerimise ohtudest. Diplomaatia, 2006, nr 33

VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Kutsar, G. Väärtuste ja väärtussüsteemide analüüs tsiviil-militaarsuhetes: Eesti näide. Magistritöö. Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, 2007

Lilleorg, A. Sõjaeetika teooriate võrdlus kristlikust perspektiivist. Magistritöö. Tartu Ülikool, usuteaduskond, 2003

Lilleorg, A.Õiglase sõja arusaama arengust õhtumaises kristlikus mõtlemises: Antiigist valgustusajani. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, usuteaduskond, 2000

Sagris, H. Rahvusvaheline terrorism. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 1996

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Alexandra, A. et al. Private military and security companies: ethics, politics and civil-military relations. London; New York: Routledge, 2008.

Allan, P.; Keller, A. (eds). What is a just peace?  Oxford: Oxford University Press, 2006.

Allen, J. L. War: a primer for Christians. Dallas: Cary M. Maguire Center for Ethics and Public Responsibility: Southern Methodist University Press, 2001.

Andréani, G.; Hassner, P. (ed). Justifier la guerre? de l'humanitaire au contre terrorisme. Paris: Presses de Sciences, 2005.

Arrigo, J. M.; Wagner, R. V. (eds). Military Ethics and Peace Psychology. A Dialogue: a Special Issue of Peace and Conflict. Volume 11, Number 1, 2005.

Atack, I. The Ethics of War and Peace. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.

Baarda, T. A. van; Verweij, D. E. M. (eds). Military Ethics: The Dutch Approach - A Practical Guide. Leiden, Boston: Brill, 2006.

Benasayag, M.; Abtroun, S. L'éthique de la souffrance. Latresne: Bord de l'eau, 2002.

Bleisch, B.; Strub, J.-D. (Hg). Pazifismus. Bern: Haupt Verlag, 2006.

Blumberg, H. H.; Hare, P.; Costin, A. Peace Psychology: A Comprehensive Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Brecher, B. Torture and the Ticking Bomb. Oxford, Malden: Blacwell Publishing, 2007.

Brough, M. W.; Lango, J.W.; Van Der Linden, H. (eds). Rethinking the Just War Tradition. New York: State University of New York Press, 2007.

Burgess, J. P. Ethical Subject of Security: Geopolitical Reason and The Threat to Europe. Routledge, 2009.

Canto-Sperber, M. Le bien, la guerre et la terreur: pour une morale internationale. Paris: Plon, 2005.

Carrick, D.;James Connelly, J.; Robinson, P. (eds). Ethics Education for Irregular Warfare. Ashgate, 2009.

Clausewitz, K. von. Vom Kriege. Leck/Schleswig: Clausen & Bosse; Rowohlt, 1978.

Coates, A. The Virtues of War. London, New York: Routledge, 2007.

Coker, C. Ethics and war in the 21st century. New York: Routledge, 2008.

Coker, C. The warrior ethos: military culture and the war on terror. London; New York: Routledge, 2007.

Corlett, J. A. Terrorism: a philosophical analysis. Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic Publishers, 2003.

Christopher, P. The Ethics of War and Peace: An Introduction to Legal and Moral Issues. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004.

Dubiel, H. The Lesser Evil: Moral Approaches to Genocide Practices. London: Routledge, 2004.

Eickelmann, A.; Nelson, E.; Lansford, T. (eds). Justice And Violence: Political Violence, Pacifism And Cultural Transformation. Burlington: Ashgate Publishing, 2005.

Felice, W. F. How Do I Save My Honor? War, Moral Integrity, and Principled Resignation. Rowman & Littlefield Publishers, 2009.

Fisk, L.; Schellenberg. J. (eds). Patterns of Conflict, Paths to Peace. Toronto, Calgary: Broadview Press, 2000.

Gaita, R. Thinking About Torture. London, New York: Routledge, 2007.

Gilbert, P. Terrorism, Security and Nationality: An Introductory Study in Applied Political Philosophy. London; New York: Routledge, 1994.

Glover, J. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. New Haven, London: Yale University Press, 2001.

Gross, M. L. Bioethics and Armed Conflict: Moral Dilemmas of Medicine and War. Cambridge: The MIT Press, 2006.

Grosscup, B. Strategic terror: the politics and ethics of aerial bombardment. Kuala Lumpur: SIRD; London: Zed Books, 2006.

Grotius, H. The Rights of war and Peace. Indianapolis: Liberty Fund, 2005.

Haspel, M. Friedensethik und Humanitäre Intervention. Der Kosovo-Krieg als Herausforderung evangelischer Friedensethik. Neukirchen; Vluyn: Neukirchner, 2002.

Hayden, P. (ed). The Ashgate Research Companion to Ethics and International Relations. Ashgate, 2009.

Hensel, H. M. (ed). The legitimate use of military force: the just war tradition and the customary law of armed conflict. Aldershot: Ashgate, 2008.

Hoppe, T. Friedensethik und internationale Politik. Ostfildern: Matthias-Grünewald, 2000.

Ignatieff, M. The lesser evil: political ethics in an age terror. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.

Janssen, D.; Quante, M. (Hrsg). Gerechter Krieg. Paderborn: Mentis Verlag, 2003.

Kavanaugh, J. F. Who Count As Persons?: Human Identity and the Ethics of Killing. Washington: Georgetown University Press, 2002.

Keegan, J. Die Kultur des Krieges. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 2001.

Kinsella, D.; Carr, G. L. (eds). The morality of war: a reader. Boulder: Lynne Rienner, 2007.

Kochi, T. The Other's War: Recognition and the Violence of Ethics. Birkbeck Law Press, 2009.

Kreis, G. Der "gerechte Krieg": Zur Geschichte einer aktuellen Denkfigur. Basel: Schwabe, 2006.

Lackey, D. P. Moral Principles and Nuclear Weapons. Totowa: Rowman & Allanheld Publishers, 1984.

Lackey, D. P. The Ethics of War and Peace. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1989.

Lafollette, H. Ethics in Practice. Blackwell, 2006.

Lang, A. F. Jr.; Pierce, A. C.; Rosenthal, J. H. Ethics and the Future of Conflict: Lessons from the 1990s. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004.

Lee, S. P. (ed). Intervention, terrorism, and torture: contemporary challenges to just war theory. Dordrecht: Springer, 2007.

Levinson, S. (ed.) Torture: a collection. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Lienemann, W. Frieden: Vom "gerechten Krieg" zum "gerechten Frieden". Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000.

Macnair, R. M.; Zunes, S. (eds). Consistently opposing killing: from abortion to assisted suicide, the death penalty, and war. Westport, London: Praeger, 2008.

May, L. War crimes and just war. Cambridge (etc.): Cambridge University Press, 2007.

May, L.; Rovie, E.; Viner, S. The Morality of War: Classical and Contemporary Readings. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2006.

Mayerfeld, J. Suffering and Moral Responsibility. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Murithi, T. The Ethics of Peacebuilding. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008.

Nardin, T. Ethics of War and Peace: Religious and Secular Perspectives. Princeton: Princeton University Press, 1996.

Nathanson, S. Terrorism and the ethics of war. Cambridge University Press, 2010.

Nye, J. S. Nuclear Ethics. Free Press, 1988.

Norman, R. Ethics, Killing and War. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Olsthoorn, P. Military ethics and virtues. An interdisciplinary approach for the 21st century. Routledge, 2010.

Orend, B. On War: A Dialogue. Rowman & Littlefield Publishers, 2008.

Orend, B. The Morality of War. Toronto, Calgary: Broadview Press, 2006.

Orend, B. Michael Walzer on war and justice. Cardiff: University of Wales Press, 2000.

Primoratz, I. (ed). Civilian Immunity at War. Oxford University Press, 2010.

Reed, C.; Ryall, D. The Price of Peace. Just War in the Twenty First Century. Cambridge University Press, 2007.

Reichberg, G.; Syse, H.; Begby, E. (eds). The Ethics of War: Classic and Contemporary Readings. Blackwell Publishing, 2000.

Robinson, P. Military Honour and the Conduct of War: From Ancient Greece to Iraq. Routledge, 2009.

Robinson, P.; de Lee, N.; Carrick, D. Ethics Education in the Military. Aldershot, Burlington: Ashgate, 2008.

Sorabji, R.; Rodin, D. (eds). The Ethics of War: Shared Problems in Different Traditions. Ashgate Publishing, 2006.

Stassen, G. (ed). Just peacemaking: ten practices for abolishing war. Cleveland: Pilgrim, 2004.

Sterba, J. P. The Ethics of War and Nuclear Deterrence. Wadsworth Publishing Company, 1997.

Teichman, J. The Ethics of War and Peace. Imprint Academic, 2006.

Toiskallio, J. (ed). Identity, ethics, and soldiership. Helsinki: National Defence College, Department of Education, 2004.

Walzer, M. Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations. New York: Basic Books, 2000.

Walzer, M. Arguing about war. New Haven; London: Yale University Press, 2005.

Webel, C.; Galtung, J. (eds). Handbook of peace and conflict studies. London; New York: Routledge, 2007.

White, J. E. Contemporary Moral Problems: War and Terrorism. Wadsworth, 2006.

Wolfendale, J. Torture and the Military Profession. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

Woodhouse, T.; Bruce, R.; Dando, M. Peacekeeping and Peacemaking: Towards Effective Intervention in Post-Cold War Conflicts. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1998.

AJAKIRJAD

Journal of Military Ethics

Philosophy and Public Affairs

The International Journal of Peace Studies

Journal of Conflict Resolution

Journal of Peace Research

Journal of peace, Conflict and Development

Peace Magazine

INFOVÄRAVAD

Architects of Peace: Rahu heaks töötanud tuntud inimeste lühielulood, esseed ja viited

Mahatma Gandhi's One Spot Information Website: Materjale M.Gandhi elu ja töö kohta

Nonviolence Web: Uudised ja kommentaarid patsifistlikust vaatenurgast

Peace News: Antimilitaristlik ajaleht ja veebikülg

JustWarTheory.com

The Internet Encyclopedia of Philosophy: Just War Theory; Pacifism; The Philosophy of War

Stanford Encyclopedia of Philosophy: Pacifism (A. Fiala), War (B. Orend)

BLOGID

the peace journal

Päisefoto: Annette Jones, pixabay.com