Autor:
Johannes Plenio, pexels.com

Väärtusarendus

Eetika on alati seotud väärtustega – sellega, mida oluliseks peetakse ja miks. Tartu Ülikooli eetikakeskus tegeleb eetika ja väärtuste teemaga nii teadus- ja õppetöö raames kui ka laiemalt, pidades silmas Eesti ühiskonda ja selle arengut väärtuste ja eetika teema lahtimõtlemises.

Väärtusarenduse vallas on meie peamised sihid:

  • soodustada arutelu ja ühist arusaamist väärtustest, mille mõtestamine ja järgimine võimaldab ületada meie ühiskonna valupunkte nagu näiteks vähest sidusust, madalat kodanikuaktiivsust, individualistliku tarbijamentaliteedi ja hedonistliku elulaadi pealetungi, aga ka rahvustunde nõrkust, inimelu vähest austamist, madalat iivet ja vägivalla levikut. Nende valupunktide puhul on küsimuse all eelkõige moraalsed ja sotsiaalsed väärtused.
  • vähendada lõhet väärtusalase ilukõne ja tegelike valikute vahel, nii et meie soovid ühiskonna arengu osas saaksid tegelikuks. Lihtsalt oluliste väärtuste loetlemisest ei piisa. Vaja on ka oskust esiletõstetud väärtusi igapäevastes elusituatsioonides märgata ja harjumust neist tõepoolest praktilistes valikutes lähtuda.
  • võimaldada uuel põlvkonnal ühiskondlikke kitsaskohti lahendada, aidates neil probleeme tekitavaid väärtushoiakuid teadvustada ja ületada. Inimese väärtused, tema isiksuse alused, kujunevad suures osas välja lapse- ja noorukieas ning täiskasvanuna on väärtushinnangud juba märksa jäigemalt fikseeritud. Seetõttu on pikemas plaanis mõttekas keskenduda just haridussüsteemile ning koolidele ja lasteaedadele.
  • toetada laste ja noorte väärtuskasvatust lasteaias ja koolis, et iga laps ja noor saaks areneda kasvukeskkonnas, mis soodustab isiksuse terviklikku arengut, enese väärtustes selgusele jõudmist ja edukat ühiskondlikku koostoimimist. Oluline on igaühele kaasa anda oskus oma väärtuste üle pidevalt ja igapäevase eluga seostatult järele mõelda, oma tegusid ja tegutsemisaluseid mõtestada.
  • innustada kogu ühiskonda lasteaiale ja koolile toeks olema, nii et kõik osapooled tunnustaks ja aitaks teostada hariduses peituvaid võimalusi kitsaskohtade ületamiseks. Kuna see on terve ühiskonna asi, siis on vaja formaalharidusse kaasata nii avalik, era- kui ka kolmas sektor.

Nende sihtide suunas liikumiseks kutsuti ellu riiklik programm „Eesti ühiskonna väärtusarendus: 2009–2013“, mis kuulub Haridus- ja Teadusministeeriumi alla. 2015. aastal kinnitati esimene väärtusprogrammi jätkuprogramm 2015–2020. Aastal 2021 kinnitati ka teine jätkuprogramm aastateks 2021–2026.

Strateegiline töö

Õpetajale

Koolile ja lasteaiale

Avalikkusele