Autor:
/Unsplash

Keskkonnaeetika väärtusküsimused

Filosoofilises keskkonnaeetikas on väärtusküsimused kesksel kohal. Paljud neist filosoofidest, kes keskkonnaeetikale aluse panid, väitsid, et n-ö tavaline filosoofiline eetika peab ainult inimest väärtuslikuks ning ülejäänud entiteedid omavad väärtust vaid inimese jaoks.

Kuid sellest järeldub ka, et võime loodust kasutada omaenese huvidest lähtuvalt ning meie suhet loodusega reguleerivad mingit sorti inimestevahelised huvid. See aga ei ole keskkonnaeetikute arvates õige ning loodusel peab olema mingi teist laadi väärtus kui pelgalt vahendiväärtus, olgu see siis seesmine väärtus looduse enese pärast, esteetiline väärtus vms. Sõltuvalt sellest, milline on keskkonna väärtus, on võimalik ka põhjendada inimestele mõeldud käitumisjuhiseid ning kohustusi.

Väärtusküsimuste alateema alt leiate filosoofilisi debatte erinevatest looduse väärtustamise viisidest.

Lisaks

2006. aasta veebruaris allkirjastasid Balti riigid ühisavalduse, milles lepiti kokku, et Leedusse hakatakse riikide võrdsete õiguste alusel planeerima tuumajaama rajamist.

Hetkel toodetakse suurem osa Eesti elektrist põlevkivist, mis on üks keskkonnakahjulikumaid energiatootmise viise. Tuumaenergia kasuks räägib odavus, samuti on see väidetavalt keskkonnasõbralikum, kui elektri tootmine põlevkivist. Akadeemik Anto Raukas väidab lausa, et Eesti võiks teiste riikide osaluseta oma territooriumile tuumajaama ehitada.

Suurim tuumajaama rajamise vastane on Erakond Eestimaa Rohelised. Näiteks Aleksei Lotman väidab, et ehkki tehnika on arenenud ning Tšernobõli tuumajaama katastroofi põhjustas inimlik eksimus, ei ole me selliste vigade eest kunagi kaitstud. Probleemne on tuumajäätmete ohutu ladustamine. Küsimused selle üle, kas tuumajaam on piisavalt ohutu või mil määral see garanteerib Eesti riigile sõltumatuse välisriikide energiapoliitikast, jäägu teadlaste ning poliitikute vaielda. Lähenedes probleemile moraali aspektist, võime küsida teistsuguseid küsimusi:

  • Kas on eetiline ladustada tuumajäätmed mõne teise riigi territooriumile?
  • On väidetud, et Eesti ühiskond pole tuumajaamaks veel valmis – rahvas kardab. Mil määral tuleks tuumajaama ehitamisel avaliku arvamusega arvestada?
  • Kuidas suhtuda väitesse, et maailm, milles elavad meie lapselapsed, on tehnoloogiliselt piisavalt arenenud, et ohutult tuumajäätmeid ladustada.
  • Millised teised väärtuskonfliktid tekivad (väärtuste kohta loe siit)?

Vaata lisaks:

Kalle Muuli. Eesti vajab tulevikus tuumaenergiat. Postimees. 16.02.2007

Rohelised: Eesti valitsus peab lahkuma Ignalina tuumajaama projektist. Postimees. 10.01.2007

JUHTKIRI: Uus Ignalina pole lahendus. Eesti Päevaleht. 10.01.2007

Aleksei Lotman: Tuumajaamast tõhusamad vahendid. Postimees. 30.11.2006

Anto Raukas: Ignalina asemel võiksime ise jaama ehitada. Eesti Päevaleht. 01.03.2006

ÕPPEMATERJALID

Aher, S.; Karofeld, E.; Katus, K. ... jt. Keskkonnaraamat gümnaasiumile. IV osa, Globaalprobleemid. Tallinn: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium; Eesti Vabariigi Haridusministeerium (Pakett), 1998

RAAMATUD

Jussi, E. (toim). Talveakadeemia 2006: artiklite kogumik. Tallinn: Talveakadeemia, 2006

Keskpaik, R. (toim). Väärtused ja konfliktid keskkonnaeetikas = Values and conflicts in environmental ethics. Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts, 2005

Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetised, 36.

Maran, T.; Tüür, K. (toim). Tekst ja loodus. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts (Bookmill), 2000

Oja, A. (koost). Keskkonnaeetikast säästva ühiskonna eetikani. Inimese ja looduse vaheline tasakaal kui jätkusuutlikkuse aluspõhimõte. Tallinn: OÜ Infotrükk, 2003

Vaher, A; Keskpaik, R.; Keerus, K. (koost). Keskkonnaeetika võtmetekste. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008

Vissak, P. Harmoonia võimalikkus süsteemis inimene - keskkond - ühiskond. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda, 2005

Vissak, P. Harmoonia võimalikkus süsteemis inimene - keskkond - ühiskond. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda, 2003

ARTIKLID

Arntzen, S. Cultural landscape and approaches to nature: ecophilosophical perspectives. Koht ja paik. II = Place and location. 2002, lk 27-50

Berleant, A. Notes for a cultural aesthetic. Koht ja paik. II = Place and location. II. 2002, lk 19-26

Ecosemiotic basis of locality = lokaalsuse ökosemiootilisi aluseid. Koht ja paik. II = Place and location. II. 2002, lk 68-92

In search of the environmental ethics. Trames. 1998, nr 2, lk 155-164

Joonasson, K. Säästva arengu eetilistest dilemmadest. Akadeemia, 2001 nr 11, lk 2396-2408

Kiik, M. H. Keskkonnaeetika. Simm, K. (koost). Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023.

Kiili, J. Süvaökoloogiline maailmapilt. Akadeemia, 2003 nr 8, lk 1711-1734

Korp, L.; Rattasepp, S. Väärikad vestlused väärtustest. Acta Semiotica Estica. III. 2006, lk 235-236

Kull, K. Semiotic Ecology: Different Natures in the Semiosphere. Sign Systems Studies, vol. 26, lk 344-371 

Lehari, K. A winter landscape with a bridge = Talvine maastik sillaga. Koht ja paik. II = Place and location. II. 2002, lk 51-67

Oja, A. Inimkohustuste konventsioon - jätkusuutliku tsivilisatsiooni möödapääsmatu eeltingimus. H. Eenmaa (toim). Eesti filosoofia: mis see on (85-98) Tallinn: SE&JS, 2002

Reiland, I. Keskkonnaeetika ja selle keskkonnakontseptsioonist. Akadeemia, 2006, nr 12, lk 2710-2726

Ross, J. Inimkonna tulevikust. Akadeemia, 1995 nr. 6, lk. 1234-1242

Speek, T. Ökokriitikast. Akadeemia, 1996, nr 11, lk 2373-2380

Sutt, T. Inimene ja loodus. Akadeemia, 1989 nr 1, lk 136-143

TÕLKEARTIKLID

Chomsky, N. Keel ja loodus. Tõlkinud Triinu Pakk-Allmann. Akadeemia, 2001 nr. 8, lk. 1644-1682

Jussila, A. Tööstuslikult tootmiselt käsitöötraditsiooni poole. Tõlkinud Priit-Kalev Parts. Akadeemia, 1996 nr 5, lk 1019-1033

Larsen, S.-E. Looduselood: linlik subjekt sõna ja looduse vahel. Tõlkinud Tiiu Hallap. Akadeemia, 1998 nr 1, lk 131-149

Niemi-Pynttäri, R. Ökoloogia kui nihilistlik ebakindlus. Tõlkinud Kajar Pruul. Akadeemia, 1992 nr 4, lk 719-733

KAITSTUD VÄITEKIRJAD

Keerus, K. Vooruseetika — Inimkeskne võimalus keskkonnaeetika põhiküsimuse lahendamiseks. Magistritöö. Tartu Ülikool: filosoofiateaduskond, 2003

Kiisel, M. Keskkonnateadvuse kujunemine Eestis 1980ndatest 2005ni. Magistritöö. Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, 2005

Luik, K. Kuuenda klassi õpilaste keskkonnaalaste väärtuste hindamisvahendi kohandamine. Magistritöö. Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2013

Raudsepp, M. Values and enviromentalism. Magistritöö. Tallinna Pedagoogilise Ülikooli psühholoogia osakond, 2000

Reila, H. Teoloogiline keskkonnaeetika ja inimkeskne traditsioon: mõnede uudsete keskkonnaeetika lähete võrdlev analüüs. Magistritöö. Tartu Ülikool: Usuteaduskond, süstemaatilise usuteaduse õppetool, 1996

Reimann, M. Formation and Assessment of Landscape Recreational Values. Doktoritöö. Tartu: Tartu University Press, 2015

Veesaar, E. Lastevanemate osa laste loodushoiu kujundamisel. Magistritöö. Tartu Ülikooli õpetajate seminar, 2007

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Baumgartner, C. Umweltethik – Umwelthandeln: Ein Beitrag zur Lösung des Motivationsproblems. Paderborn: Mentis, 2005.

Benson, J. Environmental Ethics. An Introduction with Readings. London; New York: Routledge, 2000

Benveniste, P. Gouvernance environnementale: un enjeu vital pour l'espèce humaine. Paris: Connaissances et Savoirs, 2006

Bonnett, M. Retrieving Nature: Education for a Post-Humanist Age. Oxford, Malden: Blackwell Publishing, 2004

Brennan, A. Thinking about Nature. An Investigation of Nature, Value and Ecology. University of Georgia, 1988

Burgat, F.; Dantzer, R. Les animaux d'élevage ont-ils droit au bien-être?  Versailles: Inra Editions, 2001

Cafaro, P.; Sandler, R. (eds). Environmental Virtue Ethics. Lanham: Rowman & Littlefield, 2005

Callicott, J. B. In Defence of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy. Albany: State University of New York Press, 1989

Curtin, D. Environmental Ethics for a Postcolonial World. Rowman & Littlefield Publishers, 2005

Des Jardins, J. R. Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy. Wadsworth Publishing, 2006

Drengson, A.; Inoue, Y. (eds). The Deep Ecology Movement. An Introductory Anthology. North Atlantic Books, 1995

Encyclopedia of environmental ethics and philosophy. J. Baird Callicott and Robert Frodeman, editors in chief. Detroit (etc.): Macmillan Reference USA, 2009

Henning, B. The Ethics of Creativity: Beauty, Morality, and Nature in a Processive Cosmos. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2005

Jamieson, D. (ed). A Companion to Environmental Philosophy. Malden: Blackwell, 2000

Küng, H.; Kuschel, K.-J. (Hr.). Wissenschaft und Weltethos. München, Zürich: Piper, 2001

Lanzerath, D.; Friele, M. (eds). Concepts and values in biodiversity. Routledge, 2014

Leopold, A. S. A Sand County Almanac and Sketches Here and There. New York: Oxford University Press, 1949

Lomborg, B. The Skeptical Environmentalist. Measuring the Real State of the World Cambridge University Press, 2001

Michaud, Y. Humain, inhumain, trop humain: réflexions philosophiques sur les biotechnologies, la vie et la conservation de soi à partir de l'oeuvre Peter Sloterdijk. Paris: Flammarion, 2006

Miller, A. S. Gaia Connections: An Introduction to Ecology, Ecoethics, and Economics. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003

Moscovici, S. De la nature: pour penser l'écologie. Paris: Metailie, 2002

Naess, A. Ecology, Community and Lifestyle. Cambridge University Press, 1993

Naess, A. Life's Philosophy: Reason and Feeling in a Deeper World University of Georgia Press, 2002

O'Neill, J.; Holland, A.; Light, A. Environmental Values. Routledge, 2007

Ott, K. Ökologie und Ethik. Ein Versuch praktischer Philosophie. Francke A. Verlag, 1999

Palmer, C. (ed). Teaching Environmental Ethics. Brill Academic Publishing, 2006

Pojman, L. P.; Pojman, P. (eds). Environmental Ethics: Readings in Theory and Application. Wadsworth Publishing, 2008

Postma, D. W. Why care for Nature? In search of an ethical framework for environmental responsibility and education. Berlin: Springer, 2006

Regan, T. The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press, 1983

Rolston, H. Environmental Ethics: Values in and Duties to the Natural World. Philadelphia: Temple University Press, 1988

Samuelsson, L. The moral status of nature: Reasons to care for the natural world. VDM Verlag, 2009

Scruton, R. Animal Rights and Wrongs. London: Demos, 1996

Singer, P. Animal Liberation. New York: Avon, 1975

Thomashow, M. Bringing the Biosphere Home: Learning to Perceive Global Environmental Change. Cambridge: MIT Press, 2001

Борейко В. Е. Краткий курс экологической этики: монография. Киев: Киев. экол.-культур. центр, 2004

Vaata ka: bioeetika

Päisefoto: Photo Boards, unsplash.com