Autor:
brotiN biswaS, pexels.com

Taustamaterjalid

Väärtuste ja väärtuskasvatuse uuringud Eestis

Eesti Inimarengu Aruanne

Inimõiguste uuringud. Inimõiguste Instituut

„Kiusamisest vabaks!“ uuringu- ja teadustegevus

OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuring TALIS Eestis

PISA uuring Eestis

Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses (Riigikantselei avaliku teenistuse osakond): 2009, 2013, 2017

Vabaühenduste Liit: uuringud

Väärtused kui inimvara. Arenguseire Keskus (2019)

Väärtushinnangute uuring. Ühiskonnauuringute Instituut

Lapse osalemine pereelus. Lastekaitse Liit (2015)

Uuring soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamisest tööandjate seas ja indikaatorite väljatöötamine seaduse mõjude hindamiseks. Praxis, TNS Emor (2015)

Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine. Toimetanud Eve Kikas ja Aaro Toomela (2015)

Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes. Saar Poll (2014)

Vabaühenduste sisedemokraatia uuring. Praxis (2014)

Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013. Toimetanud Triin Roosalu. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3/2014

Laste heaolu. Jaanus Heinsar (koostaja). Statistikaamet (2013)

Kas õpilased või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks (2013)

Kodanikualgatust toetavad väärtused ja käitumismustrid Eesti elanikkonnas 2011-2012. Tallinna Ülikool

Kodanikuhariduse ja vabatahtliku tegevuse analüüs Euroopa Sotsiaaluuringu põhjal. RAKE (2012)

Lapse õiguste ja vanemluse monitooring. Marre Karu, Pirjo Turk, Hella Suvi, Helen Biin. Praxis (2012)

2011 World Youths. Fondapol: sh Eesti

Eduko uuringugrant "Õpetajate väärtuskavatuse alase pädevuse arendamine õpetajakoolituses" (2009–2011)

Kasearu, K. (2009) Muutuvad pereväärtused muutuvas Eestis. Tallinn: Rahvastikuministri büroo

Rahvusvaheline noorte väärtushinnangute võrdlusuuring (2009, Jaan Tõnissoni Instituut)

Väärtuskasvatuse metoodikad (2009)

Eesti Euroopa võrdlustes. Toim. Mare Ainsaar, Dagmar Kutsar. Sotsiaalministeeriumi toimetised 2008, nr 3.

Tallinna õppurite haridus- ja tööväärtused. Eesti Noorsoo Instituut (2008)

Õpetajate vaated väärtuskasvatusele. Tartu Ülikooli eetikakeskus (2008)

Ülevaade kodanikuhariduse hetkeseisust ja arengusuundadest. Avatud Eesti Fond, Balti-Ameerika Partnerlusprogramm (2008)

Lapsed ja Eesti ühiskond (Väärtushinnangute uuring RISC lisa Eesti maa-aruandele, 2006)

Noorte kodanikukultuur muutuvas ühiskonnas. Toots, A; Idnurm, T; Ševeljova, M. (2006)

Rüütel, Ingrid; Tiit, Ene-Margit. Pärimuskultuur Eestis - kellele ja milleks. II osa. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006

Vadi, Maaja; Jaakson, Krista. The importance of value honest: determining factors and some hints to ethics. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006

Põlvkonnad muutuvas ajas: (noorsoo- ja haridussotsioloogide töid aastatest 1975-2001). Koostanud Paul Kenkmann, Jüri Saarniit. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005

Rüütel, Ingrid; Tiit, Ene-Margit. Eesti kooliõpilaste väärtushinnanguist ja huvialadest. - Akadeemia, 2005, nr 11, lk 2401-2442

Rüütel, Ingrid; Tiit, Ene-Margit. Pärimuskultuur Eestis - kellele ja milleks. I osa. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005

Ülevaade inimõiguste olukorrast Eestis 2005. aastal

Björklund, Fredrika; Liubiniene, Vilmante. Value change related to the process of democratisation in Lithuania, Latvia and Estonia. Huddinge: Södertörns högskola, 2004

Eesti elavik 21. sajandi algul: ülevaade uurimuse Mina. Maailm. Meedia tulemustest. Toimetajad Veronika Kalmus, Marju Lauristin ja Pille Pruulmann-Vengerfeldt. Tartu: Tartu Ülikool, 2004

Valikud ja võimalused: argielu Eestis aastatel 1993-2003. TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut; koostanud Leeni Hansson. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2004

Eesti ja eestlased võrdlevas perspektiivis: kultuuridevahelisi uurimusi 20. sajandi lõpust. Koostaja Aune Valk. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002

Eesti noored arvavad, et..: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Lastefondi uurimus "Young voices of Europe and Central Asia". UNICEF Eesti Rahvuskomitee. Tallinn: UNICEF-i Eesti Rahvuskomitee, 2001

Kolga, V; Kurg, A; Tampere, H. 13-18-aastaste koolinoorte arusaamad inimõigustest: empiiriline uurimus. Tallinn: Eesti Haridusfoorum, 2001

Kultuur, elukvaliteet ja väärtushinnangud. Toimetanud Eda Heinla. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2001

Kolga, Voldemar. Inimõiguste ja võimusuhete representatsioon tavateadvuses: teaduseriala 5.6 psühholoogia ja 5.2 õigusteadus: sihtasutuse Eesti Teadusfond grandiprojekti nr. 3520 lõpparuanne. Tallinna Pedagoogikaülikool, 2000

Muutused väärtushinnangutes 1990-1999 (Saar Poll)

Niit, Toomas. Eestlaste, soomlaste ja rootslaste väärtuste struktuur ja väärtuseelistused (teaduseriala nr. 5.6): ETF grandiprojekti nr. 1148 lõpparuanne. Tallinna Pedagoogikaülikooli psühholoogia osakond, 1996

Saarniit, Jüri. Eesti noorte väärtushinnangud läbi aegade. Tallinn: Kultuuri- ja Haridusministeerium, 1995

Talts, Leida. Eesti ja Põhjamaade laste väärtushinnangud: (sotsioloogiline uurimus). Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 1994

 

Doktoritööd

Aavik, Toivo. Lexical analysis of Estonian personal values vocabulary and relation to socially desirable responding and parenting practices. Doktoritöö. Tartu: Tartu University Press, 2006

Chowdhury, Tapashi Binte Mahmud. Establishing trans-contextual science education in promoting active informed citizenry for societal development. University of Tartu, 2022

Dobewall, Henrik. Human values and subjective well-being: An exploration of individual and cultural differences, change across life span, and self-other agreement. Doktoritöö. Tartu: Tartu University Press, 2013

Kalmus, Veronika. School Textbooks in the Field of Socialisation. Doktoritöö. Tartu: Tartu University Press, 2003

Käpp, Triin. Kristlik väärtuskasvatus kristlikes koolides ning kristlike koolide roll Eesti ühiskonnas 21. sajandi algul. Tartu Ülikool, 2021

Mizera, Luule. Socialization in Estonian families: attitudes and behavior in comparative perspective. Doktoritöö. Tartu: Tartu University Press, 2003

Realo, Anu. Individualism and collectivism: an exploration of individual and cultural differences. Doktoritöö. Tartu: Tartu University Press, 1999

Reimann, Mart. Formation and Assessment of Landscape Recreational Values. Doktoritöö. Tartu: Tartu University Press, 2015

Saks, Kristiina. Laste elumaailma meediastumine. Tartu Ülikool, 2022

Vadi, Maaja. Organisatsioonikultuur ja väärtused ning nendevahelised seosed (Eesti näitel). Doktoritöö. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2000

Valk, Aune. Two facets of ethnic identity: pride and differentiation. Doktoritöö. Tartu: Tartu University Press, 2001

Vedina, Rebekka. The diversity of individual values and its role for organisations in the context of changes. Doktoritöö. Tartu Ülikool, 2007

 

Magistritööd

Aavik, Anu. Tavakoolide ning sanatoorsete ja erikoolide õpilaste vanemate kasvatusstiilid ja personaalsed väärtused. Magistritöö. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond, 2001

Beljajev, Riina. Põhiväärtused kui juhtimisin[s]trument eesti suurte organisatsioonide näitel. Magistritöö. Tallinna Ülikooli psühholoogia osakond, 2007

Dotsenko, Jevgenia. 1920-1930ndate ja 1999-2000ndate Eesti, Vene ja Soome päevalehtedes esinevate väärtuste võrdlev analüüs. Magistritöö. Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, 2010

Elias, Katrin. Õpetajate väärtusorientatsioonidest Eesti koolis. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskond, 2001

Elving, Siiri. Noorte hoiakud abiellumise, lahutuse ja traditsiooniliste pereväärtuste suhtes. Magistritöö. Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduskond, 2007

Hanni, Eva. Väärtuskasvatuse võimalusi lugemistekstide kaudu. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskond, 2004

Harro, Helina. Eesti põhikooli laste väärtused kahe uurimismeetodi võrdluses: väärtuste piltküsimustik lastele ja väärtuste portreeküsimustik. Magistritöö. Tartu Ülikooli psühholoogia instituut, 2015

Heiter, Helen. Majandusarengu taseme, sissetulekute ebavõrdsuse ja suhtelise sissetuleku mõju postmaterialistlike väärtuste kujunemisele. Magistritöö. Tartu Ülikooli riigiteaduste instituut, 2014

Kalmus, Veronika. Estonian ABC-Books 1900-1997: Reflections of Cultural and Ideological Changes. University of Tartu, University of Oslo, 1998

Kerge, Kristi. Tartu Ülikooli väärtused. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2010

Kiisel, Maie. Keskkonnateadvuse kujunemine Eestis 1980ndatest 2005ni. Magistritöö. Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, 2005

Kizant, Merlin. Õppemängud suhtlus-, väärtus- ja sotsiaalse pädevuse arendamiseks kiusamise ennetamisel I kooliastmes. Magistritöö. Tallinna Ülikool, haridusteaduste instituut, 2018

Kutsar, Gustav. Väärtuste ja väärtussüsteemide analüüs tsiviil-militaarsuhetes. Eesti näide. Magistritöö. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond, 2007

Kõrgesaar, Grete. Kultuuride vahelised erinevused Nortal AS sisekommunikatsioonis. Magistritöö. Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, 2014

Laas-Mikko, Katrin. Privaatsuse filosoofilise kontseptsiooni piiritlemine Magistritöö. Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika insituut, 2010

Laius, Mariann. Väärtused I kooliastme Koolibri ja Avita kirjastuste matemaatika tööraamatutes ja õpikutes. Magistritöö. Tartu Ülikooli õpetajate seminar,2006

Laul, Kaja. Eesti kooliõpilaste väärtuste struktuur ja väärtuseelistused ning nende muutumine üheksakümnendail. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikooli psühholoogiaosakond, 1999

Lega, Andrea. Inimeste õiguskuulekus. Magistritöö. Tartu Ülikooli avaliku õiguse instituut, 2013

Lepp, M. Maskuliinsete väärtuste seos õpilaste omavahelise kiusamise sagedusega klassis. Magistritöö. Tartu Ülikooli haridusteaduskond, 2008

Lepp, Marika. Eesti alg- ja põhikooli laste väärtused: väärtuste struktuur ja kahe vanusegrupi võrdlus. Magistritöö. Tartu Ülikooli psühholoogia instituut, 2014

Loik, Ramon. Individualism ja kollektivism kui riigikaitselist hoiakut mõjutavad väärtusorientatsioonid. Magistriväitekiri. Tallinna Pedagoogikaülikooli matemaatika-loodusteaduskond, 2001

Luik, Kristiina. Kuuenda klassi õpilaste keskkonnaalaste väärtuste hindamisvahendi kohandamine. Magistritöö. Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2013

Lutt, Kadri. Inglise-eesti väärtusterminite sõnastik. Magistriprojekt. Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, 2008

Luuk, Külli. Solidaarsed ja liberaalsed hoiakud sotsiaalpoliitikas Eesti näitel. Magistritöö. Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotisaalpoliitika osakond, 2006

Martens, Eva-Theresa. Kooli roll õpilaste iseloomu kujundamisel Tallinna koolide põhjal. Magistritöö. Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2013

Mäesalu-Bakradze, Maren. Teenindajate ebaausa käitumise ennetamisvõimalused ja seosed indiviidi ning organisatsiooni väärtustega jaekaubandusettevõtte näitel. Magistritöö. Tartu Ülikooli ettevõttemajanduse instituut, 2014

Nigulas, Sigrit. Õpilaste väärtushinnangute kujundamine projekti „Kiusamisest vaba kool“ metoodika näitel. Magistritöö. Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituut, 2015

Niit, Kaisa-Kitri. Eesti üliõpilaste väärtuseelistused, nende muutumine ja seos sotsiaalsete aksioomidega. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikooli psühholoogiaosakond, 1999

Nurk, Pille. Põhikoolilõpetajate väärtushinnangud Pärnu linna näitel. Magistritöö. Tartu Ülikooli haridusteaduskond, 2007

Olesk, Maaja. Lastekultuur kui elustiil. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskond, 2003

Otsing, Marit. Eesti keskkoolilõpetajate väärtushinnangud lõpukirjandite põhjal. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskond, 2001

Paalandi, Veiko. Eluorientatsioonide dünaamika kahe Eesti põlvkonna näitel. Magistritöö. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond, 2001

Paide, Aveli. Koolikultuuri avaldumisvormid muusikakoolis Tartu I muusikakooli õpilaste ja õpetajate hinnangul. Magistritöö. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2014

Pener, Ramo. Väärtushinnangute seos kristliku maailmavaatega. Magistritöö. Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, 2000

Pevkur, Aive. Väärtuspluralism ja meditsiinieetika. Magistritöö. Tartu Ülikooli filosoofiaosakond, 2002

Pill, Ene. Kadettide ja riigikaitseametite töötajate isikuprofiilide võrdlus. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikooli psühholoogiaosakond, 1999

Plistkin, Ragnar. Inimelu väärtus Eesti karistusõiguses. Magistritöö. Tartu Ülikooli avaliku õiguse instituut, 2014

Rahnik, Jaan. Erineva taustaga noorte väärtuseelistused eneseületamise - eneseupitamise skaalal sotsiaaltöö kontekstis. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaalteaduskond, 2002

Rannu, Salme. Teleauditooriumi jagunemine vaatajahuvide, elulaadi ja väärtuste alusel. Magistritöö. Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, 2010

Raudik, Vilve. Vanemate väärtused perekultuuri osana ja kujundajana. Magistritöö. Tartu Ülikooli psühholoogiaosakond, 1993

Raudsepp, Maaris. Values and enviromentalism. Magistritöö. Tallinna Pedagoogilise Ülikooli psühholoogia osakond, 2000

Rebane, Kärt. Väärtused Eesti Päevalehes ja Postimehes 1990-2014. Magistritöö. Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, 2015

Realo, Anu. Individualism-collectivism and self-consciousness in relation to the five-factor model of personality traits. Magistritöö. Tartu Ülikooli psühholoogiaosakond, 1995

Reidolv, Malle. Aabits muutuvas ajas: väärtushinnangud 1990ndate aastate Eesti aabitsates. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskond, 2003

Remm, Joonas. Liberaaldemokraatlikud väärtused ja valitsemiskorraga rahulolu Aafrika riikide näitel. Magistritöö. Tartu Ülikooli riigiteaduste instituut, 2015

Remmel, Laura. Poliitiku integriteedi kujunemisest võrguajastul (blogivate riigikogulaste näitel). Magistritöö. Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, 2015

Ross, Madli. Susan Wolf on moral perfection and the good life: a critical analysis. Magistritöö. Tartu Ülikooli filosoofia osakond, 2014

Ross, Mare. Üldinimlikud (kristlikud) püsiväärtused võõrkeele tundide kontekstis. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskond, 2003

Saart, Katrin. Väärtuskasvatus koolis ja selle võimalused ainetunnis (bioloogia tunni näitel). Magistritöö. Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2013

Saluveer, Mairit. Usalduse olemus ja ühiskondlik tähtsus. Magistritöö. Tartu Ülikooli filosoofia osakond, 2003

Siivelt, Piret. Väärtushinnangutest ja väärtuste teadvustamisest koolis, lähtudes nii koolijuhtimise kui väärtuskasvatuse aspektidest. Kutsemagistritöö. Tartu Ülikooli haridusteaduskond, 2005

Suurväli, Sirle. Erinevused personaalsetes väärtustes: tervisesportlaste ja spordiga mitte tegelevate inimeste võrdlus. Magistritöö. Tartu Ülikooli psühholoogia instituut, 2015

Säre, Marika. Õpimotivatsioon ja isiksuse väärtushinnangud õpetajakoolituses. Magistritöö. Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, 1996

Tärk, Saskia. „Kiusamise ennetamine ja sotsiaalse pädevuse arendamine I kooliastmes õpetajate hinnangul pilootprojekti „Kiusamisest vabaks!“ näitel. Magistritöö. Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituut, 2015

Vain, Tea. Väärtused eesti ja vene põhikooli õpilaste hinnangute alusel. Magistritöö. Tartu Ülikool, 2011

Vallimäe, Liina. Eesti koolilaste enesekirjeldused ning nende seos mõistestruktuuriga. Magistritöö. Tartu Ülikooli psühholoogia instituut, 2014

Veesaar, Evelin. Lastevanemate osa laste loodushoiu kujundamisel. Magistritöö. Tartu Ülikooli õpetajate seminar, 2007

 

Väärtuste ja väärtuskasvatuse uuringud mujal maailmas

Citizenship education at school in Europe. Eurydice, 2012

Eurobarometer

European Social Survey

European Values Study

Halman, Loek; Luijkx, Ruud; Zundert, Marga van. Atlas of European values. Leiden: Brill; Tilburg University, 2005

Human values and social change: finding from the values surveys. Edited by Ronald Inglehart. Leinen; Boston: Brill, 2003

International Social Survey Programme

Population, family, and welfare: a comparative survey of European attitudes. Vol. 2. Edited by Rossella Palomba, Hein Moors. Oxford: Clarendon Press, 1998

Savicka, Aida. Postmaterialism and globalisation: the specificity of value change in the post-communist milieu. Vilnius: Research Insitute of Culture, Philosophy and Art, 2004

Tirronen, Jarkko. Modernin yliopistokoulutuksen lähtökohdat ja sivistyskäsitys = Modern university education: the foundations and concept of education. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2005

World Values Survey

Базовые ценности россиян : социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы : по материалам проекта "Томская инициатива". Л. Г. Бызов ... и др. Москва : Дом интеллектуальной книги, 2003

Кибизова, Этери Эдуардовна. Этносоциальные ценности поколений: (проблема преемственности). Санкт-Петербург: СПГУТД, 2003

Титаренко, Лариса Григорьевна. Ценностный мир современного белорусского общества: гендерный аспект. Минск: БГУ, 2004

Kirjandus ja materjalid moraalikasvatusest

Eestikeelsed väljaanded

Annist, August. Väärtustunde kriis ja väärtuste põhjenduse probleem. Tartu, 1932

Eesti ühiskond kiirenevas ajas = Uuringu Mina. Maailm. Meedia 2002–2014 tulemused. Toimetajad Peeter Vihalemm, Marju Lauristin, Veronika Kalmus, Triin Vihalemm. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017

Eneseanalüüsi käsiraamat haridusasutustele. Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2020

Euroopa Parlament euroopa väärtuste kaitsjana. Luxembourg: Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, 2008

Eyre, Linda; Eyre, Richard. Kuidas oma lastele väärtusi õpetada. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2014

Haridus ja kasvatusväärtused ühiskonnas: artiklite kogumik. Toimetajad: Inger Kraav; Jaan Mikk. Tartu: Tartu Ülikool, 1999

Haridus 2008, nr 3-4: Maailmaharidus

Harro-Loit, H. Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?  Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2011.

Harro-Loit, H.; Hirsnik, H.; Punnar, N. (koost). Väärtusarenduse analüüs edasijõudnutele. Käsiraamat koolidele ja lasteaedadele.. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2021

Harro-Loit, H.; Kauksi, Ü.; Ugur, K.; Velbaum, K.; Parder, M.-L. (koost) Lühinäidendid. Väärtuskasvatuse abivahend koolidele.  Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2012.

Harro-Loit, H.; Kõnnussaar, T.; Nummert, M.-L.; Sutrop, M. (koost). Tagasiside. Käsiraamat õpetajale, lapsevanemale, koolijuhile. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2019

Harro-Loit, H. jt (koost). Klassijuhataja käsiraamat. Väärtuskasvatuse teejuht õpetajale ja koolijuhile. Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2019.

Jaani, J.; Lääne, T.; Pisuke, T. (toim). Väike heategija - koos õpime tegema head! Tartu: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, 2011

Kasvatus ja aated: artiklite kogumik. Toimetanud Kukemelk, H. jt. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001. Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna väljaanne; 11

Keskpaik, R.; Rattasepp, S.; Kotov, K. (toim). Väärtused ja konfliktid keskkonnaeetikas. Eesti Looduseuurijate Selts, 2005

Kiusamisvaba Kooli miniõpik lapsevanematele 

Konverents "Kristlikud väärtused Eesti poliitikas", Tallinnas 11. novembril 2005: konverentsi ettekanded. Tallinn, 2005

Koppel, E. (koost). Olla või omada?: väärtuskonverentsi kogumik. Tallinn: Eesti Noorteühenduste Liit, 2004

Kultuur, elukvaliteet ja väärtushinnangud. Toimetaja Eda Heinla. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2001

Kõneldud ja elatud väärtused erinevates pedagoogilistes kultuurides. Koostaja Tiiu Kuurme. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituut, 2011

Käpp, T. jt (koost, toim). Eesti ustest – sisse, välja. Kõned, artiklid, esseed. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2013

Kõnnussaar, T.; Paaver, T.; Parder, M.-L.; Sutrop, M.; Veski, L. (koost, toim). Eesti JA Põhjamaad – Eesti KUI Põhjamaa? Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2017

Kõnnussaar, T. Kaose ja korra piiril. Kasvatusest ja haridusest. Isiklikult. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2018.

Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis: I osa, II osa. Koostaja Ülle Luisk. Tartu: Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus, 2010

MIHUS  (noorsootöö ajakiri) 2009, nr 3: noorsootöö väärtused ja väärtused noorsootöös.

Navi, T.; Simm, K. Mis on sulle kallis? Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2022

Nummert, M.-L.; Mihkelsoo, I.; Jürimäe, M. (koost). Avatud algus: valik retsepte mitmekultuurilise lasteaia kujundamiseks. Eesti Pagulasabi, Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2018

Orav, A. et al. Koos on hea. Tartu: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, 2012

Parder, M.-L. jt. Safeguarding Cyber Spaces. An Ethical Guide to Preventing Cybercrime among Children. Centre for Ethics, University of Tartu and Bratislava Policy Institute, 2023

Piirimäe, E. (koost). Rahvuslus ja patriotism. Valik kaasaegseid filosoofilisi võtmetekste. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2009

Põder, M.; Sutrop, M.; Valk, P. (koost).Väärtused, iseloom ja kool: väärtuskasvatuse lugemik. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2009

Schihalejev, O. Väärtuskasvatus õpetajakoolituses. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011

Schihalejev, O. (koost). Õppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses - miks ja kuidas?  Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2012

Simm, K. (koost). Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli kirjastus, 2023

Soorollid õppekirjanduses. Toimetaja Jaan Mikk. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002

Sotsiaalse õigluse arusaamad Eesti ühiskonnas. Toimetaja ja koostaja Heigo Plotnik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008

Sutrop, M. (koost). Eetikakoodeksid. Väärtused, normid ja eetilised dilemmad. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2016

Sutrop, M. (koost). Väärtuspõhine kool. Eesti ja maailma kogemus. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2013

Sutrop, M.; Pisuke, T. (koost). Mõtestatud Eesti - ühiseid väärtusi hoides. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2008

Sutrop, M.; Ringo, M.; Vaher, A. (koost). Millises Eestis ma tahan elada?: Vabariigi Presidendi esseevõistlus 2007. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus; Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2007

Sutrop, M.; Toming, H.; Kõnnussaar, T. (koost). Hea kooli käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2016

Sutrop, M.; Valk, P.; Velbaum, K. Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2009

Sutrop, M. jt (koost, toim). Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2017.

Teenagers in Estonia: Values and Behaviour. Herausgegeben von Jaan Mikk, Marika Veisson, Piret Luik. Frankfurt: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2009

Usaldus. Vastutus. Sidusus: Eesti sotsiaalteaduste III aastakonverents, Tallinnas 22.-23. novembril 2002. Koostaja Ülo Kaevats. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2002

Vaher, A.; Keskpaik, R.; Keerus, K. (koost, toim). Keskkonnaeetika võtmetekste. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Jakob von Uexkülli keskus, 2008

Veisson, M. (koost). Väärtused koolieelses eas: väärtuskasvatus lasteaias. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, Tartu Ülikooli eetikakeskus,Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituut, 2010

Väärtuskasvatus: artiklite kogumik. Toimetanud Mikk, Jaan. Tartu: Tartu Ülikool, 1998. Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna väljaanne; 6

Väärtuskasvatus õppekirjanduses: artiklite kogumik. Toimetanud Mikk, Jaan. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999. Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna väljaanne; 8

Artiklid eesti keeles või Eesti kohta

Aava, Katrin. Liberaalsus tekitab konservatiivsust. Haridus, 2009, nr 1–2, lk 40–43

Anton, Tõnu. Põhiseadus kui ühiskonna tasakaalustaja. Riigikogu Toimetised, 2002, nr 6, lk 31–33

Arthur, James. The Re-Emergence of Character Education in British Education Policy. British Journal of Educational Studies, 2005, Vol. 53, Issue 3, pp 239–254

Arweck, Elisabeth; Nesbit, Eleanor; Jackson, Robert. Common values for the common school? Using two values education programmes to promote ‘spiritual and moral development’. Journal of Moral Education, 2005, Vol. 34, Issue 3, pp 325–342

Borooah, Vani K; Mangan, John. Love Thy Neighbour: How Much Bigotry Is There In Western Countries? Kyklos, 2007, Vol. 60, Issue 3, pp 295–317

Craig, Stephen G; Martinez, Michael D; Kane, James G; Gainous, Jason. Core Values, Value Conflict, and Citizens' Ambivalence about Gay Rights. Political Research Quarterly, 2005, Vol.58, No.1, pp 5–17

Esmer, Yilmaz. Globalization, "McDonaldization" and Values: Quo Vadis? Comparative Sociology, 2006, Vol. 5, Issue 2/3, pp 183–202

Finlay, Stephen. The Conversational Practicality of Value Judgement. Journal of Ethics, 2004, Vol. 8, Issue 3, pp 205–223

Flanagan, Constance. Developmental Roots of Political Engagement. Political Science and Politics, 2003, Vol.36, No.2, pp 257–261

Haav, Kaarel. Human rights & social sciences: education for values & understanding. Experiences and problems from Estonia. - Ross, A. (ed.) Proceedings of the Cice 11th European Conference "Human Rights and Citizenship Education". Malmö University, May 2009.

Haav, Kaarel. Demokraatiahariduse ideaalide saavutamise võimalused. Haridus, 2009, nr 1–2, lk 35–39

Haydon, Graham. Values education: sustaining the ethical environment. Journal of Moral Education, 2004, Vol. 33, Issue 2, pp 115–129

Henno, Imbi; Reiska, Priit; Ruus, Viive-Riina. Üldhariduse olukorrast hariduse tulevikukujundajatele. Riigikogu Toimetised, 2008, 18.

Hill, Adam L. Ethics Education: Recommendation for an Evolving Discipline. Counseling & Values, 2004, Vol. 48, Issue 3, pp 183–203

Hoffman-Towfigh, Nadi. Do students' values change in different types of schools? Journal of Moral Education, 2007, Vol. 36, Issue 4, pp 453–473

Jaakson, K. Engagement of Organizational Stakeholders in the Process of Formulating Values Statements. Atlantic Journal of Communication, 18, 2010

Jacoby, William G. Value Choices and American Public Opinion. American Journal of Political Science, 2006, Vol.50, No.3, pp 706–723

Juurak, Raivo. Võrdsus. Maurus, 2000, nr 8, lk 32

Kaasik, A-E. Väljavaated Eesti rahvastiku tervise parandamiseks. Eesti Arst, 2007, 86 (2), 100–109

Kalev, Leif; Jakobson, Mari-Liis; Saarts, Tõnis. Eesti poliitiline kultuur: alusväärtused. Riigikogu Toimetised, 2008, 18, lk 52–60

Kalmus, Veronika. Väärtuskasvatus Soome algklassiõpikutes. Haridus, 2000, nr 2, lk 24–26

Kalmus, Veronika. Väärtused 20. sajandi Eesti aabitsates. Haridus, 1999, nr 2, lk 31–34

Kinnier, Richard T. et al. Values Most Extolled in Nobel Peace Prize Speeches. Journal of Psychology, 2007, Vol. 141, Issue 6, pp 581–588

Kirss, Tiina. Väärtustest ja eestluse tulevikust. Akadeemia, 2008, nr 2, lk 236–256

Klugman, Craig; Stump, Benjamin. The effect of ethics training upon individual choice. Journal of Further & Higher Education, 2006, Vol. 30, Issue 2, pp 181–192

Kraav, Inger. Uue põlvkonna väärtushinnangud Eestis, Soomes ja Venemaal. Ots, L. (toim). Uued ajad uued lapsed. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2008, lk 177–199

Kraav, I., Kala, U., Laihiala-Kankainen, S., Raschetina, S. Õpilaste eesmärgid ja väärtused. I. Kraav, R. Mikser (toim). Rahvuslik ja rahvusvaheline eesti hariduses. Tartu: VALI trükikoda, 2006, lk 25–37

Kraav, I.; Kala, U. (2003). Changing values and goals in education. Pedagogical cultures in three countries: Finland, Russia, Estonia. Teaching and Learning for Intercultural Understanding. Human Rights and a Culture of Peace: UNESCO Conference on Intercultural Education; Jyvaskülä, Finalnd; 15-18 June 2003. (toim) J. Lasonen, L. Lestinen., 2003, CD

Kuldnokk, K. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kõrgema sõjakooli kadettide väärtushinnangud. KVÜÕA toimetised. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008

Leetsar, Jaan. Aadete ja majandushuvide seostest: (maamajanduses 20. saj). Artur Ekbaumi 100. sünniaastapäevale pühendatud mälestuskonverentsi kogumik. Tartu: Akadeemiline Ühistegevuse Selts: Toronto Eesti Ühispank, 2003, lk 102–109

Leino, Mare. Solidaarsuse sisu ja sisutus. Akadeemia, 2010, nr 2, lk 228–242

Leino, Mare. Eesti ja Soome üliõpilaste väärtushoiakutest. Haridus, 2007, nr 11–12, lk 46–52

Leino, Mare. Kool kui väärtuste kujundaja, rõhuasetusega soo-aspektile. Loone Ots (toim). Uued ajad uued lapsed. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2008, lk 200–218

Lemert, Charles. Can the Worlds Be Changed? On Ethics and the Multicultural Dream. Thesis Eleven, 2004, Issue 78, pp 46–60.

Linntam, Marika. Building a Just Society: the Role of the Constitutional Judge: Idea of Justice in the Contemporary Value Jurisprudence and the Process of Argumentation. Juridica International, 2002, nr 7, pp 49–57

Lovat, Terence; Clement, Neville. Quality teaching and values education: coalescing for effective learning. Journal of Moral Education, 2008, Vol. 37, Issue 1, pp 1–16

Luckmann, Thomas. Moral Communication in Modern Societies. Human Studies, 2002, Vol. 25, Issue 1, pp 19–32

Martin, Mike W. Moral Creativity. International Journal of Applied Philosophy, 2006, Vol. 20, Issue 1, pp 55–66

Müürsepp, Mare. Lapsepõlve lugemiselamus kui üks väärtuskasvatajaid. Võimalus ja paratamatus olla õppija. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 2004, lk 87–96

Nancy, Jean-Luc. The Insufficiency of ‘Values’ and the Necessity of ‘Sense’. Journal for Cultural Research, 2005, Vol. 9, Issue 4, lk 437–441

Nevitte, Neil; Cochrane, Christopher. Individualization in Europe and America: Connecting Religious and Moral Values. Comparative Sociology, 2006, Vol. 5, Issue 2/3, pp 203–230

Niemelä, P.; Kraav, I. Insecurity related to human values and various institutions – promoting values in Finland and Estonia. Laurinkari, J. (toim). Gemeinschaft, Umgebung und Sicherheit. Karl Kruzs 75 Jahre am 15.2.2008. Kuopio: Kuopio University Press, 2008, lk 125–140

Niit, Kaisa-Kitri. Eesti tudengite väärtused 1990. aastatel. Eesti ja eestlased võrdlevas perspektiivis: kultuuridevahelisi uurimusi 20. sajandi lõpust. Tartu, 2002, lk 42–59

Niit, Kaisa-Kitri. Sotsiaalsed aksioomid - üldised veendumused selle kohta, kuidas maailmas asjad käivad. Eesti ja eestlased võrdlevas perspektiivis: kultuuridevahelisi uurimusi 20. sajandi lõpust. Tartu, 2002, lk 60–73

Raudsepp, Maaris. Hiidlaste väärtuseelistused. Hiiumaa ja hiidlane 1999: sotsioloogiline uurimus. Tallinn; Kärdla, 2002, lk 55-65

Raudsepp, Maaris. Values and environmentalism. Trames, 2001, nr 3, lk 211–233

Reidolv, M. Aabits uurimisobjektina: väärtusorientatsioonid 1990. aastate eesti aabitsates. Avatud kool ja tõhus õppimine. Tartu: Tartu Ülikool, 2006, lk 19–32

Ruus, Viive-Riina. Loova inimese poole. Haridus, 2009, nr 1–2, lk 6–9

Rämmer, Andu. Towards an understanding of value orientations: the case of Estonian youth. Mixed methods in youth research. Tampere, 2005, lk 102–119

Rämmer, Andu. Naiste võim tulekul? Haridus, 2006, nr 5–6, lk 9–12

Rämmer, Andu. Teel tagasi Läände: eestlaste hoiakud ja väärtused post-sovjetlikul ajastul. Rämmer, A. (toim). Vaateid teelahkmelt. Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika aktuaalseid probleeme Eestis. Tartu: Tartu University Press, 2008, lk 32–64

Rüütel, Ingrid; Tiit, Ene-Margit. Eesti kooliõpilaste väärtushinnanguist ja huvialadest. Akadeemia, 2005, nr 11, lk 2401–2442

Saarits, Ülle. Perekond lapse väärtuste kujundajana. Veisson, M. (toim). Väikelaps ja tema kasvukeskkond, II. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 2001, lk 79–83

Saks, Katrin. Väärtuste ja huvide vahel. Haridus, 2009, nr 1–2, lk 25–26

Schihalejev, Olga. Narratiiv väärtuskasvatuses. Algõpetus elukestva õppe alustala: Viljandi maakonna algõpetuse konverents; Viljandi; 8. veebruar 2008. Viljandi, 2008, lk 34–38

Schihalejev, Olga, Pevkur, Aive. (2010). Võimalused väärtuskasvatuseks. Luisk, Ü. (toim). Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis, I osa. Tartu: Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus, 2010, lk 174–189

Schwebel, David C; Hodari, Ashkari Johnson. Ethical Principles and Acculturation: Two Case Studies. Ethics and Behavior, 2005, Vol. 15 Issue 2, lk 131–137

Sepp, Olga. Gümnasisti väärtushinnangud ja kodanikuhoiak. Haridus, 2008, nr 5–6, lk 38–41

Stolleis, Michael. Kes ütleb "solidaarsus", tahab midagi saada. Akadeemia, 2010, nr 2, lk 243–253

Stolovitš, L. Kõlbluse "kuldreegel" kui üldinimlik väärtus. Akadeemia, 2008, nr 1, lk 20–40

Sutrop, Margit. Hea elu, moraal ja sotsiaalne õiglus: Aristotelesest tänapäevani. Akadeemia, 2000, nr 8, lk 1638–1666

Sutrop, Margit. Kas Eesti jagab Euroopa väärtusi? Riigikogu Toimetised, 2005, nr 11, lk 9–19

Sutrop, M. Kas Eesti vajab Euroopa väärtusi? Kass, K.; Endre, S.; Parve, K.; Rosma, H. (toim). Eesti jätkusuutlikkus ja lõimumine. Metsaülikool Eestis 2005-2007. SE&JS, 2008, lk 30–46

Talts, Leida. Püsivad ja muutuvad väärtused laste hinnanguis. Peeter Põllu päevad. Teaduskonvrentsi ettekannete kogumik VIII: Peeter Põllu päevad, Tallinn. Maie Tuulik (toim, koost). Tallinna Ülikool, 2008, VIII, lk 61–70

Talts, Leida. Educational values in Estonia elementary school readers. Educational environment in early childhood in Estonia and Finland, II. University of Helsinki, 2003, lk 3–33

Talur, Piret. Noored hukas?! Haridus, 2006, nr 5–6, lk 4–6

Tart, Indrek. Basic Human Values and Identity Research in Estonia, Latvia and Lithuania after 1989. Best, Heinrich & Wenninger, Agnieszka (Toim.). Landmark 1989. Central and Eastern European societies twenty years after system change. Berlin: LIT, 2009

Tart, Indrek. Alusväärtused Eestis – lõimumise ressurss? Mare Ainsaar ja Dagmar Kutsar (toim). Eesti Euroopa võrdlustes. Tallinn: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 2008, lk 101–113

Titma, Mikk; Rämmer, Andu. Changing value patterns in a divided society. Democracy and political culture in Eastern Europe. Ed. by Hans-Dieter Klingemann ... (et al.).London; New York: Routledge, 2006, lk 277–307

Trentacoste, Patricia. The Role of Aesthetic Competence for Moral Discernment. Philosophy in the Contemporary World, 2006, Vol. 1, Issue 1, lk 34–40

Tulviste, T.; Ahtonen, M. Child-rearing values of Estonian and Finnish mothers and fathers. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(2), 2007, lk 137–155

Tulviste, T.; Gutman, P. A comparison of value preferences and attitudes toward collectivism of institution-reared and home-reared teenagers. European Journal of Psychology of Education, 18(1), 2003, lk 33–42

Tulviste, T.; Kants, L. Conversational styles of mothers with different value priorities: Comparing Estonian mothers in Estonia and Sweden. European Journal of Psychology of Education, 16, 2001, lk 223–231

Tulviste, T.; Kikas, E. Qualities to be developed in Estonian children at home and at school. Journal of Applied Developmental Psychology, 31:4, 2010, lk 315–321

Tulviste, T.; Mizera, L. Socialization values of mothers of Estonian preadolescents. European Journal of Developmental Psychology, 7:3, 2010, lk 295–308

Vadi, Maaja. Organisatsioonikultuuri ja väärtuste seosed eestlastel ja venelastel. Eesti ja eestlased võrdlevas perspektiivis: kultuuridevahelisi uurimusi 20. sajandi lõpust. Tartu, 2002, lk 74–86

Vadi, Maaja. The impact of individual values on organization culture in a transitional economy. Ten years of economic transformation. Lappeenranta, 2001, Studies in industrial engineering and management, no. 16, vol. 3, lk 302–319

Vadi, Maaja. Vene subkultuuri esindajate väärtused Eestis. Eesti Vabariigi integreerumine Euroopa Liiduga majanduspoliitika eesmärgid ja abinõud. Tallinn, 1998, lk 392–400

Valdmaa, Sulev. Rahvuslik kasvatus 21. sajandil. Haridus, 2009, nr 1–2, lk 33–34

Valk, John. Plural public schooling: religion, worldviews and moral education. British Journal of Religious Education, 2007, Vol. 29, Issue 3, pp 273–285

Vansteenkiste, Maarten. Materialistic Values and Well-Being Among Business Students: Further Evidence of Their Detrimental Effect. - Journal of Applied Social Psychology, 2006, Vol. 36, Issue 12, pp 2892–2908

Veisson, Marika. Values of Estonian students, teachers and parents. US-China Education Review, 5, 2009, pp 67–75

Veisson, Marika. Eesti õpilaste, õpetajate, koolijuhtide ja lastevanemate väärtused. Loone Ots (toim). Uued ajad uued lapsed. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2008, lk 219–233

Waerdahl, R.; Kalmus, V.; Keller, M. Consumer socialisation and value orientations among Estonian and Chinese young people. Children and Society, 2010

 

Võõrkeelsed väljaanded

Ackerman, Bruce; Alstott, Anne. The stakeholder society. New Haven; London: Yale University Press, 1999

Alte Werte – Neue Werte. Schlaglichter des Wertewandels. Rödder, A; Elz, W. (hrg). Vandenhoeck & Ruprecht, 2008

Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen. Toimittaneet Anna-Maija Pirttilä-Backman ... (et al.). Helsinki : Gaudeamus, 2005

Audi, R. Moral Value and Human Diversity. Oxford University Press, 2007

Bontekoe, R. The Nature of Dignity. Lexington Books, 2008

Conflit moral, crise culturelle et ethique retouvee. Ed. par Risto Maula. Turku: Turun Yliopisto, 1977

Flinders, Carol Lee. The values of belonging: rediscovering balance, mutuality, intuition, and wholeness in a competitive world. San Francisco: HarperSanFrancisco, 2002

The future of value inquiry. Edited by Matti Häyry and Tuija Takala. Amsterdam; New York: Rodopi, 2001

The future of values: 21st-century talks. Edited by Jérôme Bindé. Paris: UNESCO; New York; Oxford Berghahn Books, 2004

Globalization, value change, and generations: a cross-national and intergenerational perspective. Edited by Peter Ester ... (et al.). Leiden; Boston: Brill, 2006

Grice, Paul. The Conception of Value. Oxford (etc.): Clarendon Press, 2001

Griffin, James. Value judgement: improving our ethical beliefs. Oxford (etc.): Clarendon Press, 1997

Healthcare ethics and human values: an introductory text with readings and case studies. Edited by K.W.M. (Bill) Fulford ... (et al.). Malden: Blackwell, 2002

Heiskanen, Heikki; Airaksinen, Timo. From subjective welfare to social value: axiology in methodological and philosophical perspective. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia, 1979

Henriksen, Jan-Olav; Vetlesen, Arne Johan. Nærhet og distanse: grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Oslo: Ad notam Gyldendal, 1998

Hofstede, Geert. Culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. Thousand Oaks (etc.): Sage, 2001

Ignatow, Assen. Die mühsame Entdeckung des Individuums : Wertewandel und Wertekonflikte in Russland. Köln: Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, 1997

The impact of values. Edited by Jan W. van Deth and Elinor Scarbrough. Oxford: Oxford University Press, 2004

Inglehart, Ronald; Welzel, Christian. Modernization, cultural change, and democracy: the human development sequence. Cambridge: Cambridge University Press, 2005

Joas, Hans. The Genesis of Values. Chicago: University of Chicago Press, 2000

Jowell, R. et al. (eds). Measuring attitudes cross-nationally: lessons from the European social survey. Los Angeles (etc.): Sage; London: Centre for Comparative Social Surveys at City University, 2007

Kane, Robert. Through the moral maze: searching for absolute values in a pluralistic world. Armonk: North Castle Books, 1996

Lawrence-Lightfoot, Sara. Respect. Cambridge: Perseus Books, 2000

Lindholm, C. Culture and Authenticity. Blackwell, 2007

Oddie, Graham. Value, Reality, and Desire. Oxford: Oxford University Press, 2005

O'Neil, John; Holland, Alan; Light,Andrew. Environmental values. London; New York : Routledge, 2008

Petrella, Riccardo. Désir d'humanité: le droit de rêver. Bruxelles: Labor, 2004

Primoratz, I; Pavkovic, A. Patriotism. Ashgate, 2008

Promoting democratic values in the enlarging Europe: the changing role of the Baltic states from importers to exporters: papers presented on the International Conference EuroCollege, University of Tartu. Edited by Andres Kasekamp and Heiko Pääbo, translated by Marina Grišakova. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006

The psychology of values. Edited by Clive Seligman ... (et al.). Mahwah: Lawrence Erlblaum Associates, 1996

Raz, Joseph. The practice of value. Oxford (etc.): Clarendon Press, 2003

Rothstein, Bo. Social Traps and the Problem of Trust. Cambridge: Cambridge University Press, 2005

Rödder, Andreas; Elz, Wolfgang. Alte Werte - Neue Werte: Schlaglichter des Wertewandels. Vandenhoeck & Ruprecht, 2008

The science of well-being. Edited by Felicia Huppert ... (et al.). Oxford; New York: Oxford University Press, 2005

Sihvola, Juha. Toivon vuosituhat: eurooppalainen ihmiskuva ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus. Jyväskylä: Atena, 1998

Vadi, Maaja; Allik, Jüri; Realo, Anu. Collectivism and its consequences for organizational culture. Tartu: Tartu University Press, 2002

Veränderung und Stabilität: Normen und Werte in islamischen Gesellschaften. Johann Heiss (Hg.). Wien: Verlag der Österreischen Akademie der Wissenschaften, 2005

Werte und Wertewandel im westlichen Gesellschaften: Resultate und Perspektiven der Sozialwissenschaften. Georg W. Oesterdiekhoff, Norbert Jegelka (Hrsg.). Opladen: Leske+Budrich, 2001

Беляева, Елена. Метаморфозы нравственности: динамика исторических систем нравственности. Минск: Экономпресс, 2007

Благо и истина: классические и неклассические регулятивы. Oтветственный редактор А. П. Огурцов. Москва: Российская академия наук, Институт философии, 1998

Салихова, Наиля Рустамовна. Типы смыслообразования в контексте личностных ценностей. Казань: Казанский государственный университет, 2005

Alljärgnev loetelu ei ole ammendav ega suletud.

Kui soovite lisada nimekirja mõnd organisatsiooni, mis tegeleb põhikirjalisel alusel väärtuste arendamise ja kaitsega Eestis, siis palun saatke info meiliaadressile
eetika [at] eetika.ee
 

Arendus- ja innovatsioonikeskus Livonia

Arengukoostöö Ümarlaud

Avatud Eesti Fond

AVE- Ühendus Alkoholivaba Eesti

B. G. Forseliuse Selts

Caritas Eesti

CISV Eesti MTÜ

Domus Dorpatensis

Eesti Euroopa Liikumine

Eesti Gaidide Liit

Eesti Haridusfoorum

Eesti Inimõiguste Instituut

Eesti Instituut

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Eesti Kirikute Nõukogu

Eesti Koostöö Kogu

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Lastefond

Eesti Lastekaitseliit

Eesti Lastevanemate Liit

Eesti Looduskaitse Selts

Eestimaa Looduse Fond

Eestimaa Rahvuste Ühendus

Hea Kodanik: Vabaühenduste Liit

Eesti Naisliit

Eesti Naiste Koostöökett

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud

Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit

Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti Punane Rist

Eesti Seksuaaltervise Liit

Eesti Skautide Ühing

Eesti Vabaharidusliit

Eesti Väitlusselts

Eesti Õpetajate Liit

Eesti Õpilasesinduste Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Emakeele Selts

Haridus- ja Noorteamet

Heateo Sihtasutus

Humana Estonia

Händikäpp

Inimeseõpetuse Ühing

Inimõiguste Keskus

Integratsiooni Sihtasutus

Jaan Tõnissoni Instituut

Juvente Eesti

Kiusamisvaba Kool

Kodanikukoolitus

Korruptsioonivaba Eesti

Loodusring

Läänerannik (info uuendamisel)

Martensi Selts (info uuendamisel)

Noored Kooli

Peipsi Koostöö Keskus

Perekasvatuse Instituut

Perekeskus Sina ja Mina

Poliitikauuringute Keskus Praxis

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Säästva Eesti Instituut

Tartu Ülikooli eetikakeskus

Tegusad Eesti Noored

Tervise Arengu Instituut

Uuskasutuskeskus

Vabatahtlike värav

Vanemuise Selts

Ökokratt

Öökull

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi