Autor:
Õnne Allaje-Kukk / Tartu Ülikooli eetikakeskus

Arstidele ja meditsiinitöötajatele

Mis on arstide väärtuste mäng?

Arstide väärtuste mäng on tõsise sisu ja interaktiivse formaadiga dialoogivahend, mis arendab mängijate eneserefleksiooni, arutlus- ja põhjendamisoskust ning soodustab väärtusdilemmades koostööd ja konsensusele jõudmist ka erinevate arvamuste korral.

Mängu eesmärk on teadvustada tervishoiuteenuste osutamise aluseks olevaid väärtusi ning tuua need abstraktselt tasemelt tööelukonteksti. Mäng edendab ka meditsiinitöötajate valmidust dialoogiks erinevate käitumisolukordade ja võimalike väärtuskonfliktide üle. Lauamängu mängitakse koos väikse grupi kolleegidega, grupi ülesandeks on lahendada erinevaid juhtumeid, sealhulgas lahendada arstide igapäevapraktikast pärit väärtusdilemmasid.

Arstide väärtuste mäng on loodud kasutamiseks meditsiinieetika täiendkoolitustes ning arstide ja õdede esmaõppes.

Arstide väärtuste mängu on võimalik koos koolitusega oma organisatsiooni tellida. Huvi korral võtke ühendust eetika@eetika.ee või tel 737 5426.

Kogemused mänginutelt

Image
Arstide väärtuste mäng, karp ja kaardid

Arstide väärtuste mäng on tavapraktikast võetud ja ekspertide – sh ka arstide – poolt koostatud situatsiooniülesannete kogumik, mis avab ühe ja sama probleemi erinevate lahenduste taga olevaid väärtushinnanguid. Sellele iseenesest väga tõsisele temaatikale on antud meelega mänguline vorm, et arutelu hõlbustada ja vältida konfliktide tekkimist arutelu käigus. Lahenduste hulgas pole meelega „otseteed“, nii nagu tavaelus pole sageli võimalik teha parimat ja ühemõttelist otsust.

            - Mart Einasto, TÜ Kliinikumi juhatuse liige

Väärtuste mäng on lauamäng, mille käigus arutatakse meie töös ette tulevaid eri olukordi, mille korral on aeg-ajalt keeruline leida õigeid lahendusi või käitumisviis. Meie endi tunded on ambivalentsed või on kolleegidel eri arvamused isiklikust suhtumisest ja väärtushinnangutest tingituna. Mäng on haarav ja selle käigus tekib elav mõttevahetus. Igav ei ole, kolleegidega on põnev arutada, milline oleks parim lahendus,  ja püüda aru saada, miks me mõnikord erinevalt mõtleme.

            - Helle Karro, TÜ naistekliiniku juhataja

 Väärtuste mäng on hea õppevahend erinevatele ametirühmadele ja meeskondadele, sealhulgas ka juhtidele. Mäng aitab süvendada mitmeid oskusi, mida meil kõigil igapäevaselt vaja läheb, kui tahame olla hoolivad ja toetavad oma patsientide ja kolleegide suhtes.

            - Tiina Freimann, TÜ Kliinikumi ülemõde, eetikakomitee liige

 

Loe ülevaadet Eesti Arstist TUTVUSTUS: Elulised valikud paljastuvad mängus

 

Mängu metoodika

Arstide väärtuste mäng koosneb meditsiinieetilisi dilemmasid sisaldavatest situatsioonidest, mida arutavad nelja- kuni kuueliikmelised rühmad.

Kõik mängusituatsioonid on kirjutatud nii, et nendes sisaldub dilemma: olukord, kus tuleb valida mitme võimaliku käitumisviisi vahel. Dilemmad on eetika õpetamise vana meetod, mis suunab dilemma lahendajat mõtlema nii juhtumi asjaoludele, võimalikele alternatiivsetele lahendustele kui ka nende tagajärgedele. Samuti suunab mängus kasutatav meetod mängijat mõtlema sellele, milline on tema isiklik eelistus, millist lahendust ootavad temalt kolleegid ning kuidas päriselus sarnaseid olukordi lahendatakse.

Iga situatsiooni juurde on lisatud kuus võimalikku valikut, millest ükski pole ideaalne. Etteantud valikud võimaldavad dilemmadest inspireeritud arutelu suunata, sest toovad selgemini esile:

• olukorras esinevad erinevad väärtused. Kuna iga valikuvariant lähtub mõnevõrra erinevatest väärtustest, võimaldab valikute etteandmine lisaks selgemini välja tuua võimalikud konfliktid nende väärtuste vahel;

• olukorra käitumisprintsiipide mitmekesisuse. Need on üldised juhised või põhimõtted, mis meie valikuid suunavad. Kõige tuntum taoline juhis on „ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks”, ent eetikas esineb peale selle hulk teisigi printsiipe. Valikuvariantide vahel otsustamine võimaldab endalt küsida, millised on erinevad käitumist suunavad põhimõtted, millest ma juhinduda saaksin? Milliseid erinevaid valikuid lahenduse leidmisel saaksin teha?

vooruseetika (milline on toimija ja tema motivatsioon?), normieetika (milline on üldkehtiv norm?) ja tagajärje-eetika (millised on teo võimalikud tagajärjed? Millised tagajärjed on eelistatud?) erisused;

• valikutega seotud lojaalsused ja võimalikud konfliktsed huvid. Lojaalsustele mõtlemine suunab esitama küsimusi, näiteks kellele on minu selline otsus kõige kasulikum? Kelle heaolu on mulle kõige olulisem?

Kes ja kuidas mängu tegid?

Mängu loomiseks kutsus Tartu Ülikooli eetikakeskus kokku töörühma, kuhu kaasasime lisaks eetikakeskuse töötajatele ja Implement Inscape’i OÜ konsultantidele õppejõude TÜ arstiteaduskonnast, samuti Eesti Bioeetika Nõukogu, TÜ Kliinikumi eetikakomitee, TÜ inimuuringute eetika komitee ja teisi tunnustatud meditsiinieetika eksperte. Töörühm käis koos 2013. ja 2014. aastal. Mängus kirjeldatud situatsioonide aluseks on tõestisündinud juhtumid, mille kogusid kokku ja edastasid mängu väljatöötamisel osalenud meditsiinieetika eksperdid.

Töörühma kuulusid (tähestikulises järjekorras): Katrin Elmet, Naatan Haamer, Halliki Harro-Loit, Marten Juurik, Ruth Kalda, Aime Keis, Triin Käpp, Laura Lilles-Heinsar, Kristi Lõuk, Heidy Meriste, Triin Paaver, Mari-Liisa Parder, Andres Soosaar, Kadri Simm, Margit Sutrop, Ekke Sööt, Tiina Talvik, Arvo Tikk, Oivi Uibo.

Mängu katsetamisel osalesid TÜ arstiteaduskonna üliõpilased ja TÜ Kliinikumi eetikakomitee liikmed.

Arstide väärtuste mängu väljatöötamist toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu, TÜ arstiteaduskond, TÜ eetikakeskus ning TÜ Kliinikumi eetikakomitee.

Õpilaste mäng „Väärtuste avastajad“

Õpetajate väärtuste mäng

Eesti rahva väärtuste mäng