Autor:
Pexels.com

Poliitika ja eetika

Poliitika eetika tegeleb poliitika ja eetika kokkupuutealaga.

Ühelt poolt uurib poliitika eetika, millised eetilised valikud seisavad poliitiku ees, näiteks kas – ja kui, siis millistel tingimustel – on lubatud eetika piiride ületamine poliitiliste (ühishüveliste) eesmärkide saavutamise nimel või millised kompromissid on poliitikas eetiliselt lubatud (nt konflikt valimislubaduste ning koalitsiooniloome vahel).

Teiselt poolt kuulub poliitika eetika valdkonda küsimus, milles seisneb võimu kuritarvitamine poliitikute poolt ning kuidas seda on võimalik minimeerida. Sellele lisanduvad küsimused huvide konflikti, tagasiastumise praktika reeglite jms kohta.

Poliitiku eetika erineb ametnikueetikast eelkõige selle poolest, et poliitikud saavad oma mandaadi valijatelt. Poliitikud töötavad poliitikaid välja, ametnike osaks jääb poliitika elluviimine.

Poliitika ja eetika võtmeküsimused puudutavad ausust, usaldust, nn räpaste käte probleemi, korruptsiooni, mõjuvõimu ning poliitilise võimu adekvaatset kasutamist.

Lisaks

NÄITEJUHTUM

Kõrge töötuse määraga linna volikogule tehakse ettepanek rajada linna keemiatehas. Keemiatehas annaks tööd enamikule linna töötutele ning elavdaks kogu regiooni majandustegevust, tuues lisainvesteeringuid teede-ehitusse ning suurendades kaubavahetust.

Teisalt võib tekkida oht keskkonna saastumiseks. Näiteks mürgiste ainete vette sattumisel levivad mürgid lähedal asuva jõe kaudu edasi teistesse piirkondadesse. Lisaks sellele võib nii linna enda kui ka naaberpiirkondade põhjavesi saastuda sel määral, et põhjavett pole mingi aja vältel võimalik tarbida.

Poliitikud peavad otsustama, kas anda keemiatehase rajamiseks nõusolek.

Poliitikutele avaldavad survet nii keskkonnakaitsjad kui ka töötud.

Küsimusi:

  • Milliste väärtuste põhjal otsus vastu võetakse?
  • Kuidas peaksid poliitikud otsustama?
  • Kuidas põhjendada erinevaid otsuseid?
  • Millised on kasud lähemas tulevikus ning pikemas perspektiivis?
  • Kas ja kuidas muudaks olukorda see, kui poliitikutele pakutaks väga soodsa hinnaga müügiks keemiatehase aktsiaid?

Vaata veel näitejuhtumeid:

20.01.2012 Mihkel Mutt. Kingsepa lastel pole kingi (Postimees)

24.11.2009 Leo Kunnas. Väärtused või reaalpoliitika? (EPL)

ÕPPEMATERJALID

Poliitilise osaluse dilemmad Eesti poliitilises kultuuris: kuuluvus ja kodanikuidentiteet

France, G. (2022). Codes of Conduct for Parliamentarians

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Konverentsi „Kristlikud väärtused Eesti poliitikas“ ettekanded: Tallinnas 11. novembril 2005. Tallinn: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistoorium, 2006.

Korruptsiooni võimalikkusest avalikus sektoris: valik artikleid. Tallinn: Jaan Tõnissoni Instituut, 2001.

Taklaja, A. Kuidas igapäevases poliitilises elus toime tulla: nõuandeid algajatele poliitikutele. Tallinn: Koolituskeskus „Pro Patria“ (Ühiselu), 2001.

Liiv, M.-L. (koost). Korruptsioon Eestis: kolme sihtrühma uuring 2004. Tallinn: Justiitsministeerium, 2005.

Lipping, J. (koost). Kaasaegne poliitiline filosoofia: valik esseid. Tartu: EÜS Veljesto kirjastus, 2002.

Laanemäe, A. Halduseetika. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2004.

Loone, E.; Mätlik, T.; Parve, V. Konflikt, konsensus, moraal: uurimusi pluralistliku diskursuse filosoofiast. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2000.

Macfarlane, A. Kirjad Lilyle maailmaasjadest. Tallinn: Ersen, 2005.

Makko, M. (toim). VI avatud ühiskonna foorum „Sotsiaalsed investeeringud. Miks ja kuidas?“ Tallinn, 20. aprill 2001. Avatud Eesti Fond. Tallinn: Kunst, 2002.

Piirimäe, E. (koost). Rahvuslus ja patriotism: valik kaasaegseid filosoofilisi võtmetekste. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2009.

Pojman, L. P. Eetika: õiget ja väära avastamas. Tõlkinud T. Hallap. TÜ eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2005.

Pope, J. Korruptsiooni ohjeldamine: rahvusliku terviklikkuse süsteem: TI käsiraamat. Tõlkinud M. Allikjt.Transparency International. Tallinn: Jaan Tõnissoni Instituut, 2003.

Raska, E.; Raitviir, T. (koost). Eesti edu hind: Eesti sotsiaalne julgeolek ja rahva turvalisus. Tõlkinud I. Jõe-Cannon, D. Utgof. Vabariigi Presidendi Akadeemiline Nõukogu, sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjon. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005.

Sootla, G. jt (toim). Acta politica: TPÜ riigiteaduste osakonna väljaanne. Tallinn: TPÜ Kirjastus, 2004.

Sutrop, M.; Pisuke, T. (koost). Mõtestatud Eesti  ühiseid väärtusi hoides. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2008.

Tammelo, I. Õiglus ja hool. Tartu: Ilmamaa, 2006.

Tähismaa, I. Rahakratid: Eesti kroon 1992–2002. Tallinn: Äripäeva Kirjastus, 2002.

Wolff, J. Sissejuhatus poliitikafilosoofiasse. Tõlkinud T. Hallap. Tartu: TÜ eetikakeskus, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

ARTIKLID

Ahi, K.; Saarniit, L. Eetikakoodeksite ja eetika infrastruktuuri osa korruptsiooni ennetamisel. Juridica, VIII, 2000, lk 492498.

Allik, M. Kaasamine Riigikogus: komisjonide tavad ja liitude arvamused. Riigikogu Toimetised, nr 20, 2009.

Järvesaar, O.; Sootak, J. Riigikohtu praktika ametialaste kuritegude asjades. Juridica, nr 2, 2001, lk 8899.

Kalev, L.; Jakobson, M.-L.; Saarts, T. Eesti poliitiline kultuur: alusväärtused. Riigikogu Toimetised, nr 18, 2008, lk 5260.

Kasemets, A. Eesti poliitiline karikatuur: heatahtlikust huumorist salvava satiirini. Riigikogu Toimetised, nr 1, 2000, lk 296298.

Laanemäe, A. Eetika ja poliitika. Halduseetika. Tallinna Tehnikaülikool, Humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut, 2004, lk 7797.

Laanemäe, A. Eetika ja poliitika. Halduskultuur 2000, rahvusvaheline teaduskonverents. Tallinn, 2001, lk 8692.

Lakoff, G. P. Metafoorid, moraal ja poliitika. Kirikiri, 2004

Machiavelli, N. Valitseja (Il principe). Tõlkija T. Tomson. Akadeemia, nr 57, 1993.

Tallo, I. Erakondade rahastamine uutele alustele. Riigikogu Toimetised, nr 4, 2001, lk 1521.

Tallo, I. Korruptsioonivastane võitlus väljaspool Eestit. Riigikogu Toimetised, nr 1, 2000, lk 8386.

Tiido, H. Eetika äris = eetika poliitikas. Ärieetika olemusest ja arengust Eestis, rahvusvaheline seminar. Tallinn, 1999, lk 4144.

Vallimäe, T. Väärikus, individualism ja Eesti liberaalid. Sirp, nr 19, 2013.

Volberg, M. Poliitika ja eetika. Simm, K. (koost), Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023.

VÄITEKIRJAD

Luuk, K. Solidaarsed ja liberaalsed hoiakud sotsiaalpoliitikas Eesti näitel. Magistritöö. Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotisaalpoliitika osakond, 2006.

Märk, K. Lihula mälestusmärgi juhtum avaliku arutelu objektina. Bakalaureusetöö, juhendaja P. Vihalemm. Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduskond, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, 2005.

Mölder, M. Ühiselulise korralduse võimalikkus suveräänsete riikide sõltumatuse taustal. Magistritöö, juhendajad M. Sutrop, E. Loone. Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, filosoofia osakond, 2001.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Amstutz, M. R. International Ethics: Concepts, Theories, and Cases in Global Politics. Lanham: Rowman & Littlefield, 2005.

Anderson, B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso Books, 2006

Badie, B. Droit de l'homme et diplomatie: Entre éthique et volonté de puissance. Paris: Fayard, 2002.

Baron, J. Judgment Misguided: Intuition and Error in Public Decision Making. New York: Oxford University Press, 1998.

Bennett, J.; Shapiro, M. J. (eds). The politics of moralizing. New York, London: Routledge, 2002.

Bernstein, C.; Woodward, B. All the president's men. New York: Simon & Schuster, 1994.

Bluhm, W.; Heineman, R. A. Ethics and Public Policy: Method and Cases. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007.

Bobbio, N. In Praise of Meekness: Essays on Ethics and Politics. Cambridge: Polity Press, 2000.

Boucher, D.; Kelly P. The social contract from Hobbes to Rawls. New York, London: Routledge, 1994.

Brunel, S. Famines et politiques. Paris: Presses de Sciences, 2002.

Brunkhorst, H. Solidarity: from civic friendship to a global legal community. Cambridge: MIT, 2005.

Bulley, D. Ethics As Foreign Policy: Britain, The EU and the Other. Routledge, 2009.

Cahn, S. M. Classics of political and moral philosophy. New York, Oxford: Oxford University Press, 2002.

Canto-Sperber, M. Le bien, la guerre et la terreur: pour une morale internationale. Paris: Plon, 2005.

Carter, I.; Ricciardi, M. (eds). Freedom, Power and Political Morality. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2001.

Ciprut, J. V. (ed). Ethics, Politics, and Democracy: From Primordial Principles to Prospective Practices. The MIT Press, 2009.

Clark, S. R. L. The political animal: biology, ethics, and politics.  New York, London: Routledge 1999.

Coady, C. A. J. Messy morality: the challenge of politics. Oxford (etc.): Oxford University Press, 2008.

Colonomos, A. La morale dans les relations internationales: rendre des comptes. Paris: Odile Jacob, 2005.

Dalton, R. J.; Klingemann, H.-D. (eds). The Oxford Handbook of Political Behavior. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Denton, R. E. (ed). Political Communication Ethics: An Oxymoron? Praeger Publishers, 2000.

Dobel, P. J. Public Integrity. Baltimore & London: The John Hopkins University Press, 2001.

Dowding, K.; De Wispelaere, J.; White, S. Ethics of Stakeholding. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.

Eickelmann, A.; Nelson, E.; Lansford, T. (eds). Justice And Violence: Political Violence, Pacifism And Cultural Transformation. Burlington: Ashgate Publishing, 2005.

El-Ayouty, Y.; Ford, K. J.; Davies, M. (eds). Government Ethics and Law Enforcement: Toward Global Guidelines. Praeger Publishers, 2000.

The Ethics of Lobbying: Organized Interests, Political Power, and the Common Good. Woodstock Theological Center. Georgetown University Press, 2002.

Ethik und Gesetzgebung. Ethics and legislation. Zürich: Institut für Sozialethik der Universität Zürich, 1998.

Fischer, P. Politische Ethik. Eine Einführung. Paderborn: W. Fink, 2006.

Frankel, P. E.; Miller, F. D.; Paul, J. (eds). Morality and politics. Cambridge University Press, 2004.

Franklin, B.; Houston, A. (eds). The autobiography and other writings on politics, economics, and virtue. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

French, P. A.; Short, J. A. (eds). War and Border Crossings: Ethics When Cultures Clash. Lanham: Rowman & Littlefield, 2005.

Galston, W. A. Liberal pluralism: the implications of value pluralism for political theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Galston, W. A. Liberal purposes: goods, virtues, and diversity in the liberal state. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Godwin, W. Enquiry Concerning Political Justice. Dodo Press, 2009.

Goodin, R. Motivating Political Morality. Malden: Blackwell, 1992.

Griffiths, M. Realism, idealism and international politics. London, New York: Routledge, 1992.

Gutmann, A., Thompson, D. F. Ethics and Politics: Cases and Comments. Wadsworth Publishing, 1997.

Hamlin, A.; Pettit, P. (eds). The Good polity: normative analysis of the state. Oxford, Cambridge: Blackwell, 1991.

Hare, R. M. Essays on Political Morality. Oxford University Press, 1998.

Held, V. The Ethics of Care: Personal, Political, Global. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Hoxie, R. G.; Kennedy, M.; Repland, B. (eds). The Moral Authority of Government. Raritan: Transaction Publishers, 2000.

Hude, H. L'éthique des décideurs. Paris: Presses de la Renaissance, 2004.

Ignatieff, M. The lesser evil: political ethics in an age of terror. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.

Imbeau, L. M. (ed). Do They Walk Like They Talk? Speech and Action in Policy Processes. Springer, 2011.

Jefferson, T.; Appleby, J., Ball, T. (eds). Political writings. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Kaminsky, C. Moral für die Politik: Eine konzeptionelle Grundlegung der Angewandten Ethik. Paderborn: Mentis, 2005.

Küng, H.; Kuschel, K.-J. (Hr). Wissenschaft und Weltethos. München, Zürich: Piper, 2001.

Lyons, D. Moral aspects of legal theory: essays on law, justice, and political responsibility. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

MacDonald, D. B.; Patman, R. G.; Mason-Parker, B. The Ethics of Foreign Policy. Aldershot: Ashgate, 2007.

MacIntyre, A. Ethics and Politics. Cambridge University Press, 2007

Madsen, P.; Shafritz, J. M. (eds). Essentials of government ethics. New York: Meridian, 1992.

Marlin, R. Propaganda and the Ethics of Persuasion. Toronto, Calgary: Broadview Press, 2002.

McMahon, C. Reasonable disagreement: a theory of political morality. Cambridge: Cambridge University Press, 2009

Menzel, D. C. Ethics management for public administrators: building organizations of integrity. Armonk, London: M.E. Sharpe, 2006.

Misak, C. Truth, Politics, Morality: Pragmatism and Deliberation. London, New York: Routledge, 1999.

Mookherjee, M. (ed). Democracy, religious pluralism and the liberal dilemma of accommodation. Dordrecht: Springer, 2012.

Nelson, C.J. et al. (eds). Shades of Gray: Perspectives on Campaign Ethics. Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2002.

Niebuhr, R. Moral Man and Immoral Society: A Study of Ethics and Politics. Westminster John Knox Press, 2002.

Nussbaum, M. C.  Political emotions: why love matters for justice. Cambridge, London: Belknap Press of Harvard University Press, 2013.

Olson, J. M. Fair Play: The Moral Dilemmas of Spying. Dulles: Potomac Books, 2006.

Parrish, J. M. Paradoxes of political ethics. From dirty hands to the invisible hand. Cambridge University Press, 2009.

Perry, M. J. The Political Morality of Liberal Democracy. Cambridge University Press, 2009.

Poché, F. Une politique de la fragilité: éthique, dignité et luttes sociales. Paris: CERF, 2004.

Primoratz, I. Politics and Morality. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Raz, J. Ethics in the public domain: essays in the morality of law and politics. Oxford: Clarendon Press, 1994.

Richter, W. L.; Burke, F. Combating corruption, encouraging ethics: a practical guide to management ethics. Lanham: Rowman & Littlefield, 2007.

Rothstein, B. Just institutions matter: the moral and political logic of the universal welfare state. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Rynard, P.; Shugarman, D. (eds). Cruelty and Deception: The Controversy Over Dirty Hands In Politics. Toronto, Calgary: Broadview Press, 2000.

Saint-Martin, D.; Thompson, F. (eds). Public Ethics and Governance: Standards and Practices in Comparative Perspective. JAI Press, 2006.

Shapiro, I. The moral foundations of politics. New Haven, London: Yale University Press, 2003.

Strom-Gottfried, K. Ethics in social policy: a primer. Boston (etc.): McGraw-Hill, 2007.

Talisse, R. B. Democracy and Moral Conflict. Cambridge University Press, 2011.

Thomas Paine, T.; Kuklick, B. (eds). Political writings. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Thompson, D. Political Ethics and Public Office. Cambridge, London: Harvard University Press, 1990.

Vernon, R. Political morality: a theory of liberal democracy. New York, London: Continuum, 2001.

Weinstein, D. Utilitarianism and the New Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2007

Wenz, P. S. Political Philosophies in Moral Conflict. McGraw-Hill, 2007.

Wolff, J. Ethics and public policy. A philosophical inquiry. Routledge, 2011.

Дубко, Е. Л. Политическая этика. Москва: Акад. Проект, Трикста, 2005.

Vaata ka: poliitiline reklaam; äri, majandus ja poliitika; sõja- ja rahueetika

Päisefoto: Cottonbro Studio, fotopangast pexels.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi