Innove projekt „Õpetaja väärtuskasvatuslikud pädevused”

Tegevus toimub meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ raames. Tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Image
Euroopa Sotsiaalfondi logo

 

 

 


 

Õpetaja kui väärtuskasvataja – miks ja kuidas

Veebiväljaanne

Autorid: Margit Sutrop ja Lemme Randma

Toimetajad Nelli Jung, Triin Käpp, Halliki Harro-Loit, Mari-Liisa Parder

Sissejuhatus. Õpetaja kui väärtuskasvataja.

Peatükk 1. Hariduse eesmärgid ja põhikooli ning gümnaasiumi sihiseade uues riiklikus õppekavas

Peatükk 2. Õpetaja kui väärtuskasvataja – läbi kõikide tegevuste (mida õpetab, kuidas õpetab, hindamine, distsipliinipoliitika, suhted) – kas kujundab kindlaid väärtusi läbi õppe- ja kasvatustöö jaoks vajaliku keskkonna loomise ja tagasisidestamise või toetades väärtusreflektsiooni (juhtides väärtusarutelusid õpilastega)

Peatükk 3. Õpetaja enda väärtused: personaalsed, professionaalsed ja organisatsiooni väärtused

Peatükk 4. Klassijuhataja enda identiteet juhina, isiklikud väärtused

Peatükk 5. Klassijuhataja kui oma klassi õpilaste (ära-)kuulaja ja juht

Peatükk 6. Klassijuhataja, klassi kui terviku juht

Peatükk 7. Klassijuhataja kui kommunikatsioonijuht (modereeriv roll vanemate vahelises väärtuskommunikatsioonis ning õpilaste ja vanemate vahelises kommunikatsioonis)

Peatükk 8. Klassijuhataja roll koolikultuuri vahendaja ja kujundajana

 

Vaata ka: Klassijuhataja käsiraamat. Väärtuskasvatuse teejuht õpetajale ja koolijuhile (2019)

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi