Autor:
/Unsplash

Keskkonnaprobleemid ja inimtegevus

Keskkonnaeetika sünni üks olulisi tõukejõude oli teatud keskkonnaprobleemide esilekerkimine 1960. aastatel. Näitena võib tuua pestitsiidide kasutamise põllumajanduses, millel on kasulik mõju majanduslikus mõttes, kuid hävituslik mõju loodusele.

Kuna keskkonnaprobleemide tekitajana hakati järjest enam nägema inimtegevust, sundis selline arusaam mõningaid filosoofe otsima eetikat, mis kohustaks inimesi enam loodusega arvestama.

Selle valdkonna alt leiate raamatuid ja artikleid, mis käsitlevad eetilisi dilemmasid, mille üks osapool on inimene oma vajaduste ja soovidega ning teine pool loodus. Siit leiate materjale selle kohta, kuidas inimesed peaksid toimima, et ka järeltulevatele põlvkondadele säiliks puhas elukeskkond.

Lisaks

SEADUSED

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ratifitseerimise seadus

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadus

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus

Jahiseadus

Jäätmeseadus

Karistusseadustik

Kemikaaliseadus

Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni ratifitseerimise seadus

Keskkonnajärelevalve seadus

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus

Keskkonnaseire seadus

Keskkonnatasude seadus

Kiirgusseadus

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadus

Mahepõllumajanduse seadus

Metsaseadus

Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni ratifitseerimise seadus

Piiriülese toimega tööstusõnnetuste konventsiooni ratifitseerimise seadus

Säästva arengu seadus

Taimekaitseseadus

Tööstusheite seadus

Veeseadus

Veterinaarseadus

Väetiseseadus

MUUD REGULATSIOONID

Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Geenitehnoloogia komisjoni põhimäärus

Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimisel või geneetiliselt muundatud organisme sisaldava või neist koosneva toote turustamisel teatavaks saanud ohu kohta esitatav ja avalikustatav teave

Geneetiliselt muundatud organismi ja toote turustamisega seotud keskkonnaseire aruande sisule esitatavad nõuded ja aruande esitamise kord

Ravimite tootmise eeskiri

Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded

1980ndatel võeti Ida-Nepaalis maha ligi 90% puudest, et turistide jaoks vett soojendada. Selle tulemusena pühkisid mussoonid mulla Nepaali mägedest Bangladeshi jõgedesse, kus tekkisid üleujutused. Inimtegevuse tagajärjed andsid nii endast märku tuhandeid kilomeetreid eemal, kuid kohalik kultuur ja väärtused pidasid sellist käitumist õigeks, kuna kohalikele elanikele oli puude mahavõtmine oluline sissetulekuallikas.


Allikas: De-Shalit, A. The Environment. Between Theory and Practice. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2004, lk 118


ÕPPEMATERJALID

Aher, S.; Karofeld, E.; Katus, K. ... jt. Keskkonnaraamat gümnaasiumile. IV osa, Globaalprobleemid. Tallinn: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium; Eesti Vabariigi Haridusministeerium (Pakett), 1998

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Jussi, E. (toim). Talveakadeemia 2006: artiklite kogumik. Tallinn: Talveakadeemia, 2006

Keskpaik, R. (toim). Väärtused ja konfliktid keskkonnaeetikas = Values and conflicts in environmental ethics. Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts, 2005

Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetised, 36

Maran, T.; Tüür, K. (toim). Tekst ja loodus. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 2000

Oja, A. (koost). Keskkonnaeetikast säästva ühiskonna eetikani. Inimese ja looduse vaheline tasakaal kui jätkusuutlikkuse aluspõhimõte. Tallinn: OÜ Infotrükk, 2003

Oja, A; Raukas, A. (toim). Eesti 21. sajandil. Arengustrateegiad, visioonid, valikud. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1999

Vissak, P. (toim). Harmoonia võimalikkus süsteemis inimene - keskkond - ühiskond. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda, 2005

Vissak, P. (toim). Harmoonia võimalikkus süsteemis inimene - keskkond - ühiskond. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda, 2003

TÕLGITUD RAAMATUD

Carson, R. Hääletu kevad. Tallinn: Valgus, 1968

Hawken, P.; Lovins, A.; Lovins, H. Looduskapitalism: uue tööstusrevolutsiooni algus. Tallinn: Tänapäev, 2003

Vaher, A; Keskpaik, R.; Keerus, K. (koost). Keskkonnaeetika võtmetekste. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008

ARTIKLID

Kiik, M. H. Keskkonnaeetika. Simm, K. (koost). Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023.

Korp, L.; Rattasepp, S. Väärikad vestlused väärtustest. Acta Semiotica Estica. III. 2006, lk 235-236

Kruusvall, J. Kaose oht ja korra hind. Kindlus ja kindlusetus muutuvas maailmas. Interdistsiplinaarsete Uuringute Instituut, Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Pedagoogikaülikool, 2002, lk 74-78

Lehari, K. Müüdid keskkonnaesteetikas. Peet Lepik (koost), Uurimusi müüdist ja maagiast. 2001, lk 177-189

Lehari, K. Tee viib ja viitab = The road that takes and points. Koht ja paik. II = Place and location. II. 2000, lk 44-62

Maran, T. Ecosemiotic basis of locality = lokaalsuse ökosemiootilisi aluseid. Koht ja paik. II = Place and location. II. 2002, lk 68-92

Palang, H.; Paal, P. Places gained and lost. - Koht ja paik. II = Place and location. II2002, lk 93-111

Rattasepp, S.; Heinapuu, O. Keskkonnaeetika konverents. Acta Semiotica Estica. III. 2006, lk 241-246

Raudsepp, M. Environmental belief systems: empirical structure and a typology. Trames, 2001, nr 3, lk 234-254

Reiland, I. Keskkonnaeetika ja selle keskkonnakontseptsioonist. Akadeemia, 2006, nr 12, lk 2710-2726

Ross, J. Inimkonna tulevikust. Akadeemia, 1995, nr 6, lk 1234-1242

Tüür, K. Kultuur, loodus, semiootika: kohad IV. Acta Semiotica Estica. 2005, nr 2, lk 244-245

Tüür, K; Maran, T. Kohased teod. Loodusteaduslikku. Kohandumise märgid. Virve Sarapik jt. (koost ja toim). Tallinn, 2002, lk 20-29

KAITSTUD VÄITEKIRJAD

Reila, H. Teoloogiline keskkonnaeetika ja inimkeskne traditsioon: mõnede uudsete keskkonnaeetika lähete võrdlev analüüs. Tartu: Tartu Ülikool, usuteaduskond, 1996

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Attfield, R. The Ethics of the Global Environment. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999

Bailey, B.; Lappé, M. (eds). Engineering the farm. Ethical and social aspects of agricultural biotechnology. Island Press, 2002

Benson, J. Environmental Ethics. An Introduction with Readings. London; New York: Routledge, 2000

Bonnett, M. Retrieving Nature: Education for a Post-Humanist Age. Oxford, Malden: Blackwell Publishing, 2004

Cafaro, P.; Sandler, R. (eds). Environmental Virtue Ethics. Lanham: Rowman & Littlefield, 2005

Callicott, J. B. In Defence of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy. Albany: State University of New York Press, 1989

Curtin, D. Environmental Ethics for a Postcolonial World. Rowman & Littlefield Publishers, 2005

Encyclopedia of environmental ethics and philosophy. J. Baird Callicott and Robert Frodeman, editors in chief. Detroit (etc.): Macmillan Reference USA, 2009

Hawkins, G. The Ethics of Waste: How We Relate to Rubbish. Lanham: Rowman & Littlefield, 2005

Hillerbrand, R. Technik, Ökologie und Ethik. Paderborn: Mentis, 2006

Jamieson, D. (ed). A Companion to Environmental Philosophy. Malden: Blackwell, 2000

Kahn, P. H, Jr. The Human Relationship with Nature: Development and Culture. The MIT Press, 2001

Kirkman, R. The Ethics of Metropolitan Growth. Decision Making and the Environment. Continuum, 2010

Leopold, A. S. A Sand County Almanac and Sketches Here and There. New York: Oxford University Press, 1949

Light, A.; de-Shalit, A. (eds). Moral and Political Reasoning in Environmental Practice. Cambridge: MIT Press, 2003

Lomborg, B. Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World Cambridge University Press, 2001

Miller, A. S. Gaia Connections: An Introduction to Ecology, Ecoethics, and Economics. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003

O'Neill, J.; Holland, A.; Light, A. Environmental Values. Routledge, 2007

Potthast, T.; Baumgartner, C.; Engels, E.-M. (Hg). Die richtigen Maße für die Nahrung: Biotechnologie, Landwirtschaft und Lebensmittel in ethischer Perspektive. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2005

Regan, T. The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press, 1983

Rolston, H. Environmental Ethics: Values in and Duties to the Natural World. Philadelphia: Temple University Press, 1988

Scruton, R. Animal Rights and Wrongs. London: Demos, 1996

Singer, P. Animal Liberation. New York: Avon, 1975

Thompson, P. B. The spirit of the soil. Agriculture and environmental ethics. Routledge, 1994

Thompson, P. B. Agricultural ethics. Research, teaching, and public policy. Ames: Iowa State University Press, 1998

Thompson, P. B. The agrarian vision. Sustainability and environmental ethics. The University Press of Kentucky, 2010

Traer, R. Doing Environmental Ethics. Westview Press, 2009

Newton, L. H.; Dillingham, C. K.; Choly, J. Watersheds 4. Ten Cases in Environmental Ethics. Cengage Learning, 2005

Vaata ka: bioeetika, keskkond ja äri

Päisefoto: Jan Antonin Kolar, unsplash.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi