Autor:
Dmitry Demidov, pexels.com

Konkursid muuseumidele

Rändtiitlit „Väärtusarenduse muuseum“ anti esmakordselt välja 2012. aastal.

Konkurss toimub haridus- ja teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames.

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab välja muuseumide konkursi „Muuseumi külastajaruum kui väärtuste kandja“, et suunata muuseume mõtestama oma rolli väärtuste kandja ja arendajana.

Edukad konkursitööd

Miks kirjutada konkursitöö? Eelmise aasta võidumuuseumi Miia-Milla-Manda juhataja Maarja Kõuts mõtiskleb:

Konkursitöö kirjutamine andis väga hea tõuke kogu meeskonnaga oma muuseumi missioon ja väärtused värske pilguga üle vaadata. Töös kirja pandud mõtted ei täitnud mitte ainult konkursil osalemise eesmärki, vaid kokku pandud materjal aitas ka meie endi tööd oma väärtuste edendamise vallas õigel kursil hoida. Nii mõnigi mõte sai selgemaks mõeldud. Lahtikirjutamine aitab mõtteid selgena hoida ja tervel meeskonnal neist ühtmoodi aru saada. Tehtud kirjatöö on hea meie tulevastele uutele meeskonnaliikmetele lugemiseks, et nemadki meie väärtuste osas meiega kaasa mõtelda võiksid. Töö kirjutamise käigus tulid välja ka nii mõnedki kitsaskohad, mille lahendamine aitaks meie muuseumi eesmärkide täitmisele ja väärtuste arendamisele veelgi rohkem kaasa.

Muuseum kui väärtuste kandja ja hoidja
Muuseumid mängivad tähtsat rolli meie kultuuripärandi ja rahvuslike väärtuste hoidmisel ning arendamisel. Läbi ajaloo mõtestamise tänapäeva kontekstis edastatakse laiemale avalikkusele sõnumit väärtustest, mida kanname ja oluliseks peame. Igapäevatöö kultuuripärandi kandjatena annab muuseumidele seega vastutusrikka rolli väärtuste eestkõnelejatena.
Kas neid väärtusi kantakse edasi teadlikult või on tegu juhuvalikutega? Näiteks muuseumis toimuvate näituste programm räägib muuseumi kohta üsna palju – teemade valiku kaudu näidatakse, mida peetakse oluliseks ja aktuaalseks. Iseäranis eristuvad muuseumi omanäitused, mille kaudu suheldakse külastajaga kõige vahetumalt ning mille sisu on kõige otsesemalt muuseumis tehtava uurimistöö peegeldus.

Konkursi tingimused
Konkursi pikaajalisem eesmärk on tuua esile muuseumide laiapõhjaline ja mitmekülgne väärtusarenduslik roll (kogumine, uurimistöö, kultuuripärandi säilitamine ja vahendamine, haridus, kultuuriidentiteedi edendamine, kasumi tootmine). Sel aastal keskendume konkreetsemalt muuseumi ruumile ja seal avalduvatele väärtustele, seetõttu on konkursile oodatud muuseumide tööd, mis analüüsivad muuseumi külastajaruume väärtuste perspektiivist lähtuvalt. Konkursi eesmärgiks on märgata ja analüüsida, milliseid väärtusi muuseumiruumid kannavad, kuivõrd esineb ruumides väärtuskonflikte ning millised on võimalikud parendusettepanekud, mida konkursil osalejad esile toovad.

Konkursi kaudu aidatakse kaasa parimate kogemuste levitamisele ning võimalike väärtuskonfliktide esiletoomisele ja lahendamisele. Konkursitöö kirjutamisel ei tohiks sihiks olla vaid positiivsete külgede esiletoomine, vaid ka murekohtade kaardistamine ja vajaduste analüüsimine.

Konkursitöö sisu
Konkursile on oodatud ülevaated muuseumide külastajaruumist, mis püüavad

  1. märgata muuseumi külastajaruumis ilmnevaid väärtusi;
  2. võrrelda, kuivõrd on muuseumi tegevuse aluseks olevad väärtused kooskõlas külastajaruumis avalduvate väärtustega;
  3. teadvustada muuseumi külastajaruumis ette tulevaid eetilisi dilemmasid ja/või väärtuskonflikte ning osutada nende lahendamise võimalustele;
  4. märgata ja analüüsida arendusvõimalusi ehk kohti, millele tahetakse väärtusarenduses edaspidi suuremat tähelepanu pöörata.

Vaata ka abistavat videot, kus professor Halliki Harro-Loit räägib sellest, kuidas muuseumiruumis avalduvaid väärtusi märgata.

Konkursitööde esitamine ja tulemuste väljakuulutamine
Tööde esitamise tähtaeg on 16. september 2013. a.

Konkursitööde alusel kuulutab TÜ eetikakeskus välja „Väärtusarenduse muuseum 2013“ tiitli saaja. Parimad tööd avaldatakse eetikaveebis www.eetika.ee. Konkursi võitjat ootavad peale tiitli ja rändkarika veel ka uued koostööhorisondid programmis osalevate koolide ja lasteaedadega ning võimalus saada TÜ eetikakeskuselt väärtusarenduse alast nõustamist oma järgmise näituse või haridusprogrammi koostamiseks.

Konkursi taustast
Väärtusarenduse alase tööga on Eesti koolide ja lasteaedade, aga ka laiema avalikkuse suunal tegeletud alates 2009. aastast. 2012. aastal alustasime analoogset koosööd ka muuseumidega, et pöörata tähelepanu muuseumide väärtusarenduse alase kompetentsi tõstmisele. Seetõttu oli muuseumidele 2012. aastal suunatud väärtusarenduse alane meistriklass ning konkurss, millega muuseumidel avanes võimalus omaenda tegevust tervikuna väärtuste aspektist mõtestada.

Toetajad
Konkurss toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames. Riikliku programmi eesmärk on hoida ja edendada neid väärtusi, mis kindlustavad Eesti ühiskonna inim- ja sotsiaalse arengu, peamiselt peetakse silmas alusväärtusi, mis on kirjas nii Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis kui ka Euroopa Liidu alusdokumentideks.

Konkursi ja koolituste läbiviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Image
Hasartmängumaksu nõukogu logo

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames välja konkursi muuseumidele, et suunata muuseume mõtestama oma rolli väärtuste kandja ja arendajana.


Muuseumid mängivad tähtsat rolli meie kultuuripärandi ja rahvuslike väärtuste hoidmisel ning arendamisel. Läbi ajaloo mõtestamise tänapäeva kontekstis edastatakse laiemale avalikkusele sõnumit väärtustest, mida kanname ja oluliseks peame. Igapäevatöö kultuuripärandi kandjatena annab muuseumidele seega vastutusrikka rolli väärtuste eestkõnelejatena.

Kas neid väärtusi kantakse edasi teadlikult või on tegu juhuvalikutega? Näiteks muuseumis toimuvate näituste programm räägib muuseumi kohta üsna palju – teemade valiku kaudu näidatakse, mida peetakse oluliseks ja aktuaalseks. Iseäranis eristuvad muuseumi omanäitused, mille kaudu suheldakse külastajaga kõige vahetumalt ning mille sisu on kõige otsesemalt muuseumis tehtava uurimistöö peegeldus.

Konkursi tulemused

Edukad konkursitööd

Tiitli „Väärtusarenduse muuseum 2012“ sai Tallinna linnamuuseumi filiaal Miia-Milla-Manda muuseum.

Teise koha pälvis Põlva Talurahvamuuseum mitmetasandilise ja põhjaliku väärtusanalüüsi ning väärtuskonfliktide märkamise eest.

Kolmanda koha pälvis Kihnu muuseum kogukondlike väärtuste ja kultuurilise väärtuskonflikti väljatoomise eest.

****

Konkursi tingimused

Konkursile on oodatud muuseumide tööd, mis analüüsivad muuseumi funktsioone ja/või tegevusi väärtuste aspektist. Konkursi eesmärgiks on tuua esile muuseumide laiapõhjaline ja mitmekülgne väärtusarenduslik roll (kogumine, uurimistöö, kultuuripärandi säilitamine ja vahendamine, haridus, kultuuriidentiteedi edendamine, kasumi toomine). Konkursi kaudu aidatakse kaasa parimate kogemuste levitamisele ning võimalike väärtuskonfliktide esiletoomisele ja lahendamisele. Konkursitöö kirjutamisel ei tohiks sihiks olla vaid positiivsete külgede esiletoomine, vaid ka murekohtade kaardistamine ja vajaduste analüüsimine.

Konkursitöö sisu

Konkursile on oodatud ülevaated muuseumide väärtusarendustegevusest, mis püüavad lisaks väärtusarendusalaste tegevuste kirjeldusele:

1. sõnastada muuseumi tegevuse aluseks olevaid väärtusi ja analüüsida kuidas need avalduvad praktikas (konkreetsetes tegevustes, organisatsioonikultuuris ja olmes ning töötajate väärtustes) ning kuidas toimib antud muuseumis väärtusarendus;
2. teadvustada muuseumi igapäevatöös ette tulevaid eetilisi dilemmasid ja/või väärtuskonflikte ning osutada nende lahendamise võimalustele;
3. märgata ja analüüsida arendusvõimalusi ehk kohti, millele tahetakse väärtusarenduses edaspidi suuremat tähelepanu pöörata.

Teemasse sisseelamiseks mõned näited

Peale näituste kaudu tõstatatud teemade kannavad muuseumi väärtusi ka veel nii näituse eksponaatide valik ning näitusetekstide raskusaste ja loetavus kui ka kogukonnaliikmete näituse tegemisse kaasamine või lihtsad olmeküsimused hoones. Näiteks näitab kaldtee muuseumi ukse juures, et arvestatakse ka puuetega inimestega ning väärtustatakse võrdseid võimalusi, kuid kui samas eksponeeritav fotonäitus on asetatud liialt kõrgele, siis räägib see samale väärtusele vastu. Või kui muuseum pakub perepiletit, siis väärtustatakse perede ühistegevusi, samas kui lahtiolekuajad võivad rääkida teist keelt. Nendest näiliselt väikestest asjaoludest tekib suur üldmulje, mille muuseum külastajale jätab, ja sellest sõltub, kas muuseumis tuntakse end oodatuna, kas sinna tahetakse tagasi tulla ja seda teistelegi soovitada.

Palju räägivad meie kohta ka sõnad, millega ise ennast kirjeldame. Näiteks kui muuseumi arengukavas on kirjas, et me väärtustame professionaalsust, siis mil moel see avaldub? Mida tähendab muuseumitöötaja jaoks professionaalsus? Kui ma olen tegelikult nt eesti filoloog või ajaloolane, siis milles ja kuidas avaldub minu kui muuseumitöötaja professionaalsus?

Konkursi taustast

Väärtusarenduse alase tööga on Eesti koolide ja lasteaedade, aga ka laiema avalikkuse suunal tegeletud alates 2009. aastast ning 2012. aastal pöörame tähelepanu ka muuseumite väärtusarenduse alase kompetentsi tõstmisele. Seetõttu on muuseumitele 2012. aastal suunatud väärtusarenduse alane meistriklass ning käesolev konkurss, millega anname muuseumitele võimaluse oma tegevust ja olmet väärtuste võtmes kirjeldada ja analüüsida.


Konkursitööde esitamine ja tulemuste väljakuulutamine

Tööde esitamise tähtaeg on 15. september 2012. a.


Konkursitööde alusel kuulutab TÜ eetikakeskus välja „Väärtusarenduse muuseum 2012“ tiitli saaja. Parimad tööd avaldatakse eetikaveebis. Konkursi võitjat ootavad peale tiitli ja rändkarika veel ka uued koostööhorisondid programmis osalevate koolide ja lasteaedadega ning võimalus saada TÜ eetikakeskuselt väärtusarenduse alast nõustamist oma järgmise näituse või haridusprogrammi koostamiseks.

Toetajad

Konkurss toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames. Riikliku programmi eesmärk on hoida ja edendada neid väärtusi, mis kindlustavad Eesti ühiskonna inim- ja sotsiaalse arengu, peamiselt peetakse silmas alusväärtusi, mis on kirjas nii Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis kui ka Euroopa Liidu alusdokumentideks.

Soovituslikud abimaterjalid

ICOMi muuseumide eetikakoodeks: http://www.muuseum.ee/uploads/files/icom_eetikakoodeks.pdf

Eetikakoodeksite käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2007.

Gary Edson (ed). Museum ethics. London and New York, 1997.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi