Autor:
Pexels.com

Sotsiaalsed probleemid

Sotsiaalsed probleemid on probleemid, mis puudutavad ühiskonna tervikut, näiteks vaesus, tööpuudus, inimkaubandus, madal iive, alkoholism ja narkomaania, kuritegevus, rassi- ning etnilised konfliktid, rahvastiku vananemine jpm. Selle üle, mis sotsiaalseid probleeme tekitab või kas mõned neist on fundamentaalsemad kui teised, võibki jääda vaidlema. Kindlasti ei piisa ainult tõdemusest, et kõiki probleeme põhjustab vaesus.

Sotsiaalsete probleemide alateema alt leiate käsitlusi, mis vaatlevad ühiskondlikke probleeme eetilisest vaatenurgast. Küsimused on näiteks: kuhu tõmmata toimetuleku piir; kas alkoholismi- ning narkoravi tuleks tasuda riigieelarvest või peab maksma patsient ise; kas lastetusmaks on õigustatud; kuidas integreerida ühiskonda vähemusrahvusi jne.

Lisaks

(A)sotsiaalprobleem

Te näete tänaval lebamas ilmsete asotsiaalsete tunnustega meest. Kahtlustate, et ta on kas viga saanud või alkoholi liigtarbimisest keset tänavat kokku kukkunud. Kas Teil on moraalne kohustus seda inimest aidata või tegutsete asotsiaali aidates altruistlikult (st ilma kohustuseta)? Kas võimalikud ohud (haigused, kirbud, ebameeldiv lõhn jms) kaaluvad üles kohustuse hättasattunud inimest aidata?

 

Vaata veel näitejuhtumeid:

15.04.2010 Barbi Pilvre. Vajadusest hoolitseda, tingimusteta (EPL)

13.01.2010 Stefan Klein. Kust tuleb maailma headus? (EPL)

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Aas, D. (toim). VIII avatud ühiskonna foorum Konflikt ja kokkulepe: Tallinn, 25. aprill 2003. Tallinn: Kunst, 2003.

Afanasjeva, T. Perekonnaportreed: raamat perekonnaelu probleemidest. Tõlkija S. Teesalu. Tallinn: Eesti Raamat, 1984.

Alexy, R. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Tõlkija M. Ernits; P. Vinkel. Tartu: Iuridicum, 2001.

Bancroft, L. Miks ta seda teeb?: kuidas mõtlevad vihased ja kontrollivad mehed. Tartu: Naiste Varjupaik, 2006.

Cicero, M. T. Kohustustest. Tõlkija I. Vene. Tartu: Ilmamaa, 2007.

Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon, Avatud Eesti Fond. Eesti ei ole elanikkonna vananemiseks valmis. Tartu: Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon, 2001

Forrester, V. Majandusõudus. Tõlkija E.-L. Epp. Tallinn: KuparShapiro, D. 1997.

Hammer-Pratka, K.; Kelam, A. (toim). Sotsiaalsed probleemid Eestis teel avatud ühiskonda 19901999: sotsioloog Anu Naruski (19481999) artikleid. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2001.

Hansson, L. (toim). Perekond ja uued sotsiaalsed riskid. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2006.

Hansson, L. (toim). Naine, perekond ja töö 2000: pere-elu ja kutsetöö kokkusobitamise probleemidest väikeste lastega peredes. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 2001.

Hansson, L. (koost ja toim). Mitte ainult võitjatest. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2001.

Konfliktid ja suhtlemine: teejuht konfliktide labürindis. Tõlkija S. Aher. Kohtla-Järve, 2002.

Kõiv, K. (koost, toim). Antisotsiaalse käitumisega õpilased: artiklite kogumik. Tartu: Eesti Lastekaitse Liit, 2003.

Kõiv, K. (toim). Antisotsiaalse käitumisega õpilased: artiklite kogumik. II. Tartu: Eesti Lastekaitse Liit, 2003.

Kõiv, K. Antisotsiaalse käitumisega õpilased: artiklite kogumik. III. Tartu: Eesti Lastekaitse Liit, 2003.

Leino, M. Sotsiaalsed probleemid koolis ja õpetaja toimetulek. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2002.

Maailmaparandaja teejuht: arengukoostööst ja sellest, kuidas sina saad panustada. Koostaja A. Kool. Arengukoostöö Ümarlaud, 2010.

Makko, M. VI avatud ühiskonna foorum Sotsiaalsed investeeringud. Miks ja kuidas? Tallinn: Kunst, 2002.

Singer, K. Näita üles kodanikujulgust: kuidas õppida sekkuma?  Tõlkija G. Noa. Kuressaare: Tormikiri, 1999.

Teiverlaur, M.; Niiberg, T. Sotsiaalpsühholoogia aktuaalseid probleeme. Tallinn: Akadeemia Nord, 2003.

Tulva, T. (toim, koost). Eaka heaolu ja toimetulek: artiklite kogumik. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2005.

Tulva, T. (koost). Eakate toimetulek eluga ja sotsiaalteenuste vajadus. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 1995.

Vetik, R. (koost). Kaks Eestit: artiklite, ettekannete ja analüüside kogumik. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2002.

Vihma, Ü. Inimene konfliktide keskel. Tallinn: Äripäeva Kirjastus, 2006.

Weber, M. Protestantlik eetika ja kapitalismi vaim: protestantlikud sektid ja kapitalismi vaim. Tõlkija J. Isotamm. Tallinn: Varrak, 2007.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

ARTIKLID

Hansson, L. Töö ja pereelu ühtesobitamisega seonduvatest probleemidest Eestis. Laste- ja perepoliitika Eestis ja Euroopas. M. Ainsaar (koost. ja toim.) Tartu: Rahvastikuministri büroo, 2000.

Kaugia, S. Sotsiaalsest konfliktist ja selle reguleerimisest. Akadeemia, 2000, nr 7, lk 1483–1504.

Kelam, A. Abikaasade (elukaaslaste) kooselu motiivid – kas muutuvad või püsiväärtused. Haridus ja sotsiaalne tegelikkus: artiklite kogumik. Tartu, 2000.

Sermat, V. Moraalne madalseis meil ja mujal. Akadeemia, 2000, nr 1, lk 101–113.

Virovere, A. Konfliktid Eesti organisatsioonides ja ühiskonnas ning nende lahendamine. Eesti Arst, 2004, nr 11, lk 780–781.

VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Borozdina, I. Sotsiaal-majanduslikud pinged sotsiaalse konflikti eeldusena: (Tallinna ja Harjumaa materjali näitel). Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, 2006.

Jaako, M. Erineva koosseisuga perekondade eluviisi seostest korteritingimustega uutes elamurajoonides. Diplomitöö. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1977.

Kaljus, R. Eakate toimetulek eluga ja sotsiaalteenuste vajadus Saksi vallas aastatel 19962000: magistritöö referaat. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 2000.

Kaskla, E. Perekonna mõjust alaealise kujunemisel õigusrikkujaks Tallinna Lõuna Politseiosakonna näitel. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 2003.

Koemets, I. Vanemate alkoholismi mõju järglastele. Referatiivne võistlustöö. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1983.

Kütt, E. Rahvuselt homo- ja heterogeensete abielude püsivusega seotud probleeme. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 1978.

Luuk, K. Solidaarsed ja liberaalsed hoiakud sotsiaalpoliitikas Eesti näitel. Magistritöö. Tartu Ülikool, 2006.

Medar, M. Ida-Virumaa ja Pärnumaa elanike toimetulek: sotsiaalteenuste vajadus, kasutamine ja korraldus. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2004.

Otter, A. Ida-Virumaa poliitilis-geograafilisi probleeme: rahvastiku etniline koosseis ja meelsus. Magistritöö. Tartu Ülikool, 2000.

Paas, F.-E. Sega-abielud ja nende mõju rahvusele piiriäärsetes maakondades Eestis. Auhinnatöö. Tartu: Tartu Ülikool, 1927.

Parvet, A. Noorte perekondade majandusprobleeme ankeedi Noor ema põhjal: sotsioloogiline uurimus. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1975.

Põlluäär, T.; Rattas, H.; Bärenson, K. Alkoholismiga vanematest põlvnevate laste psühhofüüsilise arengu iseärasustest: võistlustöö. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1982.

Saag, U. jt. Noorte esmassünnitajate koduse elu probleeme ankeedi Noor ema andmetel. Võistlustöö. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1976.

Saag, U. jt. Esmasünnitajate koduse elu probleemid raseduse vältel: sotsioloogiline uurimus ankeedi Noor ema andmetel. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1975.

Tamm, A. Lastega perede toimetulek: probleemid ja toetamise võimalused. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, sotsiaalteaduskond, 2003.

Terasmaa, T. (projektijuht). Uuring Üliõpilaste sotsiaal-majanduslik olukord 2003. Tartu: Eesti Üliõpilaskondade Liit, 2003.

Ütt, H. Kooli- ja koduprobleemide seos õpiraskuste avaldumisega Lääne-Virumaa maa- ja linnakooli näitel. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 2002.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Brunel, S. Famines et politiques. Paris: Presses de Sciences, 2002.

Gilligan, J. Violence: Reflections on Our Deadliest Epidemic. London: Jessica Kingsley Publishers, 1999.

Honecker, M. Grundriss der Sozialethik. Berlin, New York: de Gruyter, 1995.

Houlgate, L. D. Children’s Rights, State Intervention, Custody and Divorce: Contradictions in Ethics and Family Law. Ceredigion, New York: Edwin Mellen Press, 2005.

Howie, J.; Scheduler, G. Ethical issues in contemporary society. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1995.

Kerber, W. Sozialethik. Stuttgart [etc.]: Kohlhammer, 1998.

Madsen, P.; Shafritz, J. M. (eds). Essentials of government ethics. New York [etc.]: Meridian, 1992.

Ord, R. Numbers: A Population Reduction Proposal. Universal Publishers, 2006.

Pabst Battin, M. Population Issues. A Companion to Bioethics. Ed. by H. Kuhse, P. Singer. Malden: Blackwell, 2001, lk 149–162.

Rachels, J. Can ethics provide answers?: and other essays in moral philosophy. Lanham [etc.]: Rowman & Littlefield, 1997.

Romero, M.; Margolis, E. (eds). The Blackwell Companion to Social Inequalities. Blackwell, 2005.

Ryberg, J.; Tännsjö, T. (eds). The Repugnant Conclusion: Essays on Population Ethics. Springer, 2004.

Shelton, W. N.; Edwards, R. B. (eds). Values, Ethics and Alcoholism: Advances in Bioethics, Vol 3. AI Press, 1998.

Sterba, J. et al. Morality and social justice: point/counterpoint. Lanham: Rowman & Littlefield, 1995.

Turiel, E. The Culture of Morality: Social Development, Context, and Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Velleman, J. D. How we get along. Cambridge University Press, 2013.

Vaata ka: seksuaaleetika, valitsemiseetika, globaalne eetika, haridus ja eetika, meditsiinieetika

Päisefoto: Nice Guys, pexels.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi