Autor:
Pexels.com

Ametnikueetika

Ametnikueetika on üks kutse-eetikatest. Ametnikueetika kesksed küsimused on: kuidas ametnik peaks toimima; mis on avalikus teenistuses töötades õige.

Ametnikel on seoses avaliku võimu teostamise ning sellest tulenevate volitustega meie kõigi elu üle suur mõju. Ametnik võib avalikes huvides suunata inimeste käitumist ning valmistada ette ja võtta vastu ühiskonda puudutavaid otsuseid. Seetõttu kehtib ametnike suhtes kõrgendatud usaldatavuse nõue ning ka muud kõrgemad nõudmised – neilt oodatakse rohkem kui tavalistelt ühiskonnaliikmetelt. Seega eeldab avaliku võimu teostamine ametnikelt seaduskuulekat ja eetilist käitumist, tegutsemist avalikes huvides.

Ametniku käitumist mõjutavad tema isiklikud väärtused, ametialased väärtused, organisatsiooni väärtused, seadused ning avalik huvi. Sageli kuulub otsustusprotsessi juurde, et ametnik defineeriks avaliku huvi ning lähtuks sellest.

Selleks, et tagada ametnike eetilist käitumist, on nende tegevus põhiseaduse, seaduste, eetikakoodeksite, protseduurireeglite ja muude õigusaktidega, samuti ka nende normide täitmist jälgivate institutsioonidega (ombudsman, politsei, eetikakomitee, kolleegid jne) piiritletud.

Ametnikueetika probleemsed küsimused on seotud korruptsiooni, huvide konflikti, pealekaebamise, altkäemaksu, töö- ja tegevuspiirangutega (nt osalemine poliitikas, ettevõtluses jne).

Lisaks

NÄITEJUHTUM

Kõrge riigiametnik ning tuntud avaliku elu tegelane X soovib valimistel hääletada. Hääletussedeli kättesaamiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument, kuid X-l on see koju ununenud. Samas on tal kaasas raamatukogu lugejapilet. X ei jõuaks kodust dokumenti tuua, kuna tema tagasijõudmise ajaks oleks valimisjaoskond juba suletud ning tal jääks hääletamata.

X naeratab valimisjaoskonna töötajale, küsib, kas too teda siis ei tunne, ning esitab lugejapileti. Valimisjaoskonna töötaja võimaldab X-l valida.

Küsimusi:

  • Kuidas oleksite toiminud valimisjaoskonna töötaja asemel?
  • Kuidas mõjutaks juhtunut asjaolu, et riigiametnik ning valmisjaoskonna töötaja olid keskkooli ajal pinginaabrid?

 

ÕPPEMATERJALID

Avaliku teenistuse eetika

Moilanen, T; Salminen, A. Comparative Study on the Public-service Ethics of the EU Member States. EUPAN, 2006.

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Avaliku teenistuse eetika: aktuaalsed probleemid ja praktika. Tõlkinud J. Kahk. Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD). SIGMA kogumikud nr 14. Talinn: Eesti Haldusjuhtimise Instituut, 1999.

Ellonen, E.; Kekomäki, K.; Raivola, P. Eetika ja politseitöö. Tõlkinud Mailis Moora. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2002.

Euroopa hea halduse tava eeskiri: Euroopa ombudsman. Tõlge. Luxembourg, Tallinn: Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, 2005.

Huvide konflikti käsitlemine avalikus sektoris: käsiraamat. Tõlkija A. Pevkur. Tallinn: Riigikantselei, 2007.

Ignatieff, M. Sõdalase au. Tõlkinud Kai Aarelaid. Tallinn: Varrak, 2001.

Kivilombi, I. Ametniku raamat: õpetused, kuidas ametnikuks saada ja ametnik olla. Väga vajalik õpperaamat neile, kel elu jooksul ametnikega tegemist, see tähendab  igale vabariigi kodanikule. Trööstiks kõigile, kes ametniku meelevalla all kannatanud. Tartu: Härmametsa Talu Kirjastus, 2003.

Korruptsiooni võimalikkusest avalikus sektoris: valik artikleid. Tallinn: Jaan Tõnissoni Instituut, 2001.

Liiv, M.-L. (koost). Korruptsioon Eestis: kolme sihtrühma uuring 2004. Tallinn: Justiitsministeerium, 2005.

Illing, E., Pettai, V. (koost). Valitsemine ja hea valitsemine. Konverentsi kogumik. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis, 2004.

Laanemäe, A. Halduseetika. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2004.

Lundberg, A. jt. Rootsi ohvitseri eetika. Tõlkinud T. Sõmer. Tallinn: Eesti Kaitsejõudude Peastaap, 1998.

Paabusk, K. (tõlkija, toim). Töösoorituse ja professionaalsuse edendamine avalikus teenistuses: avalikuks kasutamiseks. Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Tallinn: Eesti Haldusjuhtimise Instituut, 1999.

Pojman, L. P. Eetika: õiget ja väära avastamas. Tallinn: TÜ eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2005.

Pope, J. Korruptsiooni ohjeldamine: rahvusliku terviklikkuse süsteem: TI käsiraamat. Transparency International. Tallinn: Jaan Tõnissoni Instituut, 2003.

Roots, H. Eesti bürokraatia: järjepidevus ja uuenemine. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2004.

Singer, K. Näita üles kodanikujulgust: kuidas õppida sekkuma?  Tõlkinud G. Noa. Kuressaare: Tormikiri, 1999.

Tähismaa, I. Rahakratid: Eesti kroon 1992-2002. Tallinn: Äripäeva Kirjastus, 2002.

Tiko, A. (koost). Professionaalse sotsiaalala töötaja eetika teejuht. Tallinn: Sotsiaalministeerium, 2000.

Uulimaa-Margus, U. Vanglatöö eetikast. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2007.

Wolff, J. Sissejuhatus poliitikafilosoofiasse. Tõlkinud T. Hallap. Tartu: TÜ eetikakeskus, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005.

Wright, G. jt. Haldusjuhtimine Kesk- ja Ida-Euroopa siirderiikides: teooria ja juhtumianalüüsid. Tõlkinud K. Hakkaja, L. Saarniit. NISPAcee, Kesk- ja Ida-Euroopa Avaliku Halduse Instituutide ja Koolide Võrgustik, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna avaliku halduse osakond. Tallinn: Elmatar, 2003.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER


ARTIKLID

Ahi, K., Saarniit, L. Eetikakoodeksite ja eetika infrastruktuuri osa korruptsiooni ennetamisel. Juridica, VIII, 2000, lk 492–498.

Filimonov, V. Korruptsiooni defineerimisest korruptsiooni preventsiooni seisukohalt. Juridica, nr. 8, 2000, lk 487–491.

Järvesaar, O., Sootak, J. Riigikohtu praktika ametialaste kuritegude asjades. Juridica, nr. 2, 2001, lk 88–99.

Jerofejev, P. Selgitavaid märkusi Eesti kohtunike käitumisreeglite kohta. Juridica, IX, 1994, lk 225–226.

Ernits, P. (intervjueerija) jt. Kolmekesi miiniväljal. Luup, nr. 16(99), 9. august 1999, lk 18–21.

Kuurberg, M. Heade kommetega vastuolus olevad lepingud. Juridica, nr. 6, 1999, lk 280–286.

Laanemäe, A. Eetika ja poliitika. Halduskultuur 2000, rahvusvaheline teaduskonverents. Tallinn, 2001, lk 86–92.

Lagerspetz, M.; Rikmann, E. Ethics and Public Good in a Transforming State: A Study of Estonian Civil Servants. - Scandinavian Political Studies, 32(2), 2009, lk 1–20.

Liiva, K. Mind on tahetud ka tappa... Politsei, nr 1, 1999, lk 4–5, 14.

Luiksaar, F. Prokuratuuriseaduse mõningatest probleemsetest aspektidest ning nendest johtuvatest raskustest seaduse rakendamisel. Juridica, nr 2, 1999, lk 58-63.

Pruks, P, Korruptsiooni piiramisest Eestis: 9. veebruaril 2000 tutvustati Tartus Eesti Õiguskeskuses projekti „Korruptsiooni piiramisest üleminekuühiskonnas (õiguslik aspekt)“. Juridica, nr 1, 2000, lk 67–68.

Schults, A. Notari kutse-eetika ehk kuidas säilitada ja õppida häid kombeid = Berufsethos des Notars oder wie gute Sitten zu bewahren und zu erlernen sind – Notari rollist tänapäeva ühiskonnas, konverents. Tallinn, 1999, lk 79–91.

Tallo, I. Kommentaar avaliku teenistuse eetikakoodeksile. Juridica, nr 4, 1999, lk 158–161.

Tallo, I. Korruptsioonivastane võitlus väljaspool Eestit. Riigikogu Toimetised, nr 1, 2000, lk 83–86.

Vallaste, V., Kägi, K. Ametnik libanõuande eest ei vastuta. MaksuMaksja, nr 8/9, 2000, lk 12–13.

Venesaar, M. Sotsiaaltöö ja eetika tervishoiuasutuses. Hippokrates, juuni 2000, lk 381–384.

Vint, T. Kel teravad kihvad, kel hambutu suu. Luup, nr.4(87), 22. veebruar 1999, lk 40–41.

Ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest 1999. aastal. Riigikogu Toimetised, nr 1, 2000, lk 89–101.


VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Floren, K. Kohtute tegevuse avalikkus: õiguslik regulatsioon ja väljund ajakirjanduses. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 1999.

Kameneva, M. Sotsiaalala töötajate hoiakud erinevate sihtgruppide suhtes. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakond, 1998.

Lagerspetz, M.; Rikmann, E.; Kivirähk, J.; Sepp, M. Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses: uurimuse aruanne. Tallinn: Riigikantselei, 2005.

Miina, O. Ametiisiku mõiste karistusõiguses. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, õigusinstituut, 2005.

Moilanen, T.; Salminen, A. Comparative Study on the Public-service Ethics of the EU Member States. EUPAN, 2006.

Märk, K. Lihula mälestusmärgi juhtum avaliku arutelu objektina. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, 2005.

Põld, K. Õiguskaitseasutuste ametiisikute ebaseaduslike spetsiifiliste tegudega kahju tekitamisest tulenevad kohustised. Bakalaureusetöö, juhendaja E. Ploom. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 1997.

Saarniit, L. Eetikakoodeksid ametniku käitumise reguleerijana. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikooli avaliku halduse osakond, 1999.

Saarniit, L. Application of codes of ethics: the case of Estonia: thesis in partial fulfilment of the requirements for the master of arts degree in public administration and social policy. Tartu: Tartu Ülikool, 2002.

Saluveer, M. Usalduse olemus ja ühiskondlik tähtsus. Magistritöö. Tartu Ülikool, filosoofia osakond 2003.

Vene, E. Avaliku halduse kandja poolt tekitatud kahju hüvitamise kohtupraktika ja riigivastutusõigus de lege ferenda. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 2000.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Adams, G. B., Balfour, D. L. Unmasking Administrative Evil. London: Sage, 1998.

Anechiarico, F.; Jacobs, J. B. The Pursuit of Absolute Integrity. Chicago, London: University of Chicago Press, 1996.

Bishop, P.; Connors, C.; Sampford, C. (eds). Management, Organisation, and Ethics in the Public Sector. Aldershot: Ashgate, 2003.

Bruce, W. Classics of Administrative Ethics. Boulder: Westview Press, 2001.

Carne, R. (ed). Professional ethics. Oxford, New York: Oxford University Press, 2010.

Cini, M. From integration to integrity: administrative ethics and reform in the European Commission. Manchester: Manchester University Press, 2007

Cooper, T. L. Handbook of Administrative Ethics. New York: Marcel Dekker, 1994.

Cooper, T. L. The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the Administrative Role. Wiley, 2006.

Frederickson, H. G. (ed). Ethics and public administration. Armonk, London: M. E. Sharpe, 1993.

du Gay, P. The values of bureaucracy. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Garcia-Zamor, J.-C. Administrative Ethics and Development. New York: University Press of America, 2002.

Geuras, D.; Garofalo, C. Practical ethics in public administration. Vienna: Management Concepts, 2002.

Hondeghem, A.; European Group of Public Administration (eds). Ethics and accountability in a context of governance and new public management: EGPA yearbook. Amsterdam, Washington, DC: IOS Press; Brussels: International Institute of Administrative Sciences, 1998.

Larsen, Ø. Administration, Ethics and Democracy. Aldershot: Ashgate, 2000.

Lee, M., Paddock, S. P. Strange but true tales from Hollywood: the bureaucrat as movie hero. Public Administration and Management: An interactive journal, vol. 6, No. 4, 2001, pp. 166–194.

Lewis, C. W.; Gilman, S. C. The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide. Jossey-Bass, 2005.

Menzel, D.C. Ethics in City and County Management: Cases and Controversies. CRC Press, 2009.

Menzel, D.C. Ethics management for public administrators: building organizations of integrity. Armonk, London: M.E. Sharpe, 2006.

Menzel, D.C. The Morally Mute Manager: Fact or Fiction? Public Personnel Management, vol. 28, no. 4, 1999, pp. 515–527.

Richter, W. L.; Burke, F. (eds). Combating Corruption, Encouraging Ethics: A Practical Guide to Management Ethics. Lanham: Rowman & Littlefield, 2007.

Robinson, P.; DeLee, N.; Carrick, D. Ethics Education in the Military. Ashgate, 2008.

Rohr, J. A. Ethics for bureaucrats: an essay on law and values. New York and Basel: Marcel Dekker, 1989.

Saint-Martin, D.; Thompson, F. (eds). Public Ethics and Governance: Standards and Practices in Comparative Perspective. JAI Press, 2006.

Sheeran, P. J. Ethics in public administration: a philosophical approach. Westport,  London: Praeger, 1993.

Thompson, D. Political Ethics and Public Office. Cambridge, London: Harvard University Press, 1990.

Van Wart, M. Changing Public Sector Values. London: Garland, 1998.

Соколов, В. М; Турчинов, А. И. Гражданская служба: нравственные основы, профессиональная этика. Москва: Статут, 2006.

Vaata ka: kutse-eetika

 

Päisefoto: Vitezslav Vylicil, fotopangast pexels.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi