Autor:
Pexels.com

Inimuuringud

Kaasaja bioloogia ja meditsiini edusammud rajanevad väga ulatuslikul teaduslikul uurimistööl nendes valdkondades ning see näitab praegu ja ka edaspidi vaid kasvutendentsi. Neid uuringuid viiakse läbi isoleeritud bioloogilisel materjalil, katseloomadel või ka inimestel, kusjuures kõiki neid valdkondi iseloomustavad ka teatud spetsiifilised eetika põhimõtted teadusliku uurimistöö läbiviimisel.

Biomeditsiinilised inimuuringud on jätkuvalt paratamatult vajalikud, sest teatud probleeme, mis puudutavad inimesi, saab usaldusväärselt lahendada vaid inimuuringute abil. Biomeditsiiniliste inimuuringute eetika hakkas kiiresti arenema alates 20. sajandi keskpaigast ning on tänaseks muutunud tähtsaks bioeetika alavaldkonnaks. Kuigi küsitava eetilise väärtusega teadusuuringutest on andmeid kogutud juba mitme eelneva sajandi jooksul, muutus teema ülimalt aktuaalseks Teise maailmasõja järel, kui tulid ilmsiks natsidoktorite poolt läbiviidud metsikud inimuuringud koonduslaagrite vangidel. Neid katseid läbiviinud arstide üle mõisteti kohut Nürnbergis ning selle protsessi käigus formuleeriti ka Nürnbergi koodeks, mida võib pidada esimeseks kaasaegse inimuuringute eetika suureks kokkuleppeks.

1960. aastatel avaldati lääneriikides ka terve rida kirjutisi, kus kirjeldati kümneid väga küsitava eetilise väärtusega meditsiinilisi inimuuringuid nendes riikides. Kui probleemid inimuuringutega olid jõudnud teadvustamiseni, hakati otsima ka võimalusi nende lahendamiseks.

Koodeksite koostamine

Kõigepealt hakati formuleerima rahvusvahelisi ja rahvuslikke deklaratsioone, millesse fikseeriti olulisemad põhimõtted, mida inimuuringute läbiviimisel tuleb silmas pidada.

Olulisemate rahvusvaheliste inimuuringute eetika dokumentidena väärivad märkimist

Need dokumendid rõhutavad selgesti, et inimuuringuid tohib läbi viia vaid teatud tingimuste olemasolul. Neist olulisemad on:

  • katsealuste inimväärikuse austamine,
  • inimese uuringusse kaasamine vaid tema teadlikult ja vabatahtlikult antud nõusolekul,
  • sobiv katsest tulenevate kasude ja riskide suhe jms.

Väga oluline kontrollimehhanism inimuuringute korrektsel läbiviimisel on vajadus saada selleks kõigepealt sõltumatu ja kompetentse eetikakomitee heakskiit ning alles seejärel alustada uuringu läbiviimist.

Kasutatavad meetodid

Oma eesmärgilt, meetoditelt ning sekkumise ulatuselt võib inimuuringuid jagada erinevatesse rühmadesse ning mõnedele neist on lisaks üldistele põhimõtetele kehtestatud veel täiendavad täpsemad eetikast lähtuvad piirangud ja normid. Nii tuleb erilisi regulatsioone silmas pidada näiteks inimese geenide, embrüote, tüvirakkude ning samuti ka ravimite uurimisel. Paljudes riikides on biomeditsiiniliste inimuuringute kohta üldisemalt või teatud konkreetsete uuringuvaldkondade tarvis vastu võetud vastavad õigusaktid, mis reeglina on kooskõlas rahvusvahelise inimuuringute eetika põhimõtetega.

Eestis tegutsevad inimuuringute eetikakomiteed alates 1990. aastast ning inimuuringuid viiakse läbi kooskõlas Euroopa Liidus kehtestatud põhimõtetega.

Lisaks

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Heade kliiniliste tavade juhtnöörid. Tartu: Ravimiamet, 2000.

Inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni lisaprotokoll biomeditsiiniliste teadusuuringute kohta ja seletuskiri. Tallinn: Euroopa Nõukogu Tallinna Infotalitus, 2005.

Lammer, H.; Lammer, M. Mustad uuringud: avalikkuse eest varjatud salajased katsetused. Tõlkinud H. Tali. Tallinn: Olion, 2001.

Månsson, M. E. Lastel on vaja teada: kuidas lapsi uuringuteks ja raviprotseduurideks ette valmistada. Tallinn: Ingel, 2001.

McNally, E.; Cambon-Thomsen, A. (koost). 25 soovitust geneetilise testimise eetilise, juriidilise ja sotsiaalse tähenduse osas. Luxembourg: Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus, 2004.

Meditsiiniseadmete kliiniline uuring inimestel. Eesti standard. Tallinn: Standardiamet, 2000.

Mustajoki, P.; Kaukua, J. Patsiendi 100 sagedasemat uuringut. Tallinn: Medicina, 2005.

Teadusliku uurimistöö eetikat reguleerivad dokumendid Eestis. Brüssel: Euroopa Komisjon, 2003.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

VÄITEKIRJAD

Lõuk, K. Eetilised raamistikud inimuuringute eetikas. Magistritöö. Tartu Ülikool, filosoofia ja semiootika instituut, 2010.

ARTIKLID

Irs, A. Arstiteaduslikud katsed - norm, eetika ja usaldus. Novaator, 14.11.2010.

Kutsar, K. Eetilise ja teadusliku tõe ühtsus. Arstide Liidu Teataja, 1999, nr 2, lk 3–4.

Lõuk, K. Biomeditsiiniliste teadusuuringute eetikast. Lege Artis, 2004, nr 4, lk 50–51.

Oehmichen, M. Meditsiiniliste inimuuringute eetilis-õiguslik alus: eetikakomisjon. Eetika meditsiini argipäevas. Tartu, 2002, lk 48–68.

Soosaar, A. Biomeditsiiniliste inimuuringute eetilisest raamistikust. Eesti Arst, 2006, nr 9, lk 572–585.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Adshead, G.; Brown, C. (eds). Ethical Issues in Forensic Mental Health Research. London: Jessica Kingsley Publishers, 2003.

Alderson, P.; Morrow, V. The ethics of research with children and young people: a practical handbook. SAGE Publications, 2011.

Annas, G. J.; Grodin, M. A. The Nazi Doctors and the Nuremberg Code. Human Rights in Human Experimentation. New York: Oxford University Press, 1992.

Baron, J. Against Bioethics. Cambridge: MIT Press, 2007.

Beyleveld, D.; Townend, D.; Wright, J. (eds). Research Ethics Committees, Data Protection and Medical Research in Europe - Key Issues. Aldershot: Ashgate, 2008.

Biggs, H. Healthcare Research Ethics and Law. Regulation, Review and Responsibility. Routledge-Cavendish, 2006.

Boetzkes, E.; Waluchow, W. J. (eds). Readings in Health Care Ethics. Toronto, Calgary: Broadview Press, 2000.

Brody, B. A. The Ethics of Biomedical Research. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Campbell, A. V. The Body in Bioethics. Routledge-Cavendish, 2009.

Caplan, A. L. (ed). When Medicine Went Mad: Bioethics and the Holocaust. Totowa: Humana Press, 1992.

Childress, J. F.; Meslin, E. M.; Shapiro, H. T. (eds). Belmont Revisited. Ethical Principles for Research with Human Subjects. Georgetown University Press, 2005.

Christensen, P.; James, A. (eds). Research with children. Perspectives and practices. Routledge, 2008.

Corrigan, O.; McMillan, J.; Liddell, K.; Richards, M.; Weijer, C. (eds). The Limits of Consent. A Socio-Ethical Approach to Human Subject Research in Medicine. Oxford University Press, 2009.

Deutsch, E. (Hrsg). Die klinische Prüfung in der Medizin: europäische Regelungswerke auf dem Prüfstand = Clinical trials in medicine. Berlin: Springer, 2005.

Dubois, J. M. Ethics in Mental Health Research. Principles, Guidance and Cases. Oxford University Press, 2007.

Emanuel, E. J. et. al. (eds). The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Emanuel, E. J. et. al. (eds). Ethical and Regulatory Aspects of Clinical Research. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2003.

Farrell, A. (ed). Ethical research with children. Open University Press, 2005.

Foster, C. The ethics of medical research on humans. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Freeman, M.; Mathison, S. Researching children's experiences. The Guilford Press, 2008.

Friedman Ross, L. Children in Medical Research: Access versus Protection. Oxford University Press, 2008.

Fuchs, M. (ed). National Ethics Councils: Their Backgrounds, Functions and Modes of Operation Compared. Nationaler Ethikrat, 2005.

Gold, E. R. Body Parts. Property Rights and the Ownership of Human Biological Materials. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 1996.

Graue, E. M.; Walsh, D. J. Studying children in context. Theories, methods and ethics. SAGE Publications, 1998.

Green, R. M. The Human Embryo Research Debates. Bioethics in the Vortex of Controversy. Oxford University Press, 2001.

Herve, C. Ethique de la recherche et éthique clinique. Paris: L'Harmattan, 2000.

Hickson, M. Research handbook for health care professionals. Chichester: Blackwell Publishing, 2008.

Hottois, G.; Missa, J.-N. et al. Nouvelle encyclopédie de bioéthique: Médecine – Environnement – Biotechnologie. Bruxelles: De Boeck & Larcier, 2001.

Häyry, M.; Takala, T.; Herissone-Kelly, P.; Árnason, G. (eds). Arguments and Analysis in Bioethics. Amsterdam; New York: Rodopi, 2009.

International Ethical Guidelines for Epidemiological Studies. Geneva: CIOMS, WHO, 2009.

Johnson, A. G.; Johnson, P. R. V. Making Sense of Medical Ethics: A hands-on guide. London: Hodder Education, 2006.

Kuula, A. Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino, 2006.

Lavery, J. V.; Grady, C.; Wahl, E. R.; Emanuel, E. J. (eds). Ethical Issues in International Biomedical Research: A Casebook. Oxford, New York: Oxford University Press, 2007.

Levine, R. Ethics and Regulation of Clinical Research. Baltimore: Urban & Schwarzenberg, 1986.

Lewis, A.; Lindsay, G. (eds). Researching children's perspectives. Open University Press, 1999.

Länsimies-Antikainen, H. Realization of informed consent in health research. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2009.

Macklin, R. Double Standards in Medical Research in Developing Countries. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Macrina, F. L. Scientific integrity: text and cases in responsible conduct of research. Washington: ASM Press, 2005.

Maehle, A.-H.; Geyer-Kordesch, J. Historical and Philosophical Perspectives on Biomedical Ethics. Aldershot, Burlington: Ashgate, 2002.

Mappes, T. A.; DeGrazia, D. (eds). Biomedical Ethics. New York (etc): McGraw-Hill, 2005.

Mazur, D. J. Evaluating the Science and Ethics of Research on Humans. A Guide for IRB members. The Johns Hopkins University Press, 2007.

McGee, G. (ed). Pragmatic Bioethics. Cambridge: MIT Press, 2003.

Menikoff, J.; Richards, E. P. What the Doctor Didn't Say: The Hidden Truth About Medical Research Oxford University Press, 2006.

Murphy, T. F. Case Studies in Biomedical Research Ethics. Cambridge: MIT Press, 2004.

Pauwels, E. Ethics for researchers: facilitating research excellence in FP7. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007.

Pawlik, K.; Frede, D. (Hrsg). Forschungsfreiheit und ihre ethischen Grenzen: Referate, gehalten auf der Tagung der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften Hamburg am 19. und 20. Oktober 2001. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2002.

Pence, G. E. Re-creating Medicine: Ethical Issues at the Frontiers of Medicine. Lanham: Rowman & Littlefield, 2007.

Plomer, A. The Law and Ethics of Medical Research: International Bioethics and Human Rights. Routledge Cavendish, 2005.

Pocock, S. J. Clinical trials. A Practical Approach. Chichester: Wiley, 1996.

Ravitsky, V.; Fiester, A.; Caplan, A. L. (eds). The Penn Center Guide to Bioethics. Springer, 2009.

Rhodes, R.; Francis, L.; Silvers, A. (eds). The Blackwell Guide to Medical Ethics. Oxford, Malden: Blackwell Publishing, 2006.

Rietschel, M.; Illes, F. (Hg). Patentierung von Genen: Molekulargenetische Forschung in der ethischen Kontroverse. Hamburg: Verlag dr. Kovač, 2005.

Ross, L. M. Children in Medical Reserach: Access versus Protection. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Rothman, D. J. Strangers at the Bedside. New York: Basic Books, 1991.

Shrader-Freshette, K. Ethics of scientific research. Lanham: Rowman & Littlefield, 1994.

Skloot, R. The Immortal Life of Henrietta Lacks. Broadway, 2011.

Smith, T. Ethics in Medical Research. A Handbook of Good Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Societas Ethica (Hrsg). Research and responsibility = Forschung und Verantwortung. Erlangen, 2006.

Spicker, S. F. et al. (eds). The Use of Human Beings in Research. With Special Reference to Clinical Trials. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1988.

Sutrop M., Lõuk K. Informed Consent and Ethical Research. Iphofen R. (eds). Handbook of Research Ethics and Scientific Integrity. Springer, Cham, 2020.

Takala, T.; Herissone-Kelly, P.; Holm, S. (eds). Cutting Through the Surface: Philosophical Approaches to Bioethics. Amsterdam, New York: Rodopi, 2009.

Tinson, J. Conducting research with children and adolescents. Goodfellow Publishers, 2009.

Tisdall, E. K. M.; Davis, J. M.; Gallagher, M. Researching with children and young people: research design, methods, and analysis. SAGE Publications, 2009.

Tollefsen, C. O. Biomedical Research and Beyond. Expanding the the Ethics of Inquiry. New York: Routledge, 2008.

de Vaus, D. Social surveys 2. Volume 1, History, ethics and criticisms. Los Angeles (etc.): Sage, 2007.

Welland, T.; Pugsley, L. (eds). Ethical dilemmas in qualitative research. Aldershot, Hants, Burlington: Ashgate, 2002.

Wertheimer, A. Rethinking the Ethics of Clinical Research. Widening the Lens. Oxford University Press, 2010.

Vaata ka: meditsiinieetika, bioeetika

 

Päisefoto: Meo, pexels.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi