Autor:
Kertu Rajando

Moraalikasvatus

Hariduse juurde ei kuulu mitte ainult teaduslike teadmiste, keeleoskuse või näiteks kultuuriajalooliste faktide omandamine, vaid ka isiksuse moraalne areng.

Moraalikasvatuseks (teisti nimetatud ka kõlblus- või väärtuskasvatuseks) võib pidada kõike, mida tehakse selleks, et aidata noorel inimesel saada moraalselt küpseks täiskasvanuks. Paratamatult antakse koos teadmistega edasi väärtusi, ent mil määral tuleks väärtuskasvatusega otseselt tegeleda? Kas õpilaste moraalialane harimine peaks jääma peaasjalikult koduse kasvatuse osaks või tuleks seda aktiivselt teha ka üldhariduskoolis?

Kooli väärtuskasvatuse kavandamisel kerkib veel mitmeid küsimusi. Millest sõltub lastele õpetatavate väärtuste valik? Kas pluralistlikus ühiskonnas on võimalik öelda, milliseid väärtusi kool peab edastama? Missugused koolis valitsevad tingimused aitavad kaasa positiivsete väärtushoiakute ja iseloomuomaduste kujunemisele? Missuguseid väärtuskasvatuse meetodeid pooldada? Kas eetiliste otsuste tegemise oskus või moraalne isiksus peaks olema õppekava läbiv eesmärk või tuleks eetikateemasid käsitleda eraldi õppeaine tundides? Milline on seos moraalikasvatuse ning usu- ja usundiõpetuse vahel?

Tänapäeval saab väärtuskasvatuse alases diskussiooni jagada kolmeks peamiseks lähenemiseks:

 • Iseloomukasvatus, mis seab esiplaanile teatud iseloomuomaduste kujundamise. Selle lähenemise filosoofilised juured on Aristotelese vooruseetikas.
 • Ratsionalistlik väärtuskasvatus, mis keskendub protsessile, mille kaudu õpilased saavad jõuda oma väärtusteni. See seab esiplaanile reflekteeriva arutlemise ja autonoomse moraalse tegutseja kasvatamise, lähtudes Immanuel Kanti deontoloogilisest eetikast.
 • Holistlik lähenemine eetilisele kasvatusele püüab kaht mudelit ühendada, pidades ühtviisi oluliseks nii reflektiivse arutlusvõime arendamist kui ka iseloomujoonte kujundamist.

Lähemalt lugege väärtuskasvatuse meetodite kohta kogumikust Väärtused, iseloom ja kool: väärtuskasvatuse lugemik.

Moraalikasvatuse valdkonna alt leiate materjale moraalse arengu teooriate ja uurimuste, moraalikasvatuse suundade ning kasutatavate meetodite kohta.

Lisaks

Hea käitumise premeerimine

Näiteid iseloomukasvatuse programmidest, milles peetakse oluliseks, et head käitumist premeeritaks kindlaksmääratud ergutustega:

 • suures algkoolis saavad hea käitumisega klassid auhinnamärke, millega on hiljem võimalik pääseda jäätisepeole;
 • väikeses algkoolis korraldatakse perioodiliselt motiveerivaid kogunemisi, kus lastele peetakse väärtusi reklaamivaid ergutuskõnesid. Laps, kes paistab silma hea käitumisega vastavalt nendele väärtustele, valitakse kuu õpilaseks;
 • erakooli iganädalastel kogunemistel saavad hästi silma paistnud lapsed lehekese, mis riputatakse Vooruse metsa. Direktor väidab, et vooruste endi üle ei arutleta, kuna voorustel on samasugune staatus nagu matemaatilistel tõdedel.

Küsimusi:

 • Milline on erinevus moraalse arengu toetamise ja lastelt hea käitumise nõudmise vahel?
 • Kuidas võiks välise motivatsiooni rõhutamine mõjuda sisemisele motivatsioonile?
 • Kas nendes näidetes on tegemist väärtuste internaliseerimise, drillimise, ideoloogilise mõjutamise või kriitilise aruteluga?

Väärtuste õpetamine

 1. Lasteaia rühmaruumi seinale on riputatud reeglid. Reegel number üks ütleb: „Me kuulame õpetajate sõna“. Ühes tunnis kuulavad lapsed lugu laisast lõvist, kes käsib teistel loomadel endale maja ehitada, kuid ei ole kellegi tööga rahul. Loo lõppedes küsib õpetaja: „Kas lõvi ütles kordagi „aitäh“?“ (Ei). „Kas lõvi ütles kordagi „palun“?“ (Ei). „Alati tuleb öelda... mida?“ (Palun). Õpetaja seletab, et neid sõnu tuleb kasutada sellepärast, et nende abil on kergem saada seda, mida me soovime.
 2. Ühes algkooli tunnis palub õpetaja lastel seletada sallivuse mõistet. Kui õpetaja saab sellise vastuse, mida ta on oodanud, siis palub ta seda korrata ja kirjutab selle tahvlile. Mittesobivaid vastuseid üles ei kirjutata. Lõpuks võtab õpetaja arutelu kokku: „Kui keegi ei mõtle nii nagu sina, kas siis tuleks ta eemale tõugata?“ (Ei)

Küsimusi:

 • Milliseid väärtusi tõstavad need meetodid esikohale?
 • Milline võiks olla nende õppetundide eesmärk?
 • Mida nende meetoditega tõenäoliselt saavutatakse?
 • Kuidas võiksid lapsed nendes õppetundides omandatut kasutada uudsetes situatsioonides?
 • Kas nendes näidetes on tegemist väärtuste internaliseerimise, drillimise, ideoloogilise mõjutamise või kriitilise aruteluga?

Mistahes moraalikasvatuse programmi hindamiseks võib küsida:

 • Millisele arusaamale inimolemusest see programm tugineb?
 • Mis on peaeesmärk?
 • Milliseid väärtusi programm edendab?
 • Kuidas peaks õppimine toimuma?

(Alfie Kohn. How Not to Teach Values: A Critical Look at Character Education, 1997)

Näitejuhtumeid ainetundideks

 

Vaata veel näitejuhtumeid:

13.01.2010 Mirko Ojakivi. Õpilased asuvad soorolle murdma (EPL)

18.10.2007 Pöördumine haridusministrile: kool ei toeta isiksuse arengut (EPL)

 

ÕPPEMATERJALID

Näitejuhtumeid ainetundideks

Õpilaste mäng „Väärtuste avastajad”

Parder, M.-L. jt. Safeguarding Cyber Spaces. An Ethical Guide to Preventing Cybercrime among Children. Centre for Ethics, University of Tartu and Bratislava Policy Institute, 2023

Jaani, J.; Lääne, T.; Pisuke, T. (toim). Väike heategija - koos õpime tegema head! Tartu: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, 2011

Navi, T.; Simm, K. Mis on sulle kallis? Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2022

Orav, A. et al. Koos on hea. Tartu: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, 2012

Sutrop, M.; Harro-Loit, H.; Jung, N. Väärtused ja väärtuskasvatus

Tulemusliku iseloomukasvatuse üksteist printsiipi, Character Education Partnership, USA

Uuendus ja loovus keskkonnahariduses. Seminari kogumik. Tallinn, 2010

Väärtuste teemal peetud ettekanded

Oja, M (koost). Filosoofia õpetamisest. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Tallinn: Argo, 2006

Domain based moral education

goodcharacter.com: Materjalid, tunnikavad

Global Dimension: Otsinguabiline õppematerjalide ja veebilehtede leidmiseks, teemaks kohustused globaalses kogukonnas

Human Rights Education: UNESCO

Valk, P. Väärtuskasvatus ja kool

Arthur, J.; Deakin Crick, R.; Samuel, E.; Wilson, K.; McGettrick, B. Character Education: The Formation of Virtues and Dispositions in 16-19 Year Olds with particular reference to the religious and spiritual

Elbot, C; Fulton, D; Evans, B. Education for Character in the Denver Public Schools.

Lickona, T. The Return of Character Education.

Nord, W.A; Haynes, C.C. The Relationship of Religion to Moral Education in the Public Schools.

Pekarsky, D. The Role of Culture in Moral Development.

A Teachers' Guide to Peace Education. UNESCO, 2001

Teaching and Learning for a Sustainable Future. UNESCO

Huitt, W. (2004). Values. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University.

Vt ka väärtusarenduse taustamaterjalidest kirjandust ja uuringuid

RAAMATUD EESTI AUTORITELT

Aben, A. Kõlbelisest haridusest kõlbeliste veendumusteni: pedagoogidele, noortejuhendajatele, parteiaktiivile. Tallinn: Eesti Raamat, 1983.

Elango, A. Laps ja ühiskondlikud pahed. Tartu: Eesti Karkusliidu Kodukasvatustoimkond, 1933.

Elango, A. Laps ja ühiskondlikud pahed. 2. tr. Tartu: Koduse Kasvatuse Instituut, 1938.

Eneseanalüüsi käsiraamat haridusasutustele. Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2020.

Harro-Loit, H. Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?  Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2011.

Harro-Loit, H.; Hirsnik, H.; Punnar, N. (koost). Väärtusarenduse analüüs edasijõudnutele. Käsiraamat koolidele ja lasteaedadele. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2021.

Harro-Loit, H.; Kauksi, Ü.; Ugur, K.; Velbaum, K.; Parder, M.-L. (koost). Lühinäidendid. Väärtuskasvatuse abivahend koolidele. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2012.

Harro-Loit, H.; Kõnnussaar, T.; Nummert, M.-L.; Sutrop, M. (koost). Tagasiside. Käsiraamat õpetajale, lapsevanemale, koolijuhile. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2019.

Harro-Loit, H. jt (koost). Klassijuhataja käsiraamat. Väärtuskasvatuse teejuht õpetajale ja koolijuhile. Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2019.

Heinla, E. (toim). Kultuur, elukvaliteet ja väärtushinnangud. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2001.

Jaani, J.; Lääne, T.; Pisuke, T. (toim). Väike heategija - koos õpime tegema head! Tartu: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, 2011.

Jüristo, K. (koost). K. A. S.: kaasatus. Avatus. Sallivus: käsiraamat noortega töötavatele inimestele. Tallinn: KITA & P, 2007.

Kaber, M.-H.; Uri, H. (toim). Solidaarne kool. 2008.

Kera, S. Kasvada kaasinimeseks - saada inimlikuks: sotsiaalne õppimine ja inimese kõlblus. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 1999.

Kera, S. Kuidas elab kooliklass?: klassijuhatajast ja klassi juhatamisest. Tallinn: Ilo, 2005.

Kiusamisvaba Kooli miniõpik lapsevanematele 

Kraav, I. (toim) Laps, lapsevanem, seadus 1997. Eesti Haridusfoorum, 1997.

Krull, E. Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2000.

Kukemelk, H. jt. Kasvatus ja aated: artiklite kogumik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001. Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna väljaanne; 11.

Kuurme, T. (koost) Kõneldud ja elatud väärtused erinevates pedagoogilistes kultuurides. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituut, 2011.

Kuurme, T. Kasvatuse võim ja võimetus: valitud esseed kasvatusest. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2003.

Kõnnussaar, T. Kaose ja korra piiril. Kasvatusest ja haridusest. Isiklikult. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2018.

Luisk, Ü. (koost). Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis. Tartu: Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus, 2010.

Lukas, E. Laste moraalse palge kujundamisest: [lastevanematele]. Tallinn: Valgus, 1968.

Mikk, J. (toim). Väärtuskasvatus: artiklite kogumik. Tartu: Tartu Ülikool, 1998. Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna väljaanne 6.

Mikk, J. (toim). Väärtuskasvatus õppekirjanduses: artiklite kogumik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999. Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna väljaanne 8.

Mikk, J. (toim). Soorollid õppekirjanduses. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002. Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna väljaanne 12.

Mitt, M. Väärtuskasvatus tarkuste hoidise abil. 2012.

Möllits, E. (koost). Mis õpime lootusringis. I, Materjale lootusringide tööks. Tartu: Eesti Õpetajate Karskuskasvatusliit, 1927. Eesti Õpetajate Karskuskasvatusliidu väljaanne; nr 9.

Navi, T.; Simm, K. Mis on sulle kallis? Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2022.

Nummert, M.-L.; Mihkelsoo, I.; Jürimäe, M. (koost). Avatud algus: valik retsepte mitmekultuurilise lasteaia kujundamiseks. Eesti Pagulasabi, Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2018.

Nurmik, M. pseud. Päikese lapsed: kõlblusõpetuse raamat algkoolidele. Tallinnas: Töökool, 1929.

Nurmik, M. pseud. Vaimu ja valguse lapsed: kõlblusõpetuse lugemik alg- ja täienduskoolidele. Tallinnas: Töökool, 1928.

Oengo-Juhandi, A. Noorsoo kaitse ühiskondlikkude pahede vastu. Tartus: Eesti Karskusliit, 1938.

Orav, A. et al. Koos on hea. Tartu: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, 2012.

Põld, P. Üldine kasvatusõpetus. Tartu : Tartu Ülikool, 1993.

Põldmaa, K. (koost) Sõnad ja teod: saateainet klassijuhataja-tundideks: katkendeid ilukirjanduslikest jm tekstidest. Tartu: Loodus, 1939.

Raud, M. (koost) Andmed õpilaste moraalse taseme uurimiseks. Eesti: 1934. Eesti Koolinõunikkude Ühingu toimetised nr 6.

Roos, A. Kas usuõpetus või mitte? Tallinn, 1923.

Schihalejev, O. Väärtuskasvatus õpetajakoolituses. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011.

Schihalejev, O. (koost). Õppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses - miks ja kuidas?  Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2012.

Sutrop, M. (koost). Väärtuspõhine kool. Eesti ja maailma kogemus. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2013.

Sutrop, M.; Pisuke, T. (koost). Mõtestatud Eesti - ühiseid väärtusi hoides. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2008.

Sutrop, M.; Toming, H.; Kõnnussaar, T. (koost). Hea kooli käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2016

Sutrop, M.; Valk, P.; Velbaum, K. Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2009.

Sutrop, M. jt (koost, toim). Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2017.

Toom, V. (koost) Rõõmu ja kurbust I. Kõblusõpetuse saateainet algkooli I ja II klassile. Tartu: Loodus, 1929.

Toom, V. (koost) Rõõmu ja kurbust II. Kõblusõpetuse saateainet algkooli III ja IV klassile. Tartu: Loodus, 1929.

Toots, A.; Idnurm, T.; Ševeljova, M. Noorte kodanikukultuur muutuvas ühiskonnas: üle-eestilise kodanikukasvatuse kordusuuringu lõppraport. Tallinn: Tallinna Ülikool, 2006.

Talts, L. Kasvatus põhikooli algastmes: raamat klassiõpetajale ja klassiõpetaja eriala üliõpilastele. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 1997.

Talts, L. Kõlbelise kasvatuse küsimusi kainikueas: õppematerjal pedagoogika ja algõpetuse metoodika eriala üliõpilastele. 2. tr. Tallinn: TPedI, 1988.

Tartu Eesti Ewangeli Nooresoo eest hoolitsemise Seltsi põhjuskiri. Tartu, 1909.

Teiverlaur, M. Empaatia areng ja arendamine lapsel. Tallinn: Eesti Ajalehed, 2010.

Tiits, H. Õpilaste kõlbelisest kasvatusest NSV Liidu geograafia õpetamisel: metoodilisi soovitusi. Tallinn: Eesti NSV Haridusministeerium, 1986.

Triik, E. Tee õnnele: juhiseid XII võistlusõpinguiks. Tallinn: Eesti Õpetajate Liit, 1937.

Triik, E. Tulevik on enese rajada!: juhiseid XIII võistlusõpinguks. Tallinn: Eesti Õpetajate Liit, 1938.

Tuulik, M. Eetika ja kõlblusõpetuse küsimusi. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 1992.

Tuulik, M. Kõlbeline kasvatus. Tallinn: M.Tuulik, 2006.

Usk ja moraal pedagoogiliselt seisukohalt. Tallinn: Tall. Kooliõpetajate Seltsi usuõpetuse ja nooresoo moraalse kasvatuse sektsioon, 1920.

Veisson, M. (koost). Väärtused koolieelses eas: väärtuskasvatus lasteaias. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, Tartu Ülikooli eetikakeskus,Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituut, 2010.

Vilms, J. Lõbukultuurist. Tartus: Sõnavara (J. Mällo), 1924.

TÕLGITUD TEOSED

Ambrosi, Harkovi peapiiskop. Õpetus lastele, kes külakoolides käivad: Loomadega peab tasaselt ja haledameeleliselt ümberkäidama = Наставление детям, учащимся в сельских школах: О кротком и жалостливом обращении с животными. Riia: Paltimaa Õigeusu Vennasteselts ja Riia Peetri-Pauluse Vennaste-selts, 1901.

Babanskaja, T. (toim.). Avastusõpe üldhariduskoolis ja koolieelses lasteasutuses. Eetika. Moraal. Kõlblus: õpilaste isikuomaduste kujundamine õppeainete tundides ja klassivälises töös: konverentside ettekannete kogumik = Эвристическое обучение в общеобразовательной школе и дошкольном учреждении. Этика, мораль и нравственность. Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 2007.

Bogdanova, O.; Katajeva, L.; Šemshurina, A. Murdeealiste kõlbelisest kasvatusest: abiks IV-VIII klassi juhatajatele. Tallinn: Valgus, 1981.

Brühlmeier, A. Kujundada inimest. Väike Vanker, 2010.

Carneri, B. Meie aja inimene. Tõlkija P. Grünfeldt. Tallinn: Teadus, 1908.

Covey, S. R. Väga efektiivse inimese 7 harjumust: tagasipöördumine karakteri eetika juurde. Tõlkinud R. Vällo, A. Kons, K. Kruusimäe. Tallinn: Ilo, 2008.

Eyre, L.; Eyre, R. Kuidas oma lastele väärtusi õpetada. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2014

Foerster, Fr. W. Kool ja iseloom: koolielu kõlbluspedagoogilisi probleeme. Tõlkija E. Oissar. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1937.

Gordon, T. Millist last tahate teie? Kuidas arendada lapses enesedistsipliini. Tõlkinud M. Maasikas. Pere ja Kodu raamat, Puhja: Väike Vanker, 2003.

Hartley-Brewer, E. Poiste eneseväärikus: 100 nippi rõõmsameelse ja enesekindla lapse kasvatamiseks. Tõlkija R. Vestel. Tallinn: Ersen, 2004.

Jackson Brown, H. Jr. Väike elujuhiste raamat. 1. osa, 511 soovitust, tähelepanekut ja meeldetuletust, kuidas elada õnnelikku ja kasulikku elu. Tõlkija M. Ets ja A. Visnapuu Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1997.

Jackson Brown, H. Jr. Väike elujuhiste raamat. 2. osa, 512 täiendavat soovitust, tähelepanekut ja meeldetuletust, kuidas elada õnnelikku ja kasulikku elu. Tõlkija M. Ets ja A. Visnapuu. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1997.

Kavelin Popov, L.; Popov, D.; Kavelin J. Vooruste teejuht: käsiraamat vanematele vooruste õpetamiseks. Tõlkija P. Laarman. Tallinn: Roya Vojdani, 1995.

Keller, G. Südamega koolis: kasvatusteaduslik abiraamat lapsevanematele. Tallinn: Eesti Sotsiaalprogrammide Keskus, 2011.

Larsson, L. Väike tunneteraamat. Ilo, 2008.

Mastvilisker, E. Laste aususe ja tõearmastuse kasvatamine perekonnas. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1955.

Põder, M.; Sutrop, M.; Valk, P. (koost). Väärtused, iseloom ja kool: väärtuskasvatuse lugemik. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2009.

Rogers, B. Käitumine klassiruumis. Tõhusa õpetamise, käitumisjuhtimise ja kolleegitoe käsiraamat. Tõlkinud K. Mägi. Tallinn: Archimedes, 2012.

Schiller, P.; Bryant, T. Väärtuste raamat: Kuidas õpetada 16 põhiväärtust väikestele lastele?  Tõlkinud L. Loigu. Tartu: Studium, 2009.

Spurgeon, C. H. Kündja Hansu pildid: Kõned kõigesugustele inimestele. Rahwa raamat. Tõlkija J. Aunverdt. Jurjew (Tartu): Wahimees;Tallinn: Felsberg ja Tetermann, 1912.

Spurgeon, C. H. Kündja Hansu pildid: Tema Kõnedest kõigesugustele inimestele. Tõlkija J. Aunverdt. Jurjew (Tartu): J. Aunwerdt, 1900.

Zoller, E. Väikesed filosoofid. Ilo, 2008.

Walton, F. X.; Powers, R. L. Kuidas saavutada laste poolehoid?: käsiraamat õpetajatele, nõustajatele, koolijuhtidele ja lastevanematele. Tõlkija K. Aus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001.

Vanhala, E. Orjad vabaks. Eestindanud V. V. K-gi. Pärnu: E. Siitam, 1940.

White, E. G. Tee terwisele: kristlik kasinus. Tallinn: Kristlik 7-da Päeva Adventistide Eesti Ühisus, 1936.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER.

Moraalikasvatuse alaseks otsinguks soovitame veel märksõnu: eetiline kasvatus, kõlbluskasvatus, moraalne areng, väärtuskasvatus, õpetaja-õpilase suhe, õpilastevahelised suhted, distsipliin.

 

ARTIKLID
De Geer, B.; Tulviste, T. "You are not allowed to pull someone's tail!" A cross-cultural comparison of socio-moral comments in Estonian and Swedish peer interaction. Pragmatics, 15(4), 2005, lk 349 - 368.

Kalmus, V. Väärtused 20. sajandi Eesti aabitsates. Haridus, 1999, nr 2, lk 31-34.

Kalmus, V. Väärtuskasvatus Soome algklassiõpikutes. Haridus, nr 2, 2000, lk 24-26.

Kraav, I. Mürsikute nägemus oma vanemaist väärtuskasvatajatena Eestis, Soomes ja Venemaal. Aira Lepik; Meeli Pandis (toim), Kasvatusteadused muutuste ajateljel: sotsiaal- ja kasvatusteaduste doktorantide II teaduskonverents: 25.-26. aprillil 2003 TPÜ-s. Tallinn: 2004, lk 214-225.

Leino, M. Kool kui väärtuste kujundaja, rõhuasetusega soo-aspektile. Loone Ots (toim). Uued ajad - uued lapsed. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2008, lk 200-218.

Müürsepp, M. Social Aspects of Education for Sustainable Development in Primary School in Estonia. Journal of Teacher Education for Sustainable Development, 8, 2007, lk 59-67.

Müürsepp, M. Lapsepõlve lugemiselamus kui üks väärtuskasvatajaid. Võimalus ja paratamatus olla õppija. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 2004, lk 87-96.

Remmel, M. Suhtlemiseetikast. Akadeemia, nr 5, 2000, lk 958-973; nr 6, 2000, lk 1297-1310.

Saarits, Ü. Perekond lapse väärtuste kujundajana. Veisson, M. (toim). Väikelaps ja tema kasvukeskkond II. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 2001, lk 79-83.

Schihalejev, O. Narratiiv väärtuskasvatuses. Algõpetus - elukestva õppe alustala: Viljandi maakonna algõpetuse konverents; Viljandi; 8. veebruar 2008. Viljandi: 2008, lk 34-38.

Schihalejev, O.; Pevkur, A. (2010). Võimalused väärtuskasvatuseks. Luisk, Ü. (toim). Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis Tartu: Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus, 2010, lk 174–189.

Siipi, H. Cultural Dependency in the Teaching of Ethics: The Case of Finland. Trames, vol 10, nr 3, 2006, lk 278-291.

Tulviste, T.; Koor, M. "Hands off the car, it's mine!" and "The teacher will be angry if we don't play nicely": Gender-related preferences in the use of moral rules and social conventions in preschoolers' dyadic play. Sex Roles, 53(1-2), 2005, lk 57 - 66.

Tuulik, M. Kuidas õpetada väikelastele kõlblust. Haridus, 2007, nr 3-4, lk 28-31.

Ugaste, A; Õun, T. Parental Educational Values in Estonia. 18th EECERA Annual Conference: Reconsidering the Basics in Early Childhood Education. Stavanger, Norway 3rd-6th Septermber 2008, lk 262 - 263.

Valk, P. Väärtuskasvatuse võimalustest koolis. Kristlik Kasvatus, nr 3, 2005.

Veisson, M. Eesti õpilaste, õpetajate, koolijuhtide ja lastevanemate väärtused. Loone Ots (toim). Uued ajad - uued lapsed. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2008, lk 219-233.

VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Aavik, A. Tavakoolide ning sanatoorsete ja erikoolide õpilaste vanemate kasvatusstiilid ja personaalsed väärtused. Magistritöö. Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduskond, 2001.

Aavik, T. Lexical analysis of Estonian personal values vocabulary and relation to socially desirable responding and parenting practices. Doktoritöö. Tartu: Tartu University Press, 2006.

Agu, K. Sotsiaalsete oskuste õpetamine läbi draamaõpetuse. Diplomitöö. Viljandi Kultuuriakadeemia, 2005.

Antson, I. Mõningatest loodustunnetuslikest põhimõtetest lasteaialaste väärtuskasvatuses tänapäeval ja 20 aastat tagasi. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, haridusteaduskond, 2007.

Elias, D.-M. Väärtuste esitamine ühiskonnaõpetuse õpikus. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, 2010.

Hanni, E. Väärtuskasvatuse võimalusi lugemistekstide kaudu. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskond, 2004.

Harro, H. Eesti põhikooli laste väärtused kahe uurimismeetodi võrdluses: väärtuste piltküsimustik lastele ja väärtuste portreeküsimustik. Magistritöö. Tartu Ülikooli psühholoogia instituut, 2015.

Ilves, K. Karistamine - vajalik kasvatusmeetod või vägivald?: põhikooli õpilaste esseede ja essekonkursi konteksti analüüs. Magistritöö. Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, 2006.

Järva, I. Põlvkondlikud muutused Eestimaa vene perekondade kasvatuses: sotsiokultuuriline käsitus. Doktoritöö. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2004.

Järve, J. Alkoholiküsimus Eestis. Magistritöö. Tartu Ülikool, 1935.

Kala, L. Väärtuskasvatus koolieelses eas. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, õpetajate seminar, 2006.

Kalmus, Veronika. School Textbooks in the Field of Socialisation. Doktoritöö. Tartu: Tartu University Press, 2003.

Karo, K. Maailmavaatelise taustaga probleemid algklassides. Magistritöö. Tartu Ülikool, 2007.

Keldo, E. Õpetajate distsipliini tagamise võtted ja õpetajate õpetamisstiilide käsitlemine. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2008

Kitsing, M. Rahvusliku identiteeditunde kujundamine õpilastes. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2001.

Koop, A. Mis teeb mind õnnelikuks? Väärtuskasvatus kui õnnelikkuse võti. Lõputöö. Tartu Ülikool, Usuteaduskond, õpetajakoolitus, 2005.

Koor, M. Soolised erinevused Eesti laste moraalses orientatsioonis. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, psühholoogia osakond, 2002.

Lepp, M. Maskuliinsete väärtuste seos õpilaste omavahelise kiusamise sagedusega klassis. Magistritöö. Tartu Ülikooli haridusteaduskond, 2008.

Lepp, M. Eesti alg- ja põhikooli laste väärtused: väärtuste struktuur ja kahe vanusegrupi võrdlus. Magistritöö. Tartu Ülikooli psühholoogia instituut, 2014.

Luik, K. Kuuenda klassi õpilaste keskkonnaalaste väärtuste hindamisvahendi kohandamine. Magistritöö. Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2013.

Martens, E.-T. Kooli roll õpilaste iseloomu kujundamisel Tallinna koolide põhjal. Magistritöö. Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2013.

Mäesepp, G. Kooli roll väärtuste kujundajana Jõgeva Ühisgümnaasiumi näitel. Diplomitöö. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2008.

Mägi, E. Meanings of the main concepts of peace education among Estonian and American secondary students. Magistritöö. Tartu Ülikool, 2010.

Nurk, P. Põhikoolilõpetajate väärtushinnangud Pärnu linna näitel. Magistritöö. Tartu Ülikooli haridusteaduskond, 2007.

Põder, M. Kõlbluskasvatus eetikateooria vaatepunktist. Õpetajakoolituse lõputöö. Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, 2007.

Rebane, V. Moraalsuse rakendamine pedagoogikas kultuurilisest vaatepunktist. Diplomitöö. Viljandi Kultuuriakadeemia, 2005.

Reidolv, M. Aabits muutuvas ajas: väärtushinnangud 1990ndate aastate Eesti aabitsates. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskond, 2003.

Ross, M. Üldinimlikud (kristlikud) püsiväärtused võõrkeele tundide kontekstis. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikooli kasvatusteaduste teaduskond, 2003.

Saart, K. Väärtuskasvatus koolis ja selle võimalused ainetunnis (bioloogia tunni näitel). Magistritöö. Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2013.

Siivelt, P. Väärtushinnangutest ja väärtuste teadvustamisest koolis, lähtudes nii koolijuhtimise kui väärtuskasvatuse aspektidest. Koolikorralduse kutsemagistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, Haridusteaduskond, 2005.

Sula, P. Gümnasistide hinnangud filosoofia kursuste läbimise mõjule nende sotsialiseerumise erinevatele aspektidele. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2010.

Tints, A. Väärtuskasvatus regilaulude kaudu - üks väärtuskasvatuse võimalusi. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikool, Kasvatusteaduste teaduskond, 2004.

Vaher, A. Eetika gümnaasiumis: eestikeelsete eetikaõpikute analüüs. Õpetajakoolituse lõputöö. Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, 2007.

Vain, T. Väärtused eesti ja vene põhikooli õpilaste hinnangute alusel. Magistritöö. Tartu Ülikool, 2011.

Vallimäe, L. Eesti koolilaste enesekirjeldused ning nende seos mõistestruktuuriga. Magistritöö. Tartu Ülikooli psühholoogia instituut, 2014.

Veesaar, E. Lastevanemate osa laste loodushoiu kujundamisel. Magistritöö. Tartu Ülikooli õpetajate seminar, 2007.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Arthur, J. Education with Character. London, New York: Routledge, 2002.

Aspin, D. N.; Chapman, J. D. (eds). Values Education and Lifelong Learning: Principles, Policies, Programmes. Berlin: Springer, 2007.

Barrow, R. An Introduction to Moral Philosophy and Moral Education. London: Routledge, 2007.

Bath, C. Learning to Belong: Exploring young children's participation at the start of school. Routledge, 2009.

Becker, G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. University of Chicago Press, 1994.

Berger, E. Raising Kids with Character: Developing Trust and Personal Intergrity in Children. Rowman & Littlefield Publishers, 2006.

Bergier, B. et al. Éducation et valeurs: approches plurielles: Descartes et Kant, Alain et Pestalozzi, Durkheim et Weber, Freud et Piaget. Paris: Anthropos, 1996.

Bernfeld, S. Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung. Suhrkamp, 2006.

Blaylock. L (ed). Dilemmas & decisions: 48 moral problems for discussion and debate with 13-18 year old students in RE, PSE, moral education or citizenship. Derby: Christian Education Movement, 1998.

Blech, U. Methoden im Ethikunterricht. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.

Bohlin, K.; Farmer, D.; Ryan, K. Building Character in Schools. Resource Guide. Jossey-Bass, 2001.

Bohlin, K. Teaching Character Education through Literature: Awakening the Moral Imagination in Secondary Classrooms. London, New York: Routledge, 2005.

Bohlin, K. E.; Lerner, B. Great Lives, Vital Lessons. A Character Education Curriculum Resource for Grades 5-8. Character Development Group, 2005.

Borba, M. Building Moral Intelligence: The Seven Essential Virtues that Teach Kids to Do the Right Thing. San Francisco: Jossey-Bass, 2002.

Boylan, M.; Donahue, J. A. Ethics across the Curriculum: A Practice-Based Approach. Lanham: Lexington Books, 2003.

Bronson, P.; Merryman, A. NurtureShock: New Thinking About Children. Twelve, 2009.

Brooks, B. D.; Goble, F. G. The case for character education: the role of the school in teaching values and virtue. Northridge: Studio 4 Productions, 1997.

Burman, E.; Cooper, M.; Ling, L. Values in Education. London, New York: Routledge, 1997.

Buzzelli, C.; Johnston, B. Moral Dimensions of Teaching: Language, Power, and Culture in Classroom Interaction. Routledge Falmer, 2002

Cairns, J. Values and the Curriculum. London, New York: Routledge, 2004.

Carr, D.; Steutel, J. W. Virtue Ethics and Moral Education. Routledge, 1999.

Chazan, B. Contemporary Approaches to Moral Education: Analyzing Alternative Theories. Teachers College Press, 1985.

Coles, R. The Call of Stories: Teaching and Moral Imagination. Boston: Houghton Mifflin Company, 1989.

Coles, R. The Moral Intelligence of Children. New York: Random House, 1997.

Coles, R. The Moral Life of Children. Atlantic Monthly Press, 2000.

Cooper, B. Empathy in education. Engagement, values and achievement. Bloomsbury Academic, 2011.

Cummings, W. K.; Tatto, M. T.; Hawkins, J. (eds). Values Education for Dynamic Societies: Individualism or Collectivism. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2002.

Curren, R. (ed). Philosophy of Education: an Anthology. Malden: Blackwell, 2007.

Damon, W. The Moral Child. Nurturing Children´s Natural Moral Growth. Free Press, 1990.

Damon, W. Greater Expectations. Overcoming the Culture of Indulgence in Our Homes and Schools. Free Press, 1996.

Damon, W. (ed). Bringing a New Era in Character Education. Stanford: Hoover Institution Press, 2002.

DeRoche, E. F.; Williams, M. M. Educating Hearts and Minds: A Comprehensive Character Education Framework. Thousand Oaks: Corwin Press, 2000.

DeRoche, E. F.; Williams, M. M. Character Education: A Guide for School Administrators. Lanham: Scarecrow Education, 2001.

DeVitis, J. L.; Yu, T. (eds). Character and moral education. A reader. Peter Lang Publishing, 2011.

DeVries, R.; Zan, B. S. Moral Classrooms, Moral Children: Creating a Constructivist Atmosphere in Early Education. Teachers College Press, 1994.

Durkheim, E. Moral Education. Dover Publications, 2002.

Duska, R.; Whelan, M. Moral Development: a Guide to Piaget and Kohlberg. New York [etc.]: Paulist Press, 1975.

Edelstein, W.; Oser, F.; Schuster, P. Moralische Erziehung in der Schule. Beltz, 2001.

Elliott, D. Ethics in the First Person: A Guide to Teaching and Learning Practical Ethics. Rowman & Littlefield, 2006.

Ferrari, M.; Potworowski, G. Teaching for Wisdom. Springer, 2008.

Fiechter-Alber, E. Welche Ethik in der Schule?. Ostfildern: Matthias-Grünewald, 2004.

Fink, D. B. (ed). Doing the Right Thing: Ethical Development Across Diverse Environments: New Directions for Youth Development, No. 108. San Francisco: Jossey-Bass, 2007.

Freire, P. Pedagogy of Indignation. Paradigm Publishers, 2004.

Gardner, R. et al. (eds). Education for Values: Morals, Ethics and Citizenship in Contemporary Teaching. London: Kogan Page, 2000.

Garrod, A. Learning for Life. Moral Education Theory and Practice. Praeger Publishers, 1992.

Gibbs, J. C. Moral Development and Reality: Beyond the Theories of Kohlberg and Hoffman. Thousand Oaks: Sage, 2003.

Gilligan, C. In a Different Voice: Psychological Theory of Women's Development. Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press, 1982.

Gustafson, J. M.; Peters, R. S.; Kohlberg, L. Moral Education: Five Lectures. Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press, 1978.

Haldane, J. (ed). Values, Education and the Human World. Exeter; Charlottesville: Imprint Academic, 2004.

Halstead, J. Moral and Citizenship Education: Learning through Action and Reflection. London, New York: Routledge Falmer, 2006.

Halstead, J. M.; Taylor, M. J. Values in Education and Education in Values. London, New York: Routledge, 1995.

Halstead, J. M.; McLaughlin, T. Education in Morality. Routledge, 1999.

Halstead, J. M.; Pike, M. A. Citizenship and Moral Education: Values in Action. Taylor & Francis, 2006.

Haydon, G. Education, Philosophy and the Ethical Environment. Routledge, 2006.

Haydon, G. Values in Education. Continuum, 2007.

Hentig, H. von. Ach, die Werte! Beltz, 2001.

Hoffman, M. L. Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Hunter, J. D. The Death of Character: Moral Education in an Age without Good or Evil. Basic Books, 2000.

Jacobs, D. T.; Jacobs-Spencer, J. Teaching Virtues: Building Character Across the Curriculum. Lanham: Scarecrow Education, 2001.

Jarret, J. L. The Teaching of values. Caring and appreciation. Routledge, 1991.

Katz, M. S.; Verducci, S.; Biesta, G. (eds). Education, Democracy, and the Moral Life. Springer, 2009.

Khan, Y. Japanese Moral Education Past and Present. Fairleigh Dickinson University Press, 1998.

Killen, M.; Smetana, J. (eds). Handbook of Moral Development. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2006.

Kilpatrick, W. Why Johnny Can't Tell Right from Wrong and What We Can Do About It. New Tork (etc): Touchstone, 1993.

Kilpatrick, W.; Wolfe, G.; Wolfe, S. G. Books That Build Character: A Guide to Teaching Your Child Moral Values Through Stories. New Tork (etc): Touchstone, 1994.

Kirby, D. J. A Compass for Uncharted Lives: A Model for Values Education. Syracuse: Syracuse University Press, 2007.

Kirschenbaum, H. Advanced Values Clarification. Pfeiffer & Co, 1977.

Kivinurk, K. Some Aspects of Separation from Nature. The Role of Ethics in European Education. Tallinn: Akadeemia Nord, 2001.

Koenig, T.; Meyer, B. Caring Kids: Social Skills and Character Education Lessons for Grades 1-3. Eau Claire: Thinking Publications, 1999.

Kohlberg, L. The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice. New York: HarperCollins, 1981.

Kohlberg, L. The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages. New York: Harpercollins College Div, 1984.

Komarnicki, J. W. How to Teach Toward Character Development. Infinity Publishing, 2005.

Kristjansson, K. Aristotle, Emotions, and Education. Ashgate, 2007.

Kuhn-Zuber, G. Die Werteerziehung in der öffentlichen Schule: Religions- und Ethikunterricht im säkularen Staat. Hamburg: Verlag dr. Kovač, 2006.

Kurtines, W. M.; Gewirtz, J. L. (eds). Moral Development: An Introduction. Needham Heights: Allyn & Bacon, 1995.

Ladenthin, V.; Rekus, J. (hrsg). Werterziehung als Qualitätsdimension von Schule und Unterricht. Aschendorff Verlag, 2008.

Lapsley, D. K.; Narvaez, D. (eds). Moral Development, Self, and Identity. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2004.

Lapsley, D. K.; Power, F. C. (eds). Character Psychology and Character Education. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2005.

Leming, J. S. Foundations of Moral Education. An Annotated Bibliography. Greenwood, 1983.

Lewis, B. A. What Do You Stand For?: A Guide to Building Character, For Kids. Free Spirit Publishing, 2005.

Lickona, T. Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. New York: Random House, 1992.

Lickona, T. Character Matters. New York: Touchstone, 2004.

Longo, N. V. Why Community Matters: Connecting Education With Civic Life. State University of New York Press, 2007.

Lovat, T.; Toomey, R.; Clement, N. (eds). International Research Handbook on Values Education. Springer, 2010.

Maiss, M. Ethisch-moralische Propädeutik: Erziehungsethische Überlegungen zur Psycho- und Soziogenese prämoralischer und moralischer Fähigkeiten. Münster (etc): LIT Verlag, 2006.

Mannix, D. Character Building Activities for Kids - Ready-to- SE Character Education Lessons & Activities for the Elementary Grades. Jossey Bass Wiley, 2002.

Markie, P. J. A Professor`s Duties. Ethical Issues in College Teaching. Rowman and Littlefield, 1994.

Mason, M.; Jones, G.; Hayward, J. Exploring Ethics. London: Hodder & Stoughton, 2000.

Mayer, R. Ethik lehren: Grundlegung, Hermeneutik, Didaktik. Stuttgart: Calwer, 1982.

Mirk, P.; Born, P.; Mulligan, J.; Price, E. Ethics and Citizenship: Tools for Moral Decision-Making. London: Hodder Education, 2002.

Mohatny, J. Teaching of Ethics: New Trends and Innovations. New Delhi: Deep & Deep Publications, 2005.

Mokrosch, R.; Regenbogen, A. (hg). Werte-erziehung und Schule: Ein Handbuch für Unterrichtende. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008.

Mokrosch, R.; Franke, E. (hg). Wertethik un Werterziehung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004.

Musavi Lari, M. Ethics and spiritual growth. Qum: Foundation of Islamic Cultural Propagation in the World, 1997.

Nipkow, K. E. God, Human Nature and Education for Peace: New Approaches to Moral and Religious Maturity. Aldershot; Burlington: Ashgate, 2004.

Noblit, G. W.; Dempsey Van O. The Social Construction of Virtue. The Moral Life of Schools. State University of New York Press, 1996.

Noddings, N. Educating Moral People: a Caring Alternative to Character Education. New York; London: Teachers College Press, 2002.

Noddings, N. Caring: a Feminine Approach to Ethics and Moral Education. Berkeley (etc.): University of California Press, 2003.

Nucci, L. P. Education in the Moral Domain. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Nucci, L. (ed). Conflict, contradiction, and contrarian elements in moral development and education. Psychology Press, 2004.

Orth, G; Fritz, H. Ich muss wissen, was ich machen will... Ethik lernen und lehren in der Schule. Vandenhoeck & Ruprecht, 2008.

Palmer, C. (ed). Teaching Environmental Ethics. Brill Academic Publishing, 2006.

Peters, R. S. Moral Development and Moral Education. HarperCollins Publishers, 1981.

Pfeifer, V. Didaktik des Ethikunterrichts. Wie lässt sich Moral lehren und lernen? Kohlhammer, 2003.

Piaget, J. The Moral Judgment of the Child. Free Press, 2006.

Power, F. C.; Nuzzi, R. J.; Narvaez, D.; Lapsley, D. K.; Hunt, T. C. (eds). Moral Education [Two Volumes]: A Handbook. Westport: Praeger Publishers, 2007.

Power, C.; Higgins, A.; Kohlberg, L. Lawrence Kohlberg`s Approach to Moral Education. Columbia University Press, 1991.

Reboul. O. Les valeurs de l'éducation. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.

Reimer, J.; Pritchard Paolitto, D.; Hersh, R. H. Promoting Moral Growth: from Piaget to Kohlberg. New York; London: Longman, 1983.

Rousseau, J.-J. Emil oder über die Erziehung. UTB Schöningn, 2001.

Rusnak, T. G. (ed). An Integrated Approach to Character Education. Thousand Oaks: Corwin Press, 1997.

Russell, J. How Children Become Moral Selves: Building Character and Promoting Educational Citizenship. Eastbourne: Sussex Academic Press, 2007.

Ryan, K.; Bohlin, K. Building Character in Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life. San Francisco: Jossey-Bass, 2003.

Ryan, K.; Lickona, T. (eds). Character Development in Schools and Beyond. Washington: Council for Research in Values and Philosophy, 1992.

Sandin, R. T. The Rehabilitation of Virtue. Foundations of Moral Education. Praeger, 1992.

Scapp, R. Teaching Values: Critical Perspectives on Education, Politics, and Culture. London, New York: Routledge, 2002.

Schick, A. Werte bilden. Werteerziehung in der Grundschule mit "Klarigo". Beltz, 2011.

Schilmöller, R.; Regenbrecht, A.; Pöppel, K. G. Ethik als Unterrichtsfach. Münster: Aschendorff, 2000.

Schwartz, M. Effective Character Education: A Guidebook for Future Educators. McGraw-Hill, 2008.

Shumaker, D. M.; Heckel, R.V. Kids of Character: A Guide to Promoting Moral Development. Praeger Publishers, 2007.

Simon, S. B.; Howe, L.H; Kirschenbaum, H. Values Clarification. Grand Central Publishing, 1972.

de Souza, M.; Engebretson, K.; Durka, G.; Jackson, R.; McGrady, A. (eds). International Handbook of the Religious, Moral and Spiritual Dimensions in Education. Berlin: Springer, 2007.

Sprod, T. Philosophical Discussion in Moral Education. Taylor & Francis, 2001.

Standop, J. Werte-Erziehung. Einführung in die wichtigsten Konzepte der Werteerziehung. Beltz, 2005.

Stengel, B. S.; Tom, A. R. Moral Matters. Five Ways to Develop the Moral Life of Schools. Teachers College Press, 2006.

Stephenson, J.; Ling L.; Burman, E.; Cooper, M. (eds). Values in Education. Routledge, 1997.

Tatto, M.T.; Cummings, W.K.; Hawkins, J. Values Education for Dynamic Societies: Individualism or Collectivism. Hong Kong University Press, 2002.

Taulbert, C. L. Eight Habits of the Heart for Educators. Corwin, 2006.

Thorkildsen, T. A.; Walberg, H. J. Nurturing Morality. Berlin: Springer, 2004.

Tirri, K. Koulu moraalisena yhteisönä. Helsinki, 1998.

Turnbaugh Lockwood, A. Character Education: Controversy and Consensus. Thousand Oaks: Corwin Press, 1997.

Walamies, M. Eettinen kasvu ja dialogisuus draaman näyttämöllä: valokiilassa päiväkodin draamaprosessi. Åbo: Åbo Akademis förlag, 2007.

Vansieleghem, N.; Kennedy, D. Philosophy for children in transition. Problems and prospects. Wiley-Blackwell, 2012.

Warmbold, T. (hg). Ethikunterricht praktisch. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000.

Vessels, G. G. Character and Community Development. A School Planning and Teacher Training Handbook. Praeger, 1998.

West-Burnham, J.; Huws Jones, V. Educating for Understanding: Spiritual and Moral Development in the Primary School. London: Network Continuum Education, 2008.

Wilburn, B. (ed). Moral Cultivation: Essays on the Development of Character and Virtue. Lanham: Lexington Books, 2007.

Winstone, J. Drama, Narrative and Moral Education. Routledge, 1998.

Wringe, C. A. Moral Education: Beyond the Teaching of Right and Wrong. Berlin: Springer, 2007.

Youngs, B. B.; Wolf, J.; Wafer, J.; Lehman, D. Teaching Kids to Care: Nurturing Character and Compassion. Charlottesville: Hampton Roads Publishing Company, 2007.

Перцев, А. В. (ред.). Толерантность и образование: современные проблемы формирования толерантного сознания. Екатеринбург: ИНО-Центр; УрМИОН, 2006.

Vaadake materjale koduse kasvatuse kohta ka „Perekonna ja eetika“ valdkonna alt; kirjanduse, filmi jm kui väärtuste edastaja kohta „Kunsti ja moraalsete väärtuste“ alt.

Vaata ka: väärtusarendus

 

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega