Autor:
Pexels.com

Sotsiaaltöötaja eetika

Sotsiaaltöötaja on inimene, kes tegeleb riskigruppi kuuluvate inimestega. Need on näiteks majanduslikes raskustes olevad perekonnad ja üksikisikud, asotsiaalid, vanurid, kodutud, haiged ja puudega inimesed, narkomaanid jm.

Sotsiaaltöötaja aitab probleemidesse sattunud inimestel eluraskusi ületada. Selleks suheldakse isiku endaga, sotsiaalametiga, turvakodude-varjupaikadega, supiköökide ja vallavalitsusega, haiglatega ja paljude muude asutustega.

Sotsiaaltöö tundlikkuse tõttu tuleb sotsiaaltöötajal sageli langetada eetilist laadi otsustusi. Enamasti jääb sotsiaaltöötaja otsustada see, milliste vahenditega ja mil määral ta raskustesse sattunud inimesi aitab. Millistele toimetulekuraskustega inimestele jagada sotsiaaltoetust riigi ressurssidest? Mil määral sekkuda inimeste perekonnaellu? Sageli on riskigruppi kuuluvates peredes alkoholiprobleeme, esineb vaimset ja füüsilist vägivalda.

Võtmemõiste selliste probleemide lahendamisel on usaldus. Kui usaldus sotsiaaltöötaja vastu kaob, on väga raske inimesi nende isiklikes probleemides aidata.

Lisaks

Valla sotsiaaltöötaja on jäänud vahele sotsiaaltoetusteks mõeldud raha kõrvalekantimisega. Töötaja põhjendab, et maksis raha vabatahtlikele, et motiveerida neid tegelema valla vanuritega.

Kuna tegemist on suhteliselt vaese vallaga, ei ole vabatahtlikele võimalik mingit rahalist kompensatsiooni jagada, ilma selleta aga poleks vabatahtlikud nõus vanureid aitama ja paljud neist jääksid toimetulekul hätta. Ehkki valla sotsiaaltöötaja pole ka ise rikas, ei pane ta kõrvalepandud rahast kroonigi oma taskusse. Ta tunnistab end raha kõrvalekantimises küll süüdi, kuid ütleb, et tegi seda õigetel eesmärkidel. Kas eesmärk pühitseb abinõu? Sotsiaaltöötaja rikkus küll seadust, kuid kas mõista ta ka moraalselt hukka?

Vaata veel näitejuhtumeid:

15.04.2010 Barbi Pilvre. Vajadusest hoolitseda, tingimusteta (EPL)

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Edovald, T. (toim). Võrgustikutöö võimalusi töös lastega: artiklite kogumik. Tallinn: Lastekaitse Liit, 2003.

Grunewald, K. (toim) Õppekursus arengupuuetega laste ja noorte hooldajaile. Tõlkija S. Nemvalts; P. Nemvalts. Tallinn: Olion, 1993.

Hankewitz, H. Eaka vabatahtliku käsiraamat: nõuandeid, fakte, soovitusi. Tallinn: Ilo, 2003.

Jõgeda, T. (koost); Saarna, M. (toim). Kõrval: psühholoogilise nõustamise käsiraamat inimkaubanduse ohvrite ja prostitutsiooni kaasatute tugiisikutele. Tallinn: Sigmund, 2006.

Klefbeck, J.; Ogden, T. Laps ja võrgustikutöö: lapse arengu ökoloogiline perspektiiv ja võrgustikuteraapia meetodid töös lastega. Tõlkija R. Kiik. Tallinn: Omanäolise Kooli Arenduskeskus, 2001.

Korp, E.; Rääk, R. Lastekaitsetöö kohalikus omavalitsuses: käsiraamat. Tallinn: Sotsiaalministeerium: Tervise Arengu Instituut, 2004.

Kreem, R. (toim). Sotsiaaltöö teooria ja praktika: lähtealuseid isikliku, perekondliku ja ühiskondliku elu tugevdamiseks. Tõlkijad E. Kannel jt. Tartu: Eesti Sotsiaaltöötajate Koondis Lääneriikides, 1995.

Lausvee, E. (koost). Teaduselt praktikale: uurimusi ja arutlusi psühhiaatrilise sotsiaaltöö teemadel: teadusartiklite kogumik. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2004.

Leino, M. Õpetaja sotsiaaltöö tegijana: sotsiaalpedagoogika: monograafia = Teacher as a social worker: social pedagogic: a monograph. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2000.

Mäntysaari, M. Sotsia[a]ltöö: sissejuhatus. Tõlkija L. Vahesaar. Tampere: Tampereen Yliopisto,1992.

Payne, M. Tänapäeva sotsiaaltöö teooria: kriitiline sissejuhatus. Tõlkija H. Küünarpuu. Tallinn, 1995.

Parkja, K.; Otter-Üprus, F. (koost). Ohvriabi käsiraamat. Tõlkija K. Peiker. Tallinn: Kuriteoohvrite Toetamise Ühing „Ohvriabi“, 1999.

Politseinike ja vaimse tervise spetsialistide koostöö: ühiskondlik vastus linnavägivallale. Tõlkija R. Kepler. Tartu: Atlex, 1998.

Põldemaa, K. Vaimupuudetöö sotsiaaltöö kontekstis. Vaimupuudetöötajate pädevustamise võimalusi. Tallinn, 1995.

Rannastu, K. Sotsiaalhooldus. Tallinn: Ilo, 2005.

Rätsep, K. (tõlk). Kaks artiklit tööst vaimsete puuetega inimestega. Aarhus: Peter Sabroe Seminariet, 1995.

Rääk, R. Lastekaitse käsiraamat. Tallinn: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, 2003.

Saveljev, K. Abiks sotsiaaltöötajatele depressiooni ja suitsiidiriski hindamisel: juhendmaterjal. Tallinn: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, 2005.

Seppälä, H. Elus toimetuleku kunst: õppematerjal puudeinimestega töötajatele. Tallinn: Sotsiaalministeerium, 1995.

Sikka, K.; Rässa, J. Odüsseust asendamas, ehk, Olla mentoriks noorele. Tallinn: Caritas Eesti, 2005.

Soots, A. Kriis ja kriisisolija abistamine. Tallinn: Avahoolduse Arenduskeskus, 2002.

Suislepp, K. Lastekaitse muutuvas ühiskonnas: teadusartiklite kogumik. Tallinn, 1996.

Tiit, E.-M. Sotsiaaltöötajate ja -hooldajate vajadus Eestis. Hetkeolukord ja tulevikunägemus: uuringuaruanne. Tartu, Tallinn: Sotsiaalministeerium, 2000.

Tiko, A. (koost). Professionaalse sotsiaalala töötaja eetika teejuht. Tallinn: Sotsiaalministeerium, 2000.

Tiko, A.; Pints, P. Inimkäsitlused ja eetika sotsiaaltöö lähtekohana. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 1997.

Tulva, T. (toim). Õendus ja sotsiaaltöö: teadusartiklite kogumik. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2004.

Tulva, T. (toim). Lapse kasvukeskkond ja sotsiaalsed oskused: teadusartiklite kogumik. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2004.

Tulva, T.; Tikerpuu-Kattel, A.; Viiralt, I.; Väljataga, S. Laps Eesti ühiskonnas: probleemid kodus ja koolis. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2002.

Tulva, T. (koost). Laps ja pere tänases Eestis: teadusartiklite kogumik. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 2001.

Tulva, T. (koost). Ametikasv ja professionaalsus sotsiaaltöös: teadusartiklite kogumik. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2001.

Tulva, T. (koost). Sotsiaaltöö eriala Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 2000.

Tulva, T. (koost). Eesti sotsiaaltöö ajas ja muutumises. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 1996.

Tulva, T. Eesti sotsiaaltöö kujunemisest murranguperioodil. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 1996.

Ülikoolilt Tartu linnale: sotsiaaltöö-teemaliste üliõpilasuurimuste kogumik. I. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004.

Ülikoolilt Tartu linnale: sotsiaaltöö-teemaliste üliõpilasuurimuste kogumik. II. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2005.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

ARTIKLID

Gronningsaeter, A. Sotsiaaltöö globaalsete eetikastandardite otsing – pinged ja protsess. I ja II. Sotsiaaltöö, 2006, nr 4 ja 6.

Heidmets, L. Rõhuasetused sotsiaaltöötajate eetikakoodeksites. Sotsiaaltöö, 2008, 1.

VÄITEKIRJAD

Ivanova, M. Leinava lapse aitamine. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2006.

Kameneva, M. Sotsiaalala töötajate hoiakud erinevate sihtgruppide suhtes. Tartu: Tartu Ülikool, 1998.

Orav, E. Tervishoiu sotsiaaltöötaja koostöövõrgustiku kujunemine Eestis. Magistritöö. Tartu Ülikool, 2006.

Põdra, J. Liitpuudega lastega tegelevad spetsialistid sotsiaaltöö tegijana Tallinna linnas kahe asutuse näitel. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2006.

Tisler, M. Hapra eaka haiglast väljakirjutamine: tervishoiusotsiaaltöötajate poolt tajutud eetilised konfliktid edaspidiste ravi- ja hooldusotsuste tegemisel. Magistritöö. Tartu Ülikool, 2010.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Banks, S. Ethical Issues in Youth Work. London, New York: Routledge, 1999

Banks, S. Ethics, Accountability and the Social Professions. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003

Beckett, C.; Maynard, A. Values and Ethics in Social Work: An Introduction. Thousand Oaks, London: SAGE Publications, 2005

Clifford, D.; Burke, B. Anti-Oppressive Ethics and Values in Social Work. Palgrave Macmillan, 2008.

Corey, G; Schneider Corey, M; Callanan, P. Issues and ethics in the helping professions. Pacific Grove (etc.): Brooks/Cole, 2002.

Cottone, R. R.; Tarvydas, V. M. Counseling Ethics and Decision-Making. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007.

Dolgoff, R.; Loewenberg, F. M.; Harrington, D. Ethical Decisions for Social Work Practice. Pacific Grove (etc.): Brooks/Cole, 2005.

Gambrill, E. (ed). Social Work Ethics. Ashgate, 2009.

Hamington, M.; Miller, D. C. (eds). Socializing Care: Feminist Ethics and Public Issues. Lanham: Rowman & Littlefield, 2006.

Holstein, M. B. (ed). Ethics in Community-Based Elder Care. Berlin: Springer, 2007.

Honecker, M. Grundriss der Sozialethik. Berlin, New York: de Gruyter, 1995.

Howie, J.; Scheduler, G. Ethical issues in contemporary society. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1995.

Hugman, R. New Approaches in Ethics for the Caring Professions. Taking Account of Change for Caring Professions. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.

Kerber, W. Sozialethik. Stuttgart [etc.]: Kohlhammer, 1998.

Lundy, C. Social Work and Social Justice: A Structural Approach to Practice. Toronto, Calgary: Broadview Press, 2004.

Madsen, P.; Shafritz, J. M. (eds). Essentials of government ethics. New York [etc.]: Meridian, 1992.

Merrill, M. C. A Guide to Ethical Conduct for the Helping Professions. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005.

O'Donohue, W. T.; Ferguson, K. E. (eds). Handbook of Professional Ethics for Psychologists: Issues, Questions, and Controversies. Thousand Oaks, London: SAGE Publications, 2003.

Rachels, J. Can ethics provide answers?: and other essays in moral philosophy. Lanham [etc.]: Rowman & Littlefield, 1997.

Reamer, F. G. Social work values and ethics. New York: Columbia University Press, 1999.

Reynolds Welfel, E. Ethics in Counseling and Psychotherapy: Standards, Research, and Emerging Issues. Pacific Grove (etc.): Brooks/Cole, 2006.

Smith, R. Values and Practice in Children's Services. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.

Sommers-Flanagan, R.; Sommers-Flanagan, J. Becoming an Ethical Helping Professional: Cultural and Philosophical Foundations. Indianapolis: Wiley, 2007.

Sterba, J. et al. Morality and social justice: point/counterpoint. Lanham: Rowman & Littlefield, 1995.

Strom-Gottfried, K. Straight Talk About Professional Ethics. Chicago: Lyceum Books, 2007.

Strom-Gottfried, K. Ethics in social policy: a primer. Boston (etc.): McGraw-Hill, 2007.

Медведева, Г. Этика социальной работы. Москва: ВЛАДОС: Московский государственный социальный университет, 1999.

Vaata ka: kutse-eetika

Päisefoto: Kampus Production, pexels.com