Autor:
Pexels.com

Sotsiaalne heaolu

Küsimus inimese heast elust on olnud päevakorral juba antiikajast saadik. Seejuures tuleb endiselt nentida, et ühest vastust sellele küsimusele pole leitud. Aristoteles väitis, et inimesed püüdlevad õnne poole, kuid õnne määratlus on ähmane. Põhiküsimus on selles, kas on mingid põhiväärtused, mis teevad kõik inimesed õnnelikuks või on õnneks vajalikud tingimused ühiskonniti või koguni inimeseti erinevad. Kui me usuksime, et kõiki inimesi rahuldab mingite kindlate kvaliteetide kooslus, oleks lihtne näiteks kõiki ühe riigi kodanikke õnnelikuks teha. Paraku me selliseid näiteid ajaloost ei leia.

Ehkki me ei oska kindlalt määratleda, mis inimesi õnnelikuks teeb, võime toetuda teooriatele, mis pakuvad meile selleks juhtnööre. Maslow’ inimvajaduste püramiid kirjeldab kui mitte kõiki, siis vähemalt osasid rahuloluks vajalikke komponente. Maslow’ järgi on kõige fundamentaalsemad vajadused füsioloogilised vajadused, seejärel tulevad turvalisusvajadus, armastus- ja kuuluvusvajadus, tunnustusvajadus ning eneseteostuse vajadus. Seejuures eeldab järgmisele astmele jõudmine eelmiste astmete täitmist.

Sotsiaalse heaolu alateema uurib, mida on inimesel vaja, et ta tunneks ennast hästi, millised tingimused teevad inimese õnnelikuks ning kas me saame anda valemi õnneks.

Lisaks

SEADUSED

Eesti Vabariigi põhiseadus

Lapse õiguste konventsioon

Lastekaitseseadus

Vanemahüvitise seadus

Perekonnaseadus

Abieluvararegistri seadus

Sotsiaalhoolekande seadus

Euroopa Liidu kodaniku seadus

Riiklike peretoetuste seadus

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (täiendatud protokollidega nr. 2, 3, 5 ja 8) ning selle lisaprotokollide nr. 1, 4, 7, 9, 10 ja 11 ratifitseerimise seadus. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon

Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seadus

Laste hooldusõigust ja laste hooldusõiguse taastamist käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus

Riikidevahelises lapsendamises laste kaitseks tehtava koostöö konventsiooniga ühinemise seadus

Kodakondsuse seadus

Sotsiaalmaksuseadus

Rahvatervise seadus

Ravikindlustuse seadus

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

Ohvriabi seadus

Tööturuteenuste ja -toetuste seadus

Riikliku pensionikindlustuse seadus

Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni ratifitseerimise seadus

Ametiühingute seadus

Kollektiivse töötüli lahendamise seadus

Kollektiivlepingu seadus

Soolise võrdõiguslikkuse seadus

Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seadus

Noorsootöö seadus

Eesti Haigekassa seadus

Reklaamiseadus

Kirikute ja koguduste seadus

Avaliku teabe seadus

Töölepingu seadus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Töötukindlustuse seadus

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Õiguskantsleri seadus

Psühhiaatrilise abi seadus

Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus

Alaealise mõjutusvahendite seadus

Avaliku teenistuse seadus

Kohtute seadus

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus

Mõttemäng – loterii Babüloonias*

Babüloonia riik on eriline. Kõik sotsiaalsed hüved ja staatused loositakse seal perioodilise loterii teel. Alguses oli loterii vaid eliidi lõbu, kuid see ei olnud inimeste jaoks piisavalt intrigeeriv. Siis reformis üks ärimees loteriid nii, et õnnelooside hulka lisati ka mõned õnnetuseloosid. Selline muudatus äratas inimestes mänguhimu. Lõpuks muudeti loterii kõigile Babüloonia elanikele kohustuslikuks, et nii vaestel kui ka rikastel oleks võrdne võimalus loosimisest osa võtta. Nii võib üks inimene ühel eluperioodil olla võimul ja rikas, teisel eluperioodil aga ori või vang. Elu juhib pime õnn või õnnetus. Need inimesed, kellel loosiga õnne pole, on ühiskonnas põlatud. Loosimist koordineerib nähtamatu Kompanii, mis on nii saladuslik, et selle olemasoluski enam kindel ei olda. Kas elu Babüloonias on õiglane?

 

*Borges, Jorge Louis. Loterii Babüloonias. Fiktsioonid. Aleph. Tallinn: Varrak, 2000.

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Alexy, R. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Tõlkija M. Ernits; P. Vinkel. Tartu: Iuridicum, 2001.

Cicero, M. T. Kohustustest. Tõlkija I. Vene. Tartu: Ilmamaa, 2007.

Forrester, V. Majandusõudus. Tõlkija E.-L. Epp. Tallinn: Kupar, 2002.

Grom, Bernhard. Õnn, rahulolu ja elu mõte: loengukursus Tartu Ülikooli usuteaduskonnas 17.21. okt. 2005. Tõlkija K. Rist. Tartu: Johannes Esto Ühing, 2005.

Hansson, L. (koost). Valikud ja võimalused: argielu Eestis aastatel 19932003. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2004.

Huntington, S. P.; Harrison, L. E. (toim). Kultuur on tähtis: kuidas väärtushinnangud kujundavad inimarengut. Tõlkija K. Saks. Tallinn: Pegasus, 2002.

Johannes Paulus II. Mälu ja identiteet: isiklikud mõtisklused. Tõlkija H. Trumann. Tallinn: Tänapäev, 2005.

Koidik, A. Õiglusühiskond. Tallinn: H. Kööp, 1940.

Laanemäe, A. Halduseetika. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2004.

Leetsar, J. Igavesti koos loodusega: ühistuteooria looduslik-geneetilised alused. Tartu: Eesti Maaülikool, 2006.

Lindqvist, M. Julge elu unelm: rühmamatku loovusesse. Tõlkija T. Sepp. Tartu: Johannes Esto Ühing, 2003.

Makko, M. (toim). VI avatud ühiskonna foorum Sotsiaalsed investeeringud. Miks ja kuidas?  Tallinn: Kunst, 2002.

Mill, J. S. Vabadusest. Tõlkija K. Tael. Tallinn: Hortus Litterarum, 1996.

Paul, T. Pastišš & popurrii: ilmavaatlusi. Tallinn: Oomen, 2007.

Plotnik, H. (toim, koost). Sotsiaalse õigluse arusaamad Eesti ühiskonnas. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008.

Putnam, R. D. Üksi keeglisaalis: Ameerika kogukonnaelu kokkuvarisemine ja taassünd. Tõlkinud J. Innos, M. Raamat ja I. Toots. Tartu: Hermes, 2008.

Saava, A.; Sepp, A. Eesti noorarst 2000: Eesti noorarstide psühho-sotsiaalne taust, tööolud, rahulolu koolituse ja tööga, väärtushinnangud ning sotsiaalne aktiivsus. Tartu: Tartu Ülikool, 2003.

Schopenhauer, A. Elutarkus. Tallinn: Kupar, 1994.

Sõstra, K. (koost). Heaolustatistika: Eesti Statistikaseltsi 17. konverentsi ettekanded 3. ja 4. veebruaril 2005 Pärnus. Tallinn: Eesti Statistikaselts, 2005.

Teiverlaur, M.; Niiberg, T. Sotsiaalpsühholoogia aktuaalseid probleeme. Tallinn: Akadeemia Nord, 2003.

Tulva, T. (toim, koost). Eaka heaolu ja toimetulek: artiklite kogumik. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2005.

Tulva, T. (koost). Eakate toimetulek eluga ja sotsiaalteenuste vajadus. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 1995.

Vetik, R. (koost). Kaks Eestit: artiklite, ettekannete ja analüüside kogumik. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2002.

Weber, M. Protestantlik eetika ja kapitalismi vaim: protestantlikud sektid ja kapitalismi vaim. Tõlkija J. Isotamm. Tallinn: Varrak, 2007.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

ARTIKLID

Kelam, A. Abikaasade (elukaaslaste) kooselu motiivid – kas muutuvad või püsiväärtused. Haridus ja sotsiaalne tegelikkus: artiklite kogumik. Tartu, 2000.

Sermat, V. Moraalne madalseis meil ja mujal. Akadeemia, 2000, nr 1, lk 101–113.

UURIMUSED JA VÄITEKIRJAD

Kaljus, R. Eakate toimetulek eluga ja sotsiaalteenuste vajadus Saksi vallas aastatel 19962000: magistritöö referaat. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 2000.

Medar, M. Ida-Virumaa ja Pärnumaa elanike toimetulek: sotsiaalteenuste vajadus, kasutamine ja korraldus. Juhendaja T. Tulva. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2004.

Parvet, A. Noorte perekondade majandusprobleeme ankeedi Noor ema põhjal: sotsioloogiline uurimus. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1975.

Plehhov, K. Laste roll tarbijatena. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2004.

Randveer, A. Subjektiivne heaolu: Eesti rahvusvahelises võrdluses. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2005.

Šurupova, M. Õnn eestlaste ja venelaste maailmapildis. Diplomitöö. Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 2006.

Terasmaa, T. Uuring Üliõpilaste sotsiaal-majanduslik olukord 2003. Tartu: Eesti Üliõpilaskondade Liit, 2003.

VÕÕRKEELSED RAAMATUD

Backström, J. The fear of openness: an essay on friendship and the roots of morality. Åbo: Åbo Akademi University Press, 2007.

Barnes, M. Caring and Social Justice. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.

Bateman, N. Practising welfare rights. London, New York: Routledge, 2006.

Carroll, T. C. Social Ethics: Classical and Applied. Dubuque: Kendall Hunt, 2006.

Derrida, J. The politics of friendship. London, New York: Verso, 2005.

Frey, B. S.; Stutzer, A. Happiness and economics: how the economy and institutions affect well-being. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2002.

Friedman, M. What are friends for?: feminist perspectives on personal relationships and moral theory. Ithaca: Cornell University Press, 1993.

Grenholm, C.-H.; Kamergrauzis, N. (eds). Sustainable development and global ethics. Uppsala: Uppsala universitet, 2007.

Gunning, J.; Holm, S. Ethics, Law and Society. Vol II. Ashgate, 2006.

Götz, I. L. Conceptions of happiness. Lanham, New York: University Press of America, 1995.

Hamington, M.; Miller, D. C. (eds). Socializing Care: Feminist Ethics and Public Issues. Lanham: Rowman & Littlefield, 2006.

Hill, T. E., Jr. Human welfare and moral worth: Kantian perspectives. Oxford: Clarendon Press, 2007.

Holstein, M. B. (ed). Ethics in Community-Based Elder Care. Berlin: Springer Publishing, 2007.

Honecker, M. Grundriss der Sozialethik. Berlin, New York: de Gruyter, 1995.

Howie, J.; Scheduler, G. Ethical issues in contemporary society. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1995.

Huppert, F. et al. (eds). The science of well-being. Oxford, New York: Oxford University Press, 2005.

Häyry, M. Mahdollisimman monen onnelisuus: utilitarismin historia, teoria ja sovellukset. Porvoo, Helsinki: Söderström, 2001.

Jollimore, T. Friendship and Agent-Relative Morality. London, New York: Routledge, 2001.

Kerber, W. Sozialethik. Stuttgart [etc.]: Kohlhammer, 1998.

Klein, K. Fundraising for Social Change. San Francisco: Jossey-Bass, 2006.

Madsen, P.; Shafritz, J. M. (eds). Essentials of government ethics. New York [etc.]: Meridian, 1992.

Mappes, T. A.; Zembaty, J. S. (eds). Social Ethics: Morality and Social Policy. New York (etc): McGraw-Hill, 2002.

McMahon, D. M. Happiness: a history. New York: Atlantic Monthly, 2006.

Olsaretti, S. (ed). Preferences and well-being. Cambridge (etc.): Cambridge University Press, 2006.

Perkins Gilman, C.; Hill, M. R.; Deegan, M. J. Social Ethics: Sociology and the Future of Society. Praeger Publishers, 2004.

Pirttilä-Backman, A.-M. et al. (toim). Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen. Helsinki: Gaudeamus, 2005.

Pojman, L. P. (ed). Justice: An Anthology. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2006.

Rachels, J. Can ethics provide answers?: and other essays in moral philosophy. Lanham [etc.]: Rowman & Littlefield, 1997.

Sterba, J. et al. Morality and social justice: point/counterpoint. Lanham: Rowman & Littlefield, 1995.

Strom-Gottfried, K. Ethics in social policy: a primer. Boston: McGraw-Hill, 2007.

Sumner, L. W. Welfare, happiness and ethics. Oxford: Clarendon Press, 1996.

Turiel, E. The Culture of Morality: Social Development, Context, and Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2008

White, N. P. A brief history of happiness. Malden: Blackwell, 2006.

Yew-Kwang Ng; Lok Sang Ho (eds). Happiness and public policy: theory, case studies and implications. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2006.

Vt ka valitsemiseetika.

Päisefoto: Belle Co, pexels.com

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega