Autor:
Designecologist, pexels.com

Hea kooli taustamaterjalid

Hea kooli ettekanded

21. august 2014

Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse ühisseminar Tartu koolidele „Hea kool heade mõtete linnas“

Hea kool kui väärtuspõhine kool, Margit Sutrop

Kuidas kujundada kooli mainet? Margit Keller

Kuidas hea kooli rajaleidja konkursil osalemine aitab koolil leida oma tugevused ja neist teada anda? Kahe kooli kogemus:

Väärtustest Saku Gümnaasiumis, Ulvi Läänemets

Tabivere Gümnaasium - väärtuskasvatuse kool 2013, Piret Siivelt

 


Hea kooli seminaride materjalid

Esimene seminar Hea kooli eri aspektid ja hindamine“ toimus 5. juunil 2013 Tartus TÜ eetikakeskuses. Seminari eesmärgiks oli läbi arutada, milliseid hea kooli eri aspekte praegune hindamine arvestab ning milliste täiendavate aspektide hindamiseks vajame uusi andmekogumis- ning analüüsiviise. Materjalid:

Hea kooli seminari kokkuvõte

TÜ eetikakeskuse nägemus hea kooli hindamisest, Margit Sutrop

Koolide hindamine täna, Maie Kitsing

Näited võimalikest kooli mõõtevahenditest tulevikus, Margus Tõnissaar ja Anita Kärner

 

Teine seminar Hea kooli indikaatorid“ toimus 30. augustil 2013 TÜ eetikakeskuses. Seminari eesmärgiks oli leida hea kooli aspektidele indikaatorid ehk näitajad. Teise seminari käigus valmisid igal valdkondlikul töörühmal põhjalikud tabelid, kuhu said kirja kõikvõimalikud indikaatorid ja mõõdikud, mis näitavad hea kooli aspektidega tegelemist.

Töö toimus neljas rühmas ning rühmad jagunesid erinevate kooli juures hinnatavate valdkondade järgi, milleks on õppe- ja kasvatustöö (sh lõiming ja hindamine), õppimist ja kasvamist toetav koolikeskkond, juhtimine ja eestvedamine, koostöö ja head suhted. Tabelid olid aluseks 2013. aastal toimunud esimesele hea kooli rajaleidja konkursile. Töö tulemusena valminud tabelid iga valdkonna kohta on nähtavad siin: 

Õppe- ja kasvatustöö, sh lõiming ja hindamine

Õppimist ja kasvamist toetav koolikeskkond

Juhtimine ja eestvedamine

Koostöö ja head suhted

 

Kolmas seminar Koolide tunnustamine Eestis“ toimus 14. novembril 2013 TÜ eetikakeskuses. Seminaril tutvuti Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tallinna Haridusameti ning Ida-Viru Ettevõtluskeskuse tunnustussüsteemidega. Materjalid:

Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhind 2002–2013, Signe Hohensee

Tunnustamisest riigi tasandil, Maie Kitsing

Ida-Viru ettevõtluskeskuse tunnustussüsteem, Hälis Rooste

 

Neljas hea kooli mudeli töörühmade kohtumine toimus 6. väärtuskasvatuse konverentsil Hea kool. Peeglike, peeglike seina peal, kes on parim kogu maal?“ 12.-13. detsembril 2013 Tartus. Arutelude eesmärgiks oli välja selgitada, milliseid aspekte peavad koolid kõige olulisemaks ning leida indikaatorid väljatoodud aspektidele. Ülevaadet olulisematest aspektidest ja indikaatoritest on võimalik lugeda töötubade kokkuvõttest konverentsil.

Paralleelselt hea kooli mudeliga oleme alustanud ka hea lasteaia mudeli väljatöötamisega. Konverentsil kohtus mitmendat korda ka lasteaia töörühm, kes arutas hea lasteaia aspekte. Lasteaednike arutelu tulemused.


Väärtuskasvatuse konverentsi tulemusena valmis ka koolide eneseanalüüsi abistav tabel ning dokument Mis motiveerib kooli arenguks?.

Eneseanalüüsi abistav tabel aitab koolil oma tegevuste analüüsi tõhusamalt läbi viia kaardistades probleemid ja võimalikud lahendused ning hinnates planeeritud tegevuste mõju seatud eesmärkide kontekstis. Oluline on, et koolil oleksid selgeks mõeldud oma eesmärgid ning kõik läbiviidavad tegevused koonduksid nende eesmärkide alla.

Dokumendis „Mis motiveerib kooli arenguks?“ on kirjas need tegevused, mis võiksid motiveerida koole arenema ning oma mugavustsoonist väljuma. Tegevused on kirja pandud konverentsil kõlama jäänud mõtete põhjal. Samuti on selles dokumendis kirjas mõned tsitaadid koolijuhtide paneelist „Piits või präänik? Kumb motiveerib rohkem koole arenema?“ ning inglise esineja Warren Smithi ettekandest pärinevad näited headest praktikatest, mis aitasid Folkestone’i Akadeemial teha suure arenguhüppe ning mis võiksid edukalt ka Eesti koolidele abiks olla.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi