Autor:
Eva Bronzini, pexels.com

Konkursid

Tunnustusprogramm koolidele ja lasteaedadele

Konkursid koostöös vabaühendustega

Konkursid muuseumidele

Kuni 1. novembrini 2012 on võimalik kõikidel Eesti ülikoolide akrediteeritud õppekavadel õppivatel doktorantidel, kes tunnevad huvi ärieetika ja vastutustundliku ettevõtluse vastu, kandideerida Swedbanki loodud stipendiumile. Oodatud on kandideerima doktorandid kõikidelt erialadelt, biotehnoloogiast loomemajanduseni, majandusteadusest ning strateegilisest juhtimisest rääkimata.

Välja on kuulutatud kuni neli 2000 euro suurust stipendiumi.

Stipendiumi saajad osalevad Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt koordineeritavas programmis, mille raames juhendatakse nende ärieetika alast uurimistööd, toimub eetikakeskuse poolt korraldatav õppetöö Tartus 6 EAP mahus (32 auditoorset tundi+ 124 tundi iseseisvat tööd). Stipendiaadid osalevad ja esinevad avalikkusele suunatud ärieetilisi küsimusi puudutavatel seminaridel ja konverentsidel, teevad kaastööd eetikaveebile ning tutvustavad oma uurimistöö tulemusi Swedbanki ettevõtete infoportaalis ja meedias.

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutas riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames välja eesti keele õpetamise kogemuste võistluse lasteaiaõpetajatele.

Lasteaed on väga elava õppimise keskkond. Õpitakse tundma maailma tervikuna ja selles toimima; ka keelelistele ja rahvuslikele väärtustele luuakse alus just lasteaia ja kodu koosmõjul. Missugusel viisil on teie lasteaias keelelise arengu arendamine mõtestatud ja korraldatud?

Tulemused

Žürii, mille koosseisu kuulusid Maret Olo (TÜ haridusteaduste instituut), Ilona Martson (ajakiri "Täheke"), Veronika Mitting (Viimsi Keskkool), Ülle Siiroja (Lasteaed Naba) ja Laura Lilles-Heinsar (TÜ eetikakeskus), otsustas anda auhinna üheteistkümnele tööle.

1. koht
- Anne Vanahans "Härra Keele seiklused". Põlva Linna Lasteaed Lepatriinu.
2. koht
- Hedi Minlibajeva. Tallinna Vindi Lasteaia keelekümblusrühm "Pääsukesed".
3.-4. koht
- Tallinna Tähekese Lasteaed.
- Sirje Jürgenson. Põlva Linna Lasteaed Lepatriinu.
5. koht
- Sirje Tarkpea ja Terje Pill. "Pääsukese reisipäevik". Pärnu Liblika Tänava Lasteaed
6. koht
- Inna Kalda ja Tatjana Lapõnina. "Eesti keele õppega seotud mängude kasutamine vabas tegevuses". Sillamäe Lasteaed Helepunased Purjed.
7. koht
- Helbe-Malle Pall. PAIde Lasteaed.
8.-9. koht
- Monica Allikas. Kiili Lasteaed.
- Katrin Vähi. Võru Lasteaed Päkapikk.
10.-11. koht
- Tiiu Rebane. Viljandi Lasteaed Krõll.
- Tallinna Terakese Lasteaed.

Konkursitöödega saab tutvuda: Väärtusarendus>Koolile ja lasteaiale>Lasteaedade kogemused


Milliseid mänge või mängulisi vahendeid teie lasteaias kasutatakse, et soodustada sõnadest ja lausetest arusaamist, nende tõlgendamist ja adekvaatset kasutamist? Mida mängite, et arendada kuulamisoskust, sh ka funktsionaalset kuulamisoskust? Kuidas innustate lapsi ilusasti kõnelema? Kuidas reageerite halvale keelekasutusele?
Milliste tegevustega soodustatakse teie lasteaias eesti kirjakeele õppimist? Mil moel ja milliseid tekste kasutades kujundate laste sõnavara? Missuguseid teisi materjale kasutate keeleõpetamise ettevalmistamisel? Kuidas kasutate keelt või keeli kultuurilise enesetunnetamise süvendamiseks ja võimaliku lõimumise toetuseks?

Võistlusele ootame eesti keele oskuse arendamise terviklikke kirjeldusi, mis hõlmavad kolme teemavaldkonda: 1) keelest arusaamine, 2) hea ja ilus keelekasutus ja 3) keel kultuurilise enesetunnetuse ja lõimumise vahendina.

Võistluse eesmärk:
1.Innustada lasteaaedu oma keeletööd väärtustama ja mõtestama.
2.Koguda lasteaedade keeleõppe häid kogemusi.
3.Muuta head keeleõpetuskogemused üldiselt tuntuks ja kasutatavaks.

Oodatud on võistlustööd, mis:
1.Kirjeldavad mänge või muid tegevusi, mille abil sõnade ja sõnakombinatsioonide tähendusi õpitakse, ning kirjeldavad abivahendeid, mida selle juures kasutatakse.
2.Toovad näiteid adekvaatse keelekasutuse soodustamise kohta.
3.Kirjeldavad keelemänge, mille kaudu enda ja teiste kultuure vastastikku "tõlgitakse" ja arusaadavaks muudetakse.
4.Esitavad need keelearenduse komponendid tervikliku süsteemina.

Hindamisel võetakse arvesse:
•Mõtestatust: keelemängud ja -tegevused on asetatud laiemasse suhtlemis- ja keelearengu konteksti.
•Mitmekülgsust: kirjeldatakse mitmekülgseid viise keelemängude ja -tegevuste läbiviimiseks.
•Uudsust: kirjeldatakse uudseid viise või vahendeid keelearengu soodustamiseks.

Koolitused ja auhindamine
Võistlustööde hulgast valitakse välja põhjalikumad, mida auhinnatakse ja mis kokkuleppel autoritega avalikustatakse eetikaveebis. Võistlustööde alusel kavandame lasteaiaõpetajate sügisese keeleseminari.

Tööde esitamise tähtaeg on edasi lükatud 15. oktoobrile 2012. a.

TÜ eetikakeskus kuulutas riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" raames välja lühinäidendite võistluse.

Parimaks tööks tunnistas 6-liikmeline žürii Tiina Teppo töö "Mis siin toimub?"

 

Teise koha omanikuks on töö "Tegu teisel pool piire" (Kätlin Padesaar)

 

Kolmandat kohta jagavad näidendid "Vanapagan ja Peetrus" (Piret Uulma)
ning "Vabadus valida?!" (Kadi Kronberg)

 

 

 

Žürii otsustas välja anda ka kaks eripreemiat:
Eripreemia vormiotsingute eest tööle "Süüdi mõistetud" (Kätlin Padesaar) ning õpilase eripreemia tööle "Andestus" (Anna-Maria Uulma).

Töid hindasid Ülle Kauksi, Laura Lilles-Heinsar, Rain Mikser, Aare Pilv, Hele Riit-Vällik ning Mari-Liis Tina.

Võidutöödega saab tutvuda uuel aastal ilmuvas lühinäidendite kogumikus. Täpsem info lisandub eetikaveebi.


Konkursi tingimused

Võistlusele ootame eetilisi vastuolusid või valikuid kirjeldavaid lugusid, mille lavastusi saaks kooli keskkonnas väärtuskasvatuse eesmärgil kasutada.

Kooliõpikutes püütakse sündmusi, tõsiasju ja arenguid kirjeldada võimalikult erapooletul ja objektiivsel viisil. Tegelik elu aga on täis vastuolusid ja valikuvõimalusi. Neid "pisiasju" proovitakse õpikutes vältida, aga:

Kas sõjal on võitjaid? Mida on vabadus väärt?
Kas Juhan Liiv oleks ka täis kõhuga ilusaid luuletusi kirjutanud?
Kas ausus võib ohustada sõprust?
Kelle seisukohast on ajaloolised sündmused kirjeldatud?
Milliseid riske toob kaasa teaduse ja tehnika areng?

Need üldised küsimused võivad mõnikord esineda väga isikliku valikuna või tegelaste vahelise vastuoluna. Just niisuguste olukordade kirjeldusi me oma näidendite võistlusele ootamegi. Näidend annab lastele ja noortele väga hea võimaluse erinevatesse olukordadesse ja tegelaskujudesse sisse elada. Sel viisil märkavad lapsed ja noored olukordade ja vastuolude juures erinevaid vaatenurki ning saavad võimaluse nende üle ka arutleda

Milliseid lugusid võistlusele saata?
1)lühinäidendeid, mis oleksid seotud ainekavadega ja mida saaks kasutada koolitunnis erinevatesse rollidesse sisse elamiseks ja/või
2)lühinäidendeid, mis lähtuvad etteantud väärtusi väljendavatest või väärtustega laetud mõistetest, näiteks: sõda, vägivald, vastutus, võim, andestus, karistus.

Kirjutada võivad kõik, kellel idee idanema hakkas, eriti on oodatud kaastööd õpilastelt, õpetajatelt, kirjanikelt, huvijuhtidelt ja näitetruppidelt. Meile võib saata ka juba valmis kirjutatud ja lavalaudadelt läbi käinud näidendeid või nende modifikatsioone. Oluline on, et tekst oleks otsekõnes ja et seda oleks võimalik ette kanda 10 minutiga (seega pikkus ei tohiks ületada 4 standardlehekülge).

Näidendeid hinnatakse kolmest kriteeriumist lähtudes:
1)idee inspireerivus;
2)eakohasus, et tekst oleks selgelt määratletud eagrupile suunatud (eagrupi, kellele kirjutatakse, määrab konkursitöö kirjutaja);
3)vormiline vastavus konkursi nõuetele.

Parimad tööd avaldatakse eetikaveebis ja autoritele makstakse honorari.
I koha honorar 320 EUR
II koha honorar 200 EUR
III koha honorar 130 EUR

Lühinäidendid palume saata 1. septembriks 2011.

Kui konkurss tundub Sulle huvitav, aga Sul pole mitte ainsatki ideed, kust alustada, siis vaata inspiratsiooniks siia.


Katkend Paide Ühisgümnaasiumi Maski Taga ühistööst "Tunneta lugu… Allkiri!":

Ema: Kes teie riideid peseb?

Tütar: (tõstab käe)

Ema: Ahju kütab? Et teil ikka hea soe olla oleks. Ja kui ma siis palun ühte väikest asja, on kohe kisa käes.

Tütar: Väikest? Väikest, jah? Kas sa üldse tead, et lasteaed asub teisel pool linna serva? Kuidas ma oleks sinna karkudega läinud? Ma jään niigi iga päev kooli hiljaks ja õpetajad on mulle sellepärast pahased.
Pärast kooli on mul vaja õppida, sest oi, kui mul mõni kolm peaks tulema, siis karjud mu peale nii, et kõik naabrid kakuulevad. Ma ei saa keskenduda, kui ma pean kogu aeg mingit ema mängima.
Kui Martin kodus on, käsid mul kogu aeg talle võileiba teha või ütled, et laseksin tal enda toas arvutis mängida, sest sinul on jälle peavalu või ma ei tea, mis. Ma ei saa keskenduda! Ma ei saa mitte kuskil olla rahus ja üksi, sest ma pean tegelema sinu kohustustega!

Ema: Tüdruk… Kas sul üldse häbi ei ole?

Tütar: On... aga ma ei tunne.

TÜ eetikakeskuse ja Eesti Õpilasesinduste Liidu poolt korraldatud õpilaste konkursi "Väärtuskonfliktid minu koolipäevas" situatsioonide esitajate vahel loositi välja 5 MP3-mängijat. Fortuuna naeratas järgmistele noortele:

Rebeca Ilvik (Salme Põhikool)

Joosep Keel (Krabi Põhikool)

Jonna Kubu (Kolga keskkool)

Viktoria Aljand (Salme Põhikool)

Eneken Johanson (Krabi Põhikool)

Auhinnad edastatakse koolidele lõpuaktusel üleandmiseks.

Kokku laekus konkursile 56 väga huvitavat tööd. TÜ eetikakeskuse ja Eesti Õpilasesinduste Liit tänavad kõiki noori, kes oma situatsioonid teele panid.
Saabunud situatsioone kasutatakse anonüümseltõpilastele suunatud väärtusmängu väljatöötamisel, aga ka seminaridel ja koolitustel.


Konkursi tingimused:

Hommikul kooli tulles nägid, kuidas Sinust vanemad õpilased noorematelt raha pommisid. Tead, et kolmandas tunnis kirjutas Sinu pinginaaber oma töö maha, sest ta ei jõudnud selleks õppida. Sõber kurdab Sulle, kuidas üks õpetajatest teda kiusab ja ebaõiglaselt hindab. Mida sellistes olukordades teha? Kas minna ja kellelegi juhtunust rääkida või vaikida ja saladused enda teada hoida?

TÜ eetikakeskus ja Eesti Õpilasesinduste Liit kutsuvad Sind üles erinevaid väärtuskonflikte kirja panema ja eetikakeskusele saatma. Kirjuta üles see, mida oma koolielus kogenud ja näinud oled, mõtle situatsioonile kuus võimalikku lahenduskäiku ja pane need meile teele.

Mis saab Sinu poolt saadetud situatsioonist edasi?

Korraldajad vaatavad saabunud situatsioonid läbi jahindavad neid lähtuvalt järgnevatest tingimustest:
•Situatsioon sisaldab lahkheli või tüli mitme inimese vahel
•Situatsioon on selline, mis võiks ka tegelikult juhtuda
•Situatsioonil on mitu võimalikku lahenduskäiku

Saabunud situatsioonikirjeldusi kasutatakse õpilaste väärtustemängu väljatöötamiseks. Mängu valitud situatsioonide autoreid ja nende kooli ei avalikustata.

Kõigi situatsioonide esitajate vahel loositakse välja 5 MP3-mängijat.
Kuid pane tähele! Mida rohkem konkursi tingimustele vastavaid situatsioone esitad, seda suurem on Sinu võiduvõimalus. Sinu nimi lisatakse loosirattasse nii mitmel korral, kui mitu kriteeriumitele vastavat situatsiooni Sa esitasid.

Märka koolis toimuvat!

Situatsioone saab esitada kuni 5. maini 2011.

TÜ eetikakeskus kutsub lastevanemaid, õpetajaid, õpilasi ja teisi huvilisi juhtima tähelepanu õpikule ja/või töövihikule, mis tõuseb esile sellega, et

- mõjutab õpilaste väärtushinnanguid ja hoiakuid Teie arvates soovitud moel
või
- avaldab Teie arvates ebasoovitavat mõju.

Laekunud ettepanekute põhjal valib hindamiskomisjon parima ja halvima mõjutaja. Auhinnatakse nii väljavalitavate õppematerjalide autoreid kui nende esitajaid.
Üleskutse eesmärk on juhtida tähelepanu väärtustele, mida õppematerjalid varjatult edasi annavad, ning ärgitada lapsevanemaid rohkem oma laste õppetööst huvituma. Saadud ettepanekuid ja näiteid kasutatakse õpikukirjutajatele vajaliku tagasiside andmiseks.

Ettepanekute esitajal palume vastata küsimustele:
1. Missuguste hoiakute kujundamist õpilastes võib selle õppematerjaliga töötamine soodustada? Milliseid väärtushinnanguid õppematerjalis otseselt väljendatakse? Millised on seal varjatud kujul?

Näiteks:

 • kas õppematerjal toetab kodanikujulgust või silmakirjalikkust?
 • kas see soodustab loovust või valmisvastuste päheõppimist?
 • kas see annab ruumi mitmesugustele maailmavaadetele või toetab üht kindlat­?
 • kas see aitab õpilastel luua seost aineteadmiste ja enda elu vahel (soodustades nii vastava aine väärtustamist)?


2. Millistes kohtades võib sellest õppematerjalist väärtusi leida?

Näiteks:

 • sisulised rõhuasetused (nt alateemade valik, kordamisküsimused jms);
 • õppematerjali tegelaste isikuomadused;
 • tekstülesanded;
 • illustratsioonid;
 • keelekasutus;
 • rakendatud või soovitatud õppemeetodid.

3. Miks on Teie arvates selles õppematerjalis leiduvad väärtushinnangud soovitud või ebasoovitavad? Miks on Teie toodud näidete põhjal tegemist parima või halvima mõjutajaga?

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2010. a.

Eesti Emakeeleõpetajate Selts ja Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutasid välja metoodiliste materjalide konkursi õpetajatele, kes kasutavad õppetöös kirjandusteoseid. Konkurss toimus riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" raames.

Konkursi eesmärk:

 • koguda näidismaterjale ja levitada ideid, kuidas käsitleda kirjandusteostes esitatud väärtusküsimusi;
 • toetada mitmekesist ja läbimõeldud väärtuskasvatust kirjandustundides;
 • juhtida tähelepanu väärtuste märkamisele, nende üle arutlemisele ja nendest tulenevate valikute mõtestamisele.

Tunnustame põhjalike metoodiliste materjalide eest:

 • Ülle Mäekivi: Mats Traat "Karukell, kurvameelsuse rohi"
 • Tiina Teppo: Aino Pervik "Sookoll ja sisalik"
 • Marit Tarkin: A. H. Tammsaare "Tõde ja õigus" IV osa
 • Anne Kivimäe: Mats Traat "Inger"

Äramärkimist väärib Terje Varuli töö Andrei Gelassimovi teose "Janu" põhjalKonkursi tingimused

Oodatud on konkursitööd, mis vastavad kolmele tingimusele:

 

 1. lähtuvad ühe konkreetse kirjandusteose sisust;
 2. tutvustavad viise, kuidas õpilastega teoses esinevaid väärtusteemasid käsitleda ja õpilaste jaoks oluliste teemadega seostada;
 3. selgitavad, kuidas valitud teost käsitledes
 • aidata õpilastel oma enese väärtustes selgusele jõuda

ja/või

 • suunata õpilastes soovitava eetilise hoiaku kujunemist.

Konkursitööd võivad olla nii eesti kui ka vene keeles, sõltuvalt sellest, millise õppekeelega koolis autor töötab.

Eelistatud on konkursitööd, mis

 • on põhjalikud ja kirjeldavad ühe konkreetse kirjandusteose käsitlust;
 • selgitavad, milliseid väärtusi see käsitlus toetab ja kuidas seda tehakse;
 • toovad näiteid praktilisest õpetamiskogemusest.

Auhindamine
Konkursile esitatud tööde hulgast valitakse välja vähemalt kolm parimat, mille esitajaid auhinnatakse detsembris Tartus toimuval väärtuskasvatuse konverentsil. Eetikaveebi vahendusel tutvustatakse avalikkusele kõiki õpetlikke konkursitöid (kokkuleppel autoritega) ja autoritele pakutakse võimalusi edasiseks koostööks paremate kogemuste levitamiseks väärtusprogrammi raames. Eesti Emakeeleõpetajate Selts avaldab praktilise kasutusväärtusega tööd seltsi toimetiste järgmises numbris.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. november 2010. a.

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile