EDUKO õpetajakoolituse analüüs

EDUKO programmi raames rahastuse saanud projekti „Õpetajate väärtuskasvatuse alase pädevuse arendamine õpetajakoolituses“ eesmärk oli selgitada välja, mida tuleks teha, et Eesti ülikoolide õpetajakoolituse lõpetajad suudaksid ja tahaksid praktikas tõhusalt täita õpetajatele pandavaid väärtuskasvatuse alaseid ülesandeid.

Lähtuvalt senisest tööst ainekavadega peeti vajalikuks uurida, kas ja mil määral tagavad praegused õpetajakoolituse õppekavad selle, et õpetajakoolituse lõpetajad:
1) oskavad käsitleda õppeainete sisus avalduvaid väärtusi kui tunnetus- ja arutlusobjekte (nt keskkond bioloogias, õiglus ajaloos jne);
2) valdavad väärtuskasvatuse erinevaid metoodikaid, mis võimaldavad kujundada positiivsetel väärtustel põhinevaid sisseharjutatud käitumiskalduvusi (nt ausus, töökus, täpsus jne);
3) toimivad reflekteerivate praktikutena ning suudavad oma kutsealast tegevust ja selle väärtuskasvatuslikku dimensiooni teadvustada ja mõtestada.

Töö toimus kolmes etapis: 1) õpetajakoolituse õppekavade analüüs; 2) õpetajakoolituse üliõpilaste väärtuskasvatuse alase pädevuse testimine koolipraktika käigus; 3) eelnevatest etappidest saadud andmete alusel ettepanekute kujundamine õppekavaarenduseks.

Projekti tulemused

  • Eduko uuringugrandi õpetajakoolituse õppekavade analüüsi raport
  • Kontseptsioon tuvastatud puudujääkide likvideerimiseks (sh visioon vajalikest õppeainetest ja tugimaterjalidest, soovitavatest kriteeriumitest õppeprotsessi korraldamisel) ja ettepanekud õpetajakoolituse täiustamiseks.
  • Metoodikad ja juhendid koolipraktikaks, sh väärtuskasvatuse portfoolio koostamiseks.
  • Praktika portfooliod, mis sisaldavad konkreetseid juhtumeid väärtuskasvatuse vallast, metoodikate rakendamiskatsete kirjeldusi ja koolikeskkonna analüüsi väärtuskasvatuse osas.
  • Inimressursi areng (tulevased õpetajad, kes suudavad ja tahavad ellu viia neile pandud väärtuskasvatusalaseid kohustusi, ning kraadiõppurid, kes on saanud väärtusliku rakendusliku uurimise kogemuse ning saavad omandatud teadmisi, oskusi ja empiirilist materjali kasutada oma edasises teadustöös).

Olga Schihalejev. Väärtuskasvatus õpetajakoolituses. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Tartu Ülikooli Kirjastus 2011.

Eduko projekti "Väärtuskasvatus õpetajakoolituses" tulemuste kokkuvõte

Eduko fookusgrupiintervjuu analüüs

Uuringu läbiviimiseks moodustati TÜ eetikakeskuse juurde interdistsiplinaarne, teaduskondade- ja ülikoolidevaheline uurimisrühm. Projekti põhitäitjad olid:
Margit Sutrop (TÜ praktilise filosoofia professor, filosoofia ja semiootika instituudi juhataja, eetikakeskuse juhataja, PhD)
Halliki Harro-Loit (TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi dotsent, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi juhataja, PhD)
Jüri Ginter (TÜ haridusteaduskonna pedagoogika osakonna koolikorralduse lektor, haridusteaduskonna prodekaan, filosoofiakandidaat)
Tiiu Kuurme (TLÜ kasvatusteaduste instituudi kasvatusteaduste osakonna dotsent, õppekava juht, PhD)
Olga Schihalejev (TÜ usuteaduskonna religioonipedagoogika assistent, Dr)

Hea koolipraktikale siirduja!
Pakume võimalust kaasa lüüa uurimisprojektis „Õpetajate väärtuskasvatuse alase pädevuse arendamine õpetajakoolituses“, mis on välja kasvanud sellest, et praegused kooliõpetajad tunnevad teravat puudust väärtuskasvatuse koolitustest. Projekti peamiseks eesmärgiks on uurida tulevaste pedagoogide ettevalmistust väärtuskasvatusega tegelemiseks ja võimalusi selle ettevalmistuse tõhustamiseks.

Osalemisest
Pilootprojektis osalemiseks on loodud kursus „Väärtuskasvatus kooli kontekstis“ (FLFI.02.119, 4EAP). Kursus koosneb seminaridest ja praktikaaegsest refleksioonist. Seminarides käsitleme eetilisi dilemmasid, mis tulenevad praktilisest õpetajatööst, arutame, kuidas koolikultuur ja õpetaja mõjutavad kaudselt või otseselt õpilaste väärtusi, analüüsime salvestatud õpisituatsioone.

Praktika ajal toimub kursus Moodle’i e-õppe keskkonnas, kus on jooksvalt võimalik praktika ajal kerkivaid küsimusi või probleeme arutada. Osalejad koostavad koolipraktika jooksul portfoolio, mille täitmise aluseks on juhend koos abistavate küsimustega.

Pärast praktika lõppu toimub taas seminar, kus saab üheskoos analüüsida nii positiivseid kogemusi kui probleemkohti ning arutada arendusvõimalusi.

Miks osaleda?
Projektis kaasalöömise põhjusi on mitmeid:

  • saad väärtuskasvatuse alase lisakvalifikatsiooni;
  • uurid probleemi, mis Sulle endale korda läheb;
  • praktikal ettetulevate murede korral on, kellelt nõu küsida;
  • projektis osalemine annab 4EAP
  • see ongi lihtsalt huvitav.

Lisaks on Sinu osalemisest kasu ka praegustele ja tulevastele õpetajatele.

Ajakava

Toimumisnädalad: 5-30

Seminarid enne praktikat toimuvad esmaspäeviti (27.09, 04.10, 11.10, 18.11) kell 16-18. Algusseminarides antakse vajalikud eelteadmised väärtuskasvatuses, mängitakse läbi väärtuskonflikte sisaldavaid situatsioone, analüüsitakse videosalvestatud tundi väärtuskasvatuse aspektist. Praktika jooksul toimub õpe Moodle keskkonnas, kus üksteist toetades saab vaadata, kuidas õpitu tegelikkuses välja näeb. Lõpuseminaril (21.03) saab veel otsad kokku tõmmata.

Projekti vastutavad teostajad
Prof Margit Sutrop, dr Halliki Harro-Loit, dr Jüri Ginter, dr Tiiu Kuurme, dr Olga Schihalejev, projekti teadur.

Image
Eduko ja Euroopa Sotsiaalfondi logod
Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi