Autor:
Kristi Henno

Kutse-eetika

Kutse-eetika on üks praktilise eetika harusid. Kui osa neist harudest käsitlevad mõne laiema valdkonna eetikat tervikuna (näiteks meditsiinieetika), siis kutse-eetika piirdub kindla elukutse eetikaga (näiteks arstieetika ja õe-eetika). Kutse-eetika on eriti omane klassikalistele või traditsioonilistele professioonidele, milleks peetakse meditsiini, õiguse, kiriku ja armeega seotud kutseid. Kuid professioonide nimekiri, mida kutse-eetika hõlmab, on tänapäeval muidugi pikem.

Professioone selle sõna kitsamas tähenduses võib iseloomustada mitmete tunnuste kaudu. Reeglina on professioonidel oma erialane teoreetiliste ja praktiliste teadmiste kogum. Mingil erialal töötamiseks on vaja eelnevat õpet ning seda tõendavaid dokumente. Ühiskond tunnustab erialaspetsialiste oma ala asjatundjatena just tulenevalt nende erialastest teadmistest, mis ei pruugi olla tavainimesele kättesaadavad või arusaadavad. Ühe professiooni esindajad tegutsevad sageli küllalt sõltumatult oma kutseühingu raames ning lahendavad tekkinud probleeme oma professiooni siseselt väliseid osapooli kaasamata. Iseseisva tegutsemise kaudu on ühel professioonil aja jooksul välja kujunenud oma käitumiskultuur, mis sisaldab ka eetilisi tõekspidamisi. Sageli on professioonid keskendunud teiste inimeste või laiemalt avalikkuse teenimisele: kuna tavakodanikul ei pruugi olla piisavaid teadmisi mõnest erialast ning ta ei suuda seega hinnata vastava professionaali nõuannete asjakohasust, on ta automaatselt haavataval positsioonil. Seetõttu on eetikanormid just professiooni tunnustega elukutsete juures eriti tähtsad.

Professiooni eetikanormid võivad minna vastuollu ühiskonnas laiemalt aktsepteeritud reeglitega: mõnedes riikides (nt Hollandis) tohib arst sooritada eutanaasiat, ehkki inimese tapmine on üldiselt keelatud. Selleks, et ühe professiooni esindajale lubataks ühiskonnas üldiselt lubamatut, peab see professioon ise olema moraalselt õigustatud. Õigustuse võib anda näiteks kasu, mida see elukutse üldsusele toob. Samuti peab ühiskondliku normiga vastuollu minev tegevus olema selle elukutse jaoks keskse tähtsusega.

Kirjandust, informatsiooni eetikaga tegelevate institutsioonide ja organisatsioonide, eetikakursuste ja palju muu kohta leiate teemast eetika ja moraali valdkondade alt.

Vaata ka:

 

Päisefoto: Kristi Henno

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi