Autor:
Pexels.com

Kool ja eetika

Koolikultuur hõlmab koolis aktiivselt toimivaid väärtusi, reegleid ja struktuure, mis kujundavad suhteid, juhtimis- ja koostööviise ning õppetegevust. Need põhimõtted võivad kajastuda näiteks kooli arengukavas sõnastatud väärtustena või toimida vaikimisi igapäevastes praktikates.

Kooli õhkkonna kujunemisel on määrav osa suhetel juhtkonna, õpilaste, lapsevanemate ja õpilaste vahel: milliseid käitumisstandardeid nõutakse; kui palju esineb kiusamist ja vägivalda; kuidas arvestatakse õpilaste erivajadustega ning sotsiaalsete ja kultuuriliste erinevustega; kuidas tagatakse võrdne kohtlemine.

Koolikultuuri iseloomustavad ka viisid, kuidas probleemseid juhtumeid lahendatakse ning kas selleks on sõnastatud kindlad põhimõtted ja reeglid. Mõnedes koolides on hooliv ja lapsi tunnustav keskkond, teisal annavad tooni ranged reeglid ja hierarhiline kontroll. Kuidas tagada, et distsipliin oleks nii õiglane kui ka tõhus? Kuidas kaitsta laste õigusi, nii et säiliks tasakaal teiste osapoolte õigustega? Kas juhtimisotsuseid tehakse demokraatlikult kõiki osapooli, sealhulgas lapsevanemaid, kaasates või väljakujunenud autoriteetide arvamusi ja traditsioone eelistades? Kuidas suhtutakse koolis indoktrinatsiooniohtu – kas välditakse teatud ideoloogia tõstmist ülimuslikule positsioonile?

Õppeprotsessis võivad eetilised küsimused tekkida tunniteemade, õpetamise meetodite ja vahendite valikul: kuidas käsitleda teemasid näiteks siis, kui põrkuvad ühelt poolt õpilase või tema vanemate kultuuritavad ja veendumused ning teiselt poolt õpetaja arusaamad või õppekava kohustuslik sisu; kas klassi mitmekultuurilist koosseisu arvesse võttes tuleks rõhutada võrdsust ja sarnasusi või tõsta esile erisusi; millised asjaolud võiksid õigustatult piirata nii õpilaste kui ka õpetajate intellektuaalset vabadust ja sõnavabadust?

Lisaks

Tootsi klassid

Nii mõnigi kord kulub suur osa õpetaja ajast väänikute ohjeldamisele. Kas nende eraldamine nn Tootsi klassidesse on mõistlik? Siis saavad tasakaalukamad jakiiremini edasijõudvad lapsed paremini õppimisele keskenduda. Väiksema õpilaste arvuga nn Tootsi klassis saab õpetaja kehvema õppeedukusega lastega intensiivsemalt töötada ning kasutada selleks teisi meetodeid kui tavaklassis. Teisest küljest võivad aga edasipüüdlikud õpilased hariduslikult vähem suutlikke endaga kaasa vedada ja nii kiirendada nende arengut.

  • Kas laste eraldamine andekuse alusel eraldi klassidesse ja koolidesse on kõigi laste suhtes õiglane?
  • Kas see on ühiskonnale kasulik?
  • Kas arendada välja väike hulk tippe või saavutada laiaulatuslik ühtlane keskmine?

Kommertsreklaam koolis

Paljud koolid lubavad riputada kooliseintele reklaame ja on sõlminud lepinguid kindlate reklaamipakkujatega. Lisaks sotsiaalsele või meelelahutuslikule reklaamile võib koolides ja lasteaedades leida kommertsreklaame, mis kutsuvad lapsi ostma maiustusi, jooke, mobiiltelefone, arvuteid ja muid tooteid. Peale selle on juhtumeid, kus mõne teenuse müüja on saanud vaba võimaluse pakutavat koolitunnis esitleda ja meelitada lapsi soodustuste abil. Lapsed on reklaamile eriti vastuvõtlikud, samas pole nende võime langetada ratsionaalseid otsuseid arenenud täiskasvanu tasemele.

  • Reklaamiseaduse kohaselt ei tohi reklaamis ära kasutada laste loomulikku kergeusklikkust ja kogemuste puudust. Kuidas võiks koolis reklaami lubamine selle põhimõtte järgimist mõjutada?
  • Kas kool peaks olema keskkond, mis on vaba kommertslikest püüdlustest?
  • Kuidas võiks ärimaailma levimine kooli mõjutada laste mõtteviiside arengut?

Vt ka artikleid:

Dagne Hanschmidt Linnavõim tahab keelata koolides kommertsreklaami. Postimees, 09.02.2006.

Triin Olvet Ühispank noolib koolilaste seast endale uusi kliente. Postimees, 17.04.2006.

Mirjam Mäekivi Kindlustusfirma meelitas koolis lapsi pensionifondiga liituma. Postimees, 24.10.2006.

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Babanskaja, T. Avastusõpe üldhariduskoolis ja koolieelses lasteasutuses. Eetika. Moraal. Kõlblus. Õpilaste isikuomaduste kujundamine õppeainete tundides ja klassivälises töös: konverentside ettekannete kogumik = Эвристическое обучение в общеобразовательной школе и дошкольном учреждении. Этика, мораль и нравственность. Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 2007.

Botsmanova, M.; Zahharova, A. Mürsik ja tema sõbrad: omavahelisest suhtlemisest ja täiskasvanute osast murdeealiste arengus. Tallinn: Valgus, 1981.

Burke Walsh, K. Lapsekeskse klassiruumi loomine 8-10aastastele lastele: Step by Step. - "Hea Algus": programm lastele ja peredele. Tartu: Avatud Eesti Fond, 1998.

Eesti noored arvavad, et..: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Lastefondi uurimus "Young voices of Europe and Central Asia". UNICEF Eesti Rahvuskomitee. Tallinn: UNICEF-i Eesti Rahvuskomitee, 2001.

Eneseanalüüsi käsiraamat haridusasutustele. Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2020.

Harro-Loit, H. Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?  Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2011.

Harro-Loit, H.; Hirsnik, H.; Punnar, N. (koost). Väärtusarenduse analüüs edasijõudnutele. Käsiraamat koolidele ja lasteaedadele. Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2021.

Harro-Loit, H.; Kõnnussaar, T.; Nummert, M.-L.; Sutrop, M. (koost). Tagasiside. Käsiraamat õpetajale, lapsevanemale, koolijuhile. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2019.

Hytönen, J. Lapsekeskne kasvatus. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 1999.

Jagor, L.; Lõkova, E. (toim) TORE: juhendaja käsiraamat: metoodiline juhend TORE-laienduskoolituse läbiviimiseks. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004.

Jakobson, M.; Eronen, T. (koost) Tugiõpilase käsiraamat. Tõlkija T. Eilat. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 1998.

Kenkmaa, E. (koost) Õhkõrnad sillad: kooliõpilaste nägemus inimsuhetest. Tallinn: RE Stuudio, 1997.

Kolga, V.; Kurg, A.; Tampere, H. 13-18-aastaste koolinoorte arusaamad inimõigustest: empiiriline uurimus. Tallinn: Eesti Haridusfoorum, 2001.

Koppel, E. (koost) Olla või omada?: väärtuskonverentsi kogumik. Tallinn: Eesti Noorteühenduste Liit, 2004.

Korp, E.; Leppiman, A.; Meres, T.; Vaher, A. Laps: elu, probleemid ja lahendused. Tallinn: Dispak, 2002.

Kraav, I.; Kala, U.; Pedastsaar, T. (toim). Haridus muutuste ja traditsioonide keerises: artiklikogumik. Tartu: Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts, 2005.

Kukemelk, H. jt. Kasvatus ja aated: artiklite kogumik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001. Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna väljaanne, 11.

Kuurme, T. (koost). Kõneldud ja elatud väärtused erinevates pedagoogilistes kultuurides. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituut, 2011.

Kõnnussaar, T. (toim). Klassijuhataja käsiraamat. Väärtuskasvatuse teejuht õpetajale ja koolijuhile. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2020.

Lastekaitse Liidu konverents "Meie lapse mured. Õpilase probleemid koolis": 12. november 1998. a., Tallinn. Tallinn: Eesti Lastekaitse Liit, 1999.

Lastevanemad ja kool: ettekannete kogumik Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut. Tallinn: Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut, 1959.

Leino, M. Kas lapsi tuleb kaitsta kooli eest? Tallinn: Eesti Lastekaitse Liit, 2004.

Leino, M.; Männiste, M. (koost). Probleemne laps tavakoolis. Tallinn: Leino Männiste, 1996.

Liimets, H.; Orn, J.; Pedajas, M.-I., Virkus, R. Noorele õpetajale: klassi sotsiaalpsühholoogia, õpetajapsühholoogia, didaktikast ja õpilaste tervisekasvatusest. Tallinn: Valgus, 1985.

Maanso, S.; Maanso, V. (koost). Eesti õpilased koolist ja haridusest XXI aastasaja lävel. Tallinn: Eesti Haridusfoorum, 1996.

Muldma, M.; Vikat, M. (koost). Mitmekultuuriline õpikeskkond - probleem või väärtus? = Multicultural learning environment - a problem or a value?  Tallinn: Tallinna Ülikooli kirjastus, 2008.

Nummert, M.-L.; Mihkelsoo, I.; Jürimäe, M. (koost). Avatud algus: valik retsepte mitmekultuurilise lasteaia kujundamiseks. Eesti Pagulasabi, Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2018.

Ots, L. (koost). Uued ajad - uued lapsed. Tallinn: Tallinna Ülikooli kirjastus, 2008.

Praks, A. Tore koolipäev: raamat koolirahust. Tallinn: Noorteühing "Tugiõpilaste Oma Ring Eestis", 1999.

Põder, M.; Sutrop, M.; Valk, P. (koost). Väärtused, iseloom ja kool: väärtuskasvatuse lugemik. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.

Rannut, Ü. Astu sisse! Uusimmigrandid meie ühiskonnas ja haridussüsteemis: käsiraamat eesti õppekeelega kooli õpetajatele, koolijuhtidele ja haridusametnikele. Haridus- ja Teadusministeerium. Tallinn: Ilo, 2004.

Saarniit, J. Eesti koolilõpetaja: põlvkondade vahelisi ja piirkondlikke erinevusi. Tartu: Haridusministeerium, 1998.

Schihalejev, O. Väärtuskasvatus õpetajakoolituses. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011.

Senge, P. Õppiv kool. Tõlkinud K. Kallis. Tartu: Atlex, 2009.

Skogen, K.; Holmberg, J. B. Kohandatud õpe ja kaasav kool. Tõlkinud R. Kiik. Soinaste (Tartumaa): El Paradiso; Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium, 2004.

Sutrop, M. (koost). Väärtuspõhine kool – Eesti ja maailma kogemus. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2013.

Sutrop, M.; Pisuke, T. (koost). Mõtestatud Eesti - ühiseid väärtusi hoides. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2008.

Sutrop, M.; Toming, H.; Kõnnussaar, T. (koost). Hea kooli käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2016.

Sutrop, M.; Valk, P.; Velbaum, K. (koost). Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.

Sutrop, M. jt (koost, toim). Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2017.

Zobel, M. (koost). Koostööraamat: lapsevanemate kaasamine - õpetajate positiivsed näited. Tartu Eesti Lastevanemate Liit, 2005.

Takkis, T. (koost). Koolijuhtimine demokraatlikus ühiskonnas. Tartu: School Management in a Democratic Educational Society Nordic-Baltic Project, 1999.

Talts, L. Kasvatus põhikooli algastmes: raamat klassiõpetajale ja klassiõpetaja eriala üliõpilastele. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 1997.

Teiverlaur, M.; Niilberg, T. Sotsiaalpsühholoogia aktuaalseid probleeme. Tallinn: Akadeemia Nord, 2003.

Torokoff, M.; Õun, K. Koostöökultuur koolis. Pärnu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003.

Töö- ja koostöökultuur koolis = Culture of work and cooperation at school. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004.

Veisson, M.; Ruus, V.-R. (koost). Eesti kool 21. sajandi algul: kool kui arengukeskkond ja õpilase toimetulek. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2007.

 

Koolikiusamine

Elliott, M. Kiusamine. Tõlkija Ü. Reinsalu. Tallinn: Koolibri, 2000.

Erb, H. H. Vägivald koolis ja kuidas end selle eest kaitsta. Tõlkija L. Naan. Tallinn: Odamees, 2000.

Hansen, H. R.; Henriksen, K. Kiusupunn: käsiraamat kiusamisest. Tõlkija T. Tammi; toimetanud M. Roomeldi, Lea Metsis. Tallinn: Tervise Arengu Instituut, 2003.

Kõiv, K. (koost) Antisotsiaalse käitumisega õpilased: artiklite kogumik. 2. tr.Tartu: Eesti Lastekaitse Liit, 2002.

Kõiv, K. (toim) Antisotsiaalse käitumisega õpilased: artiklite kogumik III. Tartu: Eesti Lastekaitse Liit, 2003.

Kõiv, K. (toim) Antisotsiaalse käitumisega õpilased. Projekti "Sõbralik ja turvaline kool" kogemusi: artiklite kogumik IV. Tartu: Eesti Lastekaitse Liit, 2003.

Kõiv, K. Kiusamiskäitumise mitu tahku: õpilastevaheline kiusamine, õpilaste kiusamine õpetajate poolt, õpetajate kiusamine õpilaste poolt ning õpetajate kiusamine kooli personali ja lapsevanemate poolt. Tartu: K. Kõiv, 2006.

Miniõpik lapsevanematele. KiVa kiusamisvaba kooli programm, 2015.

Praks, A. Rohkem koolirõõmu!: konverents kiusamisest: 04.-05.02.1999 Jänedal. Tallinn: Eesti Noorsootöö Keskus, 1999.

Rogers, B. Käitumine klassiruumis. Tõhusa õpetamise, käitumisjuhtimise ja kolleegitoe käsiraamat. Tõlkinud K. Mägi. Tallinn: Archimedes, 2012.

Sharp, S.; Smith, P. K. (toim) Võitlus koolikiusamisega: juhised turvalise koolikeskkonna loomiseks. Tõlkijad M. Enno, A. Jauk ja H. Saluäär. Soinaste: El Paradiso, 2004.

Soonets, R.; Loko, J.; Loko, T.-M. Laste väärkohtlemine. Tartu: Atlex, 1997.

Strömpl, J.; Selg, M.; Soo, K.; Šahverdov-Žarkovski, B. Eesti teismeliste vägivallatõlgendused: uuringuraport. Tallinn: Sotsiaalministeerium, 2007.

Sullivan, K.; Cleary, M.; Pepler, D.; Krondel, K. Kiusamine koolis: mis see on ja kuidas sellega toime tulla. Tõlkija T. Krass. Tartu: Atlex, 2004.

Tikerpuu, A. (toim). Eesti Lastekaitse Liidu konverents "Ei vägivallale": konverentsi materjalid. Tallinn: Eesti Lastekaitse Liit, 2001.

Watson, G. Koolikäitumise käsiraamat: nõuandeid ja abimaterjale käitumisprobleemidega toimetulemiseks. Tõlkinud A. Jauk, A.-L. Kurve, H. Saluäär. Tartu: El Paradiso, 2003.

***

Almond, L. School Violence (Current Controversies). Greenhaven Press, 2007.

Benbenishty, R.; Avi Astor, R. School Violence in Context: Culture, Neighborhood, Family, School, and Gender. New York: Oxford University Press, 2005.

Close Conoley, J.; Goldstein, A. P. (eds). School Violence Intervention: A Practical Handbook. New York: The Guilford Press, 2004.

Cornell, D. G. School Violence: Fears Versus Facts. Lawrence Erlbaum Associates, 2006.

Dulmus, C. N.; Sowers, K. M. (eds). Kids and Violence: The Invisible School Experience. Binghamton: Haworth Press, 2005.

Gerler, E. R. Jr. (ed). Handbook of School Violence. Binghamton: Haworth Press, 2004.

Randazzo, M. R.; Jimerson, S. R.; Furlong, M. J. (eds). Handbook of School Violence And School Safety: From Research to Practice. Lawrence Erlbaum Associates, 2006.

Sexton-Radek, K. (ed). Violence in Schools: Issues, Consequences, and Expressions. Praeger Publishers, 2004.

Suckling, A.; Temple, C. Bullying: A Whole-School Approach. London: Jessica Kingsley Publishers, 2002.

Zins, J. E.; Elias, M. J.; Maher, C. A. (eds). Bullying, Victimization, and Peer Harassment: A Handbook of Prevention And Intervention. Binghamton: Haworth Press, 2007.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER.

Kooli ja eetika alaseks otsinguks soovitame veelmärksõnu: hariduse hindamine, demokraatia, võim, õiglus, akadeemiline vabadus, intellektuaalne vabadus, distsipliin, karistamine, inimõigused, lapse õigused, lastekaitse, koolivägivald, kiusamine, õpilastevahelised suhted, õpilashinnangud, õpetaja-õpilase suhe, õpetajad, kool, koolid, haridusfilosoofia, kasvatusfilosoofia, multikultuurilisus

 

ARTIKLID

Heinla, E. Lapsevanemate nägemus koolikeskkonnast õpilaste väärtuste kujundajana. Haridus ja kasvatusväärtused ühiskonnas: artiklite kogumik. Tartu: Tartu Ülikool, 1999, lk 27-32.

Jehe, S.; Nurm, T. Koolikultuur ja selle kujunemine/kujundamine. Haridus, 2000, nr 1, lk 23-27.

Juurak, R. Vabadus ja vooruspõhine juhtimine. Haridus, 2006, nr 9-10, lk 11-14.

Kalamees, K. Kooli õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ning ülesanded. Kooli õppekava - probleeme ja võimalusi: konverentsi materjalid. Tallinn: K. Mägi, 1999, lk 19-20.

Kuurme, T. Kooli humaniseerimise dilemmad. - Akadeemia, 1997, nr 6, lk 1261-1270.

Puck, K. Õpilase õigus inimväärikusele. Haridus, 2007, nr 1-2, lk 30-32.

Ruus, V. Distsipliin ja vabadus: etüüd hariduse käibivast ja utoopilisest diskursist. Kõnelev ja kõneldav inimene: Eesti erinevate eluvaldkondade diskursus. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 2000, lk 128-168.

Ruus, V.-R.; Veisson, M.; Leino, M.; Ots, L.; Pallas, L.; Sarv, E.-S.; Veisson, A. Õpilaste heaolu, toimetulek, edukus koolis ja koolikliima õpilaste poolt nähtuna. Kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek: konverentsi ettekanded. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2007, lk 138-162.

Rydl, K. Vabadus parandab kasvatuse kvaliteeti. Haridus, 2006, nr 9-10, lk 7-10.

Sarv, E.-S. Eripalgeline ja arenev Eesti kool. Riigikogu Toimetised, 2005, nr 11.

Talts, L. Koolikeskkond õpilaste refleksioonis. Haridus ja sotsiaalne tegelikkus: artiklite kogumik. Tartu: 2000, lk 224-230.

Talts, L. Kool kui kasvukeskkond erineva sotsiaalse tausta ja akadeemilise edukusega laste jaoks. Lapse kasvukeskkond Eestis ja Soomes I: teadustööde kogumik. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 2001, lk 262-279.

Talts, L. Kool kui kasvukeskkond 10-13-aastaste õpilaste hinnanguis. Algõpetuse aktuaalseid probleeme X. Algkooliõpilase arenguvõimalusi Eesti erinevates piirkondades: teadustööde kogumik. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 2001, lk 139-148.

Talts, L. Algkoolilapse elukvaliteet tänapäeva Eestis. Algõpetuse aktuaalseid probleeme X. Algkooliõpilase arenguvõimalusi Eesti erinevates piirkondades: teadustööde kogumik. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 2001, lk 9-30.

Tammar, H. Mis teil/neil seal koolis toimub?! Haridus, 2007, nr 3-4, lk. 19-22.

Veisson, M. Eesti õpilaste, õpetajate, koolijuhtide ja lastevanemate väärtused. Loone Ots (Toim.). Uued ajad - uued lapsed. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2008, lk 219-233.

VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Aidla, A. The impact of individual and organisational factors on academic performance in Estonian general educational schools. Doktoritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2009.

Argos, K. Koolivägivald ja ennetustöö. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tartu Ülikooli Õigusinstituut, 2005.

Fjuk, M. Soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukord Eesti hariduskeskkonnas. Magistritöö. Tartu Ülikool, Haridusteaduskond, 2003.

Ivandi, M. Meeskonnatöö koolis. Magistritöö. Tartu Ülikool, Haridusteaduskond, 2005.

Kokšarova, O. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi koolikultuur õpetajate ja õpilaste nägemuses. Lõputöö. Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2008.

Kuurme, T. Õppija kogemus kui kooli humaniseerimise keskne probleem. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikooli Pedagoogikakeskus, 1995.

Leino, M. Sotsiaalsed probleemid koolis ja õpetaja toimetulek. Doktoritöö. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2002.

Lepp, M. Maskuliinsete väärtuste seos õpilaste omavahelise kiusamise sagedusega klassis. Magistritöö. Tartu Ülikooli haridusteaduskond, 2008.

Martens, Eva-Theresa. Kooli roll õpilaste iseloomu kujundamisel Tallinna koolide põhjal. Magistritöö. Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, 2013.

Paide, Aveli. Koolikultuuri avaldumisvormid muusikakoolis Tartu I muusikakooli õpilaste ja õpetajate hinnangul. Magistritöö. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2014.

Põlgast, A. Sekkumine kiusamiskäitumisse klassi tasandil. Magistritöö. Tartu Ülikool, Haridusteaduste instituut, 2010.

Raukas, E. Koolikaristused õpilase aspektist. Diplomitöö. Tartu: TRÜ, Loogika ja psühholoogia kateeder, 1982.

Ross, M. Üldinimlikud (kristlikud) püsiväärtused võõrkeele tundide kontekstis. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikool, Kasvatusteaduste teaduskond, 2003.

Siivelt, P. Väärtushinnangutest ja väärtuste teadvustamisest koolis, lähtudes nii koolijuhtimise kui väärtuskasvatuse aspektidest. Magistritöö. Tartu Ülikool, Haridusteaduskond, 2005.

Tillmann, Ü. Haridusuuendustest Eestis: Üldhariduskoolide arengukavad 2000-2004. Magistritöö. Tartu Ülikool, Haridusteaduskond, 2005.

Vaiksoo, T. Koolivägivalla ning kiusamise ennetamisele ja vähendamisele suunatud tegevused Eesti koolide dokumentides. Magistritöö. Tartu Ülikool, Haridusteaduste instituut, 2010.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Avest, I. et al. (eds.) Dialogue and conflict on religion: studies of classroom interaction in European countries. Münster (etc.): Waxmann, 2009.

Beaudoin, M.-N.; Taylor, M. Creating a Positive School Culture: How Principals and Teachers Can Solve Problems Together. Thousand Oaks: Corwin Press, 2004.

Beckner, W. Ethics for educational leaders. Boston (etc.): Pearson/A and B, 2004.

Bergier, B. et al. Éducation et valeurs: approches plurielles: Descartes et Kant, Alain et Pestalozzi, Durkheim et Weber, Freud et Piaget. Paris: Anthropos, 1996.

Baptiste, H. P. (ed). Multicultural Education: a Renewed Paradigm of Transformation and Call to Action. San Francisco: Caddo Gap Press, 2015.

Block, A. A. Pedagogy, Religion, and Practice: Reflections on Ethics and Teaching. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

Block, A. A. Ethics and teaching: a religious perspective on revitalizing education. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Bottery, M. The ethics of educational management: personal, social and political perspectives on school organization. London; New York: Cassell, 1992.

Boylan, M. A. (ed). The Ethics of Teaching. Aldershot: Ashgate, 2006.

Buzzelli, C. A.; Johnston, B. The Moral Dimensions of Teaching: Language, Power, and Culture in Classroom Interaction. New York, London: Routledge, 2002.

Cairns, J. Values and the Curriculum. London, New York: Routledge, 2004.

Coleman, P. Parent, student and teacher collaboration: the power of three. Thousand Oaks: Corwin Press, 1998.

Crawford, G.; Nicklaus, J. Philosophical and Cultural Values: Applying Ethics in Schools. Larchmont: Eye on Education, 2000.

Curren, R. A companion to the philosophy of education. Malden (etc.): Blackwell, 2006.

Deal, T. E.; Peterson, K. D. Shaping School Culture: Pitfalls, Paradoxes, and Promises. Jossey-Bass, 2009.

DeRoche, E. F.; Williams, M. M. Educating Hearts and Minds: A Comprehensive Character Education Framework. Thousand Oaks: Corwin Press, 2000.

DeRoche, E. F.; Williams, M. M. Character Education: A Guide for School Administrators. Lanham: Scarecrow Education, 2001.

Dewey, J. The school and society. The child and the curriculum. Mineola, New York: Dover Publications, 2001.

Dubin, A. E. Conversations with principals. Issues, values and politics. SAGE Publications, 2006.

Edwards, C. H. Classroom Discipline and Management. Hoboken: Wiley, 2003.

Effective leadership for school improvement. New York; London: Routledge Falmer, 2003.

Elbot, C.; Fulton, D. Building an Intentional School Culture: Excellence in Academics and Character. Thousand Oaks: Corwin Press, 2007.

English, F. W. (ed.). Encyclopedia of educational leadership and administration. Thousand Oaks (etc.): SAGE, 2006.

Enomoto, E. K.; Kramer, B. H. Leading Through the Quagmire: Ethical Foundations, Critical Methods, and Practical Applications for School Leadership. Lanham: Rowman & Littlefield Education, 2007.

Fullan, M. The moral imperative of school leadership. Thousand Oaks: Corwin Press; Ontario Principals' Council, 2003.

Halstead, J. M.; Taylor, M. J. Values in Education and Education in Values. London, New York: Routledge, 1995.

Haydon, G. Values for Educational Leadership. Thousand Oaks: SAGE, 2007.

Houston, P. D.; Blankstein, A. M.; Cole, R. W. (eds). Spirituality in Educational Leadership. Thousand Oaks: Corwin Press, 2007.

Hude, H. L'éthique des décideurs. Paris: Presses de la Renaissance, 2004.

Jacob, S.; Hartshorne, T. S. Ethics and Law for School Psychologists. San Francisco: Jossey-Bass, 2006.

Jackson, P. W.; Boostrom, R. E.; Hansen, D. T. The Moral Life of Schools. San Francisco: Jossey-Bass, 1998.

Johnston, D. K. Education for a Caring Society: Classroom Relationships and Moral Action. New York: Teachers College Press, 2006.

Kant, I. On education. Translated by A. Churton. Mineola, New York: Dover Publications, 2003.

Katz, M. S.; Noddings, N.; Strike, K. A. Justice and Caring: The Search for Common Ground in Education. New York: Teachers College Press, 1999.

Khalsa, S. S. Teaching discipline & self-respect: effective strategies, anecdotes, and lessons for successful classroom management. Thousand Oaks: Corwin Press, 2007.

Kuykendall, C. From Rage to Hope: Strategies for Reclaiming Black & Hispanic Students. Bloomington (Ind.): Solution Tree Press, 2004.

Lawrence-Lightfoot, S. The Good High School. Portraits of Character and Culture. Basic Books, 1985.

Lechner, J.-J. Ethik und Pädagogik. Hamburg: Verlag dr. Kovač, 2005.

Mahoney, D. Ethics and the School Administrator: Balancing Today's Complex Issues. Lanham: Rowman & Littlefield Education, 2007.

Meirieu, P. Le Choix d'éduquer. Ethique et pédagogie. Paris: EME Editions Sociales Françaises, 1999.

Noddings, N. Philosophy of education. Boulder; Oxford: Westview Press, 1998.

Noddings, N. Happiness and Education. Cambridge University Press, 2004.

Ots, L. (ed). School as Developmental Environment and Students' Coping: Aspects of Estonian school today. Tallinn: Tallinna Ülikooli kirjastus, 2008.

Postman, N; Weingartner, C. Teaching as a Subversive Activity. Delta, 1969.

Prosser, J. (ed.). School culture. London (etc.): Paul Chapman, 1999.

Rallis, S. F.; Rossman, G. B.; Cobb, C. D.; Reagan, T. G.; Kuntz, A. Leading Dynamic Schools: How to Create and Implement Ethical Policies. Thousand Oaks: Corwin Press, 2007.

Rebore, R. W. The Ethics of Educational Leadership. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001.

Rocheleau, J.; Speck, B. W. Rights and Wrongs in the College Classroom: Ethical Issues in Postsecondary Teaching. San Francisco: Jossey-Bass, 2007.

Räsänen, R. et al. (toim.). Irti arvotyhjiön harhasta?: moniarvoisen kulttuurin kohtaaminen koulussa ja opettajankoulutuksessa. Oulu: Oulun yliopisto, 1994.

Rüedi, J. Disziplin in der Schule. Bern: Haupt Verlag, 2007.

Samier, E. A.; Mihailova, K. Ethical foundations for educational administration: essays in honour of Christopher Hodgkinson. London; New York: RoutledgeFalmer, 2003.

Satterthwaite, J., et al (eds). Trust in education. Truths and values. Trentham Books, 2011.

Schissler Manning, S. Ethical Leadership in Human Services: A Multi-Dimensional Approach. Boston: Allyn & Bacon, 2002.

Sergiovanni, T. J. The Lifeworld of Leadership: Creating Culture, Community, and Personal Meaning in Our Schools. San Francisco: Jossey-Bass, 2004.

Shapiro, J. P.; Gross, S. J. Ethical Educational Leadership in Turbulent Times: (Re) Solving Moral Dilemmas. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2007.

Stader, D. Law and Ethics in Educational Leadership. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007.

Strike, K. A. Ethical Leadership in Schools. Thousand Oaks: Corwin Press, 2006.

Strike, K. A.; Haller, E. J.; Soltis, J. F. The Ethics of School Administration. New York: Teachers College Press, 2005.

Wagner, P. A.; Simpson, D. J. Ethical Decision Making in School Administration: Leadership as Moral Architecture. SAGE Publications, 2009.

Want, A. van der, et al. (eds.) Teachers responding to religious diversity in Europe: researching biography and pedagogy. Münster (etc.): Waxmann, 2009.

Watson, M.; Ecken, L. Learning to Trust: Transforming Difficult Elementary Classrooms Through Developmental Discipline. San Francisco: Jossey-Bass, 2003.

Vessels, G. G. Character and Community Development. A School Planning and Teacher Training Handbook. Praeger, 1998.

West, S. Educational values for school leadership. London: Kogan Page, 1993.

Young, E. L., et al. Positive behavior support in secondary school. A practical guide. The Guilford Press, 2011.

Щуркова,Н. Е.; Павлова, Е. П. Воспитание счастьем, счастье воспитания: педагогическая технология воспитания счастливого человека в школе. Москва: Центр "Педагогический поиск", 2004.

Перцев, А. В. Толерантность как практическая философия педагогики. Екатеринбург: Полиграфист, 2005.

Vaata ka: publitseerimine ja institutsioonid, väärtusarendus, hea kool ja lasteaed

Multikultuurilisuse kohta vaadake lisaks: kultuuridevahelised erinevused ja konfliktid ning usuvabadus

 

Päisefoto: Max Fisher, pexels.com