Autor:
Rawpixel.com

Töötaja ja juht

Mitmed eetilised küsimused kerkivad esile ettevõttele vajaliku töötaja ja ettevõtte juhi vahelises usaldussuhtes. Töötajal on kohustus olla lojaalne oma tööandjale – hoida ärisaladusi, tagada firmas toimuva konfidentsiaalsus, kaitsta ettevõtte huve.

Vahel jätkub see lojaalsus ka pärast töösuhte lõppemist, juhul kui töötajale on kehtestatud konkurentsikeeld, mis keelab teatud aja jooksul konkurentide heaks töötamast. Ent kui töötaja näeb juhtide poolt toime pandud seaduserikkumisi või ebaõiglast teguviisi, kas ta võib lojaalsusest hoolimata selle avalikuks teha? Kas ta tohib seda varjata? Teiselt poolt, tööandja peaks kindlustama töötaja õiguse privaatsusele. Kas ja millal tohib juht lugeda alluva kirjavahetust? Millal on õigustatud tervisetestide tegemine ja kas töötaja võib nendest keelduda?

Personali tööd korraldades seisab juht iga tegevuse puhul eetiliste valikute ees: personali värbamisel, töötaja tegevuse hindamisel ning sellest lähtuvate otsuste langetamisel (premeerimine ja karistamine) ja vallandamisel. Valitud lahenduse eetilisust saab hinnata otsuse tegemise kriteeriume ja elluviimise meetodeid kaaludes.

Ärieetika seisukohast on näiteks oluline, kas vastuvõetud otsused on objektiivsed või diskrimineerivad:

 • kas tehtud tööd hinnatakse tulemust mõjutavate tegurite põhjal või välimuse, isiklike suhete, soo, religioosse kuuluvuse või muude sarnaste tunnuste alusel;
 • kas kõikide osapoolte huvisid on püütud arvesse võtta;
 • kas on võetud tarvitusele kõik abinõud, et hoiduda asjaosaliste tundeid, reputatsiooni ja edasisi võimalusi tarbetult kahjustamast.

Turvalist töökeskkonda ja organisatsioonisiseseid tavasid kujundab eelkõige juht, kuid oma osa on kogu töötajaskonnal. Oluline on uurida,

 • kuidas lahendatakse töötajate omavahelisi ning töötaja ja juhi vahelisi konflikte;
 • kuidas reageeritakse vägivalla ja ahistamise juhtumitele töökohal;
 • kuidas toimida huvide konflikti puhul (näiteks kui töötaja abikaasa asub tööle konkureerivas firmas);
 • millal, kui suures ulatuses ja kellelt on lubatud kingituste vastuvõtmine;
 • kas töötaja peaks kliendi või äripartneri tehtud kingitusest juhti teavitama;
 • kes vastutab tööalase eksimuse tagajärgede eest;
 • kas ja kuidas reageerida, kui töötaja avastab töökaaslase üleastumise seadustest või heast tavast.

Lisaks

Seksuaalne ahistamine ja personalijuhtimine

Anna asus ettevõttes X tööle andmesisestajana. Anna ei teadnud, et eelnevalt olid mitmed selle firma naistöötajad kaevanud ettevõtte juhile P-le, et M ja mõned teised meestöötajad on teinud seksuaalse sisuga märkusi ja püüdnud naistöötajaid puudutada. P kutsus kokku koosoleku, kus manitses meestöötajaid seksuaalse ahistamisena mõistetavast käitumisest hoiduma, ning hoiatas M-i ka eraviisiliselt.

Mõne aja pärast hakkas M tegema Annale seksuaalse sisuga märkusi, mis olid Anna jaoks solvavad. Ühel päeval tuli kontor lumetormi tõttu varem sulgeda ja M pakkus Annale küüti koju. Teel tegi M veelgi vihjeid seksile, suudles Annat ja püüdis ta kätt hoida, kohale jõudes sisenes aga Anna vastuseisust hoolimata tema korterisse ning püüdis Annat suudelda ja silitada. Anna nõudis korduvalt, et M lõpetaks, ja lõpuks õnnestus tal M-i lahkuma veenda. Järgmisel päeval rääkis Anna juhtunust P-le ning P teatas, et kontoris on varemgi olnud seksuaalse ahistamise juhtumeid, ja lubas sellisele käitumisele lõpu teha. Algatatud ametliku juurdluse tulemusena hoiatati M-i, et ta vallandatakse kohe, kui ilmneb veel mõni seksuaalse ahistamise juhtum või katse naistöötajatele kätte maksta; M-ile soovitati nõustamist ja anti korraldus, et M-i suhtlemine naistöötajatega peab jääma üksnes ametlikule tasandile.

Kui Annale anti ettevõtte X otsusest teada, pidas ta seda ebapiisavaks, kuna teadis M-i varasemast käitumisest ja eelmiste hoiatuste eiramisest. Anna lahkus töölt ja kaebas nii M-i kui ka ettevõtte X kohtusse.

 • Kas ettevõtet X tuleks pidada vastutavaks M käitumise eest, arvestades, et X astus samme ahistamise lõpetamiseks?
 • Kas need sammud olid piisavad?
 • Kui M ei oleks olnud Anna ülemus, kas seksuaalse sisuga märkused oleksid sel juhul õigustanud süüdistusi seksuaalses ahistamises? Põhjenda.
 • Tõendid näitasid, et meestöötajate hoiatamiseks kokku kutsutud koosolekul viskas P koos mõnede teiste meestetöötajatega naiste kaebuste üle nalja. Kas see seab kahtluse alla hoiatuste tõsiseltvõetavuse? Põhjenda.

(Larmer, R. A. (ed). Ethics in the Workplace: Selected Readings in Business Ethics. Belmont: Wadsworth, Thomson Learning, 2002)

Vaata ka: ohtlik seksuaalkäitumine ning seksuaalne vägivald

Vaata lisaks näitejuhtumeid:

19.01.2010 Tööst halvasti blogimine maksis koha (Tarbija24)

25.02.2009 Nokia käsi nuhkimisseaduse taga? (EPL)

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Blanchard, K.; O'Connor, M. Väärtushoiakutel põhinev juhtimine. Tõlkinud H. Leek. Tartu: Elmatar, 2004.

Chapman, E. N. Inimsuhted ettevõtluses. Tõlkinud N. Kahusk. Tartu: Elmatar, 1999.

Eriksson, L. (koost). Ülema eetika. Tõlkinud ja kohandanud A. Rebas. Centralförbundet för befälsutbildning, 2003.

Gratton, L. Elav strateegia: inimesed ettevõtte südames. Tõlkinud J. Kuusik. Tallinn: Pegasus, 2004.

Merisalu, E. et al. (toim). V rahvusvaheline töötervishoiu alane sümpoosion Eesti töötervishoid 21: koostöö & eetika, 3.5. veebruar 2005, Tartu: sümpoosioni kava & ettekannete teesid. Tartu: Tartu Ülikooli tervishoiu instituut, 2005.

Reina, D. S.; Reina, M. S. Usaldus ja reetmine töökohal: efektiivsete suhete loomine organisatsioonis. Tõlkinud A. Vee. Tallinn: Tänapäev, 2006.

Ridderstråle, J.; Nordström, K. A. Karaokekapitalism: juhtimine inimkonna hüvanguks. Tõlkinud K. Hein. Tartu: Fontese Kirjastus, 2005.

KÄSIRAAMATUD

Alas, R. Personalijuhtimine: käsiraamat. Tallinn: Külim, 2005.

Antsmäe, R. jt (toim). Töösuhete Käsiraamat. Tallinn: Äripäeva Kirjastus, 2006.

Hacker, S. K.; Wilson, M. C.; Schilling, C. S. Transformatsioon: uuenemise teejuht: muutu koos oma organisatsiooniga!  Tõlkinud K. Keerdo-Massa. Tallinn: Eesti Kvaliteediühing, 2006.

Heller, R. Meeskonna juhtimine. Tõlkinud K. Lumiste. Tallinn: Koolibri, 2000

Karjane, R.; Masso, M.; Rohtla, T.; Koch, K.-P.; Ruus, T. Korrektsed töösuhted 2006: personalitöötaja käsiraamat. Tallinn: Ten Team, 2006.

Malmberg, K. Tahte tekitajad: kuidas luua motiveerivat töökeskkonda?  Tallinn: Äripäeva Kirjastus, 2005.

McKenna, P. J. Esimene võrdsete seas: kuidas juhtida tippspetsialistide meeskonda. Tõlkinud P. Kurro. Tallinn: Pegasus, 2003.

Naistöötajate õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse ABC. Tallinn: Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni Eesti Nõukogu, 2005.

Personalijuhtimine (Võrguteavik). Tallinn: Äripäeva Kirjastus, 2005.

Töökeskkond 2006 (Elektrooniline teavik). Tallinn: Ten Team, 2006.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

ARTIKLID

Kaldmäe, Ü. Töötaja konkurentsikeeld ja konfidentsiaalsuskohustus. Juridica, 1999, nr 6, lk 291–296.

Kooskora, M. Ärieetika. Simm, K. (koost), Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023.

Ojamäe, E. Töötaja konkurentsikeeld kui lojaalsuskohustus. Juridica, 2004, nr 2, lk 103–116.

Ojamäe, E. Konfidentsiaalse teabe määratlemine töösuhtes. Juridica, 2005, nr 10, lk 719–730.

Ojamäe, E. Töötaja vastutus konkurentsikeelu ja konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise eest. Juridica, 2006, nr 3, lk 199–209.

VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Hämmal, G. Task and relationship orientations of organizational culture in the framework of metaphorical perspective. Magistritöö. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, 2006.

Kaldre, R. Töösuhete eetilised probleemid globaliseeruvas maailmas. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2005.

Kester, A. Töökoha mikrokliima kui õiglaste töötingimuste osa. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tartu Ülikool, Õigusinstituut, 2006.

Kotsulim, M. Töötaja privaatsuse kaitse. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, 2005.

Liitmäe, A. Töötajate õigus informeerimisele ja konsulteerimisele üleühenduselistes ettevõtetes või kontsernides direktiivi 94/45/EÜ valguses. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2003.

Ojamäe, E. Töötaja konkurentsikeeld ja konfidentsiaalsuskohustus. Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, 2006.

Pallo, H. Organisatsioonikultuur ja indiviidi väärtused ning nende seosed rahvuskultuurilises kontekstis Tamro organisatsioonis. Magistriprojekt. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, 2004.

Põierpaas, K. Olulisemad probleemid naiste ja meeste võrdsel kohtlemisel töösuhetes. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, 2001.

Rossar, K. Lojaalsuskohustus töösuhetes. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tartu Ülikool, Õigusinstituut, 2006.

Talvet, S. Konfidentsiaalsuskohustuse ja konkurentsikeelu aktuaalseid probleeme. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, 2006.

Vospert, T. Töötajate kaasamine: olukord ja areng Eestis. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, 2006.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Allen, R.; Crasnow, R. Employment law and human rights. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Barth, S. R. Corporate ethics: the business code of conduct for ethical employees. Aspatore, 2003.

Becker, G. S. The economics of discrimination. Chicago: University of Chicago Press, 1971.

Blanpain, R. Smoking and the workplace. The Hague: Kluwer Law International, 2005.

Brown, V. A. Mobbing  Sophisticated Bullying in the Workplace: A Social Issue with Legal Consequences. Ceredigion, New York: Edwin Mellen Press, 2007.

Compa, L. A.; Diamond, S. F. (eds). Human rights, labor rights, and international trade. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996.

EQUAL, free movement of good ideas: working against discrimination and inequality in Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005.

Equality and non-discrimination in an enlarged European Union: green paper / European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004.

Fundamental rights at work: overview and prospects. Geneva: International Labour Office, 2001.

Garsten, C.; Hernes, T. (eds). Ethical dilemmas in management. London; New York: Routledge, 2009.

Grenholm, C.-H. Protestant work ethics: a study of work ethical theories in contempory protestant theology. Uppsala, 1993.

Hampden-Turner, C.; Trompenaars, F. Building cross-cultural competence: how to create wealth from conflicting values. New Haven, London: Yale University Press, 2000.

Hubbartt, W. S. The new battle over workplace privacy: safe practices to minimize conflict, confusion, and litigation. New York (etc.): AMACOM, 1998.

Huhtala, H. M. J. The emancipated worker?: a Foucauldian study of power, subjectivity and organising in the information age. Helsinki: Finnish Society of Sciences and Letters, 2004.

Johnson, C. E. Ethics in the Workplace: Tools and Tactics for Organizational Transformation. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2006.

Jäger, U. Führungsethik. Bern: Haupt Verlag, 2001.

Kessler, E. H.; Bailey, J. R. (eds). Handbook of Organizational and Managerial Wisdom. Thousand Oaks: Sage Publications, 2007.

Larmer, R. A. (ed). Ethics in the Workplace: Selected Readings in Business Ethics. Belmont: Wadsworth Thomson Learning, 2002.

Lehtonen, J. (toim). Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Helsinki: Stakes, 2002.

Lennick, D.; Kiel, F. Moral Intelligence: Enhancing Business Performance and Leadership Success. Wharton School Publishing, 2007.

Lewis, R. D. When cultures collide: leading across cultures. Boston; London: Nicolas Brealey International, 2006.

McDaniel, C. Organizational Ethics. Aldershot, Burlington: Ashgate, 2004.

Neusner, J. Comparing Religious Traditions: Making an Honest Living, Volume 2. Wadsworth, 2001.

Price, T. L. Understanding ethical failures in leadership. Cambridge (etc.): Cambridge University Press, 2006.

Price, T. L. Leadership ethics. An introduction. Cambridge University Press, 2008.

Rowson, R. Working Ethics: How to Be Fair in a Culturally Complex World. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006.

Salin, D. Explaining workplace bullying: a review of enabling, motivating, and triggering factors in the work environment. Helsinki: Swedish School of Economics and Business Administration, 1999.

Sewerynski, M.; Weiss, M. Handbook on employee involvement in Europe. The Hague (etc.): Kluwer Law International, 2004.

The business case for diversity: good practices in the workplace. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005.

Tichy, N. M.; McGill, A. (eds). The Ethical Challenge: How to Lead with Unyielding Integrity. San Francisco: Jossey-Bass, 2003.

Time for equality at work: global report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. Geneva: International Labour Office, 2003.

Trade unions and workers with disabilities: promoting decent work, combating discrimination. Geneva: International Labour Office, 2004.

Vadi, M. The importance of value honest: determining factors and some hints to ethics. Tartu: Tartu University Press, 2006.

Vadi, M.; Reino, A.; Hämmal, G. (eds). National and international aspects of organizational culture. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006.

Violence at work. Geneva: International Labour Office, 2003.

Wahlberg, R. Essays on discrimination, welfare and labor supply. Göteborg: Göteborg University, School of Economics and Commercial Law, Department of Economics, 2002.

Werhane, P.; Radin, T. J.; Bowie, N. Employment and Employee Rights. Oxford, Malden: Blackwell Publishing, 2003.

Winstanley, D.; Woodall, J. (eds). Ethical issues in contemporary human resource management. London: Macmillan, 2000.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi