Autor:
Alena Darmel, pexels.com

Koostöö vabaühendustega

Haridusasutuste ja kodanikuühenduste koostöö seostab koolitarkuse ühiskondliku eluga. Koolide ja lasteaedade seisukohalt aitab kodanikuühenduste kompetentsi ja kogemuse viimine haridussüsteemi oluliselt rikastada nii ainetundi (aineõpet ja ka läbivate teemade rakendumist) kui ka kooli- ja lasteaia keskkonda tervikuna (sh kooli- ja klassivälist tegevust).

Kodanikuühenduste seisukohalt aitab koostöö haridusasutustega suurendada nende suutlikkust kaasata lapsi ja noori kodanikuühenduste tegevusse, tõsta noorte teadlikkust kodanikuühenduste ja kodanikualgatuse rollist ühiskonnas, karjäärivõimalustest kodanikuühendustes, vabatahtlikkusel põhinevast tegevusest ja selle olulisusest.

Koostöös Avatud Eesti Fondiga on TÜ eetikakeskus kutsunud vabaühendusi üles tegema koostööd koolide ja lasteaedadega. Konkursside eesmärk on:
-    luua võimalused väärtuste märkamiseks, nende üle arutlemiseks ja nendest tulenevate valikute mõtestamiseks
-    leida uuenduslikke ideid ja koostöövorme nii õppe- kui kooli noorsootöös
-    edendada haridusasutuste ja kodanikuühenduste  väärtusarendusalast koostööd

Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Avatud Eesti Fondi poolt väljakuulutatud konkursile „Väärtusarendus läbi vabatahtliku tegevuse“ laekus mitmeid põnevaid projekte.

Hindamiskomisjon otsustas rahastada järgnevaid konkursitöid (sulgudes märgitud toetussumma eurodes):

 • MTÜ Meie Hoolime ja Vinni Perekodu projekt „Läbi andmise rõõmu tervete väärtuste juurde“ (411,80)
 • Põltsamaa lasteaed MARI ja Põltsamaa Emadeklubi MTÜ projekt „MARI lasteaia abistavad käed“ (471,65)
 • MTÜ Tahe Teha, Imavere Põhikooli, Retla Kooli ja MTÜ Lõuna-Järvamaa Lasteabiühingu projekt „Vabatahtlik olla on vahva“ (650,00)
 • Tartu Lasteaed Pääsupesa ja MTÜ Hea Alguse Koolituskeskuse projekt „Samm sammult ja üheskoos väärikamaks“ (650,00)
 • MTÜ Õpilaskodu- võimalus arenguks, Krabi Põhikooli ja Krabi külaseltsi projekt „Vabatahtlik töö läbi väärtuste Krabi külas“ (558,64)
 • Raeküla linnaosa seltsi Raeküla, Pärnu Raeküla Kooli ja Pärnu Raeküla lasteaia projekt „Teadlikuks Raeküla kogukonna liikmeks“ (650,00)
 • MTÜ Lasteaia Sipsiku Arendus, Tallinna Lasteaia Sipsik, MTÜ MOKK, MTÜ Tagurpidi Lavka ja MTÜ Mondo projekt „Õiglane ja salliv toidulaud“ (650,00)
 • Vaimastvere Kooli ja Eesti Kaitseliidu Naiskodukaitse projekt „Sõpradega uut avastamas“ (640,00)
 • Luunja Keskkooli, Tartu Descartes'i Lütseumi ja Puhja Gümnaasiumi projekt „Annan endast parima“ (645,00)

Vaata projekte

Konkurss toimus Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 raames ja koostöös seda riiklikult koordineeriva Siseministeeriumiga. Konkursi eesmärgiks oli luua võimalused väärtuste märkamiseks, nende üle arutlemiseks ja nendest tulenevate valikute mõtestamiseks, edendada koolide/lasteaedade ja kodanikuühenduste väärtusarendusalast koostööd ning leida uuenduslikke ideid ja koostöövorme nii õppe- kui kooli noorsootöös.

***

Konkursi tingimused

Konkursi eesmärk:

-  luua võimalused väärtuste märkamiseks, nende üle arutlemiseks ja nendest tulenevate valikute mõtestamiseks
-  edendada koolide/lasteaedade ja kodanikuühenduste väärtusarendusalast koostööd
-  leida uuenduslikke ideid ja koostöövorme nii õppe- kui kooli noorsootöös

Konkursile on oodatud koolide/lasteaedade ja kodanikuühenduste koostööprojektid, mis on suunatud programmis „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ fookusesse seatud moraalsete (nt hoolivus, õiglus, inimväärikus jne) ja sotsiaalsete (nt demokraatia, solidaarsus, sallivus jne) väärtuste edendamisele läbi vabatahtliku tegevuse.

Koostööprojektide eesmärk on haridusasutused ja ühendused omavahel kokku viia. Kodanikuühendused peavad oma ülesandeks teatud väärtuste edendamist ja nad saavad kaasa aidata nende  käsitlemisele formaalhariduse raames. Koolides ja lasteaedades aitab kodanikuühenduste kompetentsi ja kogemuse viimine haridussüsteemi oluliselt rikastada nii ainetundi kui ka kooli- ja lasteaia keskkonda tervikuna, samuti teadvustada ühiskonnaasjades osalemise võimalusi. Kodanikuühenduste seisukohalt aitavad koostööprojektid suurendada nende suutlikkust kaasata lapsi ja noori kodanikuühenduste tegevusse, tõsta noorte teadlikkust kodanikuühenduste ja kodanikualgatuse rollist ühiskonnas, karjäärivõimalustest kodanikuühendustes, vabatahtlikkusel põhinevast tegevusest ja selle olulisusest.

Kuna 2011.a. on Euroopas kuulutatud vabatahtlike aastaks, siis ootame koostööprojekte, mis edendavad nimetatud väärtusi läbi vabatahtliku tegevuse oma kogukonna heaks. Eeldame, et lisaks praktilisele tegevusele käsitletakse projekti käigus ka vabatahtliku tegevuse teoreetilisi aspekte, toimub saadud praktilise kogemuse mõtestamine ning hindamine. Projektides osalemine peab aitama kaasa vabatahtliku tegevuse harjumuse kujundamisele noorte hulgas, soodustama kodanikuaktiivsust ning tõstma noorte teadlikkust vabasektori rollist ja selle väärtustest ühiskonnas.

Koostööprojektide algatajaks võib olla nii kool, lasteaed kui ametlikult registreeritud kodanikuühendus (mittetulundusühing või sihtasutus, v.a. poliitiline partei ja/või tema sidusorganisatsioon). Ühes koostööprojektis võib osaleda rohkem kui üks kodanikuühendus ja/või haridusasutus.

Eelistatakse koostööprojekte, mille kavandamisse ja elluviimisesse on nii kodanikuühendus kui haridusasutus partneritena võrdselt kaasatud ning mis on eelkõige suunatud väärtusarendusalase ühistegevuse (sünergia) tekitamisele.

Taotletava summa ülempiiriks on 650 EUR. Kokku läheb konkursi raames jagamisele projektitoetusi kogusummas 12 780 EUR.

Konkursi raames võib taotleda mõistlike praktiliste tegevuste elluviimisega kaasnevate otseste kulude hüvitamist. Konkursi raames ei toetata palga- ja koolituskulude tasustamist, samuti ühekordseid ettevõtmisi (nt koristustalgud, metsaistutamine jne).

Projektid peavad olema lõpetatud 31.detsembriks 2011.a.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus, sh:

-  projekti sisuline põhjendus kuni 2-3 lehel (eesmärgid ja selle saavutamise teed, kavandatavad tegevused, sh väärtused, mida nende läbi edendatakse, ajakava, sihtgrupp, hindamise kriteeriumid)
-  projekti eelarve
-  projektijuhi ja teiste võtmeisikute CV-d
-  projektis osaleva kodanikuühenduse ja kooli/lasteaia lühitutvustus (s.h. antud konkursiga haakuvad olulisemad tegevused ja nende tulemuslikkus, ülesanded projekti elluviimisel)

Projektide hindamisel lähtutakse järgnevatest kriteeriumitest:

-  projekti asjakohasus (vastavus konkursi eesmärkidele, eeldatavad tulemused)
-  projekti tegevuste praktiline väärtus (nt lahenduste pakkumine kogukonna ees seisvatele sisulistele probleemidele)
-  võimalused projekti jätkumiseks peale toetuse lõppemist, sh selle sisuline ja vormiline aspekt
-  projektis osaleva kooli/lasteaia ja kodanikuühenduse kogemused ning kompetentne teemakäsitlus
-  eelarve (kulude põhjendatus ja eelarve säästlikkus)

Projekte hindab sõltumatu hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Tartu Ülikooli eetikakeskuse, Avatud Eesti Fondi ja Siseministeeriumi esindajad. Hindamiskomisjon esitab oma ettepaneku Avatud Eesti Fondi ja riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ nõukogule, kes teeb lõpliku otsuse koostööprojektide rahastamise kohta.

Otsustest teatatakse konkursil osalenutele kirjalikult hiljemalt 29. aprilliks 2011.a. 

Lisaks projektitoetustele, mida rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Avatud Eesti Fond,  tunnustab Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta riiklik koordineerimisasutus (Siseministeerium) algatusi, mis kõige läbimõeldumalt suurendavad ühiskonna teadlikkust vabatahtliku tegevuse väärtustest ning on suunatud pikemaajalise vabatahtliku tegevuse võimaluste loomisele.

Avatud Eesti Fond ja Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutasid riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ raames välja konkursi „Väärtuskasvatus haridusasutuste ja kodanikeühenduste koostöös“.

Konkursi eesmärk:

 • luua võimalused väärtuste märkamiseks, nende üle arutlemiseks ja nendest tulenevate valikute mõtestamiseks
 • leida uuenduslikke ideid ja koostöövorme nii õppe- kui kooli noorsootöös
 • edendada haridusasutuste ja kodanikuühenduste väärtusarendusalast koostööd

Hindamiskomisjon otsustas rahastada järgnevaid konkursitöid (sulgudes märgitud toetussumma kroonides):

 • Gustav Adolfi Gümnaasium koostöös Kinobussi ja ühendusega R.A.A.A.M. (35 000)

 • Varstu Keskkool koostöös Varstu noorteklubiga Kõgõkogo (25 000)

 • Tartu Veeriku Kool koostöös Eesti Olümpiaakadeemiaga (25 000)

 • MTÜ Haridus-ja Kultuuriselts Meelespea (Tallinna Vaba Waldorfkool) koostöös Nukufilmi Lastestuudioga (20 000)

 • Viimsi Lasteaiad koostöös MTÜ-ga Leia Rõõm (20 000)

 • Tartu Erahariduse Edendamise Selts (Tartu Erakool, Terake eralasteaed ja HuviTERA huvikool) koostöös Eesti Pärimusmuusika Keskusega (20 000)

 • Võru Lasteaed Okasroosike koostöös Võru Pensionäride Päevakeskusega (15 000)

 • Puhja Gümnaasium koostöös MTÜ-ga Perekas (15 000)

 • Jõgeva aleviku lasteaed koostöös kultuuriseltsiga Vanaveski (15 000)

 • Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool koostöös Eesti Terviseedenduse Ühinguga (10 000)

Vaata projekte

***

Konkursi tingimused

Kodanikuühenduste all peetakse antud konkursi raames silmas kõiki mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, v.a riigi või kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all olevad organisatsioonid, poliitilised parteid ja nende sidusorganisatsioonid.

Haridusasutuste ja kodanikuühenduste koostöö seostab koolitarkuse ühiskondliku eluga. Koolide ja lasteaedade seisukohalt aitab kodanikuühenduste kompetentsi ja kogemuse viimine haridussüsteemi oluliselt rikastada nii ainetundi (aineõpet ja ka läbivate teemade rakendumist) kui ka kooli- ja lasteaia keskkonda tervikuna (sh kooli- ja klassivälist tegevust).

Kodanikuühenduste seisukohalt aitab koostöö haridusasutustega suurendada nende suutlikkust kaasata lapsi ja noori kodanikuühenduste tegevusse, tõsta noorte teadlikkust kodanikuühenduste ja kodanikualgatuse rollist ühiskonnas, karjäärivõimalustest kodanikuühendustes, vabatahtlikkusel põhinevast tegevusest ja selle olulisusest.

Konkursil osalemiseks tuleb haridusasutusel esitada vabas vormis pikaajaline koostöökava (st pikkusega vähemalt 6 kuud), mis on suunatud programmis „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ fookusesse seatud väärtuste edendamisele:

moraalsed väärtused (nt ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus, lugupidamine iseenda ja teiste vastu);
sotsiaalsed väärtused (nt vabadus, demokraatia, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutus, rahvuslus, emakeel, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, sooline võrdõiguslikkus).

Koostöökavas tuleb ära näidata:

 • koostöökava eesmärk
 • hõlmatavad sihtgrupid/vanuseastmed
 • võimalikud tegevused koos orienteeruva ajakavaga
 • partnerite roll ja vastutus
 • hindamine

Lisaks koostöökavale tuleb esitada allkirjastatud ja eesti keeles vormistatud taotlusvorm koos võtmeisikute CV-dega.
 

TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG on 15.oktoober 2010.a.

Esitatud töid hindab riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ ja Avatud Eesti Fondi esindajatest hindamiskomisjon. Parimad tööd saavad rahalise auhinna koostöökavas ettenähtud tegevuste elluviimiseks. Auhinnafondi suuruseks on 200 000.-.

Samas tutvustatakse avalikkusele kõiki huvitavaid töid eetikaveebi vahendusel ja tööde autoritele pakutakse võimalust teha koostööd paremate kogemuste levitamiseks väärtusprogrammi järgnevatel üritustel.

Eelistatakse koostöökavasid, mille kavandamisse ja elluviimisesse on nii kodanikuühendus kui haridusasutus partneritena võrdselt kaasatud ning mis on eelkõige suunatud väärtusarendusalase ühistegevuse (sünergia) tekitamisele. Samuti koostöökavasid, mis annavad lastele või noortele praktilise algatuste elluviimise ja vabatahtliku tegevuse kogemuse.

Kavade hindamisel lähtutakse järgnevatest kriteeriumitest:

 • põhjalikkus
 • kavandatud tegevuste praktiline väärtus
 • kogemused ning kompetentne teemakäsitlus
 • partneri(te) kaasatus
 • võimalused koostöö jätkumiseks ja edasiarendamiseks

Avatud Eesti Fondi ja TÜ eetikakeskuse korraldatud koolide/lasteaedade ja kodanikuühenduste koostööprojektide konkursi tähtajaks oli 21. september 2009.  Konkursi eesmärgid olid

-  luua võimalused väärtuste märkamiseks,  nende üle arutlemiseks ja nendest tulenevate valikute mõtestamiseks
-  edendada koolide ja kodanikuühenduste väärtusarendusalast koostööd
-  leida uuenduslikke ideid ja koostöövorme nii õppe- kui koolinoorsootöös

Konkursile laekus tähtajaks 67 projekti: 36 koolide ja ühenduste koostööprojekti, 20 lasteaedade ja ühenduste koostööprojekti ning 11 koostööprojekti, kuhu olid haaratud nii kool, lasteaed kui ühendus. Täname osavõtjaid väärtuskasvatusalasele arutelule ja koostööle kaasaaitamise eest ning loodame, et kõik osalejad said edaspidiseks innustust, häid ideid ja väärt kontakte.

Sõltumatu hindamiskomisjon otsustas rahastada järgnevaid konkursitöid (sulgudes märgitud toetussumma kroonides):

 • Gustav Adolfi Gümnaasium, „Inimeselt inimesele, lapselt lapsele“ koostöös SA Tallinna Lastehaigla ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskusega (29 795).
 • Kildu Põhikool, „Näen - mõistan - abistan“ koostöös Vastemõisa lasteaia ja Kildu külade ühendus MTÜ-ga (8185).
 • MTÜ Leia Rõõm,  „Väärtuskasvatus lasteaias Tarkuste Purgi abil“ koostöös MLA-ga Viimsi Lasteaiad (30 000).
 • Leisi Keskkool, „Väärtusarendus kuues Saaremaa koolis, läbi tugiõpilastegevuse käivitamise“ koostöös T.O.R.E. MTÜ-ga (30 000). 
 •  Pärnu Lasteaed Päikesejänku ja Eesti Tulevikulapse Sihtasutus, „Väärtustega väärikamaks“ (29 951).
 • Tartu Laste Tugikeskus, „Hooliv sirgumine – väärtuskasvatus lasteaias“ koostöös Triinu ja Taavi lasteaiaga (29 729).
 • Valguta Lasteaed-Algkool, „Märkan ja hoolin“ koostöös Valguta Maanaiste Seltsiga (2273).

Kuna konkursile laekus palju huvitavaid töid, siis püüti võimaluse piires suurendada ka algseid rahastamisplaane. Riikliku väärtusarendusprogrammi vahenditest leiti võimalus rahastada täismahus kuut eelpool nimetatud töödest, seitsmenda töö täielikuks rahastamiseks tuli appi AEF täiendava toetusega.

 

Lisaks võidutöödele tahab TÜ eetikakeskus väärtuslike ideede ja teemapüstituste eest tunnustada järgnevaid organisatsioone:

 • Domus Dorpatensis, SA (koostöös Hugo Treffneri Gümnaasiumiga)
 • Eesti Külaliikumine Kodukant (koostöös Turba Gümnaasiumiga)
 • Eesti Naisühenduste Ümarlaua Sihtasutus (koostöös Jänesselja Lasteaiaga)
 • Haapsalu Gümnaasium (koostöös OÜ-ga Lääne Elu ja SA-ga HG.edu.ee)
 • Hestia, MTÜ (koostöös Tartu Kroonuaia Kooliga)
 • Jaan Tõnissoni Instituut (koostöös Tallinna 32. Keskkooliga)
 • Klub Stimula, MTÜ (koostöös Tartu Vene Lütseumi, Tartu Annelinna Gümnaasiumi, Tartu Descartes’i Lütseumi ja Tartu Kommertsgümnaasiumiga)
 • Kaagvere Erikool (koostöös MTÜ-ga Carpe Diem)
 • Kadrina Keskkool (koostöös MTÜ-ga Rõõmus Päev)
 • Kodukultuuri Selts Tõrvandi (koostöös Tartu Lasteaiaga Pääsupesa)
 • Konguta Kool (koostöös Konguta valla külaseltsidega)
 • Life Zone, MTÜ (koostöös Pärnu Lasteaiaga Kelluke)
 • Nukufilmi Lastestuudio, MTÜ (koostöös Harjumaa erinevate koolidega)
 • Omanäolise Kooli Arenduskeskus, SA (koostöös Tartu Erakooliga ja koostöös Tartu Lasteaiaga Piilupesa)
 • Pererahvas, MTÜ (koostöös Tallinna Inglise Kolledžiga ja MTÜ-ga Elu Helgem Pool)
 • Põltsamaa Lasteaed MARI (koostöös MTÜ-ga Põltsamaa Emadeklubi)
 • Rõuge Noorteklubi, MTÜ (koostöös Rõuge põhikooli ja Rõuge lasteaiaga)
 • Tallinna Komeedi Lasteaed (koostöös Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus)

Loodame edaspidisele koostööle!

 

***

Koostöökonkursi tingimused

Riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ raames toimub konkurss koolide/lasteaedade ja kodanikuühenduste koostööprojektidele. Konkursi korraldjateks on Avatud Eesti Fond ja Tartu Ülikooli eetikakeskus.

Konkursi eesmärgiks on:

-  luua võimalused väärtuste märkamiseks,  nende üle arutlemiseks ja nendest tulenevate valikute mõtestamiseks
-  edendada koolide ja kodanikuühenduste väärtusarendusalast koostööd
-  leida uuenduslikke ideid ja koostöövorme nii õppe- kui koolinoorsootöös

Konkursile on oodatud koolide/lasteaedade ja kodanikuühenduste koostööprojektid, mis on suunatud programmis „Eesti ühiskonna
väärtusarendus 2009-2013“ fookusesse seatud väärtuste edendamisele:

  * Moraalsed väärtused (nt ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus, lugupidamine iseenda ja teiste vastu)
  * Sotsiaalsed väärtused (nt vabadus, demokraatia, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutus, rahvuslus, emakeel, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, sooline võrdõiguslikkus)

Eelistatakse projekte, mille kavandamisse ja elluviimisesse on nii kodanikuühendus kui kool/lasteaed partneritena võrdselt kaasatud ning mis on eelkõige suunatud väärtusarendusalase ühistegevuse (sünergia) tekitamisele. Samuti projekte, mis annavad lastele või noortele praktilise algatuste elluviimise ja vabatahtliku tegevuse kogemuse.

Koostööprojektide algatajaks võib olla nii kool, lasteaed kui ametlikult registreeritud kodanikuühendus (mittetulundusühing või sihtasutus, v.a. poliitiline partei ja/või tema sidusorganisatsioon). Projektide pikkuseks on orienteeruvalt 2 kuud, projektid peavad olema lõpetatud 15.detsembriks 2009. a. Taotletava summa ülempiiriks on 30 000.-.

Konkursile esitatud koostööprojektide hulgast valitakse välja 4-5 projekti, mille tegevusi rahastatakse täismahus. Samas tutvustatakse avalikkusele kõiki huvitavaid projekte eetikaveebi vahendusel ja projektide autoritele pakutakse võimalust teha koostööd paremate kogemuste levitamiseks väärtusprogrammi järgnevatel üritustel.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus, s.h:

-  projekti sisuline põhjendus kuni 2-3 lehel (eesmärgid ja probleemisasetus, eeldatavad tulemused, kavandatavad tegevused, sihtgrupp, hindamiskriteeriumid, jätkusuutlikkus)

-  projekti eelarve
-  projektijuhi ja teiste võtmeisikute CV-d
-  projektis osaleva kodanikuühenduse ja kooli lühitutvustus

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile