Autor:
Ketut Subiyanto, pexels.com

Väärtusarenduse alane täiendkoolitus lasteaiale

Väärtusarenduse täiendkoolitus aitab õpetajal ja lasteaiaperel teada saada, kuidas väärtuste avaldumist igapäeva tööelus analüüsida ning kuidas väärtusarendusega tulemuslikult tegelda. 

Lasteaia väärtusarendus hõlmab nii väärtuskasvatuseks sobivate meetodite kasutamist päevakavas kui ka üldisema keskkonna loomist, mis põhineb väärtustel ja refleksioonil väärtuste üle. Väärtuskasvatuse võtmeisik lasteaias on õpetaja, kes kasvatab nii oma isikliku eeskuju, suhtumise kui ka laste hindamise ja muu tagasiside andmise kaudu. Kogu lasteaia väärtusarenduse kandev jõud on aga lasteaiajuht, kes loob väärtusarenduse elluviimiseks sobiva õhkkonna ja toimiva meeskonna. Tulemuslik väärtusarendus hõlmab nii õpetajaid, juhtkonda, lapsi, lapsevanemaid ja tugitöötajaid.

Nii mõnegi lasteaiainimese jaoks võib väärtusarendus esmapilgul tunduda lihtsalt ühe lisakohustusena, mis niigi pingelistesse tööpäevadesse tegevust juurde toob. Jah, teadvustatud väärtusarendus nagu iga muugi tegevus nõuab eraldi tähelepanu. Siiski annab selle tundmaõppimine palju juurde ning aitab leida toimivaid lahendusi lasteaia igapäevaelu väljakutsetele. Sellest võib abi olla laste ja õpetajate motivatsiooni ja rõõmu suurendamisel. Samuti aitab teadlik väärtusarendus parandada õpetajate ja laste, õpetajate ja lapsevanemate ning õpetajate omavahelisi suhteid. Mida suurem on usaldus ja mida paremini laabub eri osapoolte omavaheline koostöö, seda paremad on ka lasteaias tehtava õppe-kasvatustöö tulemused.

Kuidas lasteaias tulemuslikult väärtusarendusega tegeleda? Kuidas sõnastada lasteaia põhiväärtused? Kuidas mõista riiklikus õppekavas sõnastatud alusväärtusi ja põhikooli ning gümnaasiumi sihiseadet? Kuidas analüüsida lasteaiakultuuris – nii tegeustes kui rühmavälises töös, traditsioonides ja erinevates ühistegevustes – avalduvaid väärtusi? Kuidas käsitleda väärtusi õppetöös? Kuidas suunata lapsi arutlema väärtuste üle ja anda neile tagasisidet nende käitumises avalduvate väärtuste kohta? Milliseid aktiivõppe meetodeid (nt lastega filosofeerimine, draamapedagoogika, narratiivpedagoogika, avastusõpe) saaks kasutada väärtuskasvatuse huvides?

Vastuseid nendele küsimustele saab Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt pakutavatel koolitustel, mis on välja arendatud riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ käigus. Koolituste praktiliseks osaks on sama programmi raames ja koostöös osaühinguga Implement Inscape välja töötatud diskussioonivahend „Väärtuste mäng“, mis võimaldab õpetajatel tööelus ette tulevate situatsioonide ja väärtusdilemmade üle ühiselt arutleda ning oma väärtustest teadlikuks saada. 

Mängu saavad lasteaiad eetikakeskuselt tellida koos kokkulepitud temaatilise täiendkoolitusega, mis aitab koolil väärtusarendusega tulemuslikumalt tegeleda. Täiendkoolituse temaatika ja fookus lepitakse kooliga eraldi kokku. Koolituse käigus tutvustatakse ka eetikakeskuse poolt väärtusprogrammi raames välja töötatud väärtusarenduse alaseid väljaandeid, mille koolituse läbinud kool endale kingiks saab.

Koolituspäeva formaat
Koolituspäev koosneb õpetajate „Väärtuste mängust“ (120 minutit) ja loengutest/seminaridest (kokku 180 minutit). Mängimist juhivad mängujuhid (1 mängujuht jõuab juhendada kuni 25–30 mängijat), mistõttu rohkemate mängijate puhul on vaja mitut mängujuhti.

Täiendkoolituse maksumus
Koolituse maksumus sõltub osalevate inimeste arvust. Koolituse maksumus ei sisalda ruumide renti, kohvipause ega lõunasööki.
Koolituse tellimisel kehtib soodustus iga-aastasel väärtusprogrammi konkursil „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ tunnustuse pälvinud lasteaedadele -25%.

Koolitustunnistus
Koolituse läbinutele väljastatakse Tartu Ülikooli poolt vastav koolitustunnistus.

Koolituse tellimine
Koolitusi on võimalik tellida Tartu Ülikooli eetikakeskuse kaudu. Hinnapäringut saates palun andke teada, kui palju on osalejaid ning kus ja millal koolitust planeerite.

Saada koolituse hinnapäring
Nele Punnar
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
projektijuht 0,8 k
Jakobi 2-329
+372 5384 8320
Nele Punnar
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
projektijuht 0,8 k
Jakobi 2-329
+372 5384 8320
Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi