Hea lasteaia mudel

Hea lasteaia mudeli võimalikud aspektid

Aspektid on jagunenud nelja valdkonna vahel, jagunemine just nendeks valdkondadeks põhineb sisehindamise aruandel.

Image
hea lasteaia mudeli skeem

 

LAPSE ARENGULINE VAJADUS

 • Selgitatakse välja iga lapse individuaalsed vajadused ning arvestatakse nendega õppe- ja kasvatustöös
 • Aidatakse lastel seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega
 • Kasutatakse meetodeid ja ülesandeid, mis soodustavad avastamist ja katsetamist
 • Analüüsitakse ja hinnatakse õppe- ja kasvatustööd
 • Õppe- ja kasvatusprotsessis kasutatakse mängu
 • Lastes kujundatakse iseseisvust
 • Pööratakse tähelepanu sotsiaalsete oskuste (sh kommunikatiivsete, väljendus- ja arutlusoskuste) arendamisele
 • Kujundatakse lastes loovust, algatusvõimet ja vastutustunnet
 • Kujundatakse lastes mõtlemise- ja probleemilahendamise oskust
 • Kujundatakse lastes hoolivust ning austust iseenda, vanemate, teiste laste, kaaskodanike ja kõige elava vastu
 • Lastele võimaldatakse katkestamatut mänguaega
 • Jälgitakse ja hinnatakse lapse arengut
 • Antakse tagasisidet lapse arengu kohta lapsele endale ja lapsevanematele
 • Tunnustamise kord on välja töötatud ja lasteaiaperele teada
 • Lasteaias on olemas toimivad tugisüsteemid (nt logopeed-kõneravi, eripedagoog, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine)
 • Lasteaial on välja kujunenud oma traditsioonid ja neid traditsioone peetakse oluliseks

KASVAMIST JA ARENGUT TOETAV KESKKOND

 • Lastele ja õpetajatele meeldib lasteaias käia ja nad tunnevad sellest rõõmu
 • Lasteaiapere liikmeid ühendab oma lasteaia tunne
 • Lastest hoolitakse ning arvestatakse nende tunnete ja arvamustega
 • Lapsi kaasatakse kasvukeskkonna kujundamisse ja reeglite loomisesse
 • Kasvukeskkond pakub võimalusi mitmekesiseks mänguks ja laste tegutsemiseks väikestes gruppides
 • Õpi- ja kasvukeskkond lasteaias on turvaline ja tervislik ning ülemäärase stressita (välditakse päeva üleplaneerimist)
 • Kasutatakse ea- ja arengukohaseid mängu- ja õppevahendeid
 • Info probleemide kohta jõuab juhtkonnani ning tegeletakse probleemide lahendamise ja ennetamisega
 • Kujundatakse tervislikke eluviise (sh pööratakse tähelepanu tervislikule toitumisele, hügieenile, õuesviibimisele)
 • Arvestatakse laste eripäradega (sh toitumuslike eripäradega) ning erivajadustega

JUHTIMINE

 • Lasteaial on olemas teadlik sihiseade (seatud eesmärgid ning nende poole liikumise kava), millest lähtutakse oma igapäevases tegevuses
 • Väärtusarendusega tegeletakse süsteemselt ja järjepidevalt
 • Lasteaia töötajad saavad sisulist tagasisidet oma tööle
 • Juhtimine on avatud, innustav, kaasav ja õiglane ning lasteaia juhataja on heaks eeskujuks kogu lasteaiaperele
 • Lasteaia personal on professionaalne ja arengule orienteeritud, tegeletakse enesereflektsiooniga
 • Lasteaia juhataja motiveerib lasteaia töötajaid ning toetab nende arengut
 • Töötajad on informeeritud lasteaias toimuvast ja nad on teadlikud, millest lähtuvalt otsuseid tehakse
 • Ressursse (töötajate ja laste aega, raha, ruume jms) kasutatakse tõhusalt parima tulemuse saamiseks
 • Ressursside tõhusa kasutuse planeerimisse on kaasatud erinevad osapooled

KOOSTÖÖ JA HEAD SUHTED

 • Toimib koostöö lasteaiapere eri osapoolte vahel: koostöö on efektiivne õpetajate-õpetajate, õpetajate-laste, laste-laste, õpetajate-lapsevanemate, õpetajate-juhtkonna, lapsevanemate-tugipersonali, õpetajate-tugipersonali, lasteaed-kogukond tasandil, kasutatakse erinevaid koostöö vorme
 • Lasteaed teeb koostööd teiste lasteaedade või asutustega, et jagada oma kogemust, muresid ning rõõme
 • Soodustatakse vanemate enesetäiendust, harjumusi lasteaiaga koostööd teha ning perede võimalusi üksteiselt õppida
 • Lapsed, õpetajad jt lasteaia töötajad ning lapsevanemad juhivad ja/või on kaasatud erinevatesse lasteaia projektidesse
 • Lasteaia eri osapooled tegelevad omavaheliste konfliktide ennetamise ja lahendamisega
 • Aidatakse kõiki abivajavaid osapooli
Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi