Autor:
Pexels.com

Sotsiaalne vastutus

Ettevõtte sotsiaalne vastutus on mõiste, mis iseloomustab majanduslike, sotsiaalsete ja keskkondlike mõjude arvestamist äritegevuses. Sotsiaalne vastutus on ettevõtte eesmärgipärane, järjepidev ja vabatahtlik, seaduse nõudmistest kaugemale ulatuv panus ühiskonna huvide täideviimiseks.

Sotsiaalne vastutus puudutab kõiki ärieetika valdkondi:

  • oma töötajate, nende töö- ja elutingimuste eest hoolitsemine nii kodu- kui ka välismaal,
  • vastutustundlikkus investeeringute tegemisel ja tootmise planeerimisel,
  • kogukonna vajaduste arvesse võtmine ja koostöö,
  • tahe säästa keskkonda ning
  • edendada sotsiaalset õiglust ja heaolu.

Laiemas tähenduses on sotsiaalne vastutus mis tahes eetiline piirang kasumi püüdlemisel; kitsamalt on see ettevõtte võetud kohustus edendada sotsiaalseid hüvesid, sõltumata kasumitaotlusest.

Sotsiaalse vastutuse rubriigis on peamine tähelepanu pööratud kitsamale tähendusele: eelkõige ettevõtte seostele ühiskonna ja kohaliku kogukonnaga.

Lisaks

Laenudele tuginev ühiskond

Soodsad laenutingimused ja laenupakkumiste agressiivne reklaamimine loovad ohu, et inimesed võtavad laenu liiga kergekäeliselt ja võivad hiljem rahalistesse raskustesse sattuda. Laen ei ole ainult panga ja kodusoetajate pärusmaa. Tarbimislaenu annavad postimüügikaubamajad, kauplused, SMS-laenusid pakkuvad ettevõtted. Reklaam ja pakkumised võivad laenamise mõjudest mitteteadlikke inimesi meelitada riskantsetele otsustele ka siis, kui laenuandja infot otseselt ei varja. Riski võib suurendada usaldus panga vastu: kui mind juba maksejõuliseks arvati, ju ma siis saan hakkama. Teisest küljest, väikese sissetulekuga inimesele võib laen olla ainus võimalus soetada eluase või ennast muul moel hädast välja aidata. Siiski propageeritakse soodsa laenuga võlgu elamist ja tarbimisele orienteeritud eluviisi. Nii Eesti Pank kui ka rahandusministeerium on hoiatanud nende suundumuste mõjude eest ühiskonnale.

  • Mida saaksid laenuandjad riskide maandamiseks ette võtta? Kas nad peaksid seda tegema?
  • Kas ettevõte peaks muretsema oma äritegevuse laiemate ühiskondlike tagajärgede pärast, kui ta ise oma klientidega suheldes on aus, ei varja olulist ega riku ühtki seadust?
  • Eesti Panga asepresident on laenamisel ettevaatusele manitsedes öelnud, et nende manitsuste eesmärk "ei ole kelleltki raha ära võtta, vaid aidata ära hoida nii inimeste kui ka riigi sotsiaalseid vapustusi" (vt Andres Suti artiklit). Kuidas saaksid ettevõtted sellesama eesmärgi saavutamisse panustada?
  • Kuidas on vastutus laenuandja ja -võtja vahel jagatud? Milliste argumentidega võiks põhjendada kummagi poole vastutust?

Kommentaare ja artikleid laenude teemal:

Eesti Panga majanduspoliitiline kvartalikommentaar. 13.12.2006.

Ettevõtete ja majapidamiste finantskäitumine ja riskid. Finantsstabiilsuse ülevaade, 11/2006.

Lauri Linnamäe. Euroliit seab reeglid laenureklaamidele. Postimees, 15.01.2007.

Jana Kask. Säästmine päästab! 21.06.2006.

Sven Meimer. Laenuspiraalis peab hoogu maha võtma. Postimees, 16.12.2005.

Andres Sutt. Laenamise kunst. Postimees, 17.12.2003.

Vaata ka: reklaamieetika

 

Laste tervis ja mõjutamine

Üheks näiteks ettevõtte hoolest inimeste heaolu ja tervise suhtes on aktsiaselts Coca-Cola otsus lõpetada Eestis karboniseeritud karastusjookide müük koolides, kus õpivad alla 12-aastased lapsed. Otsus tugineb Euroopa Karastusjookide Assotsiatsiooni Liidu käitumiskoodeksile, mis keelab laste otsese mõjutamise ja äritegevuse koolides, seades eesmärgiks tervislike eluviiside propageerimise.

Unesda Soft Drinks Europe: Responsibility and Sustainability

Vaata ka: Kristiina Vaarik. Coca-Cola joogid kaovad koolipuhvetitest. Sakala, 12.09.2006.

 

Vaata veel näitejuhtumeid:

Rohkem ärieetika näitejuhtumeid leiate Markkula Center for Applied Ethics kodulehelt (inglise keeles)

23.11.2007 Viis Eesti mainekat suurettevõtet asutasid HIV-vastase ühisrinde (EPL)

26.11.2007 Lapstööjõu kasutamist kahtlustav Marimekko katkestas äri Kreenholmiga (Postimees)/ 27.11.2007 Kreenholm reageeris soomlaste kahtlusele kärmelt (Postimees)

30.11.2007 Margit Keller: Usbeki lastest ja tarbija moraalist (EPL)

ÕPPEMATERJALID

Reede, T. Ettevõtte sotsiaalne vastutus: õppematerjal. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2005.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi infopank

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

VI avatud ühiskonna foorum: „Sotsiaalsed investeeringud. Miks ja kuidas?“: Tallinn, 20. aprill 2001. Tallinn: Kunst, 2002.

Ettevõtte ühiskondliku vastutuse Euroopa raamistiku tutvustamine: Roheline raamat. Euroopa Komisjon. Tallinn: Avatud Eesti Fond/Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, 2005.

Kaber, T.-K.; Lepp, R. (toim). Vastutustundlik ettevõtlus Eestis: näidete kogumik. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, 2012.

Kaldaru, K. (toim). Sotsiaalkapital, majandusareng ja ühiskondlik vastutus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006.

Kujunda oma heategevusprogramm: käsiraamat väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidele. Tõlkinud H. Laido. Tallinn: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, 2002.

Pringle, H. Hingega bränd: kuidas sotsiaalseosega turundus kujundab brände. Tõlkinud K. Hallik, P. Kurro. Tallinn: Pegasus, 2003.

Ridderstråle, J.; Nordström, K. A. Karaokekapitalism: juhtimine inimkonna hüvanguks. Tõlkinud K. Hein. Tartu: Fontese Kirjastus, 2005.

Tartu Ülikooli ettevõtluskeskus. Ettevõtja heade mõtete raamat. Tallinn: Praktik Projektid MTÜ, 2008.

Tennosaar, K. (toim). Näiteid Eesti ettevõtete ühiskondlikult vastutustundlikest tegevustest. Tallinn: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, 2007.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

ARTIKLID

Alas, R.; Tafel, K. Conceptualizing the dynamics of social responsibility: Evidence from a case study of Estonia. Journal of Business Ethics, 81(2), 2008, lk 371–385.

Kooskora, M. Ärieetika. Simm, K. (koost), Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023.

Kuningas, M. Korporatiivne sotsiaalne vastutus ja avaliku sektori roll selle arendamisel. Halduskultuur 2002: teaduskonverentsi ettekanded. Tallinn, 2003, lk 96–108.


VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Järve, E. Practical aspects of Corporate Social Responsibility from small and medium sized enterprise perspective in Estonia: (with emphasis on communication). Magistritöö. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2005.

Lehtse, A. Ettevõtte sotsiaalse vastutuse elementide määratlemine ja interpreteerimine Tartu suuremate tootmisettevõtete näitel. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2003.

Passevitš-Arbuzova, A. Sotsiaalselt vastutav investeerimine (Chiquita Brands International, Inc näitel). Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2005.

Pent, K. International human rights: state responsibility for acts of private persons and responsibility of multinational corporations. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tartu Ülikool, 2006.

Prits, K. Eesti Põlevkivi sotsiaalne vastutus Ida-Virumaal: erinevad nägemused. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2004.

Reede, T. Ettevõtte sotsiaalse vastutuse olemus teoorias ja praktikas (AS-i Hansapank näitel). Magistritöö. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2004.

Roomere, A. Application of corporate social responsibility by selected Estonian and Finnish retail companies. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2008.

Rääsk, E. Ettevõtte sotsiaalse vastutuse seos ettevõtte suhestumisega keskkonda. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2003.

Tikk, K.-H. Ettevõtte ühiskondlik vastutus ja selle kommunikatsioon. Bakalaureusetöö. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2005.

Vahe, M. Sotsiaalturunduse ja sotsiaalse vastutuse võimalikud tõlgendusviisid Eestis. Magistritöö. Tartu Ülikool, 2004.

Vohu, S. Sotsiaalne vastutus kui kapitali kogumise vahend. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2004.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

ABC of the main instruments of Corporate Social Responsibility. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004.

Allouche, J. Corporate Social Responsibility. Volume 1: Concepts, Accountability and Reporting. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Allouche, J. Corporate Social Responsibility. Volume 2: Performances and Stakeholders. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Amsperger, C. Ethique économique et sociale. Paris: La Découverte, 2003.

Bausch, T. et al. (Hg) Zukunftsverantwortung in der Marktwirtschaft. Münster (etc): LIT Verlag, 2000.

Beauchamp, T. L. Case Studies in Business, Society, and Ethics. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004.

Beauchamp, T. L. Ethical theory and business. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004.

Benn, S.; Bolton, D. Key concepts in corporate social responsibility. Los Angeles: Sage, 2011. 

Bomann-Larsen, L.; Wiggen, O. (eds). Responsibility in world business: managing harmful side-effects of corporate activity. Tokyo, New York: United Nations University Press, 2004.

Brandon, N. (ed). Guide to Global Corporate Social Responsibility. NHS Yearbook, 2003.

Burchell, J. (ed). The corporate social responsibility reader. London, New York: Routledge, 2008.

Chauveau, A.; Rosé, J.-J. L'Entreprise responsable: Responsabilité sociale – Ethique. Paris: Editions d'Organisation, 2003.

Cooper, S. Corporate Social Performance: A Stakeholder Approach. Aldershot: Ashgate, 2004.

Corporate social responsibility: a business contribution to sustainable development. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002.

Corporate social responsibility and safety and health at work. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004.

Corporate social responsibility: myth or reality? Geneva: International Labour Office, 2003.

Corporate social responsibility  National public policies in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004.

Crane, A.; McWilliams, A.; Matten, D.; Moon, J.; Siegel, D. S. The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Crowther, D. Perspectives on Corporate Social Responsibility. Ashgate, 2004.

Demirag, I. (ed). Corporate Social Responsibility, Accountability and Governance: Global Perspectives. Sheffield: Greenleaf Publishing, 2005.

De Woot, P. Responsabilité sociale de l'entreprise: faut-il enchaîner Prométhée?  Paris: Economica, 2004.

Fischer, M. Ethical decision making in fund raising. New York (etc.): Wiley, 2000.

Galea, C. Teaching Business Sustainability: From Theory to Practice. Sheffield: Greenleaf Publishing, 2004.

Glautier, M. The Social Conscience: Can a Caring Society Exist in a Market Economy? London: Shepheard-Walwyn, 2007.

Hancock, J. Investing in Corporate Social Responsibility: A Guide to Best Practice, Business Planning and the UK's Leading Companies. London: Kogan Page, 2003.

Hartman, L. P.; DesJardins, J. R. Business Ethics: Decision-Making for Personal Integrity & Social Responsibility. New York (etc): McGraw-Hill, 2007.

Hawkins, D. E. Corporate Social Responsibility: Balancing Tomorrow's Sustainability and Today's Profitability. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Hennigfeld, J.; Tolhurst, N.; Pohl, M. (eds). ICCA Handbook of Corporate Social Responsibility. Wiley, 2006.

Hirschland, M. Corporate Social Responsibility and the Shaping of Global Public Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

Hopkins, M. Corporate Social Responsibility and International Development: Is Business the Solution? Earthscan Publications, 2007.

Jolly, C. L'entreprise responsable: sociale, éthique, verte... et bénéficiaire?  Paris: Felin, 2006.

Jonker, J.; de Witte, M. C.; de Witte, M. Challenge of Organising and Implementing Corporate Social Responsibility. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Jonker, J.; de Witte, M. (eds). Management Models for Corporate Social Responsibility. Berlin: Springer; Heidelberg, 2006.

Juholin, E. „Born again: a Finnish approach to corporate social responsibility. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2003.

Kakabadse, A.; Morsing, M. (eds). Corporate Social Responsibility: Reconciling Aspiration with Application. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.

Kasturi Rangan, V.; Quelch, J. A.; Herrero, G.; Barton, B. (eds). Business Solutions for the Global Poor: Creating Social and Economic Value. Jossey-Bass, 2007.

Ketola, T. (ed). What corporate responsibility research can give to business know-how: values, strategies and practices. Turku: Turun kauppakorkeakoulu, 2006.

Kolb, R. W. (ed). Encyclopedia of Business Ethics and Society. Thousand Oaks, London: SAGE Publications, 2007.

Kotler, P.; Lee, N. Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause. Hoboken: Wiley, 2005.

Lawrence, A. T.; Weber, J. Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy. New York (etc): McGraw-Hill, 2007.

Lesser, L .M. Business, Public Policy, and Society. Custom Publishing, 2005.

May, S. K.; Roper, J.; Cheney, G. (eds). Debate Over Corporate Social Responsibility: Ethical Business as a Necessity, Not a Luxury. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Murray, A. Corporate Social Responsibility in the EU. London: Centre for European Reform (CER), 2003.

Newton, L. H.; Ford, M. M. (eds). Taking sides: clashing views on controversial issues in business ethics and society. Guilford: Dushkin, 1992.

Schaltegger, S.; Petersen, H.; Burritt, R. Introduction to Corporate Environmental Management: Striving for Sustainability. Sheffield: Greenleaf Publishing, 2003.

Schmidpeter, R.; Habisch, A.; Wegner, M.; Jonker, J. (eds). Corporate Social Responsibility Across Europe: Discovering National Perspectives of Corporate Citizenship. Berlin: Springer 2004.

Sims, R. R. Ethics and Corporate Social Responsibility: Why Giants Fall. Praeger Publishers, 2003.

Smith, P. (ed). Corporate Social Responsibility Manual: A Practical Approach to Sustainable Business Suceess. Spiro Press, 2003.

Sparkes, R. Socially Responsible Investment: A Global Revolution. Hoboken: Wiley, 2002.

Ulmer, M. et al. (Hg). Wertorientierte Unternehmensführung. Bern: Haupt Verlag, 2006.

Vandekerckhove, W. Whistleblowing And Organizational Social Responsibility: A Global Assessment. Burlington: Ashgate Publishing, 2006.

Werther, W. B.; Chandler, D. (eds). Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders in a Global Environment. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2006.

Vaata ka: sotsiaaleetika ja globaalne õiglus

 

Päisefoto: pexels.com