Autor:
Pexels.com

Kodanik ja eetika

Kodanikueetika valdkonna põhiküsimused on kodaniku kohustused riigi ees, samuti kodanikukohuste täitmiseks vajalikud voorused ning motivatsioon.

Kodaniku kohustusi tuleb eristada poliitilisest kohustusest. Poliitiline kohustus puudutab küsimust, miks me peaksime seadustele kuuletuma. Kodaniku kohustuste puhul küsitakse, kuidas me saame oma riiki kõige paremini teenida ning mida teha juhul, kui konkreetsed seadused või poliitilised otsused lähevad vastuollu meie ühiskonna põhiväärtustega. Eetilise kodaniku all peetakse silmas teatud moraalse hoiakuga riigialamat – sellist, kes tunneb vastutust kogukonna käekäigu eest ning osaleb aktiivselt oma kogukonna ning kodanikuühiskonna organisatsioonide töös.

Kodaniku voorusteks peetakse aktiivse osaluse ning vastutustunde kõrval üldiselt lojaalsust, sallivust, julgust ning õiglust. Kodaniku motivatsioonina pakutakse välja väga erinevaid lähtekohti – pooldatakse kas teatud omahuvi printsiipi (nt ratsionaalse valiku printsiipi) või teatud laadi motivatsiooni, mis arvestab teistega (nt õiglustunne, ühistunne jne).

Oluline küsimus on, millised on kodanikuvooruste ning -motivatsiooni institutsioonilised, sotsiaalsed, kultuurilised ning majanduslikud juured. Ennekõike on see küsimus kodanikuühiskonna ülesehituse ning toimeprintsiipide kohta. Kuna kodanikueetika avaldab otsest mõju avaliku sektori institutsioonide toimimisele, on viimase huvides kodanikuühiskonda aktiivselt toetada. Riik saab suunata vahendeid kodanikuteadvuse ning -aktiivsuse edendamiseks näiteks koolides. Samuti saab riik toetada mittetulundusorganisatsioone, mis arendavad ja kannavad edasi kodanikuvoorusi.

Eesti Vabariigis tähistatakse kodanikupäeva 26. novembril. Sellel päeval 1918. aastal võttis Maanõukogu vastu määruse, millega loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste Eesti kodanik.

Kodanikueetika teemaga seonduvad ka märksõnad kodanikualgatus, kodanikuühiskond, kodanikukohus, kodanikukasvatus, kodanikujulgus, kodanikuallumatus jt.

Lisaks

ÕPPEMATERJALID

Eesti kodanikukasvatuse kontseptsiooni teoreetilis-metodoloogilised lähtealused

Hea Kodaniku infovärav: uuringud

Poliitilise osaluse dilemmad Eesti poliitilises kultuuris: kuuluvus ja kodanikuidentiteet

 

NÄITEJUHTUM

Kõrge riigiametnik ning tuntud avaliku elu tegelane X soovib valimistel hääletada. Hääletussedeli kättesaamiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument, kuid X-l on see koju ununenud. Samas on tal kaasas raamatukogu lugejapilet. X ei jõuaks kodust dokumenti tuua, kuna tema tagasijõudmise ajaks oleks valimisjaoskond juba suletud ning tal jääks hääletamata. Valimistel osalemise protsent näitab langustrendi ning populaarse riigitegelase isiklik eeskuju innustaks ka paljusid teisi kodanikke.

X naeratab valimisjaoskonna töötajale, küsib, kas too teda siis ei tunne, ning esitab lugejapileti. Valimisjaoskonna töötaja võimaldab X-l valida. Kohal viibinud ajakirjandus kajastab juhtunut.

Küsimusi:

  • Kuidas oleksite toiminud valimisjaoskonna töötaja asemel?
  • Kuidas oleksite ajakirjanikuna juhtunut kajastanud?
  • Võrrelge omavahel väärtusi nagu valimistel osalemine, kodanikukohuse täitmine ning teiste kodanike innustamine.

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Allik, H. Kodaniku käsiraamat. Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, 2004.

Annist, A. Ilukirjanduse osa isiku, riigikodaniku ja rahva kasvatuses. Tallinn: Eesti Ühistrükikoda, 1937.

Forrester, V. Majandusõudus. Tõlkinud E.-L. Epp. Tallinn: Kupar, 2002.

Konverentsi Kristlikud väärtused Eesti poliitikas ettekanded: Tallinnas 11. novembril 2005. Tallinn: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistoorium, 2006 (Tallinn: Infotrükk).

Kopli, K. Kodanikud kui koostööpartnerid: nõuandeid omavalitsustele, kuidas teavitada, konsulteerida, panna huvituma ja senisest rohkem kaasata nii kodanikke kui ka kõiki elanikke kohaliku elu kujundamisse. Siseministeerium, Tallinn: Spin Press, 2002.

Käpp, T.; Parder, M.-L.; Pisuke-Roos, T.; Sutrop, M.; Volberg, M. (koost, toim). Eesti ustest  sisse, välja. Kõned, artiklid, esseed. Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2013

Makko, M. (toim). VI avatud ühiskonna foorum Sotsiaalsed investeeringud. Miks ja kuidas? Tallinn, 20. aprill 2001. Avatud Eesti Fond. Tallinn: Kunst, 2002.

Mill, J. S. Vabadusest. Tõlkinud K. Tael. Tallinn: Hortus Litterarum, 1996.

Piirimäe, E. (koost). Rahvuslus ja patriotism: valik kaasaegseid filosoofilisi võtmetekste. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2009.

Putnam, R. D. Üksi keeglisaalis: Ameerika kogukonnaelu kokkuvarisemine ja taassünd. Tõlkinud J. Innos, M. Raamat ja I. Toots. Tartu: Hermes, 2008.

Põld, J. Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse õpetamisel. Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus, Kirjastus Argo, 2004.

Singer, K. Näita üles kodanikujulgust: kuidas õppida sekkuma? Tõlkinud Gennadi Noa. Kuressaare: Tormikiri, 1999.

Sutrop, M.; Pisuke, T. (koost). Mõtestatud Eesti  ühiseid väärtusi hoides. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2008.

Sutrop, M.; Ringo, M.; Vaher, A. (koost). Millises Eestis ma tahan elada? Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2007.


Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

ARTIKLID

Helbe, M. Vabatahtlike tegevusest lastekaitses. Laps ja pere tänases Eestis. Tallinn, 2001, lk 96–102.

Hellam, M. Mittetulundusühendused kui demokraatia osa. Avatud ühiskonna foorum Poliitika ja kodanike ühiskond“. Tallinn, 2001, lk 59–62.

Järvelill, R. Kolmas sektor meil ja Inglismaal. Riigikogu Toimetised, nr 2, 2000, lk 221-224.

Kalmus, V. Soorollid ja kodanikukasvatus. Soorollid õppekirjanduses: artiklite kogumik. Tartu: Tartu Ülikool, pedagoogika osakond, 12, 2002, lk 122–149.

Koppel, M.-M. Vabadusristi sõnum: aeg on jõuda isamaalise kasvatuseni. Kultuur ja Elu, nr 4, 2001, lk 52–54.

Lagerspetz, M. Kodanikeühiskonna rollid tänases Eestis. Riigikogu Toimetised, nr 2, 2000, lk 225–229.

Lillemets, K. Maksumoraal maksukäitumise kujundajana ja selle peamised isikupõhised mõjutegurid. Riigikogu Toimetised, nr 20, 2009.

Ruutsoo, R. Antikommunistlik revolutsioon Eesti külas 1987–1991 Kanepi valla näitel. Tuna, nr 4, 1999, lk 72–81; nr 1, 2000, lk 42–52.

Ruutsoo, R. Kodanikeühiskond, kolmas sektor ja sotsiaalne kapital. Riigikogu Toimetised, nr 3, 2001, lk 251–260.

Ruutsoo, R. Kodanikualgatus ja Eesti sotsiaalne areng. Eesti 21. sajandil. Tallinn: 1999, lk 49–54.

Siivelt, Ü. Kui kodanik soovib osaleda seadusloomes. Riigikogu Toimetised, nr 1, 2000, lk 271–272.

Siplane, A. Kodanikualgatus ja riigi kommunikatsioon: teel osalusdemokraatia poole. Riigikogu Toimetised, nr 2, 2000, lk 225–229.

Toots, A., Idanurm, T. Tulevane valija: sotsioloogiline pilguheit teismeliste kodanikukompetentsusele. Riigikogu Toimetised, nr 3, 2001, lk 157–168.

Vihalemm, P. Kodanikeühendused ja Eesti areng. Areng õppimise kaudu. Tõravere: Eesti Vabaharidusliidu Kirjastus, 2001, lk 6–12.

Viiroja, T. Kaitseliit kui noorteorganisatsioon. Kaitse Kodu!, nr 2, 2001, lk 9–10.

Volberg, M. Poliitika ja eetika. Simm, K. (koost), Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023


VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Kameneva, M. Sotsiaalala töötajate hoiakud erinevate sihtgruppide suhtes. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakond, 1998.

Kübar, U. Kodanikuühiskonna häälekandja Foorum tekstide vastuvõtt. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskond, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, 2002.

Lega, Andrea. Inimeste õiguskuulekus. Magistritöö. Tartu Ülikooli avaliku õiguse instituut, 2013.

Ruus, K. Kodanikuühiskonna väärtused väljaandes Foorum“. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, 2002.

Saluveer, M. Usalduse olemus ja ühiskondlik tähtsus. Magistritöö. Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, filosoofia osakond, 2003.

Tamm, J. Martha Nussbaumi eetiline kosmopolitism - naiivne illusioon või kaasaegne ideaal? Magistritöö. Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituut, 2013.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Anderson, A. Ethics for Fundraisers. Indiana University Press, 1996.

Barbieri, W. A., Jr. Ethics of citizenship: immigration and group rights in Germany. Durham, London: Duke University Press, 1998.

Christman, J. The politics of persons: individual autonomy and socio-historical selves. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2009

Ciprut, J. V. (ed). Ethics, Politics, and Democracy: From Primordial Principles to Prospective Practices. The MIT Press, 2009.

Dalton, R. J.; Klingemann, H.-D. (eds). The Oxford Handbook of Political Behavior. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Dowding, K.; De Wispelaere, J.; White, S. Ethics of Stakeholding. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.

Dower, N., Williams, J. (eds). Global citizenship: a critical reader. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002.

Etzioni, A. (ed). New communitarian thinking: persons, virtues, institutions, and communities. Charlottesville, London: University Press of Virginia, 1996.

Fischer, M. Ethical Decision Making in Fund Raising. San Francisco: Jossey-Bass, 2000.

Fleischacker, S. A third concept of liberty: judgment and freedom in Kant and Adam Smith. Princeton, Chichester: Princeton University Press, 1999.

Gaus, G. The order of public reason: a theory of freedom and morality in a diverse and bounded world. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2012.

Hannay, A. On the Public. London, New York: Routledge, 2005.

Holmes, S.; Sunstein, C. R. The cost of rights: why liberty depends on taxes. New York, London: Norton, 2000.

Horton, J. Political obligation. London: MacMillan, 1992.

Klein, K. Fundraising for Social Change. San Francisco: Jossey-Bass, 2006.

Kolb, C. E. M. Developing an Ethics Program: A Case Study for Nonprofit Organizations. National Center for Nonprofit Boards 1999.

Kymlicka, W. Politics in the vernacular: nationalism, multiculturalism and citizenship. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2001.

McKim, R.; McMahan, J. (eds). The morality of nationalism. Oxford: Oxford University Press, 1997.

McKinnon, C., Hampsher-Monk, I. (eds). The demands of citizenship. London: Continuum, 2000.

Lomasky, L. E. Persons, rights, and the moral community. Oxford [etc.]: Oxford Univesrity Press, 1990.

Primoratz, I; Pavkovic, A. Patriotism. Ashgate, 2008.

Samuel, P. On the duty of man and citizen according to natural law. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2000. 

Schaffer, S. E. Resisting Ethics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.

Päisefoto: Ryutaro Tsukata, fotopangast pexels.com