Autor:
Marta Branco, pexels.com

Digitaalne terviselugu

2000. aasta alguses hakati EV Sotsiaalministeeriumis välja töötama projekte „Digitaalne terviselugu“, „Digitaalsed pildid“, „Digitaalne ravijärjekorra registratuur“ ja „Digitaalne retsept“. Infotehnoloogia paremas rakendamises nähti olulist võimalust tõsta tervishoiusüsteemi efektiivsust ning võimalust suurendada patsiendikesksust.

Digitaalse terviseloo infosüsteem, mis hõlmab kõike nelja eelnimetatud projekti, on inimese tähtsamaid isikuandmeid, kõiki haiguslugusid, visiite ja muid tervist puudutavaid andmeid koondav andmekogu.

Digitaalse terviseloo infosüsteem vahendab tervishoiuandmeid sisaldavaid digitaalseid dokumente tervishoiuteenuse osutajate, tervishoiuregistrite, digiloo infosüsteemi ja teiste digiloo infosüsteemiga liidestujate vahel. Kõik vahendatud dokumendid salvestatakse originaalkujul, seda nii andmevahetuse logimise, tõestusväärtuse kontrollimise kui ka tervikliku meditsiinidokumentide kogu loomise eesmärgil.

Digitaalse terviseloo infosüsteemis talletatavad patsientide terviseandmed on oma iseloomult delikaatsed isikuandmed, mille avalikustamine laiemas ulatuses rikub patsiendi privaatsust. Kuna infosüsteemi kasutuseesmärgiks on patsientide ravi toetamine parema informeerituse ja taustainfo kaudu, kehtestab digilugu juurdepääsupiirangute süsteemi, reguleerimaks kes ja millal saab andmeid kasutada.

Keskseks eetiliseks probleemiks nimetatud andmebaasi rakendamisel on küsimus patsiendi autonoomiast, st isiku enda õigusest ja võimalusest teha enda kohta käivaid meditsiinilisi otsuseid. Meditsiinieetikas on isiku autonoomia tagamise vahendina aktsepteeritud informeeritud nõusoleku põhimõtet. Seda põhimõtet tuleb ka digiloo realiseerimisel rakendada. Patsientidele tuleb seletada süsteemi ning selle kasutuspõhimõtteid, sest kogutud informatsioon läheb koguja käest laiemasse käibesse, mistõttu patsiendil peaks olema teave nii informatsiooni leviku kohta kui ka võimalused seda mingil määral juhtida. Seetõttu on oluline, et patsientidel oleks õigus näha nende kohta kogutud informatsiooni, samuti anda või võtta teistelt õigusi vastava informatsiooniga tutvumiseks ning teada, kes on tema kohta käivat informatsiooni kasutanud.

Vaata lisaks:

Regulatsioonid

Isikuandmete kaitse seadus

Rahvatervise seadus

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Tervise infosüsteemi põhimäärus

Arendajad

E-Tervise Sihtasutus

Sotsiaalministeerium

Tervise infosüsteemi eetikakomitee TIS eetikakomitee liikmed.pdf, TIS eetikakomitee määrus.pdf ja TIS eetikakomitee hea tava juhised.pdf

Digiloo portaal

Artikleid digitaalse terviseloo ja andmebaasi kohta Eestis

Analoogsed projektid mujal

Taani

Holland

Austria

Inglismaa

Kanada

Patsiendiportaalid mujal

Taani patsiendiportaal

Lugemist erinevate projektide kohta maailmas

The Danish eHealth experience: One Portal for Citizens and Professionals

The Architecture for Privacy in a Networked Health Information Environment

Building Privacy by Design In Health Data Systems

What price privacy? The unlawful trade in confidential personal information

Privacy taxonomy for the nationwide health information network

eHealth Strategic Framework. British Columbia eHealth Steering Committee

The GPCG Computer Security Self-Assessment Guide and Checklist for General Practitioners

Ethical issues of consent to recording and disclosure of health records

 

Päisefoto: Marta Branco, pexels.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi