Haridusseminaride sari

2010. aastal alustati haridusteemaliste seminaride sarja, mille eesmärgiks on lahata Eesti hariduse valupunkte väärtuste aspektist, tuues kokku eri osapooled.    

Sarja esimene üritus toimus 26. augustil 2010, mil viidi läbi üldhariduskoolide riikliku õppekava üldosa väärtuste arutamise seminar. Seminaril esinesid prof Margit Sutrop ja prof Marju Lauristin, kes selgitasid põhikooli ja gümnaasiumi erinevat sihiseadet. Arutati, missuguseks peaks muutuma eesti kool, et võimaldada noortel elada õnnelikku elu, teostades ennast tööelus, avalikus elus ja pereelus. Tutvustati ka uut mängulist dialoogivahendit „Väärtuste mäng“, mis aitab õpetajatel õppekava üldosa alusväärtusi praktilises kontekstis lahti mõtestada.

10. novembril 2010 toimus seminar „Õppeprotsess ja poiste probleem“, mis ajendus poiste vähesest õpihuvist ja suurest väljalangevusest. Eesmärk oli leida sõlmpunkte, mille lahtiharutamine võimaldaks õppeprotsessis paremini toetada nii poisse kui tüdrukuid. Ettekannetega esinesid Tiiu Kuurme (TLÜ), Tiia Lister (koolituskeskus Ellu) ja Aime Punga (Hugo Treffneri Gümnaasium). Seminaril arutleti, miks on kool eriti poistele vastuvõetamatu ning kuidas seda muuta.

9. märtsil 2011 toimus Tartus haridusseminar „Koolikultuur ja koolijuhi roll“, kus esinesid Halliki Harro-Loit (TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi dotsent), Martin Tiidelepp (Opti Partnerid koolitaja) ja Gunnar Polma (Tallinna Reaalkooli direktor). Seminari fookus oli suunatud koolijuhi kui väärtusarendaja rolli teadvustamisele. Osalejad arutlesid selle üle, kuidas kommunikeerida väärtuskasvatuse olulisust ning millised on koolikultuuri ja väärtuskasvatuse kokkupuutepunktid. Eraldi vaadeldi, mida eeldab koolijuhtidelt väärtusarendusega tegelemine ja millist tuge nad kooli arengus ootaksid.

11. mail 2011 toimus seminar „Tugipersonali võimalused väärtuskasvatuses“, kus esinesid Triin Hannust (TÜ kognitiiv- ja koolipsühholoogia lektor), Anna-Liisa Blaubrük (Tartu Kivilinna Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog) ja Lemme Randma (Viimsi Keskkooli tugikeskuse juhataja). Seminari modereeris TÜ eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop. Ürituse eesmärk oli kaasa aidata hästi toimiva ja koolikultuuri arengut toetava nõustamissüsteemi välja kujundamisele. Arutati koolipsühholoogi ja sotsiaalpedagoogi rolli väärtuskasvatajana, koolipsühholoogide ettevalmistust ning erapooletu/erapooliku nõustaja plusse ja miinuseid.

5. oktoobril 2012 toimus TÜ eetikakeskuses arutelu, mille keskmes oli koolide tunnustussüsteemi loomise võimalikkus ja vajalikkus. Prof Margit Sutrop tutvustas võimalusi õppida Inglismaa kogemusest (koolide kvaliteedi tagamise progamm QiSS), prof Halliki Harro-Loit kõneles pikaajalise süsteemse andmekogumise vajalikkusest ning teised osalejad tõid esile praeguse hindamiskorralduse kitsaskohti ja vajaliku tunnustussüsteemi väljakutseid. Valitses üksmeel, et koolide headust ei tohiks hinnata vaid eksamitulemuste põhiselt. Arutati, kas aeg on küps mitmekesisema hea kooli mudeli loomiseks, ning leiti, et TÜ eetikakeskus võiks selle protsessi algatada.