Koos on hea (2012)

Image
Koos on hea book cover

Õppematerjali autorid on tegevõpetajad Anne Orav, Heli Pundonen ja Taimi Ruusmäe ning Igne Lembinen ja Margit Teller Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudist. Kogumik valmis koostöös Tartu Ülikooli (TÜ) sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ning Inimeseõpetuse Ühinguga. Kogumiku koostamist toetas Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 2012

Käesolev õppematerjal on valminud 2012. aastal Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi (SA TÜK) Lastefondi eestvedamisel. SA TÜK Lastefond on Eesti suurimaid ja vanimaid lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusfonde, kelle peamine eesmärk on kaasa aidata laste ravitingimuste ja heaolu parandamisele, kaasates selleks teisi aktiivseid ühiskonnaliikmeid. Nimetatud eesmärgi elluviimise eelduseks on osavõtlik, hooliv ja teistega arvestav kodanikkond, kelle kasvatamisse SA TÜK Lastefond käesoleva kogumikuga soovib panustada.

Õppematerjali eesmärgiks on luua eeldused aktiivsete ja teistega arvestavate kodanike kasvamiseks lapse enesekohaste oskuste kujundamise, algatusvõime toetamise ning abistamissoovi suurendamise kaudu. Õpilastel aidatakse saada teadlikumaks oma käitumisest, neid suunatakse oma käitumist teadlikumalt jälgima ja pöörama tähelepanu käitumises avalduvatele väärtustele. Õppematerjal võimaldab põhiliselt I, aga ka II kooliastmes käsitleda põhikooli riikliku õppekava läbivaid teemasid süsteemselt ja eakohaselt. Materjal toetab õppekava eesmärkideni jõudmist ning võimaldab õpilasel õppida mitmekesiselt ja interaktiivselt. Ühtlasi aitab õppematerjal kaasa kogukonnatunde tugevnemisele koolis õpilaste ja koolitöötajate koostöö edendamise kaudu.

Õppematerjali ja töölehti saab alla laadida SA TÜK Lastefondi kodulehelt