Kriitiline sõber on kooli usaldusväärne partner

Helen Hirsnik, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht

Kes on kriitiline sõber?

Kriitilise sõbra nime kannab Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse koolitaja/nõustaja. Taoline nõustamisprogramm ja kriitilise sõbra nimetus pärinevad algselt Inglismaalt. Tartu Ülikooli eetikakeskus on töötanud välja kriitilise sõbra programmi Eesti koolidele ja lasteaedadele ning koolitanud välja inimesed, kes on valmis haridusasutustele oma abi ja toetust pakkuma.

Miks kriitilise sõbra pilk on kasulik?

Üks peamisi põhjuseid, miks eetikakeskus kriitiliste sõprade programmiga tegelema hakkas, seisneb asjaolus, et meie koolid ja lasteaiad toimetavad muutuste keerises. Muutunud on õpikäsitus ja hindamine. Muutused on toimumas ka meie hoiakutes. Koolidele ja lasteaedadele pakutakse väga palju erinevaid tegevusi: koolitusi, projekte, koostöövõrgustikke jms. Need kõik on tähtsad ja vajalikud, kuid kõiges korraga osaledes võib kaotada sihi ja eesmärgi.

Kui see juhtub, on hea saada uut pilku koolis või lasteaias toimuvale. Leida vastused küsimustele, miks me seda teeme ja mis kasu me sellest saame. Või kas üldse saame? Mida võtta, mida jätta?

Vähem tähtis pole ka kriitilise sõbra toetus tugevuste märkamisel ja tunnustamisel. Kõik koolide ja lasteaedade kohtumised on lõppenud tunnustusega. On loomulik, et tehes korraga palju ja lahendades igapäevaselt hulgaliselt probleeme, jääb positiivse märkamine tahaplaanile. Kriitiline sõber toob selle taas kord fookusesse.

Mida täpsemalt kriitiline sõber teeb?

Kriitiline sõber aitab koolil ja lasteaial välja selgitada ning sõnastada oma tugevused ning pöörata tähelepanu ka võimalikele arengukohtadele.

See on inimene, kes

 • aitab planeerida organisatsiooni kui terviku arengut toetavaid tegevusi;
 • kuulab ära ja kaasab kõik kooli ja lasteaiaga seotud osapooled;
 • annab konstruktiivset ja enesehinnangut toetavat tagasisidet.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse koolitajad on väga erineva taustaga ja seeläbi rikastavad nõustamisprotsessi oma spetsiifiliste teadmiste ja kogemustega.

Kui kool või lasteaed kutsub appi kriitilise sõbra, on võimalik vastavalt asutuse vajadustele valida järgmiste meetodite/tegevuste vahel:

 • tervikliku päeva vaatlused (k.a ainetunnid, vahetunnid) vähemalt kahel päeval;
 • grupi- ja/või individuaalintervjuud juhtkonnaga, õpetajatega, tugispetsialistidega, õpilastega, hoolekogu lapsevanemate ja vanematekogu esindajatega, koolipidajaga, muu personaliga;
 • vaatlused koolikeskkonnas tunnivälisel ajal (fookuses muuhulgas ka koolikultuur ja alusväärtused, turvalisus ja kooliheaolu, huvitegevused, koolikogukonna erinevate osapoolte kaasamine);
 • tugisüsteemide töökorralduse ja vajadusega tutvumine;
 • kooli/lasteaia alusdokumentidega tutvumine ja nende analüüs;
 • kooli/lasteaia toetamiseks vajaliku koostöövõrgustiku kaardistamine ja võtmeisikute võimestamine;
 • jätkutegevuste planeerimine (vajadusel erinevate ekspertide kaasamine);
 • tagasisidestamine ja juhtkonna (ning vajadusel ka koolipidaja) nõustamine.

Kriitiline sõber teeb kooli ja lasteaiaga head koostööd

Nii koolijuhid kui õpetajad kurdavad tihti, et kool jääb oma muredega üksi ega saa oma tegevusele tagasisidet.

Kriitiline sõber on kooli ja lasteaia jaoks hea ja usaldusväärne partner, kes annab ausat ja toetavat tagasisidet ning julgustab ette võtma kasvõi väikesi samme, et kõigil kooli- ja lasteaiapere liikmetel oleks hea ja õppimist, arengut ning töötamist toetav keskkond.

Tihti algab koostöö just sellest, et kool või lasteaed saab endale oma sõbra ise valida, lähtudes koolitajate erinevatest pädevustest.

Koostöös juhtkonnaga pannakse paika kriitilise sõbra aja- ja tegevuskava ning sõnastatakse täpsemad eesmärgid. Seetõttu on kriitilise sõbra töö ja tegevus igas koolis ja lasteaias unikaalne, keskendudes konkreetse asutuse vajadustele.

Kust on pärit idee kasutada kriitilist sõpra kui kooli nõustajat?

Kriitilise sõbra programm on algselt inspireeritud Suurbritannia koolide kvaliteedihindamise süsteemist QISS (Quality in Study Support and Extended Services), mis keskendub koolide eneseanalüüsi toetamisele kriitilise sõbra abiga.

Tartu Ülikooli eetikakeskus tõi kriitilised sõbrad koolidele ja ka lasteaedadele lähemale aastal 2013, kui eetikakeskuse koolitajad andsid esmakordselt kirjalikku tagasisidet koolide ja lasteaedade konkursitöödele „Väärtuskasvatus koolis: arengut ja koostööd toetav kool“ ja „Väärtuskasvatus lasteaias: arengut ja koostööd toetav lasteaed“.

Kirjalikule tagasisidele järgnesid esimesed kohtvisiidid konkursitöö saatnud koolidesse ja lasteaedadesse. Kuna konkursitöid tuli palju, valiti esimesed kuus kohtumist koolide ja lasteaedadega loosi teel.

Kuidas on omavahel seotud tunnustusprogramm „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ning „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ ning kriitiline sõber?

Osalemine tunnustusprogrammis annab koolidele ja lasteaedadele võimaluse proovida esmast koostööd kriitilise sõbraga. Sel juhul on eesmärgiks üksnes eneseanalüüsi tagasisidestamine ja see on kooli ning lasteaia jaoks tasuta.

Tunnustusprogrammis osalenud koolid ja lasteaiad saavad oma eneseanalüüsi kohta tagasisidet kahes osas: kirjalikult ja suuliselt kohtvisiidi käigus. Kohtvisiidi puhul tuleb kriitiline sõber ehk väärtuskasvatuse nõustaja kooli või lasteaeda kohale ja istub juhtkonnaga koos maha, et eneseanalüüsi üle aru pidada.

Kohtvisiidid annavad võimaluse eneseanalüüsidele põhjalikumat ja vahetut tagasisidet anda. Sageli on eetikakeskusele saadetud eneseanalüüsile antud tagasiside tekitanud koolis või lasteaias pikema arutelu, mille sõlmpunkte ja küsimusi on hea lahendada just koostöös kriitilise sõbraga. Kirjutatu ja kohapeal nähtu moodustavad tervikpildi nii kriitilise sõbra kui ka asutuse enda jaoks. See ongi üks kohtumise eesmärkidest.

„Tunnustusprogrammi raames toimunud kohtvisiit andis professionaalset tagasisidet ja häid nõuandeid väärtuspõhise koostöö arendamiseks. Lõpptulemusena andis see meile palju positiivseid kogemusi ning kiitvaid hinnanguid meie tegemistele.“

Anneli Ajaots
Nissi Põhikooli direktor
Hea kooli edendaja 2016

„Meie kooli toimus ka eetikakeskuse kohtvisiit, mis oli väga südamlik ja andis meile tohutult positiivset energiat.“

Haapsalu Linna Algkool
Hea kooli edendaja 2016

Tunnustusprogrammis osalevad koolid ja lasteaiad ei saa eneseanalüüsi tagasisidestavat kriitilist sõpra endale ise valida. See valik tehakse nende eest, kuid soovi korral on võimalus jätkata koostööd oma sõbraga või valida endale pikemaks koostööks hoopis uus sõber.

Tunnustusprogrammis osalemine ei ole kriitilise sõbra ja kooli või lasteaia vahelise koostöö eelduseks.

Kuidas kriitilisi sõpru juba rakendatakse?

Kriitiliste sõprade põhjalikum töö sai alguse 2014. aastal, mil käivitus Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Tartu Linnavalitsuse koostööprojekt „Hea kool heade mõtete linnas“. Tartu Linnavalitsus (esimese omavalitsusena Eestis) pani õla alla, et toetada linna koole teadliku väärtuskasvatuse ja konstruktiivse eneseanalüüsi praktiseerimisel. See tähendas, et Tartu Linnavalitsus toetas koolide ja kriitiliste sõprade koostööd muuhulgas ka rahaliselt.

Hea kooli projektijuht kohtus 16 Tartu koolijuhiga; koostöös sõnastati kooli vajadused ja ootused kriitilise sõbra tööle. Projekt käivitus 11 koolis. Esmalt toimusid väärtuskasvatuse koolitused ja seejärel jätkus töö kriitilise sõbraga kuues linna koolis. Tartu koolid said kriitiliselt sõbralt abi ka konkursil „Hea kool kui väärtuspõhine kool 2015“ osalemisel.

Kohtumistel koolijuhtidega selgus, et väljast tulev professionaalne pilk on koolides vajalik ja oodatud, kuid kriitilise sõbra termini puhul tekitas kõhklusi sõna „kriitiline“.

Eetikakeskus rõhutab, et abistav sõber on aus ja toob tugevuste kõrval välja ka kooli ning lasteaia vajalikud arengukohad. Sellise koostöö aluseks on põhiväärtustena ausus ja usaldus. Vastastikku usaldav koostöö on kooli ja lasteaia juhtkonda võimestav ja toetav.

Kuidas kriitiline sõber annab tagasisidet?

Koolid ja lasteaiad saavad kriitilistelt sõpradelt tagasisidet eri vormides. Lisaks kirjalikule aruandele annab kriitiline sõber tagasisidet ka suulise vestluse käigus. Kirjalik aruanne esitatakse samuti üksnes koolile või lasteaiale (reeglina asutuse juhile). Selle levitamine ning avalikustamine on iga asutuse enda otsus.

Kuivõrd kriitilise sõbra töö on kooliti ja lasteaiati erinev, erineb ka selleks kasutatav metoodika. Ka andmete kogumiseks ja analüüsimiseks kasutatav metoodika lepitakse kokku kriitilise sõbra ja kooli või lasteaia juhi vahelises koostöös.

Kas kriitiline sõber käib ainult koolides?

Käesolevaks hetkeks on eetikakeskuse kriitilised sõbrad tegutsenud (tunnustusprogrammi väliselt) peamiselt koolides ning osaliselt on nõustatud ühte lasteaeda. Tegelik võimekus ja pädevus lasteaedadega töötamiseks on palju suurem. Tunnustusprogrammiga seonduvat tagasisidestamist on meie sõbrad teinud ka lasteaedadele ja see on olnud tõhus koostöö.

 

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi