Väike heategija – koos õpime tegema head! (2011)

Image
Väike heategija book cover

Toimetanud Juta Jaani, Triin Lääne, Triin Pisuke

Keeleliselt toimetanud Leelo Jago

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, 2011

Kogumiku koostamist toetas Vabaühenduste Fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Siin saate lugeda kogumiku täisteksti: Väike heategija

 

Kogumik „Väike heategija – koos õpime tegema head!“ on valminud Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi (SA TÜK) Lastefondi eestvedamisel. Fond soovib kaasa aidata ka lastehaigustega kaasnevate sotsiaalsete probleemide lahendamisele, mistõttu käesolevas kogumikus keskendutakse füüsiliselt või vaimselt teistmoodi inimeste mõistmise suurendamisele, märkamisele ja loomulikule käitumisele nendega kokku puutudes.

Kogumik valmis koostöös Tartu Ülikooli (TÜ) sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi, sh haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi, psühholoogia instituudi, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ning MTÜ Inimeseõpetuse Ühinguga.

Kogumiku eesmärk on luua eeldused aktiivsete ja teistega arvestavate kodanike kasvamiseks lapse enesekindluse tõstmise, abistamissoovi suurendamise ning algatusvõime toetamise kaudu. Kogumiku keskmes on lastes head tegemise soovi arendamine, et lapsed märkaksid abivajajat koolikeskkonnas, oma sõprade seas ja ühiskonnas laiemalt ning oleksid aktiivsed ja loovad tegutsejad. Seetõttu keskendubki kogumik niisugustele väärtustele nagu positiivsus, mõistmine, hoolivus ja aktiivsus, mis on olulised õnnelikuks inimeseks kujunemisel ja ühiskonna edukal koostoimimisel. Ühtlasi aitab kogumik kaasa kooli kui kogukonna tugevdamisele õpilaste ja koolitöötajate koostöö ning mitteformaalsete suhete edendamise teel, samuti kooli suurema sidususe saavutamisele kohaliku kogukonnaga.

Kogumiku sihtgrupp on eelkõige I ja II kooliaste, sest hoolivate ja teistega arvestavate inimeste kasvamiseks on oluline arendada juba algklassides eneseusku, abivalmidust, aktiivsust, algatusvõimet ning soovi teha head. Kogumiku III osa – ideedekogu – on mõeldud kogu koolirahva kaasamiseks ning II osas esitatud õppemeetoditest on mõned kohandatavad lasteaialastele kasutamiseks.
Kogumik koosneb kolmest suuremast osast: teoreetiline ülevaade abistava käitumise kujunemisest (I osa), praktilised meetodid mitmesuguste oskuste harjutamiseks (II osa) ja ideedekogu tunniväliseks tegevuseks (III osa).

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile