Autor:
Rawpixel.com

Märtsis alanud teadusprojekt uurib avatud teaduse eetilisi proovikive

Tartu Ülikooli praktilise filosoofia kaasprofessor Kadri Simm osaleb uues teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ teadusprojektis „ROSiE“, mis keskendub avatud teaduse põhimõtete kriitilisele eetilisele, teadusfilosoofilisele ja interdistsiplinaarsele uurimisele.

Projekti sissejuhatus öeldakse, et teaduse tulevik on avatud teadus (ingl open science), kus teadusuuringute kavandamine, läbiviimine, andmed ja tulemused on kõigile huvipooltele vabalt kättesaadavad. Avatud teadus muudab teaduse tõhusamaks ja ühiskonna vajadustele paremini reageerivaks ning võimaldab kodanikel koos teadlastega kõigis teaduse aspektides aktiivselt kaasa lüüa.

„Avatud teaduse põhimõte on väga oluline, sest see aitab teadusandmeid jagada, teadust läbipaistvamaks ja paremaks muuta,“ sõnab Kadri Simm, TÜ praktilise filosoofia kaasprofessor. Kuna teaduses esineb väärkäitumist ja küsitavaid uurimistavasid praegugi, on aga tõenäoline, et nendega sarnased või uued väärkäitumise vormid ilmnevad ka avatud teaduses. Seetõttu on oluline märgata ja analüüsida väärkäitumise tekkimise potentsiaali avatud teaduse erinevates teadusharudes ja -valdkondades.

„Teadusvaldkonnad on väga erinevate traditsioonide, meetodite ja praktikatega ning sugugi mitte alati ei sobi ühetaolised raamid kõigile võrdselt,“ räägib Simm. Näiteks on suur erinevus, kas huvipooltega jagatakse anonüümitud statistilisi andmeid või hoopis kvalitatiivsete meetoditega kogutud etnograafilisi lugusid. „Siin kerkivad nii teadusfilosoofilised kui eetilised kaalutluskohad, näiteks uuritavate kaitse kohta, ja neid küsimusi TÜ filosoofia osakonna ning rahvusvaheliste partneritega uues teadusprojektis uurima hakkamegi,“ selgitab Simm.

Projekti „Vastutustundlik avatud teadus Euroopas“ eesmärk on välja selgitada ja analüüsida praeguseid eetilisi, sotsiaalseid ja õiguslikke lähenemisviise kaheldavatele uurimistavadele reageerimiseks. Lisaks koostatakse projekti raames praktilised tööriistad, mille eesmärk on tagada teaduseetika ja hea teaduse järgimine avatud teaduses. Ainult sellisele analüüsile tuginedes saab Euroopa teadussüsteem tõhusalt kindlaks teha, et eetikast ja heast teadusest saab avatud teaduse osa.

Projektis osaleb valdkondadeülene uurimisrühm, mis koosneb maailma juhtivatest ekspertidest ja organisatsioonidest avatud teaduse, kodanikuteaduse* ja teaduseetika valdkonnas. Projektis osalevad lisaks Eestile (Tartu Ülikool) ka Norra, Austria, Saksamaa, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Portugali ja Läti ülikoolid, teadusasutused ning eetikakomiteed.

Projekti täispealkiri on „Vastutustundlik avatud teadus Euroopas“. „ROSiE“ projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ grandilepingu nr 101006430 alusel.

Lisateave
Kadri Simm, Tartu Ülikooli praktilise filosoofia kaasprofessor, kadri.simm [ät] ut.ee


* Kõige laiemalt võib see olla määratletud kui teadustöö, mida teevad n-ö tavakodanikud koostöös professionaalsete teadlastega/teadusasutustega või nende juhendamisel. (Oxford English Dictionary. (2014). Citizen science. Oxford: Oxford University Press.)

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS