5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

Tagasi esilehele

Hea teadustava väärtuste ja põhimõtete tundmaõppimine ja järgimine on iga teadlase kohustus. Teadusasutus saab seda toetada ja edendada, kujundades hea teadustava järgimist soodustava keskkonna. Iga teadlane saab lõplikult vastutada vaid enda valikute ja otsuste eest. Samas ei täida hea teadustava oma eesmärki, kui seda järgivad vaid üksikud teadlased, kui teadlased ei ole teadustavast teadlikud, peavad selle järgimist koormavaks või ebavajalikuks. Seetõttu on teadusasutuse ülesandeks teadlasi toetada ja veenduda, kas teadustava põhimõtteid ka tegelikult järgitakse. Teadlastele peab olema tagatud võimalus küsida nõu ning teavitada konfidentsiaalselt võimalikest hea teadustava põhimõtete rikkumistest. Teadusasutuste otsustada jääb, milline on õiglane ja proportsionaalne reaktsioon teadustava põhimõtete rikkumisele ning millised protseduurireeglid on kõige sobivamad rikkumiskahtluste menetlemiseks.

TEADLASE VASTUTUS

5.1 Kuidas edendada hea teadustava põhimõtteid?

5.1.1 Teadlane järgib hea teadustava põhimõtteid ja väärtusi ning eeldab nende järgimist ka oma kolleegidelt.

5.1.2 Teadlane hoiab end kursis hea teaduse põhimõtete ja teadust puudutavate regulatsioonidega.

5.1.3 Kolleegid on oma käitumisega üksteisele eeskujuks ning juhendavad ja annavad nõu hea teadustava põhimõtete järgimise osas.

5.1.4 Juhendaja ja uurimisrühma juht seisavad hea selle eest, et nende juhendatav teadustöö oleks hea tava põhimõtetega kooskõlas, ning tagavad, et nende juhendatavad kolleegid on teadlikud teadustööd reguleerivatest standarditest ja normidest.

5.2 Kuidas reageerida võimalikule hea teadustava põhimõtete rikkumisele?

5.2.1 Teadlane annab võimalikest hea teadustava põhimõtete rikkumistest teada kolleegidele või teadusasutusele ning küsib kahtluse korral nõu.

5.2.2 Teadlane hoidub põhjendamatult pahatahtlikest või isiklikule kasule suunatud süüdistustest kolleegide vastu ning arvestab, et sellised süüdistused on hea teadustava põhimõtetega vastuolus.

5.2.3 Teadlane on avatud ja annab seletusi kõigi tema suhtes käivate hea teadustava põhimõtete rikkumise kahtlustuste kohta.

 

TEADUSASUTUSE VASTUTUS

5.3 Kuidas edendada head teadustava?

5.3.1 Teadusasutus tagab nii üliõpilastele kui ka teadlastele väljaõppe ning vajalikud abi- ja juhendmaterjalid hea teadustava väärtuste ja tegevuspõhimõtete järgimiseks.

5.3.2 Teadusasutus toetab uurimisrühma juhte ja juhendajaid, et nad oleksid hea teadustava põhimõtete järgimisel kolleegidele eeskujuks ning mentoriks.

5.3.3 Teadusasutus tunnustab teadlasi, kes paistavad silma hea teadustava edendamise ja levitamisega ning tutvustavad oma seisukohti ka avalikkuses.

5.4 Kuidas menetleda hea teadustava põhimõtete rikkumisi?

5.4.1 Teadusasutus loob selged suunised võimalikust hea teadustava põhimõtete rikkumisest teatamiseks ning määratleb selgelt, kelle poole kahtluste ja küsimuste korral pöörduda.

5.4.2 Teadusasutus kehtestab rikkumiskahtlustuste menetlemise korra, lepib kokku sanktsioonid ning tagab, et menetlemine on õiglane, erapooletu ja läbipaistev. Rikkumise, sealhulgas pahatahtliku süüdistuse tuvastamisel kohaldab teadusasutus kokkulepitud sanktsioone hea teadustava rikkuja või pahatahtliku süüdistuse esitaja suhtes.

5.4.3 Teadusasutus kaitseb heas usus kahtlustuse esitajaid, tagab võimalike rikkumiste menetlemise konfidentsiaalsuse ning kaitseb kõigi asjaosaliste väärikust ja eraelu puutumatust.

5.4.4 Teadusasutus reageerib tuvastatud rikkumistele kohe, võttes arvesse nende raskust ja rikkuja varasemat toimimist, ning eristades teadlikku rikkumist ausast veast.

5.4.5 Teadusasutus tagab ligipääsu juba toimunud menetluste teabele ning tagab, et avalik info austab kõigi osaliste privaatsust ja inimväärikust.

 

Eelmine peatükk

Tagasi esilehele

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi