4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

Tagasi esilehele

Huvide konflikt võib esineda teadlase töö mistahes etapis, kui teadlase, tema töö või otsuste usaldusväärsus satub kahtluse alla konkureerivate huvide tõttu. Selgelt taunitavad on teaduse huvidest mittelähtuvad otsused, teadusele suunatud ressursside kasutamine erahuvides, otsuste objektiivsuse tahtlik mõjutamine, konkureerivate teadlaste või teadusasutuste tahtlik kahjustamine ning endale lähedal seisvate isikute soodsam kohtlemine. Võimaliku huvide konflikti teadvustamine on vajalik, kuna sellega võib kaasneda korruptsioonioht.

Rollikonflikt on olukord, kus teadlasel tuleb samal ajal arvestada oma eri rollide konfliktseid nõudmisi. Teadlane täidab peale oma põhirolli ka muid akadeemilise või isikliku eluga seotud rolle, nagu juhendaja, õppejõud, juht, administraator, ekspert, teaduse populariseerija, lapsevanem, abikaasa või mõne vabaühenduse liige. Neis olukordades on väga keeruline öelda, millist rolli peaks teadlane teistele eelistama. Sel juhul on tähtis täita igat rolli võimaluste piires võimalikult hästi. Rollikonfliktidel on oht kasvada üle huvide konfliktiks, mistõttu ei tohi neid tähelepanuta jätta.

TEADLASE VASTUTUS

4.1 Kuidas reageerida kahtluse korral huvide konfliktile?

4.1.1 Teadlane reageerib alati huvide konflikti kahtlusele nii enda kui ka kolleegide tegevuse osas.

4.1.2 Teadlane hoidub huvide konflikti kahtluse korral selle üksi lahendamisest ja küsib vajadusel nõu kolleegidelt või teadusasutuselt, kuidas sellises olukorras toimida.

4.1.3 Teadlane hindab kriitiliselt huvide konflikti mõju nii enda kui ka kolleegide otsustele, võttes samas arvesse, et mitte igasugune huvide konflikt ei pruugi otsuseid sobimatult mõjutada.

4.1.4 Teadlane kaitseb konfidentsiaalset teavet, mis on talle teatavaks saanud huvide konflikti avalikustamisega.

4.2 Kuidas toimida ennast puudutava huvide konflikti korral?

4.2.1 Teadlane teadvustab ja ennetab huvide konfliktiga seotud riske ning teeb kõik endast oleneva, et tema otsused oleksid objektiivsed.

4.2.2 Teadlane avalikustab varakult kõik teadustööga seotud huvide konfliktid ning teavitab kolleege ja koostööpartnereid teadustöö käigus tekkida võivatest huvide konfliktidest, võttes samas arvesse konfidentsiaalsusest tulenevaid võimalikke piiranguid.

4.2.3 Autorina teavitab teadlane ajakirja või kirjastust kõigist rahalistest või muudest huvidest ning isiklikest suhetest, mis võivad avaldatava teadustöö usaldusväärsust mõjutada.

4.2.4 Retsenseerijana teavitab teadlane ajakirja või kirjastust asjaoludest, mis võivad tema retsensiooni erapooletust või usaldusväärsust mõjutada. Olulise huvide konflikti ilmnemisel loobub teadlane retsenseerimisest.

4.2.5 Eksperdina teavitab teadlane eksperthinnangut küsivat asutust konkureerivatest või erahuvidest, mis võivad kahtluse alla seada tema sõltumatuse ja erapooletuse.

4.2.6 Kui ilmneb oluline huvide konflikt, taandub teadlane otsustaja, hindaja või eksperdi positsioonilt. Kui teadlane siiski jätkab otsustavas või hindavas rollis, tuleb vastavat otsust kõigile osapooltele ausalt ja selgelt põhjendada.

4.3 Kuidas luua ja hoida häid kollegiaalseid suhteid?

4.3.1 Teadlane teadvustab oma eri rolle ja nende nõudmisi ning maandab rollikonfliktidest tulenevaid pingeid, pidades silmas kõigi osaliste inimväärikust ja hea teadustava põhimõtteid.

4.3.2 Teadlane kolleegina on abivalmis, viisakas ja arvestav kõigi oma kolleegide suhtes, vältides nende diskrimineerivat ning põhjendamatult erinevat kohtlemist.

4.3.3 Teadlane õpetaja ja juhendajana suhtleb õpilase/juhendatavaga koostöövalmilt, lepib kokku, kuidas ja milles ta juhendatavat toetab, soodustab tema tööalast arengut ning tunnustab juhendatavat tema edusammude eest.

4.3.4 Teadlane suhtub oma juhendaja(te)sse ja juhendatava(te)sse lugupidavalt, tunnustades ja tänades neid panuse eest teadlase teadustöösse ning isiklikku arengusse.

4.4 Kuidas edendada kriitilist arutelu ülikoolis ja ühiskonnas?

4.4.1 Teadlane hindab kriitiliselt oma kolleegide teadustööd ja annab põhjendatud tagasisidet nende tööle, olenemata kolleegide akadeemilisest staatusest, teadussaavutustest või töökogemusest.

4.4.2 Teadlane esineb eksperdina vaid küsimustes, milles ta saab toetuda teaduslikule teadmisele ja oma teadustööle, tehes vahet isiklikul arvamusel ning eksperthinnangul.

4.4.3 Esinedes avalikkuse ees, osutab teadlane selgelt, kas ta esindab isiklikke seisukohti või teadusasutuse ametlikke seisukohti.

TEADUSASUTUSE VASTUTUS

4.5 Kuidas huvide konflikte ennetada ja menetleda?

4.5.1 Teadusasutus ennetab teadlikult huvide konflikte ametikohtadele valimisel või määramisel, ressursside jagamisel ja teadlaste tunnustamisel.

4.5.2 Teadusasutus tagab, et oma asutust puudutavates otsustes lahendatakse huvide konfliktid läbipaistvalt, erapooletult ja õiglaselt.

4.5.3 Teadusasutus loob kõigile asutuse liikmetele võimalused huvide konfliktist konfidentsiaalselt teada anda.

4.5.4 Teadusasutus loob juhised ja suunised, mida on vaja huvide konflikti teadvustamiseks ning käsitlemiseks, ja pakub vastavat väljaõpet.

4.5.5 Teadusasutus kujundab ühised põhimõtted, millisel juhul võib teadlane tegutseda oma erialal väljaspool enda teadusasutust ning millise asutusevälise teadustöö eest võib teadlane tasu küsida.

4.6 Kuidas kujundada head töökeskkonda?

4.6.1 Teadusasutus toetab avatud ja koostööle suunatud organisatsioonikultuuri, mis soodustab igaühe arengut.

4.6.2 Teadusasutus tagab teadlastele soodsad tingimused eri rollide ja kohustuste ühitamiseks ning tasakaalustamiseks.

4.6.3 Teadusasutus tagab turvalise töökeskkonna ja võrdse kohtlemise kõigile oma töötajatele, pidades igasugust kiusamist ning ahistamist lubamatuks. Teadusasutus kehtestab võrdse kohtlemise ja muude heade kollegiaalsete suhete rikkumise ning töökiusamise menetlemise korra.

 

Eelmine peatükk Järgmine peatükk

Tagasi esilehele

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi