Autor:
iStock, XtockImages

Eesti ülikoolid, teadusasutused ja Eesti teadusagentuur allkirjastavad hea teadustava kokkuleppe

1. novembril allkirjastavad Eesti teadusasutused ning Eesti teadusagentuur Tallinnas (Suur-Ameerika 1) toimuval rahvusvahelisel sümpoosionil hea teadustava kokkuleppe. Sümpoosioni korraldab Tartu ülikooli eetikakeskus koostöös Euroopa Komisjoni, haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti teadusagentuuriga.

Hea teadustava kokkuleppega liitudes kinnitab teadusasutus, et ta austab teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid, mis on kirjas teadusasutuste, Eesti teaduste akadeemia, Eesti teadusagentuuri ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös 2017. aastal valminud „Hea teadustava“ tekstis. Teadusasutuste otsustada jääb, kuidas neid põhimõtteid oma töötajateni viia, kuidas tagada, et neid ka järgitaks ning mismoodi korraldada väärkäitumise juhtude menetlemine.

Enne allkirjastamist kooskõlastasid Eesti teadus- ja arendusasutused hea teadustava sisu üle-eestilisel tagasisideringil. „Elav arutelu näitas, et eri teadusvaldkondades ja teadusasutustes on praegu veel erinev arusaam sellest, mis on lubatud ja mis mitte,“ sõnas professor Margit Sutrop, Tartu ülikooli eetikakeskuse juhataja. „Dokumendi ühine koostamine andis võimaluse neid arusaamu võrrelda ja ühtlustada: viimasel kooskõlastusringil tehti üle 100 parandusettepaneku.“

Hea teadustava dokument erineb 2002. aastal vastu võetud Eesti teadlaste eetikakoodeksist selle poolest, et vastloodud dokumendis on kirjas nii teadlaste kui ka teadusasutuste kohustused. Seetõttu on väga oluline, et hea teadustava kokkuleppe allkirjastavad just teadusasutused, tajudes oma vastutust ausa teaduse tagamisel.

Professor Margit Sutropi sõnul on on Euroopa Komisjoni teadusdirektoraat nimetanud Eesti algatust sõlmida kõigi teadusasutuste vaheline hea teadustava kokkulepe eeskujuväärivaks. „Leppe allkirjastamine just Tallinnas toimuval Euroopa rahvuslike eetikakomiteede (NEC) seminaril ei ole juhuslik. Selle kaudu soovib Euroopa Komisjon innustada ka teisi Euroopa riike järgima Eesti eeskuju. ”

Ettepanek hea teadustava kokkuleppe allkirjastamiseks esitati kõikidele Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutustele. Kõigi allakirjutanute nimed avaldatakse koos hea teadustava dokumendi ja hea teadustava kokkuleppega Eesti teadusagentuuri kodulehel. „Kui dokument on allkirjastatud, tuleb edasi mõelda, kuidas asutused üksi või koos saaksid praktiliselt kaasa aidata, et teadlastel oleks parimad võimalused oma tööd eetiliselt korrektselt teha. Asutus peab olema valmis ka võimalikke väärkäitumise juhtumeid menetlema,“ selgitas prof Sutrop.

Hea teadustava kokkuleppe pidulik allkirjastamine leiab aset 1. novembril 2017 Tallinnas ministeeriumide hoones (Suur-Ameerika 1) toimuval rahvusvahelisel hea teaduse sümpoosionil „Hea teadus: individuaalne ja kollektiivne vastutus“ (Research integrity: individual and collective responsibility). Sümpoosion leiab aset üle-euroopalise 22. Rahvuslike eetikakomiteede foorumi (Forum of National Ethics Councils) raames

Seminari kava: http://www.eetika.ee/et/workshop-research-integrity-individual-and-collective-responsibility

Hea teadustava terviktekst: http://www.eetika.ee/et/eesti-hea-teadustava

Eesti hea teadustava on loodud raamdokumendina, mis on juhiseks kõigile Eesti teadusasutustele ja neis töötavatele teadlastele. Hea teadustava dokumendi loomise algatas Eesti teadusagentuur 2016. aasta alguses, moodustades töörühma, kuhu kuuluvad haridus ja teadusministeeriumi, ETAgi, Eesti teaduste akadeemia ja teadusasutuste esindajad. Dokumendi koostamise juhtimine usaldati Tartu ülikooli eetikakeskusele, kes oli juba enne asunud koostama Tartu ülikooli hea teadustava, mistõttu kaks algatust ühendati.

Lisainfo:

Prof Margit Sutrop
TÜ eetikakeskuse juhataja
margit.sutrop@ut.ee

Andres Koppel
Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees
andres.koppel@etag.ee

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS