Autor:
/Unsplash

Judaismi eetika

Judaismi järgi moraalse toimimise peamine põhjendus on Jumala eeskuju  juut peab olema moraalne sellepärast, et Jumal on püha. Judaismi eetika alus on eelkõige normatiivse judaismi pühad tekstid ja õpetlaste kommentaarid: Tanah (seadus, prohvetid ja kirjad), sealhulgas eriti viis Moosese raamatut ehk Toora (Käsuseadus); Talmud (rabide ütlused ja kommentaarid) ning midrašid (pühakirja kommentaarid).

Erinevalt mitmetest teistest religioonidest, kus on esile tõstetud südametunnistuse osa otsuse langetamisel, peetakse judaistlikus moraalis oluliseks seadusekuulekust. Seaduse vormi valatud moraal lähtub samast allikast nagu rituaalsed eeskirjad ning saab oma kohustava jõu otse Jumalalt. Seadus on universaalne: ta kohustab ja kaitseb kõiki inimesi, olenemata nende seisusest, ja määratleb ka Jumala enda moraalistandardid. Pühakirjas sätestatud 613 käsule ja keelule kuuletumise nõuet täiendavad juudi õpetlaste arutelud voorusliku isiksuse omaduste üle.

Traditsioonilise seadusekuulekuse kõrval on juudi mõtlejaid, kes peavad moraali seadusest sõltumatuks. Judaismi eetika keskne küsimus ongi seaduse ja moraali vahekord, tänapäeval eelkõige judaistliku religioosse eetika ja tavamoraali vahekord: mil määral peaks kumbki mõjutama juudi toimimist, kuidas saavad juudid säilitada oma eripära, elades koos mittejuutidega ja aktsepteerides nende seadusi.


Sokol, M. Jewish Ethics. Encyclopedia of Ethics, Vol. II. (eds. L. C. Becker; C. B. Becker). New York, London: Routledge, 2001, lk 909915

Lisaks

Rikkus ja vaesus

Judaismi jaoks ei ole vaesusel erilist vaimset tähendust ja varanduse kogumist ei taunita. Antisemiidid kujutavad juute omakasupüüdlike ja rahaahnetena. Judaismi eetika ajaloos rõhutatakse isetut ja universaalset moraalsust just perioodidel, kui juutidel on vähe maiseid huvisid, mida kaitsta; seevastu, kui juudid on ühiskonnas heal positsioonil ja omavad võimu, kaldutakse õigustama omakasupüüdlikumat käitumist.

Hoiakut maise vara suhtes iseloomustavad Talmudis neli vaatenurka: „See, kes ütleb: „minu on minu ja sinu on sinu,“ mõtleb nagu tavaline inimene; mõni ütleb, et see on Soodoma inimeste tunnus. „Minu on sinu ja sinu on minu,“ ütleb rumal. „Minu on sinu ja sinu on sinu,“ ütleb suuremeelne. „Sinu on minu ja minu on minu," on jumalatute sõnad.“

*Tõlgitud inglise keelest Michael L. Rodkinsoni järgi.

  • Kuidas peaksid juudid jõukusse suhtuma?
  • Milline koht on selles enda ja oma lähedaste eelistamisel?

 

Üks hassiidi* lugu jutustab väga vagast ja heldest mehest, kes sai rikkaks. Aja jooksul tegi ta üha vähem heategusid ja heldeid annetusi. Ühel päeval pühade ajal külastas ta oma rabi. Rabi viis ta akna juurde, küsides: „Mida sa näed?“

„Ma näen inimesi tänaval, mehi ja naisi, noori ja vanu.“

Rabi andis mehele peegli ja lausus: „Ütle, mida sa nüüd näed!“

„Mis mõttes? Ma näen iseennast.“

Rabi ütles: „Nii aken kui ka peegel on tehtud klaasist. Ainus erinevus nende vahel on see, et aken on läbipaistev, kuid peegel on tagant hõbetatud. Enne kui sa said hõbedat, suutsid sa näha teiste inimeste vajadusi ja raskusi. Sellest saadik, kui klaas on hõbetatud, näed sa ainult iseennast.“

 

*hassidism - rahvapärane rõõmsameelne judaistlik liikumine, millega seostub ulatuslik legendikirjandus

Tamari, Meir. Mine and Yours. Schwarzschild, Steven S. (1976). The Question of Jewish Ethics Today.

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Bokser, B. Z. Talmudi tarkuseraamat: juudi rahva tuhandeaastane vaimuvaramu. Tõlkinud M. Planhof. Tallinn: Ersen, 2004.

Halevi, J.; Luzzato, M. H. Kuzari. Õigete teerada. Tõlkinud K. Kasemaa. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2004.

Isad: Talmudi 4. osa, 9. traktaat. Tõlkinud A.Gross, M.Lepajõe. Tallinn: Perioodika, 1990.

Lévinas, E. Raske vabadus: esseid judaismist. Tõlkinud K. Ross, K.Sisask, J.Undusk. Tallinn: Vagabund, 2004.

Sirel, S. (koost) Judaismi sõnastik. Rakvere: S. Sirel, 2007.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

ARTIKLID

Lévinas, E. Eetika ja vaim. Tõlkinud K. Ross. Vikerkaar, nr 8-9, 2002, lk 143-149.

Remsu, O. Juudid ja eetikaharidus. Õpetajate Leht, 1. september 2006; 8. september 2006

VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Põldsam, A. Bahja ibn Paquda eetika antiiksel ja judaistlikul taustal. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, usuteaduskond, 2006.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Albeck, C. Einführung in die Mischna. Berlin, New York: de Gruyter, 1971.

Becher, J. (ed). Women, religion, and sexuality: studies on the impact of religious teachings on women. Geneva: WCC Publications, 1990.

Buber, M. Bilder von Gut und Böse. Heidelberg: Schneider, 1986.

Buber, M. I and Thou. New York (etc): Scribner Classics, 2000.

Donin, H. H. To be a Jew: a guide to Jewish observance in contemporary life. New York: Basic Books, 1991.

Hurwitz, P.; Picard, J.; Steinberg, A. (Hg.). Jüdische Ethik und Sterbehilfe: Eine Sammlung rabbinischer, medizinethischer, philosophischer und juristischer Beiträge. Basel: Schwabe, 2006.

Khoury, A. T. Das Ethos der Weltreligionen. Freiburg [etc.]: Herder, 1993.

Loth, H.-J. Judentum. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1989.

Maccoby, H. Ritual and Morality: The Ritual Purity System and its Place in Judaism. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Maimonides, M. Führer der Unschlüssigen. Übersetzung von A. Weiss. Hamburg: Meiner, 1995.

Newman, L. E. An Introduction to Jewish Ethics. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005.

Peperzak, A. T (ed). Ethics as first philosophy: the significance of Emmanuel Levinas for philosophy, literature and religion. New York, London: Routledge, 1995.

Rabbi Joseph Telushkin. A Code of Jewish Ethics: Volume 1: You Shall Be Holy. New York: Bell Tower, 2006.

Rabbi Joseph Telushkin. A Code of Jewish Ethics: Volume 2: Love Your Neighbor as Yourself. New York: Bell Tower, 2009.

Romain, J. A (comp). Reform Judaism and Modernity: a reader. London: SCM Press, 2004.

Safran, A. Jüdische Ethik und Modernität. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2000.

Schimmel, S. The seven deadly sins: Jewish, Christian, and classical reflections on human nature. New York: Free Press (etc.), 1992.

Wolfson, E. R. Venturing beyond: law and morality in Kabbalistic mysticism. Oxford (etc.): Oxford University Press, 2006.

Мировоззрение талмудистов : свод религиозно-нравственных поучений в выдержках из главнейших книг раввинской письменности. Москва: Ладомир, 1994.

Päisefoto: Noah Holm, unsplash.com