Autor:
Pexels.com

Religioon ja eetika

Religiooni seostatakse üldjuhul uskumuste, hoiakute ja tegevustega, mis väljendavad inimeste seotust välise autoriteediga või pühade toimingutega. Eetikat seevastu seostatakse pigem inimese käitumise, väärtuste, olemuse ja suhtega ühiskonda. Kuna religioon mõjutab inimeste maailmavaadet, hoiakuid ning väärtusi, on paratamatult põhjust kõneleda ka religiooni seosest eetikaga. Üldteema „Religioon ja eetika“ alla on koondatud mitmesugused olulised alateemad, mis käsitlevad religiooni ja moraali seoseid, usuvabaduse ja religiooniõpetuse küsimusi kui ka budistlikku, islamistlikku, judaistlikku, kristlikku ja uususundite eetikat.
 

Vaata ka: globaalne eetika, sotsiaaleetika, seks ja religioon

Sisujuht

Religiooni ja moraali“ alateema käsitleb üldises aspektis religioossete uskumuste ja moraalinormide omavahelise seotuse küsimusi.

Peamised probleemid, mis usuvabadusega seoses tekivad, puudutavad inimese diskrimineerimist tema usuliste veendumuste tõttu, näiteks ususümbolite avaliku kandmise keelamine. „Usuvabaduse“ alateemas on toodud viiteid seadustele ning deklaratsioonidele, kuid ka näitlikustavaid juhtumeid maailmast.

Religiooniõpetus kui aine, mis toetab noore inimese maailmavaate kujunemist ning pluralistliku ühiskonna mõistmist, on juba pikemat aega Eestis problemaatiline teema. „Usundiõpetuse“ alateema all on toodud nii teoreetilist kirjandust kui ka konkreetseid ainekavasid.

Alapunktid „Budistlik eetika“, „Islami eetika“, „Judaismi eetika“ ja „Kristlik eetika“ näitavad, millele on fokuseeritud suuremate maailmausundite eetilised tõekspidamised ning kuidas need on õigustatud. Lisaks on alateema „Uususundite eetika“ alla koondatud levinumate uususuliste rühmitustega kaasnevad probleemid ühiskonnas.

 

Päisefoto: Kamil Zubrzycki, pexels.com