Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Tartu Ülikoolis asusid tööle hea teadustava nõustajad

Aprilli alguses asusid Tartu Ülikoolis tööle valdkondlikud hea teadustava nõustajad, kes pakuvad nõu ja tuge ülikooli liikmetele, kellel on tekkinud küsimusi hea teadustava põhimõtete järgimise kohta või kui on tekkinud kahtlus, et head teadustava on rikutud.

Tartu Ülikooli senat kiitis aasta alguses heaks hea teadustava rakendamise juhendi, mille kohaselt asub igas ülikooli valdkonnas tööle vähemalt üks hea teadustava nõustaja. Nõustaja määrab ametisse valdkonna dekaan, tema vahetu töökorraldaja on aga eetikakeskuse juhataja. Selline töökorraldus tagab valdkondliku nõustaja sõltumatuse ning soodustab koostööd teiste valdkondade nõustajate ja eetikakeskusega.

Hea teadustava rakendamise juhendis seisab: „Hea teadustava nõustaja peab olema akadeemiliselt tunnustatud ja teaduseetika alal pädev teadlane“. Tartu  Ülikooli valdkondlikud nõustajad on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas praktilise filosoofia dotsent Kadri Simm, sotsiaalteaduste valdkonnas eksperimentaalpsühholoogia vanemteadur ja dotsent Kairi Kreegipuu, meditsiiniteaduste valdkonnas bio- ja siirdemeditsiini instituudi külalisdotsent Andres Soosaar ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas finantsmatemaatika dotsent Raul Kangro.

Nõustaja aitab selgust tuua

Teaduseetika nõustajad on kõigile ülikooli liikmeskonda kuuluvatele inimestele kättesaadavad ning nende poole võib pöörduda erinevate teaduseetika alaste küsimustega. Hea teadustava nõustaja on ülikoolipere liikmetele usaldusväärne partner, kellelt saab nõu ja abi eriilmeliste küsimustega.

Nõustajad on esmased kontaktisikud oma valdkonnas, kelle poole võib pöörduda nii teadustööd puudutavate küsimuste kui ka väärkäitumise kahtlustega. Nemad küll ei lahenda juhtumeid, kuid aitavad aru saada, kas kahtlusel on alust, ja nõustavad, kuidas kahtluse korral toimida. Hea teadustava nõustaja aitab vajadusel kaebust koostada või suunab abivajaja edasi näiteks personaliosakonna või akadeemilise sekretäri poole.

Toeks laiapõhjaline juhendmaterjal

Eesti teadus- ja arendusasutused ning teaduse rahastajad allkirjastasid 2017. aasta novembris hea teadustava kokkuleppe, millega lubasid järgida „Eesti head teadustava“. Hea teadustava rakendamise protseduurireeglite koostamine on aga iga teadusasutuse enda kohustus. Tartu Ülikool on esimeste seas, kes pärast kaht aastat juhendi rakendamiseni jõudis.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhtimisel väljatöötatud hea teadustava rakendamise juhend aitab  väärkäitumise juhtumeid ennetada ning lahendada. Juhend on laiapõhjaline; kahe aasta jooksul kaasati selle koostamisse kõigi valdkondade esindajaid.

„Hea teadustava rakendamise juhendiga seab Tartu Ülikool eesmärgiks pakkuda piisavat väljaõpet ja koolitusi ning võimaldab nõustamist, kui ülikooliperel on teaduseetika vallas küsimusi,“ sõnab eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop, kes juhendmaterjali koostamist eest vedas. Ta lisab, et muu hulgas pööratakse vastuvõetud dokumendis tähelepanu ka töökeskkonnale ning käsitletakse hea teadustava rikkumise kahtluste ja kaebuste esitamise õiglast menetlemist.

Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki sõnab, et eeskätt aitab juhend mõista, kuidas head teadust teha, kellelt küsida nõu ning mil viisil märku anda koolitusvajadustest ja -soovidest. „Tartu Ülikooli eesmärk on kõigepealt piisava koolitamise ja nõustamise abil hea teadustava rikkumisi ennetada, kuid vajaduse korral pakkuda ka selget, läbipaistvat ja õiglast viisi väärkäitumisjuhtumite lahendamiseks,“ selgitab Karki.

Võimalusi pöördumiseks mitmeid

Hea teadustava rakendamise juhend näeb ette, et rikkumisi menetleb kahtluse korral akadeemiline sekretär. Karki toob välja, et sisseviidud menetlemissüsteem on mitmetasandiline: „Kui kellelgi on tekkinud kahtlus, et head teadustava on rikutud, võiks esmalt pöörduda hea teadustava nõustaja poole, keda on igas valdkonnas üks. Seejärel saab hinnata, kas rikkumist asub menetlema akadeemiline sekretär või hoopis erapooletu komisjon, mis on praegu loomisel.“

Kõik nõustajad vastavad hetkel ülikoolipere küsimustele e-posti teel. Pärast eriolukorra lõppu on plaanis sisse viia ka regulaarne võimalus nõustamiseks ja kohtumiseks. Hea teadustava juhend, nõustajate tutvustused on üleval ning juhised pöördumisteks on leitavad ülikooli veebilehel.

Lisateave: Margit Sutrop, TÜ eetikakeskuse juhataja , 520 7183, margit.sutrop@ut.ee