Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Teaduseetika avatud seminar “Lubatud ja lubamatu teaduses”

Registreerida saab ETAgi kodulehel

6. juunil Nordic Hotel Forumis, Tallinnas

Seminari eesmärkideks on: ülevaate saamine Euroopas ja laiemalt maailmas teaduseetika problemaatika alal toimuvatest tegevustest; ülevaate saamine teaduseetika tegevuste seisust Eestis; teaduseetika  alase tegevuse edasiste suundade visandamine Eestis ja osapoolte rollide kokkuleppimine.

Seminarile on oodatud teadlased, teadusadministraatorid ja teadusasutuste juhid, doktorandid ja doktorikoolide esindajad, õpetajate koolitajad.        

Korraldajad: Eesti Teadusagentuur, Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Teaduste Akadeemia

Seminar toimub eesti keeles. Töötubade keeleks on eesti keel, väliskülaliste ettekandeid ei tõlgita inglise keelest eesti keelde.

Palume seminarile registreeruda hiljemalt 2. juunil.

SEMINARI KAVA

 10:30-10:45 Sissejuhatus (Andres Koppel, Eesti Teadusagentuur)

 10:45-12:45 Ülevaade teaduseetika probleemidest ja teaduseetika käsitlemisest Euroopas ja Eestis

 • Maura Hiney, Iirimaa (Irish Health Research Board; Science Europe Research Integrity working group) — “Research Integrity: its links to research excellence“  
 • Torkild Vinther, Norra (National Committees for Research Ethics in Norway, ENRIO network) — “Research Integrity in Europe and in Norway”
 • Markku Helin, Soome (Finnish Advisory Board on Research Integrity, University of Turku) — “The Finnish Guidelines on Responsible Conduct of Research”
 • Margit Sutrop, Eesti (Tartu Ülikooli eetikakeskus) – “Research ethics in Estonia: the current situation and future perspectives” 

12:45-13:45 Kerge lõuna

13:45-15:45 Töötoad “Teaduseetika alaste tegevuste edasine arendamine Eestis”

Mõtiskleme koos teaduseetika alaste tegevuste edasise kavandamise üle.

I töötuba: Miks teaduseetika õpetada? Kas peaks üldse õpetama? (moderaator Toivo Maimets)

Eetikareeglite  täitmiseks on tarvis neid tundma õppida. Teaduse heade tavade ja reeglitega peavad kursis olema kõik teadusega kokku puutuvad inimesed.  Selliseid teemasid peavad valdama nii   koolis teadustööga tutvuvad õpilased, teadlaseks õppivad üliõpilased, igapäevaselt teadustööd tegevad teadlased kui ka  teadusadministraatorid. Töötoas arutame selle üle:

 • Miks teaduseetika õpetamine kasulik on?
 • Kes teaduseetika õpetamise eest vastutab? Kas teaduseetika peaks olema õppekavades kohustuslik?
 • Kuidas korraldada teaduseetika aluste õpetamist koolis?

II töötuba: Institutsionaalsed rollid teaduseetika küsimustega tegelemisel (moderaator Andres Koppel)

Meil ei ole selget kokkulepet selle kohta, milline peaks olema teadustegevusse haaratud  osaliste vastutus ja milliseid regulatsioone  on vaja teaduseetika probleemide vältimisel ja lahendamisel. Arutame selle üle:

 • Milliseid regulatsioone ja kokkuleppeid on vaja?
 • Milliseid regulatsioone on vaja luua ülikoolides?
 • Kas teaduseetika probleemidega tegelemiseks on Eestis vaja keskset korraldajat või koordinaatorit?

 III töötuba: Huvide konfliktid ja nende vältimine (moderaator Margit Sutrop)

Teaduseetika küsimused on keerukad ja nende lahendamisel on teadlastel vaja saada asjatundjatelt nõu. Töötoas arutame selle üle:

 • Kes nõustab teadlasi teaduseetika küsimustes? Kelle poole pöördub teadlane, kui tal tekib probleeme?
 • Kas teaduseetika printsiipide rakendamine praeguses teaduskorralduse ja teaduse rahastamise  süsteemis on hästi tagatud? Kui on probleeme, siis millised need on ja kuidas neid lahendada?
 • Kas olemasolevad huvide konfliktide vältimise meetmed teaduse rahastamisel on piisavad?

IV töötuba: Teadustulemuste publitseerimine ja teaduseetika (moderaator Marika Meltsas). NB! Töötuba on täis ning registreerimine sinna lõppenud!

Enamus teaduseetika probleemidest kerkib teadustöö tulemuste avaldamisel. Töötoas arutame selle üle:

 • Kellele omistatakse autorsus?
 • Kas avaliku raha eest tehtud teadustöö peab olema avalikult kättesaadav?
 • Milliseid publitseerimiskanaleid valida?
 • Kas uurimistulemuste alusandmed peaksid olema avalikult kättesaadavad?

 15:45-16:00 Kohvipaus

 16:00-17:00 Kokkuvõte töötubadest ja üldine arutelu

 17:00-17:10 Lõppsõna

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS