TÜ eetikakeskuse taotlus "Õpetaja väärtuskasvatuslik pädevus" sai toetust

Sihtasutus INNOVE toetab TÜ eetikakeskuse projekti "Õpetaja väärtuskasvatuslikud pädevused".

Projekti eesmärkideks on muuhulgas õpetajate väärtuskasvatuslike pädevuste tõstmine, klassijuhatajate kui väärtuskasvatajate võimestamine ning väärtuskasvatuse integreerimine aineõpetusse, juhendades ka seda, kuidas on igas aines võimalik väärtuskasvatusega tegeleda. Projekt keskendub klassijuhatajale kui kesksele isikule eri osapoolte vahel (kool, laps, lapsevanem, klassikaaslased).

Tegevus toimub meetme "Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" alameetme "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" raames. Tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi