Väärtused koolieelses eas: väärtuskasvatus lasteaias (2010, teine trükk 2014)

Image
book cover

Koostaja Marika Veisson

Toimetajad Nelli Jung, Laura Lilles

Toimetuskolleegium: Halliki Harro-Loit, Maria Jürimäe, Eve Kikas, Tiiu Kuurme, Mare Leino, Margit Sutrop

Keeletoimetaja Elo Kuuste

Korrektuur Triin Pisuke, Aire Vaher

Kujundaja Merle Moorlat

Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus 2010
Teine trükk 2014

Sisukord

Raamatu väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames.

Tiraažid on läbi müüdud.
    

Kogumiku eesmärk on avada mitmekülgselt lasteaias toimuva väärtuskasvatuse võimalusi läbi erinevate kasvatusvaldkondade ja tegevuste. Seejuures lähtutakse koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (2008) sõnastatud põhimõtetest, mille alusel suunatakse nii laste kognitiivset kui ka sotsiaalset arengut seitsmes valdkonnas (mina ja keskkond, keel ja kõne, eesti keel kui teine keel, matemaatika, kunst, muusikaõpetus).

Väärtuskasvatuse seosed valdkonnaga mina ja keskkond kirjutab põhjalikumalt lahti Inge Timoštšuk, keele ja kõne valdkonnaga Mare Müürsepp ja keelega Jüri Valge, eesti keele kui teise keelega Lehte Tuuling, matemaatikaga Merit Lage, kunstiga Edna Vahter, muusikaõpetusega Maia Muldma. Lasteaias on kesksel kohal mängutegevused, mis ühendavad kõiki nimetatud valdkondi – näiteid väärtuskasvatust võimaldavatest mängudest toovad Lea Gross, Imbi Kivilo ja Aino Ugaste. Õppe- ja kasvatustegevuse tervikliku käsitluse on vaatluse alla võtnud Tiina Peterson, Silvi Suur ja Tiia Õun. Meediale väärtuste kujundajana keskendub Kristi Vinter. Pärje Ülavere kirjutab väärtuskasvatuse kogemustest Tallinna Lasteaias Kikas.

Raamat vahendab nii teooriat kui ka praktilisi kogemusi väärtuskasvatuse alalt. 2009. aastal korraldati esmakordselt konkurss „Väärtuskasvatus lasteaias“, mis on kavas muuta iga-aastaseks traditsiooniks. Tiitliga „Väärtuskasvatuse lasteaed 2009“ pärjati Pärnu Lasteaed Päikesejänku, mille võidutöö ilmub ka käesolevas kogumikus.

Kogumik on jätkuks Tartu Ülikooli eetikakeskuse välja antud kogumikule Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis (2009), mis keskendus väärtuskasvatusele koolis.