3. AUTORSUS, TEADUSTÖÖ TULEMUSTE AVALDAMINE JA RAKENDAMINE

Tagasi esilehele

Teadustöö tulemuste avaldamise ja rakendamise puhul tuleb silmas pidada kõigi teadustöösse panustanud teadlaste ja koostööpartnerite huve ja õigusi autorsuse, intellektuaalomandi ning tunnustamise küsimustes. Rakendamine võib toimuda ühiskondlikel või kommertslikel eesmärkidel, hõlmates sealhulgas innovatsiooni toetamist, õppetöö arendamist, leiutiste patenteerimist, koostööd ettevõtjate ja teadusväliste osalistega. Mida rohkem inimesi on teadustöö tulemuste avaldamisse või rakendamisse panustanud, seda olulisem on nendes küsimustes kokkuleppele jõuda, et mitte kahjustada omavahelist koostööd ja teaduse usaldusväärsust.

TEADLASE VASTUTUS

3.1 Kes on teaduspublikatsiooni autor?

3.1.1 Teaduspublikatsiooni autor(id) on isik(ud), kes on selle teose loonud ning autori(te)na nimetatud.

3.1.2 Teadlane lepib teaduspublikatsiooni autorsuse kokku isikutega, kes panustavad publikatsiooni loomisse, eeldades üldjuhul kõikide järgnevate kriteeriumite täidetust:

  • „oluline panus teadustöö kontseptsiooni või uurimiskavandi väljatöötamisse või töö jaoks andmete kogumisse, analüüsi või tõlgendamisse JA
  • tööversiooni loomine või selle täiendamine olulise intellektuaalse panusega JA
  • avaldatava lõppversiooni heakskiitmine JA
  • nõusolek vastutada töö kõikide aspektide eest ning tagada, et kõik küsimused töö mistahes osa täpsuse ja terviklikkuse kohta vaadatakse läbi ning lahendatakse asjakohaselt.“(1)

3.1.3 Teadlane võib leppida teaduspublikatsiooni autorsuse kokku ka teistel alustel, juhul kui iga autori panus on välja toodud ja selgelt eristatav ning iga autor vastutab oma osa eest individuaalselt.

3.1.4 Teadlane arutab teaduspublikatsiooni autorsuse määramist, autorite järjekorda ja muid publitseerimisküsimusi kõigi kolleegide ning partneritega, kes teadustöösse panustavad.

3.1.5 Teadlane kooskõlastab käsikirjas tehtavad muudatused kõigi teiste autoritega.

3.1.6 Teadlasel on õigus autorsusest loobuda, kui ta ei nõustu teadustöö mõne osaga või ei soovi kogu avaldatu sisu eest vastutada. Sellegipoolest peaks võimalusel tema olulise panuse ära märkima (nt tänusõnades).

3.2 Kuidas märkida kolmandate isikute panust teaduspublikatsiooni valmimisse?

3.2.1 Teadlane tunnustab teoses neid isikuid, kes ei vasta autorsuse kriteeriumitele, kuid kes on uuringu läbiviimisesse ja teaduspublikatsiooni valmimisse panustanud, ning märgib ära nende rolli ja panuse.

3.2.2 Teadlane ei kasuta autorsust vahetuskaubana andmete, seadmete kasutamise ega muude hüvede eest.

3.2.3 Teadlane avalikustab teadustöö rahastajad, toetajad, teadustöö piirangud ja muu teabe, mis võib teadustöö usaldusväärsust mõjutada.

3.3 Millest lähtuda teadustöö tulemuste avaldamisel?

3.3.1 Teadlane vastutab teadustöö tulemuste ja andmete ajakohase, täpse, ausa ning läbipaistva esitamise eest.

3.3.2 Teadlane viitab nii enda kui ka teiste varasematele avaldatud ja avaldamata töödele korrektselt, lähtudes oma teadusvaldkonna tavadest ning teadusasutuse, väljaande või kirjastuse juhenditest.

3.3.3 Teadlane avalikustab samade andmete, tõlgenduste või tulemuste korduva kasutamise rohkem kui ühes publikatsioonis, viidates varasemale ilmumiskohale.

3.3.4 Teadlane taotleb ka uuringu negatiivsete tulemuste avaldamist, et hoida kokku ressursse ja vältida tarbetut kordusuurimist.

3.3.5 Teadlane teavitab avaldamise järel avastatud vigadest väljaannet või kirjastajat. Kui ilmneb olulisi puudusi, taotleb teadlane publikatsiooni tagasivõtmist.

3.4 Milliseid soovitusi ja piiranguid tuleks avaldamisel arvestada?

3.4.1 Teadlane hoidub avaldamisest väljaandes, kui tekib kahtlus väljaande või kirjastaja usaldusväärsuses või eelretsenseerimise kvaliteedis.

3.4.2 Muude võrdsete tingimuste korral eelistab teadlane avatud juurdepääsuga ajakirju.

3.4.3 Teadlane seisab hea selle eest, et teaduslik mõtlemine ja avaldatud teadustulemused jõuavad laiema avalikkuseni, ning teeb koostööd teadusväliste osalistega, et teadust populariseerida.

3.5 Mida silmas pidada teadustulemuste avaldamiseks esitamise ja retsenseerimise puhul?

3.5.1 Retsensent tagab retsenseerimise kvaliteedi, erapooletuse, õigeaegsuse ja talle teatavaks saanud teadustulemuste konfidentsiaalsuse kuni nende avaldamiseni.

3.5.2 Retsensent ei kasuta oma positsiooni omaenda teadustulemuste ja publikatsioonide pealesurumiseks töö autorile eesmärgiga suurendada oma viidatavust.

3.5.3 Teaduspublikatsiooni autor ei esita sama artiklit korraga mitmele ajakirjale retsenseerimiseks ega avaldamiseks.

3.5.4 Kui teadusväljaanne on edastanud retsensentide tagasiside ja parandusettepanekud ning lubanud publikatsiooni selle parandamise korral avaldada, siis ei vaheta teaduspublikatsiooni autor teadusväljaannet.

3.6 Milline on teadlase vastutus teadustulemuste rakendamisel?

3.6.1 Teadlane peab oluliseks, et tema teadustulemused jõuaksid ühiskondlikult väärtusliku rakendamiseni.

3.6.2 Teadlane on avatud koostööks teiste osapooltega, et tutvustada oma teadustulemuste rakendamise võimalusi, osaledes võimalust mööda ka ise selles protsessis.

 

TEADUSASUTUSE VASTUTUS

3.7 Kuidas toetada head teadustava publitseerimisel?

3.7.1 Teadusasutus toetab ausat, õiglast ja läbipaistvat autorsuse määramist ja tunnustamist selleks vajalike juhiste ning väljaõppega.

3.7.2 Teadusasutus loob võimalused autorsus vaidlustada ning tagab, et vaidlused lahendatakse konfidentsiaalselt ja erapooletult.

3.7.3 Teadusasutus teavitab teadlasi võimalikest ohtudest ning annab juhised, mille alusel hinnata teadusajakirjade ja kirjastuste usaldusväärsust ja kvaliteeti.

3.7.4 Teadusasutus tagab väljaõppe ja abivahendite olemasolu (nt plagiaadituvastustarkvara), et väärkäitumisest hoiduda ja seda tuvastada, ning toetab selliste juhtumite menetlemist.

3.7.5 Teadusasutus julgustab teadlasi hiljem avastatud vigadest teada andma ja oma vigu parandama.

3.7.6 Teadusasutus tunnustab ja toetab teadlasi ning väärtustab nende panust, kes populariseerivad teadust ja oma eriala või aitavad ühiskondlikult olulisi probleeme lahendada.

(1) Kriteeriumid on tõlgitud komitee International Committee of Medical Journal Editors soovitustest. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. (2016) http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html (vaadatud 24.11.2016).

 

Eelmine peatükk Järgmine peatükk

Tagasi esilehele

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi