Klassijuhataja käsiraamat. Klassijuhatajale, aineõpetajale, koolijuhile (2019, veebiversioon)

Image
Klassijuhataja käsiraamat book cover

Koostajad: Halliki Harro-Loit, Helen Hirsnik, Meedi Neeme, Karmen Palts, Lemme Randma, Margit Sutrop

Toimetaja: Tiia Kõnnussaar

Keeletoimetus ja korrektuur: Laura Lilles-Heinsar, Mari-Liisa Parder, Kertu Rajando

Veebiversiooni küljendus: Õnne Allaje

Kõik õigused: Tartu Ülikooli eetikakeskus ja autorid 2019

Raamatu väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

 

Terviktekst: Klassijuhataja käsiraamat

Raamat peatükkide kaupa:

Eessõna

Sissejuhatuseks. Klassijuhataja roll suhete loomisel

Klassijuhataja kui juht ja mentor

Klassijuhataja kui ühiste väärtuste kujundaja

Klassijuhataja kui kommunikatsioonijuht

Arenguvestlus - lapsest lähtuv, klassijuhataja juhitud

Klassijuhataja roll koolikultuuri vahendaja ja kujundajana

Klassijuhataja ja tugispetsialisti koostöö sotsiaalpedagoogi vaatenurgast

 

Raamat on täiendatud versioon veebiväljaandest „Õpetaja kui väärtuskasvataja – miks ja kuidas“. Veebiväljaanne koostati projekti „Õpetaja väärtuskasvatuslikud tegevused“, mille tegevus toimus meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele Tegevus toimub meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ raames. Tegevust rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi