Autor:
/Unsplash

Kristlik eetika

Erinevate traditsioonide kohaselt võib kristliku eetika sees eristada ka erinevaid eetika tüüpe, näiteks juudi-kristlik, rooma-katolik, protestantlik. Juudi-kristliku eetika normide aluseks on Vana Testament, eriliselt viis Moosese raamatut, mis sisaldavad endas Toorat ehk käsuõpetust (ühtekokku 613 käsku ja keeluseadust), rooma-katolik ja protestantlik eetika tuginevad aga peamiselt Uuel Testamendile ning Jeesuse elule ja õpetusele.

Lisaks Jumalalt saadetud seadustele, käskudele ja kohustustele on kristlase jaoks oluline arendada endas ka vooruseid. Kreeka filosoofiast pärinevale neljale kardinaalvoorusele – mõõdukus, vaprus, õiglus, mõistlikkus – lisanduvad kolm teoloogilist voorust: usk, lootus ja armastus.

Kristliku eetika alateemaga seonduvad märksõnad teoloogiline eetika ning moraaliteoloogia.

Lisaks

Materjale vaimuliku kutse-eetika kohta

Henno, J. (koost.). Kaplani käsiraamat: vanglavaimuliku manuaal. Tallinn: Kodutrükk, 2001

Atkinson, D. J.; Field, D. H. (eds.). New dictionary of Christian ethics & pastoral theology. Downers Grove (Ill.); Leicester: InterVarsity Press, 1995

Bush, J. E., Jr. Gentle Shepherding: Pastoral Ethics And Leadership. Atlanta: Chalice Press, 2006

Lange, E. Predigen als Beruf: Aufsätze. Stuttgart; Berlin: Kreuz, 1976

Lebacqz, K.; Driskill, J. D. Ethics and Spiritual Care: A Guide for Pastors, Chaplains, and Spiritual Directors. Nashville: Abingdon Press, 2000

Lohse, E. Kleine evangelische Pastoralethik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985

Martin, M. W. Meaningful work: rethinking professional ethics. New York; Oxford: Oxford University Press, 2000

Rennick, J. B. (et al.). Chaplains in war and peace: ethical dilemmas of conscience and conflicting professional roles in military chaplaincy in Canada. Victoria: University of Victoria, Centre for Studies in Religion and Society, 2006

Van Seters, A. Preaching and ethics. Atlanta: Chalice Press, 2004

Decree on the Ministry and Life of Priests: Presbyterorum Ordinis. Promulgated by His Holiness, Pope Paul VI on December 7, 1965

Kutse-eetikast laiemalt

NÄITEJUHTUM

1968. aastal läkitas Paavst Paulus VI entsüklika Humanae Vitae inimelu edasiandmisest, kus mõistis muuhulgas hukka nii rasestumisvastased vahendid, abordi kui ka steriliseerimise. Kõnealune entsüklika on tänase päevani küll kehtiv, ent isegi paljud katoliiklased ei järgi seda.

Paar näidet sellest tekstist:

14. Kooskõlas nende peamiste seisukohtadega humaansest ja kristlikust abielust meie ettekujutuses, peame me veelkord kuulutama, et juba alanud generatiivse protsessi otsene katkestamine, ja eelkõige kas omal vabal tahtel teostatav või kellegi teise poolt nõutav abort, isegi kui seda põhjendatakse terapeutiliste vajadustega, tuleb sündimuse reguleerimise õigustatud vahendina absoluutselt välistada.

Samamoodi tuleb välistada, nagu õpetusega tegelevad kirikuvõimud on seda korduvalt kuulutanud, otsene steriliseerimine, olgu see siis sooritatud alatiseks või ajutiseks, ja olgu see tehtud mehele või naisele. Veel tuleb välistada kõik teod, mis abielulise akti ootusel, teostamisel või selle loomulike tagajärgede arengus näevad ette eesmärgina või vahendina muuta uue elu sünd võimatuks.

16. Kirik ei satu endaga vastuollu, pidades nende perioodide, mil rasestumist ei toimu, ärakasutamist õigustatuks, mõistes samal ajal igal juhul lubamatuna hukka otsese rasestumisvastaste vahendite kasutamise, ja seda isegi siis, kui nende kasutamine on tingitud põhjustest, mis võivad näida ausate ja tõsistena.

 

Kadri ja Andres on õnnelikult abielus. Nende suurimaks sooviks on ühine laps, ent kahjuks on rasestumine ebaõnnestunud. Samuti on mõlemad sügavalt usklikud ning järgivad hoolsalt religioosseid ettekirjutusi. Ühel päeval saavad nad teada, et Kadri ootab last. Nii Kadri kui Andres on üliõnnelikud hetkeni, mil nad saavad teada, et Kadril on raskekujuline neerupuudulikkus, mis tähendab, et lapse edasine kandmine ning sünnitamine võib olla eluohtlik.

  • Kas Kadri peaks järgima religioosseid ettekirjutusi või katkestama raseduse?
  • Kas Kadril ja Andresel on õigust midagi ette võtta?
  • Kas abordivastane keeld on Kadri ja Andrese näite puhul kehtiv?
  • Milliseid kristlikke vooruseid silmas pidades peaks ema otsustamisel lähtuma?
  • Millised väärtused on kaalukausil?

Vaata lisaks: elu algus

 

ÕPPEMATERJALID

Grom, B. Õnn, rahulolu ja elu mõte: loengukursus. Tõlkinud K. Rist. Tartu: Johannes Esto Ühing, 2005.

Rahvusvaheline koolitusprojekt: kristlik moraal ja eetika - ühiskonna aluspõhi: õppeprogramm vanemale koolieale. Tallinn, 1996.

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Altnurme, L. (toim) Mitut usku Eesti II: valik usundiloolisi uurimusi: kristluse eri. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007

Grom, B. Õnn, rahulolu ja elu mõte: loengukursus. Tõlkinud K. Rist. Tartu: Johannes Esto Ühing, 2005

Hybels, B. Kes sa oled, kui keegi ei näe?: vali püsivus, loobu kompromissidest. Tõlkinud Ann Kitsnik. Tallinn: Allika, 2008

John, J. 10 käsku 21. sajandil. Tõlkinud A. Randmaa. Tallinn: Allika, 2006

Jürgenstein, T.; Ruut, R.; Friedenthal, T-E. Kiriku ajalugu ja tänapäev: kristlik eetika: (religiooniõpetuse õpik gümnaasiumile). Tallinn: Koolibri, 1999

Kierkegaard, S. Surmatõbi: (kristlik-psühholoogiline mõttearendus meeleülenduseks ja äratamiseks). Tõlkinud J. Pärnamäe. Tartu: Ilmamaa, 2006

Lewis, C.S. Lihtsalt kristlus. Tõlkinud K. Konsman. Tallinn: Perioodika, 1991

Lewis, C.S. Lihtsalt kristlus: minu argumendid. Tõlkinud A.Henno. Tallinn: Logos, 1992

Paul, T. Kirik keset küla. Tartu: Ilmamaa, 2005

Paul, T. Pastišš & popurrii: ilmavaatlusi. Tallinn: Oomen, 2007

Tema Pühadus Paulus VI. Inimelu edasiandmisest = Humanae vitae: auväärsetele vendadele patriarhidele, peapiiskoppidele ja piiskoppidele ning teistele kohalikele kõrgematele vaimulikele rahus ja osaduses apostelliku aujärjega, kleerikutele ja usklikele kogu katoliiklikus maailmas ning kõigile hea tahtega inimestele: entsüklika. Tallinn: Elukultuuri Instituut, 2009

Peltola, L.; Pihkala, J.; Sinnemäki, M. Dogmaatika ja eetika. Tõlkinud A. Lepp. Keuruu, 1989

Põder, A. Pärimuste pöördepunkt: kõned ja kirjutised. Tallinn: Kunst, 2007

Ratzinger, J. Südametunnistusest: kaks esseed. Tõlkinud Helve Trumann. Tallinn: Elukultuuri Instituut, 2009

Salumaa, E. Evangeelse eetika alused. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut, 2003

Salumaa, E. Evangeelium ja eetos. Koostaja Thomas-Andreas Põder. Tartu: Ilmamaa, 2008

Thomas Kempisest. Kristuse jälgedes. Tõlkinud W. Pabson. Tallinn: Logos, 2003

Tärk, O. Kümme käsku: mõtteid Piibli eetikast. Tallinn: Eesti Kristlik Kirjastus, 1990

Vogel, B. (koost); Kittus, K; Treufeld, L. (toim). Tulipunktis: inimväärikus: kristlikust vastutusest kantud poliitika. Kristlik eetika kui orientatsioonitugi. Tallinn: Sinisukk, 2007

Võsu, R. Evangeelne eetika. Tallinn: Logos, 1996

Konverentsi Kristlikud väärtused Eesti poliitikas ettekanded: Tallinnas 11.novembril 2005. Tallinn: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistoorium, 2005

Konverentsi Kristlikud väärtused Eesti poliitikas II. Perekonna vaimne alus ettekanded: Tallinnas 30. novembril 2006. Tallinn: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistoorium, 2006

Konverentsi Kristlikud väärtused Eesti poliitikas III. Ühiselt ehitatud riik ettekanded: Tallinnas 7. novembril 2008. Tallinn: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistoorium, 2008

Rahvusvaheline konverents Ühiskond, kirik ja religioonisotsioloogilised uuringud“: konverentsi materjale. Tartu, 2001

ARTIKLID

Remmel, M. Suhtlemiseetikast. Akadeemia, nr. 5, 2000, lk. 958–973; nr. 6, 2000, lk. 1297–1310.

Paul, T. Religioon, eetika ja kasvatus. Raamatulooline Eesti: kodumaa tundmise allikad. Tartu, 2000, lk. 9–25

Plaat, J. Kristlikud ja mittekristlikud usuühendused Eestis 1990. aastatel.

Põder, J.-C. Võõrapärasuse eetikast. Kirik ja Teoloogia, 30. detsember 2011.

VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Lilleorg, A. Sõjaeetika teooriate võrdlus kristlikust perspektiivist. Magistritöö, Tartu Ülikool, usuteaduskond, 2003.

Jürma, E. Kättemaksuteema psalmides. Magistritöö. Tartu Ülikool, usuteaduskond, 2002

Noormägi, J. Askees evangeelses eetikas. Magistritöö. Tartu Ülikool, usuteaduskond, 1993

Pener, R. Väärtushinnangute seos kristliku maailmavaatega. Magistritöö. Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, 2000

Perli, G. Ristiusu ja Budhausu põhimõtted ja eetiliselt hinnatud. Magistritöö. Tartu, Tartu Ülikool, 192?

Põder, J.-C. Evidenz des Ethischen. Die Fundamentalethik Knud E. Løgstrups. (Eetilisuse evidentsus. Knud E. Løgstrupi fundamentaal-eetika). Doktoritöö. Mohr Siebeck, 2011

Rahamägi, H.B. Eesti rahva sündivuse vähenemise põhjused ja teed selle nähtuse kõrvaldamiseks: sotsiaal-eetiline käsitlus. Dissertatsioon. Tartu Ülikool, usuteaduskond, 1923

Reila, H. Teoloogiline keskkonnaeetika ja inimkeskne traditsioon. Mõnede uudsete keskkonna-eetika lähete võrdlus. Magistritöö. Tartu Ülikool, usuteaduskond, 1997

Saluraid, A. Sooline võrdõiguslikkus eshatoloogilisest perspektiivist koguduse kontekstist lähtuvalt Gl 3:28. Magistritöö. Tartu Ülikool, usuteaduskond, 2005

Tamm, R. Homoseksuaalsus kaasaegses kristlikus eetikas. Diplomitöö, Kõrgem Usuteaduslik Seminar, 1997

Uus, R. Ligimesearmastuse käsitlus religioosses eetikas kristluse ja budismi näitel. Lõputöö, Tartu Teoloogia Akadeemia, 2005

Võõbus, A. Õige kristlane, õige kristlik elu ja õige kristlik kirik Sören Kierkegaardi järele. Magistritöö. Tartu Ülikool, usuteaduskond, 1934

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Atkinson, D. J; Field, D. H (eds). New dictionary of Christian ethics & pastoral theology. Downers Grove (Ill.); Leicester: InterVarsity Press, 1995

Barton, J. Understanding Old Testament Ethics: Approaches and Explorations. Westminster John Knox Press, 2003

Bartunek, J. M; Hinsdale, M. A; Keenan, J.F. (eds). Church Ethics and Its Organizational Context: Learning from the Sex Abuse Scandal in the Catholic Church. Lanham: Rowman & Littlefield, 2005

Batalden Scharen, C. Married in the Sight of God: Theology, Ethics, and Church Debates Over Homosexuality. University Press of America, 2000

Beach, W. Christian ethics in the Protestant tradition. Atlanta: Knox Press, 1988

Becher, J (ed). Women, religion and sexuality: studies on the impact of religious teachings on women. Geneva: WCC Publications, 1990

Bloomquist, K. L (ed). on behalf of the Lutheran World Federation. God, creation and climate change : spiritual and ethical perspectives. Minneapolis: Lutheran University Press, 2009

Breitsameter, C. Identität und Moral in der modernen Gesellschaft: Theologische Ethik und Sozialwissenschaften im interdisziplinären Gespräch. Paderborn: Schöningh, 2003

Brock, B. Singing the Ethos of God: On the Place of Scripture in Christian Ethics. Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2007

Fischer, J., et al. Grundkurs Ethik: Grundbegriffe philosophischer und theologischer Ethik. Stuttgart: Kohlhammer, 2008

Gill, R. The Cambridge Companion to Christian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2002

Clark, S. R. L. Biology and christian ethics. Cambridge (etc.): Cambridge University Press, 2000

Grant, C. Altruism and Christian Ethics. Cambridge University Press, 2009

Grenholm, C.-H. Protestant work ethics: a study of work ethical theories in contempory protestant theology. Uppsala, 1993

Crook, R. H. An Introduction to Christian Ethics. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2006

Hallett, G. L. Priorities and Christian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2008

Harrington, D.; Keenad, J. F. Jesus and Virtue Ethics: Building Bridges between New Testament Studies and Moral Theology. Lanham: Rowman & Littlefield, 2005

Hauerwas, S. The Hauerwas Reader. Edited by J.Berkman and M.Cartwright. Durham; London: Duke University Press, 2005

Hauerwas, S. The Peaceable Kingdom: A primer in christian ethics. Norwich: SCM Press, 2003

Hauerwas, S.; Wells, S. The Blackwell companion to Christian ethics. Malden (Mass.) [etc.]: Blackwell, 2006

Henry, M. Sur l'éthique et la religion - tome IV. Paris: Presses Universitaires de France, 2004

Hollenbach, D. The Common good and Christian ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2003

Honecker, M. Einführung in die Theologische Ethik: Grundlagen und Grundbegriffe. Berlin; New York: de Gruyter, 1990

Hoose, B.; Mannion, G.; Clague, J. (eds). Moral Theology for the 21st Century: Essays in Celebration of Kevin T. Kelly. Continuum, 2008

Hornsby-Smith, M. P. An Introduction to Catholic Social Thought. Cambridge University Press, 2006

Imberg, J. Christian life: a handbook on Christian ethics and morals. Alvesta, cop. 1995

Jung, P. B; Jung, S. Moral Issues and Christian Responses. Wadsworth Publishing, 2003

Karrenberg, F. Gestalt und Kritik des Westens: Beiträge zur christlichen Sozialethik heute. Stuttgart: Kreuz, 1959

Kempis, T. À.The imitation of Christ.New York : Sheed and Ward, 1969

Khoury, A. T. Das Ethos der Weltreligionen. Freiburg [etc.]: Herder, 1993

Kwon, S.-G. Christ as example: the imitatio Christi motive in Biblical and Christian ethics. Uppsala, 1998

Lewis, C. S. Entisen ateistin kristillisiä esseitä. Porvoo; Helsinki: Söderström, 1968

Lewis, C. S. Mere Christianity: a revised and amplified, with a new introduction, of the three books Broadcast talks, Christian behaviour and Beyond personality. Glasgow: Collins, 1981

Lewis, C. S. The case for Christianity. New York: Macmillan, 1989

Lovin, R. W. Christian ethics: an essential guide. Nashville: Abingdon Press, 2000

Lucie-Smith, A. Narrative Theology and Moral Theology: The Infinite Horizon. Aldershot, Burlington: Ashgate, 2007

Maclagan, W. G. The theological frontier of ethics. London: Routledge, 2004

Mandry, C. Ethische Identität und christlicher Glaube: Theologische Ethik im Spannungsfeld von Theologie und Philosophie. Ostfildern: Matthias-Grünewald, 2002

Mattison III, W. C. (ed). New Wine, New Wineskins: A Next Generation Reflects on Key Issues in Catholic Moral Theology. Lanham: Rowman & Littlefield, 2005

McClendon, J. W., Jr. Ethics: Systematic Theology Vol I. Nashville. Abingdon Press, 2002

Meilaender, G.; Werpehowski, W. The Oxford Handbook of Theological Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2007

Nelson, P. R. Courage of faith: Dag Hammarskjöld's way in quest of negotiated peace, reconciliation and meaning. Frankfurt am Main (etc.): Lang, 2007

Neusner, J. Comparing Religious Traditions: Ethics of Family Life, Volume 1. Wadsworth, 2000

Neusner, J. Comparing Religious Traditions: Making an Honest Living, Volume 2. Wadsworth, 2001

Neusner, J. Comparing Religious Traditions: The Life of Virtue, Volume 3. Wadsworth, 2001

Pannenberg, W. Beiträge zur Ethik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004

Pannenberg, W. Grundlagen der Ethik: Philosophisch-theologische Perspektiven. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2003

Pope, S. J. Human evolution and christian ethics. Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 2011

Porter, J. Moral action and Christian ethics. New York; Melbourne: Cambridge University Press, 1999

Raunio, A. Järki, usko ja lähimmäisen hyvä: tutkimus luterilaisen etiikan ja diakonian teologian perusteista. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2007

Remmel, M. The Role of Christian Ethics in Postmarxist and Postmodern Estonia. Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2002

Rogers, E. F. Theology and sexuality: classic and contemporary readings. Oxford; Malden: Blackwell, 2002

Rudman, S. Concepts of Person and Christian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2008

Schimmel, S. The seven deadly sins: Jewish, Christian, and classical reflections on human nature. New York: Free Press [etc.], 1992

Schrage, W. Ethik des Neuen Testaments. Vandenhoeck & Ruprecht, 1989

Stivers, R. L.; Gudorf, C. E; Frazer Evans, A.; Evans, R. A. Christian ethics: a case method approach. Maryknoll (New York): Orbis, 1994

Suda, M. J. Die Ethik Martin Luthers. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006

Zager, W. Ethik in den Weltreligionen: Judentum - Christentum - Islam. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2004

Turnbull, G. The principles of moral and Christian philosophy. Volumes 1-2. Indianapolis: Liberty Fund, 2005

Wadell, P. Happiness and the Christian Moral Life: An Introduction to Christian Ethics. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2007

Watt, J. G. van der (ed). Identity, Ethics, and Ethos in the New Testament. Berlin, New York: de Gruyter, 2006

Wilcockson, M. Issues of Life and Death. London: Hodder & Stoughton, 2005

Wogaman, J. P. Readings in Christian Ethics. Westminster John Knox Press, 2007

Заповеди Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Москва: Издательский отдел Московского Патриархата, 1991

Иоанн Павел II. Мысли о земном. Москва: Новости, 1992

Мелешко, Е. Христианская этика Л. Н. Толстого. Москва: Наука, 2006

Прекуп, И. Православие как основа обретения и сохранения нравственного достоинства. - Русские в Эстонии на пороге XXI века: прошлое, настоящее, будущее. Таллинн, 2000, lk. 126-139

Päisefoto: James PT, unsplash.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi